Uj Nemzedék, 1922. február (4. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

Benes le akar mondani, de nem engedik Prága, január 31. Massaryk elnök, Lanaban fogadta a kormánypártok vezéreit és Benes dr. miniszterelnök lemondó szándé­káról tanácskozott velük. A pártve­zérek kivétel nélkül azt kiván.iák, hogy Benes dr. maradion egyelőre a kormány élén és legalább a tavaszi ülésszak vezetését. vállalja. E hét fo­lyamán Prágába érkezik Tusár ber­lini cseh követ Némelyek szerint azért hivták haza, hogy kormány­alakításról tárgyaljanak vele, de valószínűbb az a föltevés, hogy Be­nes miniszterelnököt akarják Tusár 'közvetítésével maradásra bírni. A jóvátétel! bizottság tudomásul vette a németválaszjegyzéket t— Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. —, Páris, január 31. 'A francia kormány köréből ézármazó értesülés szerint a német kormány ' legutóbb előterjesztett javaslatáról nem a jóvátételi bi­zottság, hanem a szövetséges ha­talmak kormányai fogtiak dön­teni. A jóvátételi bizottság egyéb­ként ma tartotta első ülését, ame­lyen tudomásul vette a német kor­mány jegyzékét és annak tartal­mát rögtön közölte a szövetsége­sek kormányaival. A végleges döntés a legfelsőbb tanács külön ülésén történik meg. S. A belga politika elpártolt Franciaországtól Brüsszel, január 31. A belga kormány külső politiká­jában föltűnő változás történt. A kormány szakított a franciabarát irányzattal és Anglia politikájához csatlakozott. A változás legbeszéde­sebb bizonyitéka Theumis külügy­miniszternek a kamarában tett nyi­latkozata, amelyben a cannesi és a génuai konferencia kilátásairól nyi­latkozott. Ebben a beszédben a belga külügyminiszter teljesen Lloyd George álláspontját tette magáévá. Londonban ezen a héten döntenek Ausztria kölcsönér öl Az Uj Nemzedék tudósítójától. — , Bécs, január 31. Párisi jelentés szerint a londoni ósztrák követ egy telefonkérdésre, amelyet Bécsből intéztek hozzá, azt ti választ adta, hogy az Ausztria javára folyósítandó angol kölcsön ügyében még nem történt ugyan döntés, de erre még a hét folyamán feltétlenül számítani lehet. A követ megengedhetőnek tartja az optimiz­must a kölcsön ügyében, de szerinte még nem szabad úgy felfogni a kér­dést, mintha a kölcsön már végér- xényesen biztosítva lenne. Részleteiben tárgyalják az ipartörvényt n nemzetgyűlés mai ülése »-Az Uj Nemzedék tudósítójától. —. Pontban 10 órakor megszólalnak a Ház csengői, de Gaál Gaszton el­nök nem nyithatja meg az ülést, inert még senki sincs jelen. Se miniszter se jegyző Időközben megérkezik néhány képviselő. Az elnöki emelvényen egy jegyző sincs, csak Haller Jó­zsef keresgél az iratok közt. Szte­rényi ' Józáef báró gúnyosan kiált feléje: ' — Világosságot kérünk, hogy meg tudjuk számolni a képviselőket! (Derültség.) Haller József szabadkozik: A mi­niszter még nincs jelen, — mondja. — Nem lehet megnyitni az ülést, Usetty Ferenc: Nevetséges! Öt­ször tanácskozóképtelen a Ház. Mi­nek bolondilják akkor az embert? Szterényi József báró': Hiszen a kormány maga obstruál. Negyedtizenegy, Gaál Gaszton végre megnyitja az ülést. A jegyző­könyv hitelesítése után bemutatja Győr város és az igazság ügy minisz­ter átiratát. Ezután bejelenti, hogy a budapesti lakáshivatal ügyé­ben Bródi Ernő sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt. A sürgős interpellációra délután 3 órakor tér­nek át. Napirend szerint következik az ipartörvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes tárgya­lása. Bródi Ernő kéri a tanácskozó­képesség megállapítását. Miután azonban a Ház nyilvánvalóan tanácskozáskép­telen, az elnök 5 percre felfüggeszti az ülést. Az ipartörvény részletei Féltizenegy órakor végre megér­kezik Hegyeshalmy Lajos kereske­delmi miniszter is. Gaál Gaszton el­nök újból megnyitja az ülést. Ezután bejelenti, hogy a kereskedelmi mi­niszter kérésére a házszabályok 217. paragrafusa alapján Papp Dezső dr. helyettes államtitkár — mint szak­értő — részt vesz az ülésen. Hegyeshalmy Lajos kereskedelem­ügyi miniszter ezután beterjeszti a fehérfoszforral való auujtóavártás eltiltásáról szóló törvényjavaslatot. A napirenden lévő törvényjavaslat első szakaszához Drózdi Győző távol­létében elsőnek Szterényi József báró szólt hozzá. Szterényi József báró: A magyar kisipar — úgymond — úgy a múlt­ban, mint 8, jelenben egyik oszlopa polgári társadalmunknak. — Nem fogom tehát követni ama képviselőtársaimnak példáját, akik történelmi visszapillantásaikban egész az Árpádkorig mentek vissza, hogy a magyar kézmüvesipar létjo­gosultságát bizonyítsák. A magyar kézmüyesipar a huszadik században már nem szorul ilyen bizonyitga- tásokra. Az ipar terén a kézműipar­nak nagy szerepe van. — Már az én időmben megállapí­tottuk. hogy Magyarországon 3 milliárd 600 millió korona volt a kisipar termelése. — Ez akkor teljes értékű korona volt, ma, tessék átszámítani, mennyi Lenné. A liberális korszak is egye­zik egyben a maival s ez az, hogy a kisipart elhanyagolta. A kisipar­ból középipart, a középiparból kis gyáripart lehetett volna létrehozni, épen úgy, mint Franciaországban. De akkor nem tanultunk Francia- ország példájából. Csak' egyet emlí­tek fel, a bőripart, Magyarországon ma nincs bőrgyár, amely nem a kis­iparból épült volna ki. — Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az előadó urnák nincs igaza abban, hogy a liberális korszak nem akarta ezt a törvényt megalkotni Ezután ,a liberális kor dicsőítésére tér át, s kijelenti, hogy a liberális korszak is támogatta a kisipart. 1899-ben kezdődtek Magyarországon a kisipart támogató politika az Ö minisztersége alatt Azóta sem volt kereskedelmi miniszter, aki annyit törődött volna a kisiparral, mint ő. Ezt még az előadó is elismerte. Az vólt a baj, hogy SUJbaliciós kormány után következő irányzat elejtette a javaslatot — Ugyancsak én Indítottam meg a szövetkezeti rendszert is — úgy­mond — a kisiparosok felseoitésére. Másfélszáz szövetkezetét létesítet­tem.. s azok jól is dolgoztak. (Fel­kiáltások: Úgy van!) Pálffy Dániel: Önnek kétségtelen érdemei vannak. — Szterényi József báró: Az volt a baj, hogy az utánnunk következő kormányok ezt az akciót is meg­szüntették. Példákat hoz fel. hogy az ipari szövetkezeteket mennyire tá­mogatták az ő idejében. Sajnálattal állapítja meg. hogy ma nem támo­gatja a kormqfiy a kisipart. Hegyeshalmy Lajos kéreskedelmi miniszter tagadólag int. Szterényi József báró: Bocsássa meg a miniszter ur. ha példákkal szolgálok. Itt van a hadsereg résiére való szállítás. A ruházati cikkek szállítását most is a nagyipar kapta, nem a becsületes kisiparosok. Ugyanígy áll a dolog a vámőrség rűliarendelésénél az egész munkát egy nagy vállalat kapta. Ugyanígy áll a dolog ä cipőiparnál. Szterényi megvédi magát — Ezután kissé mellékvágányra térek a Nemzetgyűlés engedélyével. Engem snjtótómadás ért s kényte­len vagyok itt válaszolni rá. Szó van a Magyar Szövetkezés című lapról, amely az OKH. hivatalos közlönye. Ez azt mondja, hogy az én közgazdasági politikámat a nagy­ipar támogatása jellemzi. Ez ferdí­tés és tudatos valótlanság és kut- mérgezés a falusi lakosság között. A cikk Írója meggyőződhetett volna, hogy igaz-e, hogy száz- és százmil­liókat áldoztunk a nehézipar támo­gatására. Ez rágalmazás. Követelem, az. OKH. vezetőségétől, hogy ezért a brutális támadásért adjon elégté­telt. Én és társaim semmiféle érde- kelség szócsövei nem vagyunk. »-Visszatérek a kisipar, támogatás sának kérdésére. 1909-ben évi 4 mii-« liót kapott a kisipar támogatásul, ugyanakkor a gyáripar kevesebbét. Sajnos, utánunk már kevesebbet kai pott a kisiparosság.- — Most áttérek a törvényjavas­latra. Az a meggyőződésem,, hogy ez a javaslat, ha törvényerőre emeli kedik, megakadályozza a kisipar fejlő­dését. 1 — Megakadályozza,' hogy a kis* ipar középiparrá fejlődjék. Nagy csalódás és kiábrándulás fogja kö­vetni ezt a javaslatot. ,A javaslati támogatói német példára hivatkoz­nak. de .elfelejtik, hogy ott ’nincs képesítési kényszer. Ott a szabad- ipar rendszere uralkodik s azért fér meg ott olyan szépen a kis- és« a vii lághirü nagyipar. Mindenáron megakadályozzák a választójogi javaslatot — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — ­A nemzetgyűlés alkalmi bizottsága mint már jelentettük — ma délután Őt órakor kezdi meg a kormány törvényja­vaslatának tárgyalását Ebben a bízott. Ságban az Andrássy-pártot Beniczky Ödön és Homonnay Tivadar képviselt Homonnay Tivadar kijelentette munka­társunk előtt, hogy a pártjától kajánt utasítás értelmében már a bizottságban Is a legélesebb harcot indítják a kormány törvény- javaslata ellen, sőt szükség esetén a javaslat megobstruálásától sem riadnak vissza. • -V Ilyen körülmények között aligha le* hetséges, hogy a választójogi bizottság jelentése még e héten a Ház elé kerül­jön. A kereszténypárt nem enged programjából Haller István munkatársunknak a kö­vetkezhet, mondt.a:« A,.’« — Minden híresztelés ellenére le kéll most szögeznem, hogy a kormány és 'a kereszténypárt álláspontja között lénye« ges közeledés egyáltalán nem történi, Most ugyanazon az állásponton vagyunk, mint a tegnapi értekezlet ■ előtt. A bek ügyminisztemek is megmondtuk, hogy, Ielfogásunkból nem. engedünk. — A választójog megalkotását .minden körülmények között sürgősen szükségesnek tartjuk és éppen ezért semmiféle olyan attrak­cióba nem megyünk bele, anti a törvény megalkotását megakadályozná. Alt azonban kijelenthetem, hogy elveinkért harcot is vívunk. A nemzetgyűlés alkalmi bizottságának ma délutáni illésén lesz az első összecsa­pás a kormány és ellenzék között, rög­tön a javaslat első szakaszánál. Rassay Károly kijelentette, hogy mindjárt aa első szakasznál szembeszállnak a kormánnyal, ha a kormány nem járul hozzá, hogy a négy elemi helyett az írás és olvasás jogcíméhez kössék a férfiak választó­jogát Ebben az esetben minden eszközzel, h4 kell obstrukciőval is meg fogja akadá­lyozni az ellenzék a kormány tör vény ja* vaslatácak megszavazását Rassay arra nézve is indítványt fog beadni,, hogy magyar állampolgároknak tekintsék azokat a menekülteket is, a békeszerződés .óta Magyarországod tartózkodnak. / áf® "AA ■ ( J ite-vJAN, :ü- y / V. /xT/9 Elegyedik évfolyam, 26. (705.) szám Ára 3 kÓfOJlrfTVE^Budapest, 7922 február I, Szerda III Nemzedék Előfizetési ár: Egy hónapra (0 kor., negyedévi« Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest, V. kér., 170 kor* félévre 340 kor., egész évre 660 kor. • •• _ , . , _ _ „ Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron FoSZerkcSZlÓ.* ÓZQOO JLűSZlO 127—47, 127—48, 127—49. József 65. — Gyorsírók» 3 kor. — Hirdetés milliméteres dijszabás szerint 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal» IV, Duna-u. 6, Reklamációk: 19—25 éa 121—4L Telefon» 123-08 éaTeréz-kőrnt 62. Telefon: 121-4L ■» i n i i i" i ~ i "■ i i ur" in— iwifiii'1^' —nmp,!« — umtm 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék