Új Magyar Muzeum 4/1 (1854)

Irodalom és nyelv - Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk

24 GYULAI PÁL. PETŐFI SÁNDOR ÉS LYRAI KÖLTÉSZETÜNK. GYULAI PÁLTÓL. Azon fiatal küllő, ki első fölléptével egyszerre a közönség kegyence lön, s hat rövid év alatt irodalmunkban eddig hallatlan hatást idézett elő, nincs többé a magyar irók sorában. Minden adatot összevetve biztosan állíthatni, liogy ö már az irodalom- történet személye, a magyar irodalomtörténeté , mely tulajdon­képen még nincs megírva. Másutt kevésbbé jeles költő is, mint a minő Petőfi volt, nagy figyelem tárgya. A legapróbb részletekig terjedő életrajza készül meg s müveinek széptani méltatása gyakran fölmerül az irodalmi kérdések közt. S míg a közönség előtt mint jellem és költő egy­aránt illő világításban áll, addig a történetíró nem csak kész ada­tokat talál róla, hanem többé kevésbbé kifejlett nézeteket is. íme az ok, mi arra készt, hogy közzé tegyem töredékes jegyzeteimet, melyeket Petőfi élete, müvei s lyrai költészetünk­ben még folytonosan tartó hatásáról összeírtam. Hiányos kísérlet ez, oly mü, mely több okból sem kimerítő életrajz , sem valóságos széptani elmélet nem akar lenni, s nem is lehet. Akár eszmék akár külalak tekintetében nincsenek nagy igényei, azonban a közönség úgy hiszem érdekkel fogja olvasni egyik nagy költője regényes élettörténetének legnevezetesb kor­szakát; a történetiró néhány oly adat birtokába jut, melyek küny- nyen feledékenységbe mehetnek, s talán eszmecserére nyújtok alkalmat oly nézeteket pendítve meg, melyeket jelen irodalmi kö­rülményeink közt nem lehet eléggé vitatnunk. Néhány cikkben életrajzát fogom adni az 1847-ik év végéig. Olykor részletekbe bocsátkozom mindenütt kisérve jelleme és költészete fejlődését, mennyire hiányos adataim engedik. Szólani fogok müveiről, és az irodalmi viszonyokról, melyek közt föllé­pett és hatott. Végül azon kórjeleket érintem, melyek mint az ál­tala alapított iskola torzításai mutatkoznak lyrai költészetünkön. Sokan talán mondani fogják, hogy eszményi személyt ala­kítottam belőle: mások, hogy igazságtalan szigorral ítéltem róla. Vádak, melyeket csak a legszárazabb biographus kerülhet el, s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék