Uj Nemzedék, 1922. április (4. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-01 / 75. szám

■ wmsmjJDfr u J i7/ / r •••' •• Alegyedik évfolyam,. 75, föSfökjizárn Rrs 53 korona Budapest, 1922 április 1, Szombat ; ■ Előfizetési ár: Egy hónapra 100 kor., negyedévre 280 kor., félévre 560 kor., egész évre 1100 kor. Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron 5 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. Reklamációk : 19—25 és 121—41. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kw, Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46, 127—47, 127—48, 127—49. József 65. — Gyorsírók: 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal: IV., Duna-u. 6, Telefon: 123-08 és Teréz-körut 62. Telefon: 121-41. Ellentétes jelentések Károly király állapotáról EA-z a teljes elszigeteltség, amely- íyel a trianoni határok hurka foly- Jogát minket, igazában csak most 'érezteti hatását. Távol tőlünk, ne­héz betegen fekszik IV. Károly ki­rály s az ország izgatott közvéle­ménye semmi bizonyosat nem tud a beteg állapotáról. Mintha a sors Jíeserü iróniája volna, a magyar király egy óceántól körülvett, telje­sen elzárt szigeten, a magyar nem­zet pedig a gyűlölet tengerétől egé­szen elzárt talpnyi földön. A sors- sujlott nemzet és király hiába 'akarnak egymásról hirt hallani, a távolság ß a teljes elszigeteltség megbénít minden hírszolgálatot. A legellentétesebb hírek ér leesnek a Világ minden tájáról szikratávíró',i. telefonon és táviródrótokon, úgy jannyira, hogy mi, akik ezekben a 'történelmien súlyos percekben re­megve lessük minden pillanatban j. telefoncsenső megszólalását, nem tudunk eligazodni a mindenféle hir .tömeg kereszttüzében. Szerkesztősé­günkéi állandóan felkeresik az ér­deklődők, de biztos választ a tö­mérdek táviratból sem tudunk adni. Egyet azonban látunk és tapaszta­lunk, s ez az, hogy a világ legszebb 'és legmeghatóbb telefonhálózata épült ki' Magyarország és Funchal között s a szivdobbanások láthaíaí len szálain repül a magyarság ag­gódó, remegő, szerető érdeklődése Madeira felé. A király állapotáról beszámoló táviratokat itt kíteöijül- olvasóinkkal: Bécsiére sessa feisoiíy©sat Becs, március 31. (A MTI. maaánielentése.) Termay Károly király állapotáról egymás­nak teljesen ellentmondó hireV ér­keztek. A bécsi 'tanok pzeaállaviiják- hogy a hivatala:: kádárak nyomár- nem lehet tiszta kévét alkoinl a király állmot ár ól. A bécsi legiti­mist: körük, a melyek összekötielés­ben állanak a királyi családjai, tegnap délelőtt kaptak lerndóliár-i táviratot .Fnnahalból. A távirat azt mondja, hogy a halotti szentséget- a beteg határozott kívánságára ad­— Az Uj Nemzedék tudósítójától. — iák fel neki. Megelőzően a király végrendelkezett. Állapota válságos és öntudata időnkint megzavarodik. Gondos ápolására minden intézkedés megtörtént. &}«§fpssté iüfcek — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Berlin, március 31. (reggel 8 óra.) Az utolsó íunchali jelentés sze­rint a. király állapota rendkívüli mértékben rosszabbodott. Halála már csak órák kérdése. (S.) V t — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Becs, március 31. , (délelőtt 10 óra 30 pere.) Funehalból tegnap délután négy óra ötven perckor feladott távirat érkezett Becsbe. A táviratban mind­össze ennyi van: „A király állapota még mindig változatlanul komoly*“ Béesben várják, hogy ^rtegköze- lebbi órákban újabb távirat fog ér­kezni Fun-cjhaiból. * Fái’is, máerius 31. (Búd. Tud,) A madridi ABC fun- chali tudósítója jelenti, hogy Ká­roly király csütöré.Áön még mindig nem volt életveszeücvmen kívül, noha állapotában javulás állott be. Or­vosi konzílium megállapította. íhogy a tüdögyuladás vem terjed tovább iß a közérzet is javr.it. A betegség válságos stádiuma azonban még mindig nem múlt el. jelentés fawssgáss'é! Hága, március 31. (Búd. Tud.) Funehalból jelentik a madridi El Sof-nak: Károly kir/ily állapotában határo­zóit javulás állott be, mert a gyul­ladási centrum nem terjed tovább. A kőmér.'ékkt csütörtök óta 38. -iáplálékvétel- és közérzet javult, Su­tádat tiszta. í: Az And’(ássy-várt hűi délelőf i Bécsiül a következő táv ira:c kapta: Paris, március 30. A tüdőgyulladás lokr.tÍEálódoíi. A láz lement 33 fokra. A kezelőor­vosok megállapították, hogy az élet veszedelem elmúltnak tekint­hető. A gyermekek teljesen feigyó- nyúltak • $ Károlyi József grófhoz Székesfe­hérvárra ma délelőtt a 'következő párisi távirat érkezett: Őfelsége állapotában március 28-ika volt a legkritikusabb nap. Azóta javulás állott bs, % & kirágná nem beteg, a gyermekek áülapota nem Hága, március 31. (Búd. Tud.) A madridi Correspon- denci de Espana jelentése szerint az á hir, hogy Zita királyné megbete­gedett, alaptalan. Károly királyon kívül csak két gyermeke betegedett meg, de könnyű természetű náthá­mul. Állapotuk nem veszedelmes és már javulóban van. Károly király betegsége normálisan folyik le és az orvosok remélik, hogy életben tart­hatnék. Gondoskodás történt ápoló- személyzet jelenlétéről. Orvosok és gyógyszerek szintén rendelkezésre állanak. Zita királyné szünet nélkül a betegszobában tartózkodik. * Bées, március 31. (Búd. Tud.) A Neue Freie Presse Funohallal állandóan érintkező sze­mélyiségektől iríforbációt közöl, a mely .szerint Deliig dr.-t nem a ki­rályhoz. hanem gyermekeihez hír­fáik meg. Károly király nem bírja a madeirái tavaszi éghajlatot. Ezen­felül az utóbbi hónapokban kedély­állapota igen lehangolt volt. A be­teg ápolásáról minden tekintetben kielégítő gondoskodás történt. Holnap less a k8nyörgö iitentissieieft Mészáros János érseki helytartó holnap, szombaton délelőtt 10 óra­kor mondja a Bazilikában a szent-/ misét a király felgyógyulásáért, f Oryssl véíemény a bet@iséfsr©S Az egyik belgyógyászati klinika \ ezatő orvosától Őfelsége betegségére és a (krízis átéléséről szóló távira­tokra vonatkozóan a következő fel­világosítást kaptuk: — Ha megfelelt a valóságnak az I a hir, hogy Őfelsége március 28-án átérte a krízist, akkor ezt nagyon örvendetes jelnek tekinthetjük. — A tüdőgyulladásban ugyanis a krízis azt jelenti, hogy attól kezdve láztalan a beteg és így ha hibátlan ás erős a szive, nyugodtan elmond­hatjuk, hogy tűi van a hajon. — Meglehet azonban az is, hogy a távirat nem jelenti azt, hogy a krízist élte át őfelsége. A tüdőgyul­ladásnál ugyanis a halál oka vagy a szí vgyeugeság, vagy az ágybéli érniezgató központ- hiidése. 'Már mostan lehet az is, hogy a távirat ezeknek a tényezőknek a javulására vonatkozik, de ebből még nem kö­vetkezik az, hogy a király minden veszedelmen túl van. — A tüdőgyulladás baktériumai ugyanis mérget termelnek, amely bejut az érmozgató központba és ez a mérgezés okozza a katasztrófát, Mivel Őfelsége tüdőgyulladása spa-i nyolnáthával kapcsolatos, ezek a mérgező bacillusok még fokozottabb mértékben tenyésztődtek ki. — Ennek a mérgezésnek tulajdo­nítható az a praxisunkban igen gyakran megtörténő eset, hogy élet­erős fiatalemberek, aránylag kicsiny íüdőbeli zavarral huszonnégy óra alatt meghaltak, iperí a méreg-bacil- Iusok hiidést okoztak az érmozgató központban. Mint mondottam,' a spanyol-nátha speciális baktériu­mai igen erős mérget termelnek. — Kétféle tüdőgyuliladást isme­rünk, lebenyest és hurutost. Való­színű, hogy Őfelségének az előbbi volt, de nem lehetetlen, hogy a tüdő- lebenyeken —- az egyik tüdőnek két, a másiknak három lebenye van, — is keletkezett számos, hurutos góc­pont. Hiszen a jelentések is úgy szóltak, hogy kétoldali tüdőgyulla­dásról van szó, tehát két oldalt a lebenyeket támadta meg a baj. — Ismétlem, ha valóban átélte Őfelsége a krízist, megszűntnek te. hinthetjük az egész veszedelmet. Ebben az esetben természetesen itt is érvényesek a rekonvalescensekre vonatkozó összes szabályok, vagyis jó higiénikus viszonyok között, jó táplálkozással, pihenéssel, sok leve­gővel és napfénnyel keli lábraálli* tani a beteget. Ä kormány megszünteti a katonai kiküldöttek leiének fizetését — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Az Uj Nemzedék hetekkel ezelőtt jelentette, hogy a Budapesten szé­kelő ántánt katonai ellenőrző bi­zottság tagjainak egy része elhagy- ja a fővárost. A legllietékesebb for­rásból arról értesülünk, hogy ez az időpont a holnapi napon követke­zik he, amikor is a fentemlitett bi­zottság tagjainak pontosan ötven százaléka befejezi eddigi működé­sét és elhagyja az országot. Magyar szempontból nagyfontos- ságu ez, az esemény, mert tudvale­vőleg a katonai ellenőrző bizottság tagjai a magyar kormánytól kap­ták illetékeiket, ami — a mai valu­tám viszonyok tekintetbeveleiével — igen súlyos terhei: jelenteti az ál­lami költségvetésben. Feltétlenül megbízható értesülésünk szerint á katonai ellenőrző bizottság másik fele is a lehelő legrövidebb időn be­lül, legkésőbb egy-két hónap múl­tán szintén befejezi munkáját, és akkor csupán egy egész kis bizott­ság marad hátra, amely a vissza­maradó végső leszámolások elvég- / zése után szintén búcsút vesz tő­lünk. Ez ideig a katonai ellenőrzi bizottságot Zuccari olasz tábornok vezeti. Ugyancsak a holnapi napon fel­oszlik a magy'aroszági repülőgép- gyártás ellenőrzésére iderendeli bi­zottság is, amelynek eredetileg Bu­dapesten működő tizenkilenc tagja közül az utóbbi időben négy tagja dolgozott Budapesten. A bizottság­ból csupán C ez ári olasz őrnagy ma­rad még rövid ideig Magyarország gon,'azután ő is elhagyja Budapes­tet és a magyarországi repülőgép- gyártást csupán valamelyik ántánl katonai attasé fogja ellenőrizni. 5»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék