Uj Nemzedék, 1921. június (3. évfolyam, 117-141. szám)

1921-06-01 / 117. szám

>7V A U=r * ^ Ara * k°r0na Előfizetési árak: Szerkesztőség : V., Honvéd-a. 10. Kiadóhivatal: IV4 Egész évre . 440 K — f. Negyedévre. . 110 K —- f« irriv it V Jt nn Jt n Gerlőczy-o. 11. sz. A szerkesztőség telefonileeiai: Félévre . . . 220 K — f. Egy hóra. . . 40 K — f. A JN jPhST Felelős szerkesztő: 75-8S. Közgazdasági rovatvezető: egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron W-SJ* Szerkesztőségj 110-55, 7-20, 7-21. A kiadó* 2 kor. — Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. hivatal telefonszámai: 5-67,5-68. Reklamáció s 19-25 iiuiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Budapest, 1921. 111. évfolyam, 777. (502) szám. \ Szerda, junius 7. Igazi sajtószabadság A független Svájcnak szabadságszerető uj- ííágirói hajtották meg tegnap lobogójukat a "magyarság előtt, mint amely a közszabadságok- 'Jal gonoszul visszaélő álliberálizmust és egyéb destrukciót bátor kézzel megfékezni tudta. Ok J elmondták azt az egyszeregy-igazságot, amit Hálunk is mindenki tud, mert világos, mint a napfény, hogy első a haza s csak aztán jöhet az ~5Zleí. a párt. a nemzetiség és semmiféle köz- iföabadság nem illetheti a rombolás virtuózait. Azonban valljuk be, hogy a sajtó államjogi ellenőrzése nem oly könnyű kérdés, mintahogy első percre Játszhatnék. Hogyan akadályozzuk meg egy mar nem is ellenzéki, de ellenséges és hazaáruló sajtó szabad burjánzását, anélkül, hogy viszont sajtódiktaturát teremtsünk? Ho­gyan őrizzük meg a sajtószabadság nagy kin­csét klikkekkel, kormányokkal szemben, anél­kül, hogy menlevelet adnánk a céltudatos fel- forgatók táborának? A cenzúra nem teszi meg. Egyrészt tulnagy hatalmat ad az épen felülkerekedett kormány- közegek kezébe, másrészt a nagy cél: a hazát­lan izgatok és fajuralmat akarók aknamunká­jának megakadályozása szempontjából teljes­séggel' elégtelen. Láttuk ezt az újjáéledt des­trukciónak főleg újév óta szinte vezényszóra kiújult sajtókampányán. A legszigorúbb cen­zúra mellett is mindent meg lehet Írni, minden nemzeti érdeket elárulni, minden gyűlöletet és forradalmi szellemet felszítani, minden igazsá­got elferdíteni, minden gonosz szenvedélyt a tömegbe dobni. A felderítéshez és izgatáshoz még csak az sem kell, hogy valaki egyenesen hazudjon; elég, ha az események közlésének bizonyos színezést és irányt ad, bizonyos rész­leteket elhallgat, másokat kiemel s ugyanabból vjz eseményből a legellentétesebb tendenciákat Jfehet kihozni. S ha vannak az országban lelki­ismeretlen s ügyes toliforgatók és lapkiadók, ^minthogy vannak), akiknek csakugyan az üz­let és a faji érdek minden, a magyar haza és keresztény erkölcs semmi, azok még egy cári cenzúra mellett is pompásan megtalálják a módját annak, hogy az országot aláaknázzák, miként 19-18 októberében tették s ha mással nem, azzal is félelmetes veszedelemmé válnak, hogy bizonyos selejtes elemeket mindennap nagy tömegekben gyűjtenek katedrájuk köré s azokat minden pillanatban befoghatják a ma­guk nemzetellenes és speciálisan elkülönzött céljainak szekerébe. Rendes bíróság elé tereljük a sajtó rend- bentartásának ügyét? A mondottak alapján ez is iiluzórius megoldás volna. Paragrafusokkal sajtójogrendet teremteni nem lehet, mert a jog- ?endsajtó — a sajtójogrendnek ez a konok el­lenzője — minden paragrafus alól játszva ki­fújhat. Láttuk ezt a forradalmak előtti időkben. A legszemérmetlenebb defetista mételyhintés, a legvadabb személyi hajsza, a legdurvább haza- és vallásellenes izgatás vígan járták s az ügyészség nem mert már sajtóterméket pörbe- fogni, mert tudta, hogy minden vádolt kibúvik s az eredménytelen vádemeléssel csak a sajtó­betyárok vakmerőségét növeli. Nem volt olyan szenny és aljasság, amit bizonyos lapok és füzetek vallás, haza, egyéni becsület, női méltóság, erkölcs ellen le nem Ír­hattak volna s a legalacsonyabb fajta sajtóter­mékek rendesen ezzel a felírással büszkélked­tek: „Az esküdtszék felmentette.“ Azokat a ra­vasz, eldugott, céltudatos mételyszórókat, ame­lyekkel a redukciókba özönlött galíciai söpre­dék a magyarságot megosztotta, félrevezette, összeveszhette, elkábitotta, holttá gyengítette: vajjón meg lehet-e fogni holt paragrafusokkal? A paragrafus sokszor a legádázabb ellensége a Jogrendnek, főleg ha ki lehet bújni alóla. Sajtókamara? Még lehetetlenebb. A lapki­adók s uiságiLÓk maguk döntsenek a sajtójogrencf dolgában? Ép olyan volna ez, mintha a tolva­jokat olyan bíróság elé állitanók, amely három- negyedrészben szintén a tetteseik sorából kerül ki. Ennél már csak az a követelmény nevetsé­gesebb, hogy a sajtó lelkiismeretességét bízzuk magának a sajtónak lelkiismeretére. Ami annyit jelent, hogy a sajtó terén egyáltalán ne legyen törvény s ne legyen jogrend. Nem vagyunk hívei a sajtószabadság letö­résének. De még kevésbé vagyunk hivei a sajtó- anarkiának, amely ma cenzúra és ügyészség ellenére orgiáit üli. A megoldást csak úgy tud­juk elképzelni, ha egy magyar tárákból álló teljesen független bírói testületet állítanának fel, amely ne legyen semmiféle kormánynak vagy pártnak alárendelve, amelynek egyetlenegsl paragrafusa van az írott törvényeken kívül s ez a ,ßdus reipitblicae", de amely aztán egyszerűen a lejikiismerete szerint, diszkre* cionális jogon gyakorolja hatalmát s ott is le* sújthasson, akár lapbeszüntetéssel is, ahol más paragrafust nem lehet a roppantul ravasz és ügyes bujkálókra és jogrendsértőkre ráhúzni, mint a salus reipublícae-t. Valami igazságos Mátyás királynak kellene lennie ennek a legfőbb és független sajtóbiróságnak, amely a józan esze és magyar lelkiismerete szerint vág bele ebbe a haramiadzsungelbe, de a tisztességes sajtót nem szorítja sem pártok, sem kormányok spanyolcsizmáiba. A munkáspénztár csak egészségügyi célt szolgálhat Tekintettel kell lenni a nemzeti érdekre — A népjóléti miniszter nyilatkozik az ankét eredményéről — rAz Ui Nemzedék tudósítóidtól. — A munkásbíztositó pénztár reformja tárgyá­ban tartott- ankétről, amelyet tegnap délután fe­deztek be, Bernolák Nándor népjóléti miniszter fcz Uj Nemzedék munkatársának ia következőket knondotta: — Az ar héten kizárólag a különböző érde­keltséget hallgattam meg: a munkaadók és a mun- ícásszervezetek képviselőit. A mintegy ötven részt­vevő közül a legtöbben fel is szólaltak, természe­tesen minden egyes felszólaló a maga érdekelt- jégének szempontjából vizsgálta <a kérdést. Jóleső ’érzéssel tölt el mégis, hogy a felszólalók legnac 'yyobb része iparkodott tárgyilagosan szem előtt tartani a munkásbíztositó pénztár érdekéi és az intézmény reformjához fűződő nagy (nemzeti ér­lel ekeket is. — Az egyes alapvető kérdésekben egységes Vélemény kialakulásáról természetesem nem lehe­tett szó, mert hiszen nyilvánvaló, hogy az egyes . érdekeltségeket nagy ellentét választja el egymás­tól. Az ankét rendkívüli előnyét abban látom, hogy megismerkedtem azokkal a tendenaiákA^j, amelyek az intézmény reformja alkdi.máva.1 nyesicini iparkodnak. .¥« már tiszta képtér- -WA, űrről, milyen módon oldható meg legcélszerűbben ‘a kérdés. — Néhány tfapig a törvényjavaslat átdolgo­zásával és átszövegezésével leszünk elfoglal«®». Mindpn elhangzott véleményre a legmesszebb taenően figyelemmel vagyunk, azt az elvi követsz iést azonban, amelyet kezdettől fogna a legfontoo sabbnak tartottam, hogy tudn.iiU-ifc ez az intézmény tisztára egészségügyi cél szolgálatában kell hogy álljon, minden irányban érvényre fogom juittatni. Még akkor is, lia a megoldásnak ez a módja az egyes érdekeltségeket nem minden tekintetben tudja majd kielégíteni. — -Meg vagyok győződve egyébként arról* hogy ha a megoldás ezt a legfőbb celt eléri, a tőr. h'ényjavaslat tető alá hozása és végrehajtása utáni b, kedélyek az egész vonalon le fognák csillapodni ős az uj szabályozás általában megnyugvást kelé majd. Kérvény hegyek a népjóléti minisztériumban Megbukott a nyaraltatási akció — Egy nagybirtokos és két kisgazda jelentkezeti — Az Ui Nemzedék tudósítójától. — Szombaton, május 28-án járt le a kérvények beadásának ideje, melyet a közszolgálati alkalma' zottak ős a nemzeti hadsereg tisztjei és altisztjei fürdőztetésük érdekében a népjóléti minisztérium illetékes ügyosztályához intéztek. A középosztály­nak ma legégetőbb szüksége, a téld nyomorúság után néhány heti pihenés és gyógyulás után való vágy óriási arányokban mutatkozik azon a kérvényhegyen, mely négy nap alatt a népjóléti minisztérium fürdőügyi osztályába érkezett. Munkatársunk érdeklődött az illetékes ügyosz­tálynál és a következő elszomorító felvilágosítást kapta.; — Az eddig beérkezett folyamodványok száma sok ezer ős a nemzeti hadsereg részéről várt kér' vények ebben még nincsenek benne. Értesülésünk szerint a hadsereg részéről többezer kérvény be­nyújtására van kilátás, holott összesen kétezer- négyszáz előirányzott hely betöltéséről van szó és a miniszter rendeleté értelmében ennek csak negyedrészét kaphatják a nemzeti hadsereg tagjai és hozzátartozóik. Ezenfelül az előirányzott helyek egy része az elöidényben elesik, miután ezeknek a fürdőhelyoknok vendéglői üzeme csak később nyílik meg. A fürdőzés első turnusa május 29-től junius 18-ig tartana, minthogy azonban Siófokon csak junius ll'én nyilnak meg a fürdővendéglök, az elöidényben odairáriyitottak nyaraltatása az első két hétben lehetetlenné válik. Eddigi tudo­másunk szerint Balatonfüred, Héviz, Badacsony, Révfülöp, Balatonvilágos és néhány kisebb hely áll iizemben. — Hogy az illetéktelen befolyásoknak és £3 utólag kétségtelenül felmerülő vádaskodásnak elejét vehessük, a kérvényezők kérésének teljesítő* sét a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Sző. vétségének bizottságával és a népjóléti miniszté* Hum fürdőügyi osztályának kiküldöttjeivel fogjuk elbíráltatnij végső fokon azonban a miniszter1, dönt. — A népjóléti minisztériumnak az a törve, hogy az üdülésre szoruló, de fürdőn elhelyezésre nem kerülő tisztviselő-családokat a vidéki gazdák vendégszeretetére bízza, tökéletes kudarccal vég* zödótt.' Mindössze egy nagybirtokos és két kis* gazda jelentkezett, amelyek közül az első egy esa* ládot, a két utóbbi pedig egy-egy nyaraló tiszt-vi* selőt volt hajlandó ellátni. A kudarcban sok he* lyütt a közigazgatási hatóságok közömbössége 4 bűnös. Spur István balatoni kormánybiztos pél* dául egy veszprémmegyei községben kastély szer ü,- félig üresen álló épületet talált. A tulajdonos haj,, landó volt az épületeit nyaraltatási célokra ingye* nes rendelkezésre bocsátani, de utólag kiderült, hogy a népjóléti minisztérium felhívásáról szólás ügydarab' a község jegyzőjének asztalán a többi <& nem intézett, úgy dar ab között feküdt. Tiienöt ponttá! emelkedett a korona Zürichben —■ Az Ui Nemzedék tudósítójától — Bécs, május 31. A tőzsdén ma erős hatás! váltott ki a magyar korona váratlan javulása* A tegnap 2.0o-ön zárult magyar koronaárfolyam! a. mai nyitáson tizenöt ponttal 2.20-ra emeli kedett,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék