Uj Nemzedék, 1921. november (3. évfolyam, 244-269. szám)

1921-11-01 / 244. szám

5S Head Uf Nemzeaek 1921 november 1. Statárium nj*€tmdéken ^^-^rozseny, októberül; (Cseh sajtóiroda.) 1920 juluisbaoil a Felvidék egyés kerületeiben jß- tromallapotot hirdettek ki, aninyet azóta «era vontak vissza • - Jf rend fentarlására most ujbgl Jtínirdetik a statáriumot és kitel^esatik az egész Felvidékre. A/esküdtszéke- ket egyiabiüieft; -fÖeiglenesen fel­függesztik.- (MTI.) Lingauer a meghiúsult puccs f mérlegéral j Szombathely október 31. I A Vasvármegye, mai számában J Hlérleg cím alattsEinganer Albin a / következő vezé^íikket írja:. Nincs J fájdaImasabW*mint páleát törni ne- { héz sorsba ^tott barátok dolga fe- * lett. De ami igaz, az igaz. Bődüle- \ tes bolondság volt az, amit a király aaáaemk hazatérési kísérlete körül egyes túlbuzgó hívei elkövettek, pláne éppen most, mikor a cél tör­vényes utón való elérése már-már biztos volt. Október 21-én, pénteken este még riadó tetszéssel olvastam Pesten a félhivatalos közlést Bethlennek az­napi pécsi beszédéről.- Rendkívül kellemesen lepett, meg, hogy Bethlen magáévá tette és kormányzati pro­gramjában kívánja most ‘biztosítani (szinte magától értetődő) á nemzeti irányú kikötések mellett a nyílt le­gitimizmust. Az agitáció és harcaink gyümölcsének megérését láttam a pécsi beszédben. Ugyanaz a legiti- . mitás volt abban célul kitűzve, ugyanazokkal a feltételekkel, melye- _ két én e helyen még a níitlt télén, mint a nacionalista legitimisták egy-két cikkben kifejtettem. És másnap reggel hallom, hogy a király útban van Budapest felé. Rakovszky vezeti és Ostenbürg ka­tonái kisérik. Úgy jártunk, mint -a madár- fészek után mászó gyerek. Roppant fáradtsággal, sok küzdelem, propa­ganda és politikai erőfeszítés árán feljutottunk a fa tetejére, de a döntő pillanatban, mikor a pécsi program­mal már élértük akciónk 'diadalát, merőben felesleges, céljainkkal el­lenkező pajkos ragaszkodás eltörte alattunk az ágat. Lezuhantunk mi*' is, az eszme is. Ha csak mi* törjük a nyakunkat, némely barátaink ön­hatalmú eltitkolt hirtelenségéért, azon nincs mit megsiratni.; MiígV fangen, mitgehangen. De ha netán az eszme is olyan zuzódásokat szen-v vedett volna, amely annak a törvé­nyesség keretei közt való újraéle­dését kizárttá 'teszi, azt már csak­ugyan sajnálnánk-. Szomorúan iga­zolta a szerencsétlen puccs azt az állításomat, melyet husvéí-kor mon­dottam Szombathelyen a királynak és a király híveinek. A legitimis­táknak nem szabad illegitim eszkö­zökkel harcolni, mert aki a jog ne­vében küzd a jogfolytonosságért, az nem nyúlhat a jogrendbe ütköző eszközökhöz. Pedig hát ami husyét- kor igaz volt. az igazság volt most is. Úti figura docet. Nekem meg­győződésem, hogy azok az urak. ■ akik a királyt hazahívták és vezet­ték, ha Bethlen pénteki pécsi beszé­dét ismerték volna, szombaton meg­állották volna, vagy visszacsinál-, ták volna ezt a szerencsétlen meg­mozdulást. Hiszen abban a pécsi beszédben benne volt mindaz, amit a' legiti­misták kívántak. Legfeljebb csak néhány havi vagy egy-két évi türe­lemről lett volna szó. Pénteken Pé­csett elértünk mindent s ntóshqp Budaörs mellett elvesztettünk min­dent, amit másfél év óta - épitget­tünkj^Fógre pénteken ^halálos sebet kitárni a szabadkirályválasztás leírtja, szombaton pedig összezuzó- dott a legitimizmus'tábora. Sem a harag, sem a mohóság nem jó tanácsadó ja. politikában. Leg­jobb ott csak kitartással járni a tör­vényes agitáció utjain. Szívósság­gal és töraénytisztelettel §ok min­dent el lehet érni, de erőszakkal előbb lehet száz bajt csinálni, mint egy hasznot. Meggondolatlan ak­ciójuk- -miatt fényes, név ü politikai barátaim nyitották meg .önmaguk előtt a fogház ajtaját, sajnálom őket, mint embereket, de sokkal jobban sajnálom azokat, akik az ő fczenvedélyeskédésük miatt többet vesztettek, mint . ők, azokat, akik nemcsak szabadságukat vesztették, hanem életüket, mint a budaörsi ütközet halottak és . hazájukat isi mint a király; aki engedett hívásuk­nak, (MTI.) Mára várják a döntést a kis-ántánt tervet ügyében '.I*. -I 1 .1. ----—-----­Közeledett egymáshoz a nagy- és kis-ántánt Prága, október 31. (Cseh sajtóiroda.) Benes dr. mi­niszterelnöknek az ántánt kepviée: lőivel pénteken folytatott'értekezlete, után szombat és vasárnap folytatíájif Prága ás Paris között a diplomáciai tárgyalásokat. Prága, Belg'jáu és Bukarest - között- is áHánd&lfrintk^- zés állott fbnn. Hétfő előttiem igen lehet fmegállapitani a jmrható esc- menyeket, A. nagyáteafnt Budapes­ten is megbeszéleg^ifef folytát, azzal •a'ééllld, hogy in4§qküdályozza a há­borús kanflíktlist.' Vasárnap este újból megjelentek a nagyhatalmak képviselői Benes miniszterelnöknél és közölték vele a nagykövetek tanácsának vélemé­nyét a kisántánt legutóbbi párifei. londoni és római'lépéseiről. A nagy- ántant és a kisántánt álláspontja különben jelentékenyen közeledett egymáshoz. A diplomáciái tárgyalá­sokat folytatják. Szombat délelőtt kormányuk utasítása értelmében a kisántánt diplomáciai képviselői Párisban, Londonban és Rómában jegyzéket ■ nyújtottak át, melyben kifejtik,a cseh, jugoszláv és román kormány álláspontját a magyar kérdésben. Párisban azonnal össze hívták- á nagykövetek tanácsát, hogy a kisántánt. jegyzékét tárgyal­ják. ÍM. T. I.) Páris, október 31. (Jf MTI.' tudósítójának jelentése.) JR Excelsior prágai munkatársa azt Írja lapjának, hogy Prágában a lég­kör tele van villamossággal, de a mozgósított emberek körében na­gyobb a fásultság, mint a lelkesedés. "• - ■ */'- Prága, október 31.. A Cseh Sajtóiroda jelenti: Pénte­ken este Benes miniszterelnöknél megjelentek Clark, Conger és. Bor- donaro meghatalmazott miniszte­rek, az..ántánt diplomáciai képvise­lői. Benes miniszterelnök hosszas megbeszélést folytatott velük a ma­gyarországi eseményekről' és a ,kis- antánt,. valamint a nágy-ántánt be­avatkozásának mostani állásáról. Az nntänt-kovetek. előterjesztették azt a határozatot, amelyet ebben az ügy­ben a nagy-ántánt. és a nagyköveti értekezlet hozott és behatóan kifej­tették kormányaik álláspontját. A .miniszterelnök' 'ismertette, hogy a .’cseh kormány — különös tekintettel a csehországi helyzetre és a kis- ántánt kormányáival kötött megál­lapodásokra — milyen eljárásig ki- . ván kij-yetni az események további fejleniariy.eibéiU ,’A tárgyalást, foly­tatni fogják. (MTI.) OOOdOCXX^X)OCX)^X»QOCCOCOOOOOGOOOOGOQSCXXl^X30SOCOGOCXX:i szálloda és gyégyfürdi égisz télen át njitea. i. éter., Téién^i-ut 12—16. u. ® KPft 8® tgí fo gőzfűtéssel, villany világitáa- wP m HP íaa Baj sál, mindenkor kaphatók. Hónapos szobák mérsékelt áron, PiWflom lohol10 '*rátó1 4 óráig. November jTmrUKESa flKiSKl 16-tól kezdve kedden, csütör­tökön, szombaton, vasárnap 10-től 4-ig. Villamos közlekedés a kelenföldi kocsikkal a kapuiq. Telefon: József 81—75. Dejeuner, Diner, Souper síb. hűzonkivül is 0$FIS/?a cCI T}'+­■ £ lírÓT-KÖRUZ' 23 ^ 4$/~y Telefon 23-15 i*\ S80ILI gyöngy, szüst, aríüíy, a*©aSaSicilL-*»3n81&9 platina^ ékszereit ha meg­becsül tét te,, minden hirdetett árnál többét tizetek. (Müfogbe váltás.) HARTES» STEIN ékszerüzlete, Rákóczi-nt 9. szám. Pannónia mellett. Varrógépeket, vadon at uj Centrálhobínt .neg® íöp.0 - olcsó. áron. ngyszinte mindeniéle használt csa­ládi-, férfiszabó-, cipész-varrógépeket legolcsóbban szál­lít Kraszsx Henrik, varrógép-nagyraktár, Budapest, Veres IPálné-ta. 30. Viszonteladóknak árengedmény! Hs riűjii 8i ékszerét, “u«remes J áílThn? ékszerüzletében; Üllőí-aí 3- Calvin-tér mellett. UlHlluS Aranyat, ezöstöt. régiséget legmagasabb árban veszek. MSfStlHíPfl® ^ ^szitwényü tel- 1 HIS ies lakberendezá- sek, egyes darabok is. KRsMftl? -müasztalosnál. ÍV., Semmeiweis- II U » fl £4«aäfilrai2| utca 4.. Kossuth L.-ntca mellett. Dana Binagfi BiFakereaBfielmi Mnytársaság Ba«iapesís P©zsois5ft-äät 2S. ss. ?©isf ©sí 182—IS. Aján! p-rtea Isspsrä msM&t g-RéPséksiS ée@s8. Üsv«ő?5ö8s festéseinek. Hagrendöíósekei azouaai lebonyolítunk Kerissxtéöi^ wáSEaSaí. ülllfS toil ív iao Briílianst barátját 5000-töl 70.0G0 koronáig vesz : SweiziókszerháZsRotteubi 11 er-ntca.24. Telefon: 75S-64. pH rifeíío&LŐmmÍA IDEÁLJA. J Ha e!ii fill!® Szónkén eg íOO* kg.-qs vashordukban, továbbá szón« kénegezögépek, üveg-hengeres Bilies-féle és Hun­gária szerkezetit legolcsóbb gyári áron raktárról azonnal kapható Ssscmtiágrli Pál, rézárugyár, Budapest, IX. kerület, Ülíői-ut 19. szám, B iirffi mlstdenKl a rési oló árban most szerezze lie a nagy bntorlerakatban, Andrássy- ct g" A . bejárat az Eötvös-ntcóh " m Hálók, ebédlők, vrisxobák, szalon- bsrenáczések, amíg a készlet tart Vidékieknek csomagolás, szállítás díjmentes Ktxö BnnagoahafózáHc Társaság. _____ .Az alulírott társaság forgalmi igazgatósága köz­hírré teszi, hogy f. é. november hó 3-án délelőtt •kilenc órakor a kiváltatlan és felesáruk az üzletsza­bályzat tíl, szakasza alapján, a Lánchíd alatti zárt rákodon nyilvános árverésen eladatnak. Budapest, 192-t. évi október hó 29-én. A ss Elfcíí rMinag'özfliajóxáGíí Társáéiig forgalmi igazgatósága. LEGÚJABB PALLAS ÚJDONSÁG! . Daudet ji |ÜP c^mü Alphonse fl CCwH» regénye Ara 132 korossá Kapható minden könyvkereskedésben és a Központi Sajtóvállalat könyvkereskedésében, Budapest IV., Duna-utca 6. Klotild palota ■ - " ’ __ _ _,inf. Csak szövetkezett -bőrgyár törheti le . a borkariéit - ' s' r; . . "■ A Nemzetközi Boripari és Kereskedelmi R. T. megszűnteit© a készbóreladást; Még drágább lesz a cipő — Az Uj Nemzedék tudósitöjáteü,;^ ■ Ismeretes a.közönség előtt a \V<jLÍ-; ner-Mauthner-Machhip bőray«r?fSr ■közös eladási irodájának,-«' ‘Seiuzgt-. ^özi Bőripari *& J&wßlKedelmi' Rész-* vénytásattwglTaK:, másszóval a bőr- kar telnek égj-eduvalrfia a bővpia- con. Ez az érdekeltség kéuye-kedve szerint szabja meg a hazai piacon a készb.őrárakat és annak juttat készárut, akinek akar. A borkariéi és a nyersbőrkiviteli érdekeltség között hosszas- küzdelem folyt a. ki­vitel megengedése ügyében, amely most azzal yégződött, hogy a bor­kariéi álláspontjával szemben az illetékes szakbizottság sózott marha- bor’-kivitelét engedélyezte... Az cíf- szágban - ugyanis 100.000 darabra te-: hető nyersbőrkészlet van és Így megokolt volt, hogy a fölösleg egy részét * á külföldön értákésitsék. Az országban levő rengeteg nyersbőr- készlet feldolgozására a három nagy bőrgyár képtelen, illetve csak annyi készbőr jut a piaera, amennyi a' bőr-* kártei üzleti politikájának megfelel. A kérdés másik része a hészbor-. béhez alól megengedése, amelyn* mindezideig a bőrkartel ellenállása Folytán nem került sor. A tíszivire- lök cipöakcipja .keretében elkészi- teiidő 100.000 pár cipőhöz szükséges felsőbőr- és talpbőrmennyiség össze-- vásárlásával most teljesen kifosz­tották a budapesti nagykereskedők ’és gyárak raktárát, ugy hogy az iparos ma felsőbőrhöz, és.talpbőrhöz egyáltalán nem juthat. A bőrkariéi pedig, hogy a még meglevő’ készletét drágábban értéke sitjjesse, megsziiníétbe a készbőr el­adást s a kartel nyomán a többi hÍcüSbu készlettulajdonos is tartóz­kodik az eladástól. A riyersbőrkivi- .telnek az leit az eredménye, hogy a nyérsbőrkészleíek ára jelentéke­nyén '.emelkedett,.igy a nyers'marha­bőr .110 koronára, a száraz 160-180- koronára, a nyers borjubőr 220/ a száraz 440’ koróiíái'a drágult. A kész-’ borkészletek ára pedig a csekély készlet miatt emelkedett, ugy hogy a fogyasztóközönség további bőr- és cipődrágulásra lehet elkészülve. Megkérdeztük ' a borkereskedelem egyik szakértőjét, hpgy 'a bőfpiacón uralkodó tarthatatlan helyzeten mi­kép lőhetne seglten)? ’ Az egyetlen megoldás —.'mon­dotta informátorunk — a szövetke­zeti bőrgyár létesítése volna. Állam:; támogatással vé'é a szövetkezetek bé* vonásával több teleppel rendelkező hatalmas szövetkezeti bőrgyárat kellene épiíeni, anioly versenyképes lehetné a mai kártéllel. Tg-y biztosi-, tani lehetne az országban levő"ren­geteg* nyersbőrkészlet feldolgozását és az olcsóbb keszbőrárakat. Amíg ez meg nem valósul, a borkarié) annyit dolgoz ^cl. amennyit éppen' jónak lát és olyan árakon s azoknak adja az árut, akiknek, s ahogy akarja. A szövetkezetekben tömörült cipőkészítő iparosságnak régi vágya' a szövetkezeti bőrgyár létesítésé, amelyet már a fogyasztóközönség, érdekében is sürgősén életre kellene, liiyni... ...... — Addig is olcsóbb készbőrárat csak ugy remélhetnénk, ha a korona, javulna és a kormány megengedné, a készbőr behozatalát Csehországból és'"Németországból.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék