Uj Nemzedék, 1921. április (3. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-01 / 69. szám

\míh . ' f■ / *9 ■ • da íy 19S Á * ^ Hl iiB| s 3^§|J PIPI v " ,.’ Íí:’; ■ c•- . -.•.’ - ■ ..■ -, "f.*-£■ ■ „ ■■ .,.. ■ ■ '.; - ■ •■' ; '• ’*• St&sijm J KNf&BI HHw^MraAa j&x&aS? MBGK / '^gj^wcSK^^ MOf£ / K«Srel gj»g[ «gatSS sKäraw Előfizetési árak: Szerkesztőség: V.,Honvéd-n. 10. Kiadóhivatal: IV., Egész évre . 449 X — f. Negyedévre. , 110 K — f. PÓT ITflf AI MAT>TT AP Gerlóezy-n. 11. sz. A szerkesztőség telefonszamai: Fejérre . . . 230 K—f. Egy hóra. . . 40 K — f. » 1 UV/Z1 tarai tlurti Felelős szerkesztő: 75-88. Közgazdasági rovatvezetőt Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron Felelős szerkesztőt Krüger Aladár dr. 75-31. Szerkesztőség: 110-55, 7-20, 7-21. A kiadó­2 kor. — Hirdetések .milliméteres díjszabás szerint. " 1 . hivatal telefonszámai: 5-67,5-68. Keklamáció: 19-25 imilillllllllK- >iliiliillllilllHtllllllll!liIlllllillllltlIIIIHlIllIllllllllllllllt)f({lllllllllilllHIIIIIIll(lillllllllllllll>l!ll>Mlllllllllllll>ll!IIIUtllHllIlllll(llIIIII|IIIIIIIIIflllHI)lllltltlltltlllllillll!IUIil<u^lllllH!llllllllU| Budapest, 7921. 111. évfolyam, 69. (454.) szám. Péntek, április 1. A király Budapesten volt ^Szombaton éjjel érkezett Szombathelyre — Budapesten egyedül a kormányzóval értekezett — Még az ország területén tartózkodik A Magyar Távirati Iroda, jelenti: Szombaton, c bő 26 án éjjel féltizenegy órakor IVT. Károl y király vá­ratlanul megjelent S ?. o mb a the lye n és a püspöki palotában szál­lott meg. A lefkj gyakorlatok végzése céljából Szombathelyen tartózkodó Vass József közoktatásügyi miniszter Teleki Pál gróf miniszterelnököt, aki családos- M tói a vasvájrtnegyei Iváncon, Sigray Antal gróf kerületi kormánybiztos birtokán a) ÍJ töltötte, az ünnepet, a legsürgősebben Szombathelyre kérette. A miniszterelnök a ty ^ felszólítást éjfélután két órakor kézhez véve, Sigray g'-óf kormánybiztossal együtt hajnalban Szombathelyre érkezett s Csupán ott szerzett tudomást a király megér­kezéséről. A miniszterelnök és Vass miniszter reggel félhét órakor Budapestre indult, hogy a reggel nyolc órakor elutazó királyt m e g e ! ő z v e, a kormány­zónak a szükséges jelentéseket megtehessék, géphiba következtében azonban csak a király beérkezése után jöttek meg. A király azonnal felkereste.H őrt hy Miklós kormányzót és vele hosszabb megbeszélést folytatott. A kormányzó az ország érdekének feltárása melleit rámutatott annak szükségességére, hogy a király az országot mielőbb hagyja el. A király a fővárosból azonnal el le- utazott anélkül, hogy bárki mással érintkezett volna. A kormányzó a király megjelenése által előidézett súlyos helyzet megoldása céljából a kormány Budapesten időző tagjait, valamint az ünnepek alatt itt tartóz­kodó neháuy vezető politikust tanácskozásra hívta meg, akik a kormányzónak az ország érdekében követett eljárását teljés megnyugvással vették tudomásul. A kor­mány Budapesten levő tagjai a kormányzó elnöklete alatt ismételten megtartott ta­nácskozásokon megállapították a teendő intézkedéseket, valamint lépések tétettek aziránt is. hogy a királynak idegen országok területén át való akadálytalan utazása lehetővé tétessék. Az erre vonatkozó biztosítékokat a király Szombathelyen várja be, ahol Teleki Pál gróf miniszterelnök személyeseit gondoskodott a király biztonságáról, valamint arról is, hogy a király ^tartózkodásának magán jeliege minden tekintetben megóvassék. n A - • . Eddigi megállapítás szerint a király utazásáról egyetlen «agyar ényezőnek sem volt előzetes tudomása s az felelőtlen befolyásra vezetendő vissza, Az egész országban teljes a nyugalom. A nemzetgyűléshez A parlament szünetét .váratlanul megsza­kították az események. Szükségessé vált a Ház azonnali összehívása és holnap nemcsak Ma­gyarország. hanem az, egész Európa a magyar nemzetgyűlésre irányítja tekintetét. Ne felejtsék ezt a nemzetgyűlés tagjai, mikor holnap a Duna-partl palota boltíves kapuján belépnek. Komoly időket élünk, amikor egy meggon­dolatlan szóból is súlyos válság kerekedhetik. A szó olyan mint a szikra; nyugodt időkben, normális körülmények közt csak egy villanás, keresztülhásitja a levegőt' és aztán, eltűnik, a_ homályban' világit, .vaksötétben riaszt s ha' puskaporra hull. robbant és hatalmas épülete­ket dönthet romba. Magyarország helyzete ina egyáltalán nem .normális! Vigyázzon mindenki, milyen szikrákat röppent ki a villamos feszült­séggel teli levegőbe. Kifelé és befelé egyaránt megindult az epitö magyar munka. Külpolitikai ■ szempontból elhelyezkedésünk most kezd megnyugtató irányba terelődni. A külföldi döntő tényezők . jóakarata egyre határozottabban hajlik Ma­gyarország felé. Londonban, a világ első par­lamentiében-á'győztes brit nép legnagyobb poiitiktusuí megértő részvéttel tnuisittrak rá Magyarországnak gyógyulást váró sebeire. A francia sajtó rokonérzőbb hangon ir rólunk, mint ami-nőhöz eddig szokva voltunk. Olasz­ország a régi olasz-magyar barátság elejtett .fonalait, kezdi sorban felvenni. Az öntudatra ébredő turáni népek eszmevilágában a magva r nemzet, mint a turáni faj egyik legkiválóbb képviselője, a turáni'csillagkép középpontjában áÖ.iveírériiket, mesterüket látják bennünk. Ed-- digi nyugodt, óvatos, és mégis határozott ma- . gunktarlásával nemcsak szenvedésen^; iránt keltettinik részvétet, hanem a le nem tört ma­gyar öseröirek is megszereztük a -nemzetük •tiszteletét. Mindez ma már biztos tökét jelent számunkra, halálos vétek volna ezt a tökét meggondolatlan könnyelmű hetykeséggel elté- kozolni. Nehéz, keserves hónapok mátkájával gyűjtött kincs van rá-bizva a nemzetgyűlésre, eszébejusson ma minden nemzetgyűlési képvi­selőnek. hogy ezekért az értekekért valameny- nyien "felelősek vagyunk', közülünk azok a leg­nagyobb mértékben, kiknek szava döntő leheti az események alakulására-.- , - . Messze vagyunk még a vcg-Sö céltól, nagy utat. keli megtenni odáig, ne gördítsen senki akadályt a. törvényes, természetes, a megfon­tolt haladás' útjába. •• 'Idebent - csak* nemrég estünk-át kétjfotva- dalp^i öztílivizén; és azraláli megszállás tatár- .járásán. A‘z ország ősi területének kétharmad- része ina is idegen megszállás alatt .'sorvad. Csak..a magyar nemzet -elpusztíthatatlan ősi. erejének köszönhető, ‘ hogy annyi egymásulá«-"' miksaokadó csapás után íölegyenesedve, emelt ■fővel, benső erőnkben bizakodva,, tudunk a' jövőbe tekinteni. De a láz miazniöit még nem sikerült a szervezetből teljesen kipusztitani. a karok .ellankadnak néha, nem minden szem.- plllantá-sa eléggé biztos és világos, jól fontolja' meg mindenki, milyen utat tűzzön ki a nerpzet- nek. ha nem akarunk visszaesni a nemrég ki- állott betegségekbe. Bizalommal tekintünk a nemzetgyűlés hol­napi ülése elé. Bízunk abban, hogy nemcsak szenvedni tudtunk, de a szenvedésekből, a megpróbáltatásokból le tudtuk vonni a* szük­séges tanulságokat is. .Minden nemzetgyűlési képviselőtől joggal elvárjuk, hogy ráeszmél a mostani időkbe n mindenkire váró fokozott, súlyos felelőssé re és a magyar nemzet méltó­ságát és bold- i kását fogja egyedül tekinteni. Egyetértő.' "örvénytisztelet. Magyar feltá­madás. Ezek ne felejtsék a nemzetgyűlés tagjai, mikor ltámadás ünnepe után koiríoly időkben első ikre összejönnek. A részvényváitság összegének csökkenése nem veszteség Mindennél fontosabb a korona javulása —r Hegedűs Lóránt nyilatkozik a részvényváltsáeról — Az Uj Nemzedék tíidósilójáiól — Az utolsó betek: gazdasági hullámverése. közben képűdéit tarkasággal váltakozott a sokfélo íne^Wmgitás, amellyel a tőzsde és az árupiac iwrgre-mliilésél megítélték. Volt olyun napilrtp is, amely közgazdasági ravetában cjteffnCsen megvádolta , a pénzügymvAszterl 1 ‘ázzál, hogy a tőzsdei urhun gátlás re vér tönkre teszi a szegény középosztályt, amely lypmoru enyhitéseüb kénytelen colt játszani a tőzsdén Volt -a, nézőpontok között olyan is, unve . lyet a közgazdasági rovatpk nagyobb részel magáévá lett. Például ez: A Hegedűs terhére, irt érlékpagirZuhonás a magyar államot mii liárdokkul károsítja meg, mert a, részvény vált- ságból remélt huI és. fél milliárd korona jöve­delem a tőzsdei árhanygtlás következtében fe­lére; vagy még kevesebbre olvad le. Munkatársunknak alkalma volt .erre . /a szempontra vonatkozólag Hegedűs pénzügy miniszter véleményét. kérni, — Látszólag igaza van, ennek a megállapí­tásnak. — mondottá a miniszter —de csak látszólag. Minden intézkedésemnek a benyúj­tó tt és még készülő törvényeknek egyetlen célja van: az állami költségvetés rendbehoza­tala és a korona értékének javítása. — Ha tehát sikerül a korona értékének itthon és külföldön nagyobb megbecsülést szé- ■eznünk és ezzel kapcsolatban a valuták érieké ?sik — ez természetes. -Az értékpapírok indo­kolatlan árzuhanása átmeneti jellegű esemény. Mosd a korona jamMsfivfll kßVC§£lßiban jia­lamelyest csökkenni fog, árfolyamuk, ez is ter­mészetes. — 'A részvényváitság összegének csőkké• | nőse azonban nem veszteség, mert ha a ko­rona- javulása a részvényváitság eredmé­nyére való tekintet nélkül történik; d kitű­zött célt; a korona vásárlóképességének eme­léséi, így is elérjük. — Hogy az egész világon végigvonuló gaz­dasági válság nálunk is okoz zökkenőket, ezt megakadályozni nem lehet. Csak azt remélhet­jük. sőt hisszük, hogy lassú, fokozatos fejlődé­sünk meg sfogAHmélmi bennünket minden na­gyobb m egráfkódta fástól. A legfelsőbb tanács konferenciái Róma, március 31. A legfelsőbb tanács tudva­lévőén konferenciát hívott össze Rómába ahová az Ausztria területén alakult utódállamok képviselőit is méchivta. Erről a konferenciáról az a téves hír terjo<TS<^ hogy, április110-én kezdődik. A legfelsőbb tanács 2-ara hívta össze a konferenciát és- elha­lasztásáról -eddig szó, sem volt. A római konferen­cia irtán újabb tanácskozást tartanak a szövetséges államok képviselői. Ezen a konferencián csaknem kizárólagosan Ausztria sorsáról fognak tárgyalni. Hogy hol és mikor tartják, arra nézve még nem történt döntése . I '■ v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék