Uj Nemzedék, 1921. december (3. évfolyam, 270-290. szám)

1921-12-01 / 270. szám

' ■ ' ■ /'<$& ■ *<*. ^ i y\ \ /..c#" ,. f I I \ Harmadik évfolyam, 270* (655,) szám fif^ 3^ ÍCQVOIIB Budapest, Előfizetési ár : Egy hónapra 60 kor„ negyedévre Szerkesztőség és kiadóhiva»H..Budapest, V. kér.) 170 kor* félévre 340 ker,, egész évre 660 kor. _ . , _ _ r Honvéd-utca 10. szán. — Telefon-szám: 127—46, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron FŐSZerkeSZto i SZCLQO IMSZlO 127-47, 127-48, 127-49. József 65. - Gyorsírók: 3 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal t 1V4 Duna-u. 6, Reklamációk: 19—25 és 121—41. Telefon: 123-08 és Teréz-körut 62. Telefon: 121-41. Anglia moratóriumot indítványoz S ág számára? . iék tudósítójätoL^iE Becs, üovejaroer 30. énükDaily He- ekjHtii.ja Observer ÉPuiak jelentését, |nugy a* wyjtw kormány Németor- | szög részegkétéves moratóriumot inditvérmoz. Eszerint Nóxnetor- tóíTffnak 1924 előtt_ már semmit gém kellene fizetnie. Abban az esetben, ha Franciaország ez el­len tiltakoznék, úgy emlékeztetni fogják a wiesbadeni egyezségre, amelyet Franciaország szövetsége­sei nélkül kötött meg. Anglia többé , semmiesetre sem járul hozzá újabb szankciókhoz. Ha Franciaország nem egyezik bele a két _ esztendő moratóriumba, úgy Anglia bátorí­tani fogja Németországot, hogy jelentse he fizetésképtelenségét. A Balaton-expressz mától kezdve csak Szombat­helyig közlekedik i— \\z V] Nemzedék tudósilójától. — Bécs. november 30. A Déli vas uk"' vezetősége jelenti, hogy a balatoni expressz mára ter­vezett indMÍása előre nem látott akadályok miatt egyelőre elmaradt 6s a vonatok a bécsi déli-pályaud­varról -Bécsújhelyen át- Csupán a nyugat magyarországi,’ ‘"osztrák csa­patoktól megszállott Lépesfalváig közlekednek. * Ebfibií az ügyben kérdést intéz­nünk a Délivasut budapesti üzlet- igazgatóságához és azt a választ kaptuk, hogy a . Budapestről na­ponta reggel 9 órakor induló Bala­ton-expressz csak Szombathelyig megy, igy tehát a Szombathely-lé- pesfalvai szakaszon szünetel a for­galom. A szakbizottsági füvadolja Hsgyeshaímy mi­niszternek a villanyos próba- / járatok megmrtását #— Az Uj Nemzedék tudósítójától, -­Megírta az TJjFNemzedéh, hogy e hát elején dörír a kereskedelmi mi- niVzteriuio éafaz államvasutak ké­kesiből ki yf! dóst szakbizottság a vülJtoosüjr# ügyében tervezett pró­ba.iárSWlfra vonatkozóan. A bizott­ság ülésén Dezsaffy Aurél helyettes államtitkár elnökölt, az államvas­utak részéről Verebéig László, az államvasutakhoz meghívott szak-'1 értő Madarász Viktor főfelügyelő a vasúti osztály, linger Emil főmér­nök az ipari osztály képviseleté­be Ladányi Jenő miniszteri taná­csos Rohrmann István vasúti és hajózási főfelügyelő. Cf) György posta- é" iá .'író műszaki tanácsos ír P( SÍavezérigaz2«;ÓFág képvisele­tében vettek részt. A bizottság dön­téséről Kriesfálnsi Mihály minisz­teri tanácsos a következőket mon­dotta munkatársunknak*-— A bizottság egyhangúan pár­tolta a próbájára tok megtartásának tervét, az erről szóló javaslatot most dolgozzák ki és azt a minisz­ter ur elé teresztik, aki véglegesen dönt ebben, az ügyben. Ez a döntés előreláthatólag három-négy napon belül megtörténik, addig a bizottság állásfoglalása nem tekinthető vég­érvényes elintézésnek. >30000000000000001X100000000000000000000000000000000000 M ktbomtateozés csak pás*tsz&wetségialapan főket tétre M keveszténypdpS ma határoz a válság Ügyében-y&üj Nemlsedék tudósítójától. — Bethlen Istváa^grófnak az a vál­lalkozása, hogy egységes kormány­zópárt alapjjm keresi a kibontako­zás útját, Jf kisgazdapárt tegnap esti halászatával meghiúsultnak' tekinthelé. A kisgazdapárt u^^rirts a mini smer elnök három poujlPi' kö­zül egyhangúlag' csak ag,««fső pon­tot tet|b magáévá, am# arról szól, hogy « miniszterektok munkapro­gramját a párL, elfogadja. A másik két pofltot' áfonban szavazattöbb­séggel csak a következő módosítás­sal fogadta el: 2. A póri hajlandó elmét a kö­vetkezőkép kiegészíteni: Keresz­tény kisgazda, földmives és pol­gári párt. Egyébként a párt jel­legét, különállását és szervezetét teljesen önállóan fenntartja. 3. Szívesen látja mindazok csat­lakozását a párthoz, akik a párt és a dezignált miniszterelnök pro­gramját elfogadják és magukévá teszik. Bethlen István gróf miniszterel­nök, aki a párt tegnap esti érte­kezletén megjelent, kijelentette, hogy ha a párt nem fogadja el mind a három pontot, kénytelen lesz az egységes párt alakítására irányuló megbízását visszaadni és más alapon keresni a kibontakozást. A kisgazdapárt egyik vezető poli­tikusa a párt tegnapi határozatáról a következőképen nyilatkozott mun­katársunk előtt: — A tegnap esti határozatot — úgymond — a pártnak egyik része sem tekinti a maga győzelmének, mert hiszen a szavazásnál 'kitűnt, hogy senki sem rendelkezik vakon és feltétlenül a párttal. — Nagyatádi és híveinek a cso­portja, akik kezdettől fogva han­goztatták a párt különállásának szükségességét, csak néhány szava­zattal tudták kisebbségbe szorítani azokat a képviselőtársaikat, akik Kubinek Gyulával élükön egységes kormányzópárt megalakítása érde­kében szálltak síkra. —■ Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a pártnak azok a tagjai, akik a tegnap esti értekezleten nem tették magukévá Hencz Károly mó­dosító javaslói ál, amely később ha­tározatba ment át, készek kilépni a pártból és más frakciókkal együtt résztvenni az egységes párt megala­kításában. ‘ • A kibontakozást most már . csak ' pártszövetség alapján 'lehet ke-' ’ resni, mert egy bizonyos munka*# program megvalósítására a Mft~ gazdspárt hajlandó Bethlprlst- ^. ván gróf miniszterelnökije támo­gatni. sfp — Ennek a pro g r a mn a kje g fontosabb pontja az uj választómai törvény és. ezzel egyidejűleg a sági választói reform inetfWmlasaC Azután pedig a többi alkotmányjogi javaslatokra kerülhet sor. Ha a nemzetgyűlés február libáig . ezt a feladatot nem tudja elvégezni, ak­kor meghosszabbítják időtartamát és ebbe a párt szívesen beleegyezik. Bethlen István gróf miniszterel­nök ma délelőtt megjelenik a kor­mányzónál és előterjesztést tesz a kibontakozás érdekében végzett munkájáról. A kereszténypárt folyfcajta tegnap éjjeli értekezletét A kereszténypárt ma délelőtti ér­tekezletén folytatja a vitát a mi­niszterelnök kibontakozási tervéről. Miután a képviselők ma a hajnali órákig voltak együtt, az értekezle­tet aligha kezdhetik 12 óra előtt. Haller István az értekezlet előtt a következőket mondotta a helyzetről: — Valószínű, hogy most, a kis­gazdapárt tegnapi határozata titán a miniszterelnök uj koncepció­val fog jönni, amely első, eredeti álláspontját jobban fedi, mint mostani tervezete. — Tegnap még volt a keresztény- pártnak egy, a kibontakozás tekin­tetében lényegbe vágó feltétele, amit a miniszterelnök nem akart akcep­tálni, ina azonban a párt összes tárgyi feltételei jóval közelebb áll­nak a megvalósításhoz, ami a párt álláspontját kedvezően fogja meg­határozni, Tizenegy órakor még csak néhány képviselő van a kereszténypártban. Általában az a vélemény alakult ki, hogy a kisgazdapárt tegnapi hatá­rozata egészen uj helyzetet terem­tett, ezért nincs értelme, hogy a ke­reszténypárt ma a régi Plattform alapján döntsön, hanem megvárja, hogy a, miniszterelnök a kisgazda- párt tegnapi határozatához mérten állapítja meg az uj helyzetbe illesz­kedő .irányelveket. ' Bea-yatobt helyről nyert■'értesülé­sünk '• szerint a part túlnyomó része hive a Bethlen István gróf ' prog­ramja" alapján való kibontakozás­nak cs lía.ilarídó Hs, erre egységes pártot alakítani, azonban a vártnak egyetlen tagja sem egyezik bele, abba, hogy a kisgazdapártba olvad­janak bele. Az uj pártot többen úgy képze­lik el, hogy az parlamentáris többségi párt. mintegy ad h|fr munkaközösség lesz, a keresz­ténypárt azonban különböző or­szágos szervezeteit, különösen a keresztényszociaíista pártszerve­zeteket továbbra is megtartja. A részvénytársaságok visszaváltják a válts ágrészvény eket Az Uj Nemzedék tudósitójától — A Pénzügyi Szindikátus legutóbbi ülé­sén foglalkozott több részvénytársaság­nak a pénzügyminiszterhez intézett azzal a bejelentésével, hogy a vagyonváltság fejében beszolgáltatott... ggszyéuyeilé^t készpénzeim vissz* vífhiní í/.riidékoznak, ;.Jut említett ülésről szóló híradás szerint a szindikátusnak az az álláspontja, hogy, a pénzügyminisztérium a váitságrészvé* nyékét elsősorban az érdekelt intézetek­nek ajánlja fel, azok árfolyamát azon­ban a ■ Pénzügyi Szindikátus meghallga­tása után állapítsa meg. Kérdést intéztünk ebben az ügyben Urbánovich Zoltánhoz, a Magyar Városi Bank vezérigazgatójához, aki munkatár­sunknak a következőket volt szives inon: dani: — Az a tény, hogy máris'több rész’ vény társaság jelentette be a pénzügymi­nisztériumban, hogy váltság-részvéuyeii készpénzen hajlandó visszaváltani, köny- nyen érthető. Elvben ugyanis csaknem minden . részvénytársaságnak az volt kezdettől fogva az álláspontja, hogy a vagyonváltságot nem részvényekben, ha, nem lehetőleg készpénzbeli rójja le. Hogy mégis számos társaság a részvén nyékben való lerovásra határozta el ma­gát, annak az volt az oka, hogy a Hege­dűs volt pénzügyminiszter ur által elő­idézett pénzszűke miatt és ugyancsak Heg'edüs nyilatkozata által okozott árfo­lyam-csökkenések mellett igen sok tár­saságnál a részvényekben való lerovás mutatkozott előnyösebbnek, sőt egyedül lehetségesnek. Később, mikor Hegedűs egész koncep­ciója összeomlott s az általa ígért valuta-javulás nem következett be, a részvények árfolyamai ellenben ismét megközelítették régi színvonalukat, a részvénytársaságok indokoltan tértek vissza eredeti álláspontjukhoz és ennek megfelelően jelentették be visszaváltási szándékukat, amit a pénzügyminiszté­riumnak is szívesen kei! vennie, mert elvégre az államnak nem részvényekre, hanem pénzre van szüksége. — Ha tehát már az illetékes körök is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, csak he­lyeselhető annál is inkább, mert a rész­vénytársaságok visszaváltási szándéka a pillanatnyi pénzügyi helyzethez iga­zodik s erre vonatkozó ajánlatukat nem lehet sokáig függőben tartani. Hogy pe­dig a visszaváltási árfolyamot a pénz­ügyminisztérium a Pénzügyi Szindikátus meghallgatásával állapítsa meg,, ez arra való tekintettel, hogy a váltság-részvé- nyek kezelést a kormány már előbb az említett szindikátusra bizta. szintén ért- \ líető,1 de mellőzh ellennek tartom, hogy ez (íz árfolyam-megállapítás a2 érdekelt részvénytársaságok bevonásával, illetve velük való . közvetlen, tárgyalás alapján történjék, mert • n Pénzügyi Szindikátus minden felkészültsége -inéilett sem ren­- (felezhetik. m' szükséges adatokkal» 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék