Uj Nemzedék, 1921. szeptember (3. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

Harc a kenyérért Napi életünkben percről-percre tornyo­sulnak a gondok. Minden percünkért valósá­gos harcot kell vívnunk. Heggel, ha felébre­dünk, éhes szájjal tátong felénk a ma, este, ha lefekszünk, álmatlan éjszakáinkon ránk ■vigyorog a milesz, a hogy lesz, a holnap. Nincs egy pillanatunk, amely pénzbe ne kerülne. Az élet, mint egy utszéli haramia szedi el tő­lünk véres verejtékünk koldusdiját. Gyerme­keink éhes sírása fájóbb minden poklok ze­néjénél, ruhátlansága tépő sikoltás, vézna­sága élő és borzongató felkiáltó jel: hogy mi lesz, mi jön, ha még sokáig tart az árak fel­felé tomázása s ha még sokáig vigyorog ránk hiéna fogakkal a drágaság. Á régi és boldog mese a terülj-teriilj asztalkámról, ó dp keservesen megváltozott. Nemhogy jó és ßzelid tündérkék terítenék fel mindennapi asztalunkra a megélhetés tiszta és tápláló abroszát, hanem rossz és irigy manók tépik ki karmaink közül a fájdalomnak . kiérti kenyerét. # A hiénatorku és haramialeikii drágaság nemcsak egyszerű gazdasági krizüji Aki ezt csak igy fogja fel, az.ném érti az éhező és rongyos ember lélektanát. Réggftite a tiszt­viselő egész tudását, lelkét, tisgfa és becsüle­tes munkáját adta oda az álfámnak és ka­pott érte emberi megélhetési* pult» kssyt»'^, kemény cipőt és jó ruhát.a tisztviselő még többet ad, mert a ..munkája, a tudása mellé oda adja aj családjáért remegő lelkét, a gyermekeiért fájó szívét és az élet rettene: tes malmában felőrlődött idegzetét. Régente a nyugodt', kielégitatt ember dolgozott, ma a fáradt, éhes és iopges ember ad ugyanannyi, vagy még több energiát oda. A fizetés, a bér, a jutalom érte pedig... Ugy-e, erről ne beszéljünk? Régente a munkásnak volt fehér cipója, mert dolgos kezének volt alkalma, hogy kereshessen. A füstölgő kémények, a búgó gépek, a vidáman megfeszült .izmok azt 6ügták a fülébe, hogy dolgoznia kell, de Ugyanakkor a munkáért, a munkalehető­ségéért kapott kenyeret, még pedig fehér és olcsó kenyeret. Ma,., IJgy-e, erről se be­széljünk? Mi mégis úgy érezzük, hogy erről beszél­nünk kell, hangos és figyelmeztető szóval. A kormány jogrendet, békés polgárokat és tár­sadalmi harmóniát akar. Ez nagyon jó és üdvös. De akkor nem szabad felednie, hogy a békének, a társadalmi rendnek, a munka­kedvnek, a-megelégedettségnek minden lehet az alapja, csak a korgó gyomor nem, csak a rongyos cipő nem és a zálogházba vándorló családi ékszerek nem. Az energia-törvény alapján az energia nem veszhet el, amennyit adunk belőle, ugyanannyinak vissza is leéli térnie. Ha ez nem következik he, akkor haj van, halálos haj és ezen segíteni kell. Ha bé­kés, dolgos polgárokat akar a magyar föld, akkor adjon a magyar föld és a magyar ál­lam megélhetési lehetőséget, olcsó kenyeret is és lesz újra béke, rend, nyugodt. munka, csak ne kelljen álmatlan éjszakákon rettegni, borzadni a holnaptól és a holnap tépő, ideg­ölő kenyérharcától. Éhes gyermekek, vézna anyák, borús arcú apák, lerongyolt urinők. lyukas cipőjű tisztviselők, a nyomorgó és vergődő magyar középosztály, a kenyérért lihegő, kormos és piszkos, beesettmellü magyar munkásság, a vagonokban, sínylődő magyar mártírok ne­vében kérjük a kormányt, hogy akadályozza meg a további drágaságot, adjon olcsó és elég kenyeret. Meg kell keresni a gyilkoló drágaság okait. Ha vannak uzsorások és ár­drágítók, le kell csapni rájuk, mert itt dol­gozó magyar emberekről van szó, az árdrá­gítók pedig nem emberek, hanem hiénák. Ha pedig ennek a rettenetes kenyérharcnak va­lami osztályszükkebliiség, osztálymagábazár- íkózottság volna az pka, — amit nem akarunk hinni— kérve kérjük a kormányt, hogy szüntesse meg azt, mert újra csak azt han­goztatjuk, hogy a békének, a munkának és az állam harmóniájának minden lehet az alapja, csak a rongyos cipő, a kény ér harcban megőrőlt ideg és a korgó gyomor nem. „A nyugatmagyarországi kérdés az álltáiét józan belátásának teherpróbáia“-- Az U1 Nemzedék tudósítóidtól — Jelentettük már, hogy a magyar kormány minden tekintetben a trianoni békeszerződés alapján áll, de mindaddig amíg Ausztria, kö­rülbelül negyedfélmiK iárunyi követelésünket, nem teljesiti, a nyugatmagyarországi második zónát kézizálogként tartja meg. Ha ugyanis az osztrákok ragaszkodnak a békeszerződés biztosította jogukhoz, nem kerülhetik el. azt, hogy az ezzel járó kötelezettségnek is eleget tegyenek. Megállapítható, hogy a kormánynak ezt az állásfoglalását helyesli nemcsak minden politikai párt, hanem az ország egész közvéle­ménye is. _ — A joggal való kötelezettség nemteljesi- tésc — hangsúlyozzák politikai körökben — a jogos igény elvesztését vonja maga után. Ha Ausztria fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, nem tarthat igényt Nyugatimig, i urdÍMzigra. * j- Ezekntán természetesen minden gz~án- támtói függ. Ha ugyanis az ántánt belátja azt, hogy Magyarország további meggyöngiíése, amely Ausztria csatlakozásával Németország erősödését jelentheti, érdeke ellen van, a ma­gyar kormány intézkedéséi semmiesetre sem keresztezheti. A nagykövetek tanácsa holnap dönt a nyugatmagyarországi kérdésben Bécs, augusztus 31. ‘ A Neues Wiener Tagblatt arról értesül, hogy a párisi nagykövetek tanácsa — az egyik antanthatalom bécsi képviselőjének közlése szerint — holnap határoz a nyugatmagyar­országi kérdésben. (MTI.) Ausztria erősítéseket küld a határra Bécsújhely, augusztus 31. A hadsereg több alakulata ma korán jjpfgel tartalékul az eddigi határra ment. hmjj^adott esetben támogathassa a cseiulőrosztaa&ekat. (MTI.) Áníání-íigyclmeztetés az osztrák kormánynak A nyugat magyar or szági kérdés tehát az ántánt józan belátásának teher- próbája. — Ez a józan belátás Franciaországban és Olaszországban már felülkerekedett és igy re­mélhető. hogy az ántánt Nyugatmagvarország kiürítéséhez mindaddig, amig Ausztria nem teljesiti anyagi követelésünket, nem fog ra­gaszkodni. Bá&t1 augusztus 31. A Politische Kor- re.-pemdeiiz jelenti: A francia követ, a brit és Mímlasz ügyvivő ma megjelent a kancellárnál "bis a haderő felhasználásának a kérdésében azt a tanácsot adták neki, hogy Ausztria pontosan ragaszkodjék az átadási egyezmény határoza~ Iáihoz és a szövetségesközi tábornoki bizottság utasításaihoz. Ezért az osztrák, kormány a sop­roni tábornoki- bizottság határozata alapján hadseregéi egyelőre nem használhatja fel Nyu- gatmaauarországon. A bécsújhelyi helyőrsé­get egy zászlóaljjal megerősítették. A hadse­regnek azok a részei, amelyek a nyugatma­gyarországi beavatkozásnál tekintetbe jönnek, továbbra is szigorú készenlétben maradnak. A Neues Wiener Tagblatt azt Írja, hog-v osztrák részről most már több mint hétezer ember áll Nyugatmagyarorszá- gon és a határon. • A kormány mozgósította a véderő első ez­redét, valamint a bécsújhelyi tüzérségi és gya­logsági alakulatokat. {MTI.) A felkelőkhöz csatlakozik @ kiürített Nyugatmagyarország egész lakossága •!— Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Bécs, augusztus 31. Az osztrák kormány hivatalos jelentése sze­rint a, soproni szövetségközi bizottság tudomá­sára adta az osztrák köztársaság kormányá­nak, hogy nem kívánja az osztrák hadseregnek Nyugatmagyar országon való felhasználását. A mozgósított erősítések egyelőre Bécsújhelyen inaradnak. Bécsi lapok jelentése szerint Nyugatmagyarország lakossága nagy lelkesedéssel csatlakozik, a felkelőkhöz és a 18—50 év közötti férfiak tömegesen jelentkeznek az Ausztria elleni harc­ban való részvételre. A helyzetről érkézéit legújabb Jelentések szerint csaknem egész Nyugatmagj/arorszdg a felkelők kezén van. A Stájerországijói küldött céendőrerősités visszavonult a stájer;határra. ^ Csehország protektorátusa alá akarja venni Ausztriát ? w-’' — Az Ui Nemzedék tv.dósiióláiól — Bécs, augusztus 31. A nyugatmagyarországi helyzet a leg­utolsó két nap eseményei után lényegesen enyhült. A magyar kormány bécsi képviselő­jének. Masirevich követnek tegnap délben tett lépését az osztrák sajtó általában rokonszenv- vei fogadja és arra magyarázza, bog.y a ma­gyar kormány részéről méltányolják Ausztriá­nak tárgyalásra való készségét. A baloldali lapok azonban továbbra is fennhéjázó hangon írnak és kijelentik, hogy a legutóbbi esemé­nyek után többé nem lehet szó tárgyalásról. A nyngatjnagyarországi események a legutóbbi órákban a konszolidáció felé haladnak. Újabb összeütközés sehol sem volt. Az osztrák csendőr ség visszavonult a ma­gyar kormány jegyzékében meghatározott vo­nalra és nem kísérelt meg újabb támadást. Ezzel ellentétben prágai jelentés szerint Po­zsonytól délre, Astonienhofnál cseh regurális katonaság és nyugatma- gyarországUJámoIők között összeütkö- •ícsre került a sor. lilédéire helyen úgy vélik, hogy ennek az összegezésnek komolyabb jelentősége nincs, osuäÜi kisebb hatái-villongásnak tekinthető. jjr A Reichspost ezzel kapcsolatban azt írja, ■-’hogy a cseh köztársaság Ausztriát katonai protektorátusa alá akarja helyezni, ami ellen a lap a legerélyesebben tiltakozik. Ausztriának nem kell a kis-ánfánt politikai támogatása és a békeszerződésben lefektetett jogainak megvédését a nagy-ántántra bízza. Davy tartományfőnök korcsmában hivatalos, kodik Bécs, augusztus 31. A Neue Freie Presse Írja, hogy Davy tartományi főnök a tartói mányi kormány hivatalát Nagymartomban egy korcs ma szobában ütötte fel. Lajtaujfalv.ba és Ebevfurtba ma géppuskaosztagok éx-keztek. (MTI.) UJjfemxecKk Előfizetési ér: Egész évre 440 korona, félévre 220 Szerkesztőség és kiadóhivatali Budapest, V. kor., korona, negyedévre 110 kor., egy hónapra 40 kor. PÓT ITTIC AT MAPI! AP Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron rVW 1IIVA1 «nrilíAT 127-47, 127-48, 127-49. József 65. — Gyorsírók s 2 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. 7—20, 7—21. — Reklamáció: 19—25 szám, iniiiimiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHfuiiHHiiiiiiiiitiiiiiHiiiniimitifiiHiiiiNHiimiiiiiiiiiiiiiimfiiinnHitiniiiifiBiiiriirtiiiHniiitiiiHiiiHiiiiinmiiiiniHttinnmiimiiiifmmifiRiit Budapest, 1921. 111. évfolyam, 193. (578.) szám. Csütörtök, szeptember 1. tlliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék