Uj Nemzedék, 1922. március (4. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-01 / 49. szám

M kormány engedményekre hajlandó a titkos szavazás kérdésében Miklós fc03*mán&zé ma délben kiha Ugatáson fognám BetMen miniszterelnököt j , —Az Uj Nemzedék tudósítójától. — lehetségesnek tartja-© a választójogi rendelet módosítását, röviden és sokatmondóim csak annyit vála­szolt: — Nem lehetetlen. — Majd meg- ísmételve szavait újból ifry szólt; „Nem tartom kizártnak.” Az értekezlet tizenegy óra előtt kezdődött, de nagyatádi Szabó 1st' ván csak negyedórával később je­lent meg. A kormány részéről Koszó István belügyminisztériumi állam­titkát is megjelent a tanác&kozá­(f'rA Bethlcn-párf intézőbizottsága ina délelőtt ülést tart az Eszter- házy-utcai párthelyiségben. Az uj választásokra való tekintettel a me­nyei pártszervezetek kiépítéséről és a szervezeti szabályzat átdolgozásá­ról tárgyalnak. A válaszások inté­zésére kiszemelt Gömbös Gyula már átvette a párt ügyvezető alelnöksé- gét, Szó van Gömbös Gyula minisz­terelnökségi államtitkárságáról is, amelyet csak azért tartanak való­színűtlennek, -mert a választási ügyek államtitkári kinevezés nélkül sokkal kisebb felelősséggel, erősebb és szabadabb kézzel intézhetők.-.A ma délelőtti értekezlet tagfel­vételi bizottságot is választ, amely­nek tagjai lesznek: Bethlen István gróf miniszterelnök, Szabó István (nagyatádi), Mayer János, Gömbös Gyula és még egy ötödik politikus, előreláthatóan Perén gi Zéigmor.d báró. Az értekezletnek tulajdonké- peni eseménye Bethlen miniszter elnök felszólalása lesz. Nagyatádi Szabó István ugyanis fölíeszi majd a leér dóst, mi késztette arra a kormányt, hogy a kisgazda­párt eredeti programjával élesen szembehelyezkedve a nyílt szavazás inellett döntsön. A miniszterelnök válasza elé politikai körökben fe­szült érdeklődéssel tekintenek, meri [ Nagyatádi és hivei még mindig í abban bizakodnak, hogy a kor- I már.y az utolsó pillanatban en- L ged és áz egész vonalon titkos szavazást rendel el. E lehetőség számára — mondják Nagyatádiék — maga a kormány hagyott nyitott ajtót akkor, ami­kor választójogi rendeletét nem hozta azonnal nyilvánosságra é« esak a hivatalos lapnak csütörtöki számában jelenteti meg. Csütörtö­kig tehát a végleges .szövegen még történhetik módosítás. A Bethlen-pártnak demokratikus, vagyis régi kisgazda szárny a azt is sérelmezi, hogy a kormány minden egyes alkalommal kész helyzet elé állítja őket, anélkül, hogy elveikre, amelyek mellé leszögezték magukat, tekintettel volna. A kisgazda poli­tikusoknak ez az elégedetlensége előreláthatóan szóhoz jut az intéző- bizottság mai ülésén is, úgyhogy könnyen igazuk lehet azoknak a politikusoknak, akik erre az ülés-.e viharokat jósolnak. Az intézőbizottsági ülés hivatalos tárgy sora egyébként a következő: Bethlen miniszterelnök ismer­teti a választójogi rendelet irányelveit, majd beszámol a választási előkészületekről. A tárgy sor harmadik pontja az esetleges indítványokat öleli föl. Tíz órától kezdve az értekezletre lassan gyülekeztek a képviselők. Fél tizenegykor az intézőbizottság tagjai közül jelen vannak a követ­kező politikusok: Burla-Szabó Jó­zsef, Berki Gyula, Dömötör Mihály, Féiy Gyula, Gömbös Gyula, Haypál István. Iklódii-Szabó János, !. ara- liáíh Je nő. Ká!Irdvő-i - '(gra ­ves Lajos, Lipték Pál, Lovász Já­nos, Lukovich Aladár, Nagy János (egri), Pálffy Dániel, Putnoky Mó­ric, Patacsy Dénes, Rubinok István, Simonyi-Semadam Sándor és Tan­kon ich János. Az intézőbizottság tagjai az érte­kezlet kezdete előtt Gömbös Gyulá­val tanácskoznak, aki már kora reg­gel megjelent a párt irodájában. Fél 11 órakor érkezik meg Kle- belsberg Kunó gróf belügyminisz­ter. A párthelyiség előszobájában Rubinéit István fogadja. A belügy­miniszter humoros megjegyzések­kel kiséri az egyik reggeli lapnak a cikkét, amely arról szól, hogy a minisztertanácson éles vita volt és az egységes pártban személyi ellen­tétek merültek fél. Munkatársunk­nak arra a kérdésére, vájjon az el lenzék passzivitását valószínűnek tarja-e, Klobelsherg belügyminiszter a következőket mondotta: — Legfeljebb arról lehet szó, hogy egyes politikusok vagy pártvezérek tanúsítanak majd passziv magatar­tást. A tömegek passzivitása külön­ben is csak a szociáldemokratáknál volna lehetséges. Kétmilliónégy­százezer ember semmiesetre sem fog passzív magatartást tanúsítani, mert ilyen nagy tömeg sohasem le­het passziv egy választáson. Meg­győződésem szerint semmiesetre sóin lesz passziv akkora tömeg, amely a választók csszeségében szá­mot tehetne. A nyílt szavazással való elégedet­lenségről Rubinéit István ezeket mondotta munkatársunknak: — Teljes u kizártnak tartóul, 'hogy a mai értekezleten akár a szavazás nyíltsága, akár a lajstromra szavazás dolgában módosítás alá kerüljön a minisztertaná­cson elfogadott választójogi rendelet. — Az értekezleten a miniszterel­nök ur ismertetni fogja ezt a render, letet, azután szó lesz a választóke­rületek beosztásáról és a jelölési eljárásról. Az intézőbizottság ugyanis, mint jelölő bizottság fog mű­ködni. ’ — Végül megválasztják a tagfel­vételi bizottságot. — Ami az ellenzék passzivitását illeti, azt hiszem, hogy egyes párt­vezérek érezvén gyengeségüket, bi­zonyára szívesen mennének passzi­vitásba.- Azokban a lényegtelen kérdé­sekben, amelyekben még dönteni keli, ti belügyminiszter rendeletileg fog intézkedni. A választójogi ren- . lelet kérdésében egy éhként a párt egységesen áll a kormány mögött. Klehelsherg Kuné gróf belügymi­niszter megérkezése után nyomban ■oly-zavonull Gömbös Gyulával to- T:r«r!ii>n : Tom.­csányi Vilmos Pál 5 gazságügy mi­niszter és háromnegyed tizenegy órakor megérkezett Bethlen István gróf miniszterelnök is. aki a belügyminiszterre! és Gömbös Gyulával néhány percre a párt­igazgatók szobájába vonult vissza. Mayer János földművelésügyi mi­niszter utolsónak érkezett és munka­társunknak arra a kérdésére, vájjon Mégis enged Mint a legilletéfcesebb helyről ér­tesülünk, csütörtökön jelenik meg « kormány választójogi rendelete. Ezt követően, rövid idő múlva pótren- deletet is ad ki a kormány, amely a végrehajtási utasítást fogja tar­talmazni. Ennek keretében — min! informátorunk kijelentette — valószínű, hogy a választójogi rendeletnek egyes pontjait, ha nem is lényegesen, módosítják. Lehetséges, hogy a titkos sza­vazásnál is íe^z a kormány en- gedaién veket. Ez azt jelenti, hogy a szavazás ’itkosságát kiterjeszthetik a rende­zett tanácsú városokra és az ipar­telepekre. A nyílt szavazás elfordítja a választókat a kormánytól A kormánynak a nyílt, szavazás mellett való állásfoglalását ellen­zéki körökben egyre higgadtabban Ítélik meg és megállapítják, bogy olyan fegyver, amelynek igen könnyen maga a kormány láthatja kárát. Erről Ferdinándy Gyula a következőket mondotta munka­társunknak: — A kormánynak a titkos vagy nyilvános szavazás kérdésében való állásfoglalása homlokegyenest el­lenkezik a volt nemzetgyűlés több­ségének a felfogásával. Tehát ebből a szempontból is aggályos, mert még arra sem lehet hivatkozni, hogy volt egy parlamenti többség, amely fedezi ezt a magatartást. A nyílt szavazás hatái'ozott visszafej­lődést jelent és reakeionárius jel­legű Sikeresnek sem tartom arra a célra, amelyet vele a kormány meg­valósítani kivan, mert véleményem szerint a nyilvánosság sem szünteti meg a demagógiának vészedéi- . ines kinövéseit. — Különben pedig olyan nyugta­lanságot váll ki vidéken minden egyes társadalmi osztályban, főleg á kisgazdatársadalom tágjainál, akikre a Bethlen-korinány számít, hogy ez a hangulat az ellenzék ju­rán' a Htormány ellen feltétlenül ■ ■ :e kirry.r.nálhcló. son. . J Az intézőbizottság értekezletét tizenkét órákor félbeszakítják, mert Bethlen István gróf miniszter­elnök a kormány több tagjával Horthy Miklós kormányzóhoz megy, ahol szükebbkörü tanács­közőst tartanak. ,5^ f I Az intézőbizottsági ülés jegyző- //• / könyvét Ráth Sándor pártigazgató11/ ^ vezeti. 11 a fconmdny? Az ellenzéket a nyilvános szavazás1 rendszere legbevé&bbé sem hozza za­varba. Csak éppen rá kell mutatni a választóközönség előtt ezen vá­lasztási mód visszás voltára, és ez ma géb an véve is elegendő lesz arra, hogy a választók a kormány politi­káját ne tegyék magukévá. Ebből a szempontból tehát a kormány ezen rcakciónárus rendelkezése éven as ellenzék érdekét támogatja. A demokraták nem szövet­keznek Rassayékkal A Rassay-part elhatározta, hogy; a fővárosnak liberális politikusait a Szabadelvű Polgárok Szövetsé­gébe tömöríti, hogy ez az alakulás a választásokon egységes frontot alkosson. Kérdés azonban, hogy ehhez az alakuláshoz csatlakoznak-e a demokraták is. Megkérdeztük er­ről a demokratapártnak egyik volt képviselőtagját, aki munkatársunk­nak a következőket mondotta: — Az, hogy a választásokra való tekintettel egyik vagy másik párt­tal szövetségre lépjünk, elvileg nincs kizárva. Ez a szövetkezés azonban kizárólag a legitimizmus és antioktóbrizmus alapján jöhet, létre.. Arról tehát szó sem lehet, hogy az októbrista Rassayékkal szö­vetkezzünk. — A Szabadelvű Polgárok Szö­vetsége nem más, mint a Bassay- pártnak két politikussal, Bárczy Istvánnal és Sándor Pállal való ki­egészülése. Erre a két politikusra a Rassay-pártnak azért vau szük­sége, mert már maguk is belátják, hogy a fővárosban nincsen semmi talajuk. Megfeledkeznek azonban arról, hogy a velük való paktálág Bárczy Istvánt és Sándor Pált máris népszerűtlenné tette, úgy hogy velük sem nyernek sokat, — A kormány választójogi ren­deletével szemben esak akkor fog­lalunk állást, ha ez a rendelet a hi­vatalos lapban is megjelenik. Ak­kor kezdjük meg a. jelölések, mun­káját is. Arról, hogy választójogi kívánságaink elutasítása miatt az uj választásokban ne vegyünk részt, csak akkor lehetett volna szó, ha ■ezt ~az összes ellenzéki pártok egységesen határozlak volna. él. Mi­vel azonban Uallerék és Andrássyék Síuumicseíro sem maradnak passzi­vitásban, nagyon természetes, hogy mi is felvesszük a küzdelmet. ff* t> > }' 4 , i\y[- p v"v ur Jegyedik évfolyam, 49. (728») szám Ára korona Budapest, 7922 március 7, Szerda . —— — UJ Nemzedék Előfizetési ár: Egy hőnapra 100 kor., negyedévre , , • Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. ken, 280 kon, félévre 560 kor, egész évre 1100 kor. k j f . TTl pe m j * r i 7-t TT A n * '- Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46,’ Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron ,j X C/Li 1 IS!-1.327—47, 127—48, 127—49. József 65. — Gyorsírók* 5 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint, m * ‘ ^ . j; 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal: IY„ Duna-u. 6. Reklamációk: 19—25 és 121—41. “ Telefon: 123-08 és Teréz-körut 62. Telefon: 121-41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék