Uj Idők, 1928 (34. évfolyam, 27-52. szám)

Címlapok

MOST JELENT MEG MOST JELENT MEG A SPORT ENCIKLOPÉDIÁJA a testnevelés és testgyakorlás kézikönyve 2 KÖTET, 640 OLDAL 52 táblával, 500 ábrával, negyedrét alakban, díszes aranyozott egész angol vászonkötésben ÁRA 40— PENGŐ Politika, művészet, tudomány és minden szenzáció háttérbe szorul, amikor itthon vagy a külföldön egy-egy sportmérkőzés vagy bármi­féle nevezetesebb sportesemény történik. Minden fiatal és legtöbb meglett korú ember érdeklődésében első helyen áll a sport. Nincs az emberi érdeklődésnek olyan területe, amely akkora töme­geket tudna megmozgatni, mint a sport. TARTALOMJEGYZÉK: I. A sport fogalma és Jelen­tősége. II. A primitív népek sportja. Népsport. Exotlkus sport­ágak. III. A sport szerepe és kiala­kulása az egyes kultúráik­ban. A sport fejlődéstör­ténete Európában. IV. A verseny. Az olimpiai verseny V. A sportok egészségtana. VI. A tréning. VII. A sporttelepek berende­zése és építése. VIII. Atlétika. IX. Nehéz atiétlka. X. Labdajátékok. XI. Vizlsportok. XII. Téli sportok. XIII. Vívás. XIV. Torna. XV. Céllövészet. XVI. Alpinizmus és turisztika. XVII. Lovassport. XVIII. Génsport. XIX. Repülés. XX. A eport nemzeti és nem­zetközi szervezete. XXI. Sportszövetségek és egye­sületek Magyarországon. XXII. Kivá'ó sportemberek. XXIII. A sportban használatos szakkifejezések és Idegen szavak magyarázata. Az Uj Idők kiadóhivatalának, BUDAPEST VI., Andrássy-út 16. Megrendelem „A sport enciklopédiájá"-t 2 kötetben, 40.— pengőért. Ezt az összeget 4.— pengős havi részletekben fogom törleszteni. Az első részletet egyidejűen beküldtem. GÖNCZ LAJOS a magy. kir testnevelési fő­iskolai előadó tanára A TENNISZ JÁTÉK ISKOLÁJA Ára: 4-40 P „Ez a könyv nemcsak egy ki­tűnő versenyző szakszerű írása, de elsősorban egy nagyszerű meglátású, új, praktikus uta­kat mutató pedagógus minden fontos tudnivalót fokozatosan felölelő oktatása." Kehrling Béla előszavából Megrendelhető SINGER és WOLFNER könyvkereskedésében VI., Andrássy-út 16. Az Uj Idők kiadóhivatalának BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 16. Megrendelem az alábbi könyveket, mint az Uj Idők Barátja, baráti áron: összesen pengőért. *Ezt az összeget egyidejűen beküldtem cimükre. *Ezt az összeget pengős havi részletekben fogom törleszteni. *Ezt az összeget folyószámlám terhére kérem könyvelni. A nem kívánt mód törlendő. 32. í e jtvény-szelvény Budapesti Hírlap nyomdája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék