Új Magyar Szemle, 1920/3

1920 / 2-3. szám - Apáthy István: Erdély az összeomlás után

ERDÉLY AZ ÖSSZEOMLÁS UTÁN. 173 >A román királyi csapatok Kolozsvárra december 24-én vonultak be. A bevonulás délutánján Neculcea tábornokkal, a VII. román had­osztály parancsnokával a városházán tárgyaltam és kifejtettem előtte a kormánynak azt az álláspontját, ho^y Kolozsvár katonai megszállása a fegyverszüneti szerződés 3. pontja értelmében történt és így a meg­szállás nem vonhatja maga után Kolozsvárnak és más stratégiailag megszállott pontoknak katonai kiürítését. Eszerint úgy sorkatonaságunk, valamint a csapattestek, csendőrségünk és rendőrségünk fegyverben maradhat. Sajnos, a kormány intézkedése következtében megelőzőleg már az összes sorkatonaságot BánfTyhunyad felé kivontuk Kolozsvár­ról, és a nemzetőrségből is csupán 50 ember maradt fegyverben. Fegy­verben maradt továbbá Kolozsvárt 15 főnyi csendőrség és 88 főnyi rendórlegénység. E fegyveres erőket a román csapatok lefegyverezni meg sem kísérelték, és Neculcea tábornokkal megállapodtunk abban, hogy azok továbbra is fegyverben maradnak és a rend fönntartásában a román csapatokkal együtt teljesítenek szolgálatot. Később megtör­tént, hogy a román őrjáratokkal együttműködő magyar nemzetőrök, rendőrök, illetőleg csendőrök a román katonákat az ittfeni viszonyok és zsold felől fölvilágosították, ami a román katonák között a saját csekély zsoldjuk miatt elégtiletlenséget keltett. Ennek következtében Neculcea tábornok továbbra úgy intézkedett, hogy a román királyi csapatok maguk végzik az őrjáratokat. A közigazgatás dolgaiba a román királyi csapatok Neculcea tábor­nok kijelentése szerint s a fegyverszüneti szerződés értelmében nem avatkoznak bele. Azonban a város nyugalma érdekében — véleményük szerint — bizonyos rendészeti intézkedések foganatosítását kívánják és erre vonatkozólag Neculcea tábornok mindjárt megérkezése után egy parancsot bocsátott ki, amelyet később két más parancs is köve­tett. E parancsok Kolozsvárra nezve rendkívüli ostromállapotot jelen­tenek ki és több más olyan intézkedést tartalmaznak, amelyek, véle­ményem szerint, a fegyverszüneti szerződéssel nem egyeznek meg. Múlt hó 31-én Berthelot tábornok Kolozsvárt átutazott és módom volt vele a fegyverszüneti szerződésre vonatkozólag és a román meg­szállás természetét illetőleg egy óránál hosszabb ideig tárgyalni. Berthelot tábornok kijelentette, hogy nincs szó a demarkacionális vonal kitolá­sáról, és hogy a román királyi hadsereg Dés, Szamosujvár, Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár városokat csak mint stratégiai pon­tokat szállja meg; azonban kívánatosnak mutatkozik, hogy román és magyar csapatok ugyanazon helyen egymás mellett ne legyenek, mert érintkezésük ige.n könnyen összeütközésekre vezethet. Ezért ajst a Miniszterelnök Úrral való találkozása alkalmával Miniszterelnök Úrral is bizonyára közölt javaslatot terjesztette elő, hogy egy vonalat álla­pítsunk meg, amelyen túl román csapatok ne mehessenek és amelyen innen magyar csapatok ne tartózkodjanak. Ez a vonal egyenesen haladna Nagybányától Kolozsvárig és Kolozsvártól Déváig. Az így meg­húzott vonaltól n}’ugatra egy 15 kilométer széles sáv volna fönntar­tandó, amelyen sem magyar csapatok, sem román királyi katonaság ne tartózkodjék. Ebben a semleges sávban a rendet a csendőrség tartsa fönn, még pedig a magyar többségű falvakban magyar csendór- ség, a román többségű falvakban román csendőrség. A mondott sem­leges sávtól nyugatra a magyar csapatoknak teljes mozgási szabadságuk van és ott a rend fönntartásáról a csendórséggel együtt csakis magyar csapatok gondoskodnak. A fegyverszüneti szerződés értelmében a rend fönntartásához el­kerülhetetlen csendőrség szintén helyén marad, még a katonailag ki­ürített területen is. Neculcea tábornoknak azonban az a véleménye, hogy a csendórség az ó csapatai által megszállott területen nélkülöz­hető és így onnét eltávolítandó. Sajnos, hogy a fegyverszüneti szerződés szavai »Seules seront maintenues dans la zone évacuée les forces de police et la gendarmerie indispensables au maintien de l’ordre ...« joggal úgy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék