Uj Nemzedék, 1922. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-01 / 1. szám

Angliában februárban vagy ősszel lesz képviselőválasztás London, december 31. Politikai körökben tigy tudják, hogy a kormány februárra akarja kiirni az általános választást. Ez­zel szemben Chamberlain lord azt kívánja, hogy a választást halasz- ezák őszre, mert a mostani időpont a nagy munkanélküliség miatt is kedvezőtlen. Lloyd George a sza- badelvüpárt január 21-én tartandó értekezletén fogja közölni elhatá­rozását. Ma délben jár le a német vasutan.szövetség ultimátuma Hamburg, d--, 31. A német vasúti mm ivet­tfégének hamburgi em­ber 30-án tartott gy ' :--éu k •■••>ndta, hogy ha a munkás' ' léseit december 31-én déli - m teljesítik, a munkása abbahagyják a szolgáin : Elberfeldben nem v iS' > v s a helyzet Elberfeld, december ,"L A vasutassztrájk ügyében tegnap óta nem változott a helyzet, t.-ik Köln városává van némi szeméi forgalom, de ez is egészen bizor lan. A postai forgalma' autóm lókkal tartják fönn. Péntekén m ezázad rendőr érkezett a városba. Az antant az okozója a sztrájkmozgalomnak * Berlin, december 31. A vasutasok sztrájkjának igazi oka az, hogy a kormány az ántáiit nyomására minden áron könnyíteni akar a költségvetés terhén és ezért nem teljesítheti a munkások anyaai követeléseit. A kormány reméli, hogy a közlekedésügyi miniszté­riumnak valahogyan mégis sike­rülni fog megállapodásra jutni a vasút alkalmazottjaival* Washingtonban elhatározták a kajótér csök­kentését London, december 31. Washingtonból jelenti a Havas- figynökség: Hir szerint n hajózási bizottság tegnap délutáni ülésén megegyezésre jutottak. A megálla­podás szerint a segélyhajók hajó­terét tízezer tonnára csökkentik. Valamennyi küldöttség elfogadta a javaslatot, kivéve a franciákat, akik csak később járultak hozzá. Megegyeztek arról is, hogy a se­gélyhajók ágyúinak kaliberét hat hüvelykre korlátozzák* Ma csak kétszer sikerült fettüggesztetni a Ház ütését Egy kisgazda az adózás ellen — Az Uj Aemzedélt tudósitójától. — Az ellenzék már tegnap azzal fenyegetőzött, hogy a *iemze így il­lés mai üléséből nem lesz semmi. A képviselők legnagyobb része ugyanis vidékre utazott, igy abban reménykedtek, bogy a Ház nem lesz határozatképes. Andaházy- Kasnya Béla szerepét ma Lingauer Albin vette át, aki az ülés meg­nyitása után nagy indiszkrécióval a Ház tanácskozóképessége iránt érdeklődött. A Hár persze nem volt tanácskozóképes és az ülést felfüggesztették. — A házszabályok szerint — mondotta Gaál Gaszton házelnök a folyosón — az ülés addig nem zár­ható be, inig a következő ülés napi­rendje nincs megállapítva. A leg­rosszabb esetben tehát éjfélig is együtt tartom a Házat és pont éj­félkor bocsátom■ csak el a képvise­lőket. W4~- Este bét ári» táih oi azoebar — tette hozzá, íréiAfett minden­esetre behozatok eg.v ;;aki, a. . kártyát. Valamivel csuk el ken iöl- j t< ni az időt... De nem igy történt. Fél 11-re va- így sikerült összetoborozni r> ■skozóképességhez feltétlenül ; k égés negyven képviselőt. Az azonban még igy is elkerül­öm mert az indeianitás vi- igénybe veszi az uj esztendő .ehány r.VjTját is és ezzel kielégül az ellenzék bosszúja. Az imíemab-ás ellen ma 'Ti rázdy Győző, Benedek- János, Andaházy- Kasnya Béla és Gjes-wehi Sándor készülnek feiszólalár Az ülésre ír.' n de a napidijat fó * ■ • s. Gaál Gaszton elnök ' A'-V megnyitja az iilésb Kf . • kiváuja-e a ház. zaVok .0 kasza értelmében raiia: ?7 , " levő képviselők .i.- o -Tyr felöl ^ sását és aimakkimoiAn > . ezeknek addi á a ‘-apidiiuk mig távolit: dyszcruei nem igazolják. ‘ A Edz \ eltekint a * / asz rendel­kezése ' 1. A beérkezeli k, ‘.ínyek irányí­tása. után • ö.efkez/K az mterpeHa- ciós könyv f, 1« ! ajsa. Ez.eket •■ interpellációkat jegyezték n*-"- -J, ' genier Albin. az o/,ztrákoktól J^g • inmii letartóztat itt nyegatning. ^ országi polgárok ügyében. i'g>a • csőLingauer 'Albin a nyixgaw«' gyárrá.szági kereskedelmi lomról. Szilágyi -Lajos a viselők ingyent-s orvosi kezclcser • Szintén Szháfiyi Lajos a térni iíjus 'csérének, Hatnnjrr Jánosnak ,lan letartóztatása es fogvatar - .,a r ében. Kins Jt-*' hért r. kg vyvészei -Tana« ügyében ini'. ■ ,,oll 1* Szünet előtt szól Ezután Lingauer Albin szól a házszabályokhoz. — Nagyatádiék a Ház üléseinek egy órával való meghosszabbítását kérték, — mondja — tekintettel a tárgyalt ügyek sürgősségére és fon­tosságára. Látja, hogy nem tanúsí­tanak kellő figyelmet az ülések iránt, ezért kéri a tanáeskozóképes- seg megállapítását. Gaál Gaszton: Miután a Ház szemmell áthatóan nem tanácskozó- képes, az ülést, tis percre felfüg­gesztem^ Szünet után Fél 11 órakor Gaál Gaszton ismét elfoglalja helyét az elnöki széken és az ülést, újból megnyitja. Diniek Vidor: Kérem a tanácsko­zóképesség megállapítását! Elnök: Kérem a jegyző urakat. '83ü|bnolj&fe hány képviseld ur vau a terembe#. 4 Miután n ■irky-y* */. eFno£ » seiö ur van lieieii, a taiiac^ivv/Aiive ocsségbez pedig 40 kívántatik, hogy a liáz... A negyvenedik Ekkor lép he Széchényi Viktor gróf. Felkiáltások: Már itt ran a negy­venedik! Tanácskozóképesek va­gyunk! Elnök: . . . minthogy időközben megérkezett a negyvenedik képvi­selő ur, megállapítom, hogy a Ház tanácskozóképes. Egy rendreutasítás — A gyorsírói jegyzetekből meg­állapítottam, hogy Pallavicini kép­viselő ur tegnap beszéde végén nem parlamentáris kifejezést hasz­nált a miniszterelnök úrral szem­ben. ezért a képviselő urat. sajná­latomra, utólagosan regidreutasi­tom. Következik az indemnitás tár­yalása. Az első szónok Drózdy Győző. Nem adózunk jen .. 'ózdi; Győző: Ezen a napon min* nást üzletember összeadást és kivo- fel ege-tegez, hogy mérleget állítson áíiamhaisz évi háztartásáról. Ha az notes 1- '-tartást vizsgáljuk, döbbe- Mintha tíbfű Hgt veszünk észre, autokraták kői’1 miniszterek, hanem bánnák a nemzet Vpiyoznának, úgy t, költségvetési er V agyonával. Ebben 1 R kiadások dértékn milliard koronát, x „ h.-t-minc- K hivatalos kimuta -v/n, > ,j uvÁian tudjuk, hoíT Je mind- J ' többet Ei»- • /.« »órai Ezt a rettenetes v 1 összeget a- kormány <l uv . ifedási nem tudja ellensúly« kkel nődig azért, meri . Nem tudja lien bírja u3 adó-: .népet Ennek jiZeubau a k rászoktatni, u.evt szisztceuitikusa1- az byl ftS fidt'WWj»*» . ki a nép — Mindig magasabb adókat szab­tak meg, mint amennyi szükséges lett volna, mert a kormány tisztá­ban van azzal, hogy csak igy képes a kellő összeget beszedni. Ez a j md- szer azonban helytelen, azért, mert a rendkívül uagy adókkal szemben az adózók kénytelenek hamis ada­tokat bevallani. — A pénzügyminiszter ur kije­lentette, hogy a fogyasztási adókat fenntartja. Mi független kisgazdák, akik az ellenzéki oldalra szorul­tunk, ez ellen tiltakozunk. A fogyasztási adó a Iegigazság­talanabb a falu népére és az T / egyszerű emberekre. ' — Itt van például a gyufaadó. 4 /( l A városi embernek soha sincs annyi '*•' w gyufára szüksége, mint a falusinak és igy mi, akik itt vagyunk \ kép- vüselőházban és Pesten tartózko­dunk, nem tartjuk igazságtalannak a gyufaadót, menjünk ki azonban vidékre, meghalljuk, mennyit pa­naszkodnak ott miatta. — A falu népét az adókivető bi­zottságok folytonosan zaklatják, Éppen ezért ellenzem azt is, hogy a pénzügyminiszter ur az adódetektiv rendszert meghonosítsa. — A különböző adókat egységesí­teni kell egyetlen jövedelmi adó for Drózdy Győző: Ne* kell állapi la delelő kérdésekről beszélek, aklcoi egyetlen kisgazdaképviselő sincs je len. A miniszterelnök úrral is szeret­nék beszélni, de ő sincs jelen. Drózdy Győző: A kormány a: utolsó napokban rájött arra, bőgj ki kellene béknlni a társadalmi ré­tegekkel, Hangsúlyozom, _ hogy ki kellene béküini a szabadkőművesek­kel is. (Nagy zaj.) Csizmadia először, másodszci Az ellenzéki oldalon eközber Csizmadia és Kerekes összeszedni kozik. Kerekes azt mondja Csizma­diának: te is egy gyékényen árulss a kormánnyal. Csizmadia visszavág: Én nem kértem kegyelmet! (Ez célzás arra hogy a nemzetgyűlési képviselői között ivet köröztek, amelyben Ke­rekes számára a kormányzótól ke­gyelmet kértek. Az elnök Csizmadiát rendreuta- silja. Csizmadia újra közbeszól, erre másodszor is rendreutasitja. Csizmadia azonban nem hallgat el. Az elnök erre kéri a Házat, hogy a képviselőt utasítsák a mentelmi bizottság elé. Gaál Gaszton felteszi a kérdést, hogy azok. akik igennel szavaznuk ebben az ügyben, álljanak fel. Hárman felállónak. Kéri ezután, hogy akik nemmel szavaznak álljanak fel. Erre az el­lenzék feláll. Az elnök lemond Gaál Gaszton: Minthogy a meg­ejtett szavazásból világos, hogy az elnöki indítványomat a nem­zetgyűlés elvetette és én ezt a szavazást az elnök elleni bizal­matlanságnak... Ercky Károly és az ellenzék fel­kiált: Tévedés, ezt nem akartuk! \F oly tolása a 12-ik okidon.) ^ -A'.JT . ) «a «a-sí * i .... Negyedik évfolyam, 1. (680.) szám Al*8 3 8cOrftnax J 8SSj^sL^f922 január 4rVasárűdp Előfizetési ip Egy hónapra 60 kor« negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér« 170 kor« félévre 340 kor« egész évre 660 kor. ^ , _ Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron Főszerkesztő: tSZCLOO LtGSZLO 127—47, 127—4«, 127—49. József 65. — Gyorsírók: S kor, — Hirdetés milliméteres dijszabás szerint 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivstal * IV« Duna-u. 6, Reklamációk: 19—25 és 121—41. * # Telefon: 123-08 és Teréz-körut 62. Telefon: 121-41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék