Uj Idők, 1941 (47. évfolyam, 1-26. szám)

Tanulmányok, bírálatok, ismeretterjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések - Hegyaljai Kiss Géza: A vőlegény neve: Kossuth Lajos

Kossuth Lájos és Meszlényi Teréz házasságának bejegyzése a belvárosi plébánia házassági anyakönyvében, a VIII. kötet 84. lapján. 1841 január 9-én A vőlegény neve: Kossuth Lajos December végén eldőlt a dolog: Kossuth Lajos lett a Pesti Hirlap szerkesztője. A lap megindítására Fűsi Landerer Lajos kapott enge­délyt és| ő az ország legnépszerűbb emberét kérte fel a lap szerkeszté­sére. így most már nem kellett to­vább várni az leslkiivőre. Január 2 án megjelent a lap első száma és egy héttel késpbb megtartották az esküvőt. Az esküvő leírását Pestvármegye Jegyzőkönyvében találjuk meg. Az 1841 január 14-iki kisgyűlés jegyző­könyve szerint Fáy András, gróf Ráday Gedeon, Szombathelyi An­tal és, Szentkirályi Móric táblabíró urak előadják, hogy folyó év és hó 9-én kelt egybe Kossuth Lajos úr Meszlényi Teréz kisasszonnyal az ő násiznagyi tisztségük mellett. Este félhét órakor a nászi sereg Feich­tinger Domokos prépost, belvárosi plébános, parókhiális házához haj­tatott. Annak egyik oldalszobájá­ban a prépost úr megállt egy terí­tett asztal mellett és előtte a nászi pár. Az eskető főpap kijelentette, hogy ia kihirdetés mind a két rész­ről megtörtént, semmi akadályt nem jelentettek. Rövid esketésután az előtte kötött házasságot valósá­gosnak és törvényesnek s az ebből születendő, gyermekeket törvénye­seknek nyilvánította. Az esketés után elővették a bőr­kötéses anyakönyvet és a VIII-ik kötet 84-ük lapján beírták: — Házasságának századik évfordulóján — Az esketés éve és napja: 1841 ja­nuár 9. A Szép-utca 3. számú háza; ennek helyén állt a múlt század második negyedében Kossuth lakóháza. A há­zat a közel jövőben emléktáblával jelölik meg A vőlegény neve: kossuthfalvi Kossuth Lajos táblabíró. Születéshelye: Zemplén (megye). Lakhelye: Vár. Hitvallása: ág. ev. Életkora: 38 év. Állapota: nőtlen. A tanuk neve: Szombathelyi An­tal táblabíró és Gróf Ráday Gedeon. A menyasszony neve: Meszlényi Terézia. Születéshelye: Pest (megye). Lakhelye: Vár. Hitvallása: r. k. Életkora: 2í év. Állapota: hajadon. Kossuthról köztudomású, hogy a legszebb férfiak közé tartozik. Kar­csú termlete, magas, világos hom­loka, ta ráboruló gesztenyeszín haj, a sötét Sjzemöldöke alatt tündöklő ibolyakék szem, finomhajlású orra, szépmetszésű szája, ovális álla, kel­lemesen zengő hangja — csupa olyan eilőnyös sajátság, amelynél fogva elragadtatva írnak rólia férfi és női ismerősei egyaránt. Meszlényi Terézben nem a szép­ség a legeílső tulajdonság. És mégis szépnek kell őt tartanunk még' el­lensége leírása alapján is. Termete magas, szikáir. Ovális arcából két feketésbarna sízem ragyog elő, orra finom, ajka formás, kedves arcát kétoldalt fekete haj fogja keretbe, í Weiden osztrák ailtábornagy le­írása a porosz rendőrség számára, 1849 február 2-án.) A leírás, hivata­los kimértség mellett is inkább hí­36

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék