Uj Nemzedék, 1922. június (4. évfolyam, 123-145. szám)

1922-06-01 / 123. szám

Kun Béla isméi útban.,.! .... folyt az izgatás a fronton s hamarosan fel is borult a front. Paul Lentseh német szociáldemo­krata képviselő, Bauer és Deutsch osztrák szociálista miniszterek büszkén hangoztatták, hogy az antant a központi hatalmak szo­ciáldemokráciájának köszöni győ­zelmét. A szocialisták titkos áru­lása nélkül sohasem vesztettük volna el a háborút És jött a forra­dalom. Az első szociálista hadügy­miniszter, a részeges Linder „nem akart többé katonát látni“, szet- kergette a megmaradt haderőt s a csehek szinte kardesupás nélkül vehették el a, Felvidéket egészen Máramarosig, az oláhok és szerbek az ország kétharmadrészét. A szo­ciálista agitátorok sietve leutaz­tak a visszaözönlö seregek elé s még útközben eldobatták velük fegyvereiket, szétzüllesztették ben­nük a hazafias honvédelem kész­ségének utolsó maradványait. Ne­kik 'fontosabb volt a forradalom, mint az ország’ fennállása. És jött a budapesti vörös őrület, az utca terrorja,; Kunfi, Gárdái, Buchin- ger és Bokányi vették kezükbe a hatalmai, Pogány-Sehwarz Jó­zsef, a rituális hullámosé fia, szer­vezte a katonatanácsot, Böhm iró- gépügynök lett hadügyminiszter s " az észnélküli felfordulásban {egyházból kiszabadult apacsok, kültelki „tengerészek“, lialálfej- sipkás, kézigránátos haramiák fosztogattak, lövöldöztek, gyilkol­tak nyílt utcán. A szociáldemo­krata uralom ötödfél hónapjának természetes és elkerülhetetlen .kö­vetkezménye gyanánt jött aztán a zsidó népbiztos-uralom; Szamuely akasztófái,' Kofviu-Klein szadista emberkinzásai, Cserül J ózsef és Kohn-Kerekes vésztörvényszékei, agyoniövetések, túszszedés, Bat- thyány-pinee, dunapataji, kalo­csai, kapuvári, szolnoki vérfür­dők ... És szovjetházi pezsgőzés es hallatlan éhínség az országban és forradalmi törvényszék és pén­zünk lezülléso és román invázió és az ország kifosztása... Es — álom-e vagy valói — ugyanezek a cinkosok, a leglegendásahh .iszo­nyatosságok elkövetői, a Kunfi Zsigmondok és Bzámuclyek tanít­ványai, Kim Béla trónraemelői, a magyar nemzet cinikus elárul ói ma törvényhozói mandátumokért jelentkeznek és elárasztják Buda­pest falait szemérmetlenül lxazu- dozó plakátokkal, újra ők akar­nak „szóhoz jutni“. f:> egy, csak a testvértipráshez értő patologiku­sán elvakult kormánypárt őrült tehetetlensége folytán holnapután tucatjával fognak beszemtelenked- ni a- magyar törvényhozás ter­meibe azok, akik az Isten és Haza elleni összeesküvést írták címe­rükbe; mint mikor a tolvaj ül a bírói székbe s a nemzet árulója, el­lenség kezére játszója ül a kor­mány kerekéhez. El sem lehet képzelni megszé- gyenitőbb, kéfcségbeejtőbb tünetét állami életünk halálosan beteg voltának, mint azt,' hogy ide sü- lyedhettiink, hogy az állítólagos „keresztény“ irányzat a Trockik és Kun Bélák elvi osztályosainak ké­szítette elő az újabb diadalt! tat. Ha mégis higgadtan keressük e szinte hihetetlen lesülyedés okait, elsősorban -három tényezőt talá­lunk, amely a nemzetnek ezt a Trianonnál és Belgrádinál is szé­gyenletesebb uj arculcsapását le­hetővé tette. Az első tényező ' kétségtelenül -a nemzetközi és főleg magyarországi zsidóság hazaíiatlau viselkedése az. utóbbi három éy folyamán. Ve­gyük csak kezünkbe /-ició Epok utóbbi évfolyamait: - .ka cg\ ító val vissza nem térne'-: a proletár* diktatúra vagy a Kunfi.— Pogány- rezsim bűneire, ellenben L910 őszé­től kezdve egyebet sem martak, mint a kérészül,v nemzeti gondola­tot; ezt tették felelőssé nemcsak azért, amit e gondolatnak méltat­lan képviselői csakugyan vétkez­tek, hanem egyszerűen mindenért s ugyanakkor mindent elkövettek, hogy az egyszer már nemzetgyil­kos vörös tábort uj életre ébresz- szék. A zsidóság, amely időnkint krokodilusköniiyeket sirt azon, hogy nem akarjuk magyarnak és hazafiasnak elismerni, nemcsak passzív rezisztenciával dolgozott a nemzeti ébredés ellen, hanem is­mét minden szimpátiája azoknak szólt, akik a kereszténység és ma­gyarság- ellen ép oly megengedett­nek tartják a gépfegyvert és riina- mitot, mint a hazugság és gyűlö­let minden cinizmusát. A pluto-. krata-liberális zsidóság' és a szo­ciáldemokrácia megint egy tábor­ban vannak s nem egy helyen egyenest választási paktumot, kö­töttek. A másik tényező a mi egyszerű munkásuópiink hihetetlen szellemi önállótlansága és müveletlenségo. Mindent felejt és mindent elhisz. Akinek olyan újságot lehet be­adni, mint a Népszava s aki elé olyan plakátokat lehet ragasztani, mint aminőket a szociáldemokrá­cia mert kifüggeszteni,' aki a há­rom év- előtti borzalmakból s a mai marxist” Oroszország; rettene­tes csődjéből sem tanult, akinek a Conti-utca utilapufülü zsidógyere­kei ma is a nyakára tudnak ülni: az a népség a politikai éretlenség­nek -és megbizhatatlanságnak.olyan kolosszális bizonyságait adja, amelytől már semmiféle őrület sem lehet idegen. A harmadik bűnös kétségtelenül az az álkeresztény kormánypárt, amely a kereszténység nevét csak lejáratni tudta, amely éretlen hasi írok hatalmi tébolyát, dilettáns gazdasági kezdeményezéseit, pana­misták önzését fontosabbnak tar­totta, mint a komoly szociálpoli­tikát; amely nem nyújtott kenye­ret az éhezőknek,'ruhát a rongyo­soknak, lakást a hajléktalanoknak s öt-órai teákkal akarta megoldani a század legiszonyúbb problémá­ját, a munkáskérdést. Ennek a le­hetetlen és cinikus hadnak csak egyre volt gondja: hogy félretolja a keresztény politika régi s őszinte vezéreit s még az utóbbi napokban is nem a vörös aknafurók, hanem az alkotmányira keresztények el­len harcolt. Budapesten is, ahol pedig a választási küzdelmet fel sem vette, egyetlen plakátja sein harcolt a zsidó kapitalizmus vagy a szociáldemokrácia ellen; heértve azzal, hogy a keresztényprátok ve­zérembereit gúnyolta ki hólyagok gyanánt. Szerencsére nem mindenki vak még s ha a zsidóizgatás a kom mánypárt asszisztenciájával győ­zelmekét fog is aratni, leszünk hol­nap még elegen, akik az urnáknál tudni fogjuk a kötelességünket. COOOÖOÍX^XSCKÍOOOOOOOCXXSOOCXSCXJOOÍSOOOOOOOOOOOQOOOOOOCSOO W k@F»mámy mem Budapest bizalmát W fftváposi választás történetében tsávaíSar m fsopmútif visszavonulása — Négy íajsivom&s és hetvennégy absz&íut É&S§pségü SuvnUletúen kez­dő ds& fsoénap a választás Kérészién® pdi»tvezés*e6 nyilat kozmák a destrukció elöpen&atnuitísát*őí — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A kormány választási geográfusai kudarcot vallottak, mert az első csoportban nem tudták a biztos választókerületeket megfelelő mó­don beosztani. A várt fölényes győ­zelem Bolyéit csúfos kudarc az .ered­mény: a mai kormányzati rendszer két oszlopa, Klebelsbcrg és Tom- csányi 'miniszterek az arénán murad­tak. Tomcsányi bukása annál csúfo­sabb, mert olyan választókerületben szenvedett .vereségei, ahol a nyílt szavazáson kívül a kormány nem riadt vissza a megfélemlítés egyet­len eszközétől sem, . A Icái miniszteren kívül azonban több szabadkirály választó pártvezér sent tudott mandátumhoz Jutni. Ru­binok István és Lipták Pál, az egy­ségespárt oszlopos tagjai hiányozni fognak a nemzetgyűlésről. A nemzetgyűlési választás másik része holnap kezdődik. A keresz­tény ellenzéki pártok a siker biztos tudatúban indulnak a küzdelembe, A fővárosban pedig a kormány nyílt sisakkal meg sem kísérli a győzelmet, mert jól tudja, hogy az ország szive, amely a minden­kori kormány éltető eleme volt, tel­jesen távol áll tőle. A fővárosi választás várható eredményéről a keresztény pártve­zérek a következőképen nyilatkoz­tak; ANDRÁSSY GYULA stóí; — A holnapi napot igen fontosnak tartom, mert holnap dől el tufáidon- kép a választás, különösen azonban a keresztény irányzat sorsa. Hol­napra qsik ugyanis a kereszténypár­tok választókerületeinek zömében a I választás. A kormány tudatosan tolta ki ezeket a kerületeket ellen­zéki hajlandóságuk miatt az utolsó napra és a választókerületek első csoportjában elért eredményekkel akarja a választók hangulatát befo­lyásolni. Ez azonban nem fog sike­rülni. A titkos szavazás máris azt bi­zonyítja, hogy a nyill szavazás­sal elért eredmény fakciőzus, félrevezető és csak az erőszak szüleménye. A titkos szavazás eredménye bizonyítja továbbá azt is, hogy a közhangulat ellenzéki. Hogy a szociáldemokraták ennyire váratlanul előtörnek, ez ha nem csa­latkozom. nem annak a következmé­nye, hogy a szociáldemokraták elmé­lete és tana hódított, hanem azt az elkeseredést és elégedetlenséget jelzi, amelyet a választó abban vél a tea- jobban kifejezni, hegy a mai rend­szertől legtávolabb álló sárihoz csat­lakozik. — A keresztény választóknak főleg arra kell vigyázatok, hogy ne hanv- { iák mamikat mindenféle álellenzéki keresztény jelszavak és listák által félrevezetni, hanem lehetőleg együt­tesen és tömegesen, az causéaet fen- farira az őszinte igazi keresztény ellenzéki pártokra szavazzanak. A fővárosi választás során igen. jelleg­zetes esemény, ami eddig még párat­Kepeszténw Senki se Mémwozzék frMtmmw & vMasmtáson! 3fl Negyedik évfolyam, 723, (802.) szám j|ra korona BuMfest9*T9lh junius ?, Csütortoli Új Nemzedék Előfizetési ár: Egy hónapra ÍOU kor., negyedévre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér, 280 kor, félévre 560 kor, egész évre 1100 kor. _ _ _ _ , _ _ . _ honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—46, Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron 1*1 1 /WJnl* 127—47, 127—48, 127—49. József 65. — Gyorsírók: 5 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint 7—20, 7—21. — Fiőkkiadóhivatal: IV, Duna-u. 6, Reklamációk: 19—25 és 121—41. Telefon: 123-08 és Teréz-közut 62. Telefon: 121-41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék