Uj Nemzedék, 1922. július (4. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-01 / 146. szám

r^r 1 Qf v ár 20 ) 1 v/ 1 Negyedik évfolyam, 146. (825,) szám Áfd icoroyat^p^^J^ ^ Budapest, 1922 július 1, Szombat Előfizetési ár s Egy hónapra lOu kor., negyedévre 280 kor* félévre 560 kor., egész évre 1100 kor. Egyes szám ára helyben, vidéken és pályaudvaron S kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. Reklamációk: 19—25 és 121-41. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bndapest, V. kar* Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám: 127—Hy 127-47, 127—48, 127—49. József 65.— Gyorsírók s 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal: IV* Dnna-n. 6. Telefon; 123-08 és Teréz-kÖrnt 62. Telefon: 121-41« Egységes keresztény front Ai a deklaráció, amelyet Peicl! élvtárs, Kim Béla kiszöktetöje s a kominüu intézményeinek szfclidebb színekkel való átfestésére hivatott Bethlen társadalmit politikai és feleke­zeti Pékéi és munkát sürget M Máz megkezdte az ind „miniszterelnök“ a. parlamentben felolvasott, a maga egészében szán­dékos és nagyhangú meghamisí­tása a históriai tényeknek, kör­mönfont kavaszkodás, mert mikor az együtthaladási hangoztatja, programja, mint óriási szakadék tátong a polgári társadalom és nem a magyar munkásság, hanem e Conti-utca politikája és világnézete ‘között. Mást végre tisztán látha­tunk. Láthatjuk, hogy a huszonöt piros szegfű nem a megbánás, az együttdolgozás, nem a kiengeszte- lődés politikáját hirdeti, hanem a szegfűiül ál do nos; ik. akik közül nem egy a vörös direktóriumok levegőjét hozta magával, továbbra is a. világnézeti és hatalmi harcot hirdetik a végletekig. Ebből a ta­nulság az, hogy a keresztény pol­gárságnak nem szabad semmit fe­ledni. Mi, akik. a Friedrich beszéde alatt felharsogó éljenzés és taps fölött örömtől piros arccal állot­tunk, szeretnek, ha a keresztény és polgári pártok véglegesen meg­találnák egymást, hogy a nemzeti érzéstől aeélozott s a keresztjeiével ellátott egységes keresztény front pajzsát tartsák oda a vörös pöröly •támadásának. Mert h igyje el a keresztény pol­gárság, hogy ebben a harcban csak a maga erejére van utalva. Nem számíthat annak a fajnak segítsé­gére, amely pedig a pénze erejével az egyszerű polgári lakásokat pán­cél szekrényes bankpalotákkal cse­rélte fel s egész gazdasági éle­tünkre a maga idegen fajisága tő­kéjével rá nehezedik. Olvasni kell csak lapjaikat, érteni kell a nyel­vüket, a hangúk intenzitását, amely boldog örömtől tremolőz. he egy szocialista megszólal, tap­sol a legrosszabb vörös kiszólú.?- nak, hízeleg hasábjain az olvtár- saknak, ovdiióbh tudósításokat kö­zöl minden házi ' ügyről, mint az egykori Vörös l_':iság utóda. Fiz a faji udvarlás és titkos Szolidaritás nem nj. Ezt'-ették a forradalmak előtt is s ezt, teszik most is. Nem tudni biztosan, hogy a zsidóságnak n szociáldemokrácia eszköz vagy végcél s hogy nem áli-e ugyanez a szociáldemokráciára. Hogy sírnak egyszerre nz összes faji.lapok, hogy n. keresztény polgári, pártok össze­fogtak s hogy a keresztény ellen­zéknek testvérebb a keresztény kormánypárt, mint a radikális-li- berális-vörös ellenzék. Ebből a sí­rásból a tanulság az. hogy ez a fa i soha sem asszimilálódik s hogy épen olyan ádáz ellensége a ma­gyar fájnál és kereszténységnek, mint a, vörös tábor. S épen ezért n végső tanulság: legyen egységes keresztény front. A nemzetülés mai ülése a szo­kástól eltérően tizenegy órakor kez­dődött. A képviselők kívánságára ugyanis az elnök elhatározta, hogy hétfőn és ünnepek után az ülést- ez­után mindig tizenegy órakor nyitja meg, mert azoknak a képviselőknek, akik ünnep és vasárnap után csak a délelőtt folyamán érkeznek meg a vidékről a fővárosba, módot akar­nak nyújtani arra, hogy az ülés; u meg jelenhessenek. A mai ülés elején fantasztikus hí­reket tárgyaltak a képviselők a fo­lyosón. Kézről-kézre adtak egy vidéki lapot, melyben tudó­sítás jelent, meg a nádori méltó­ság betöltéséről és a nádori szék betöltésénél József királyi her­ceg személyének kombinációba vételéről. A képviselők a hírt kétkedve fo­gadták és a hírforrást kapcsolatba hozták Friedrich, István nevével, aki legutóbb kihallgatáson jelent meg József királyi hercegnél. Friedrich István munkatársunk­nak az ügyről a következőket mon­dotta; — A leghatározottabban kijelen­tem, előttem ez a téma annyira **j. hogy nem is tudok hozzászólni. Eb­ről a dologról nem tudok, tehát nem is nyilatkozliaíom. Az ülés kezdetén alig egy-két kép viselő volt a teremben. A korniánv tágjai közül előszőj- Belliién István gróf és Küllő)! Tibor pénzügymi­niszter érkezett meg. Napirenden az indemnítás tárgya­idra szerepel. Obstrukeióiól szó som lehet, mert: az ellenzék megértő ál­láspontra helyezkedik, kivéve Ras- savékat, akik azonban éles ellenzé­kieskedésükkel teljesen magukra maradtak. TÍ2 »ij panasz érkezett Goal Gaszfon elnök néhány perc­cel tizenegy óra után nyitotta meg ez ülést és bejelentette, hogy a kö­vetkező képviselők megbízólevele el­len érkezett be újabban panasz: Btikote József (Monor), Nagy Ernő CM ezőkászony). Rakó eszky 1st vá n (fczécsény). Haller Kivált (Ceglédi, Berki Gyula (Nagyszalonta), Appo- wjyi Albert gróf (Bonyhádi, Lakács György (Gyula), Peidl Gyula (Szö­ged II.). Szeder Ferenc (Hódmező­vásárhely), Urban Péter báró (3at- tonya). A panasszal megtámadott megbízóleveleket a C osztályhoz tét. ték át. Az elnök ezután bonni la Ua ff©- monnay Tivadar képviselő megbízó- levelét, aki a budapesti második lajstromok kerületben, megválasztott Kaller István helyét foglalta el. Az elnök javaslatára a Ház ciha lározta, hogy július 4-én a Washing Ion-szobornál rendezendő emlékűn — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — ne\>en a nemzetgyűlést Apponyí Al­bert gróf fogja képviselni. Az elnök helyreigazítja tévedését Ezután az elnök- a saját eljárási val szemben élt helyreigazítással ás ezeket mondotta: — Peidl Gyula ur a szerdai ülése» pártjának deklarációját olvasta fel Én akkor figyelmeztettem,- hogy be szedet olvasni néni szabad. A ház szabályok erre valóban nein adnak módot, de utániul fitem a preceden sebnek és azt tapasztaltam, hogy ilyen deklarációk felolvasását a Ház mindig megengedie. Ez szentesített gyakorlat és nem kívánok szembe szállni vele. Kötelességemnek iar toltam a Ház elé hozni ezt a kérdést és nyíltan bevallani, hogy tévedtem — A legegyenesebb eljárásnak tar iont ugyanis, ha valaki téved, is merje be tévedését. Ezt a kérdést azért is a Ház elé hoztam, mert nem óhajtottam, hogy eljárásom a jöv.őr* nézve precedenst alkosson. (Általá­nos helyeslés.) Ipád.» Béla, a pénzügyi bizottság előadója elfoglalja helyét az előadói emelvényen: — Tisztelt nemzetgyűlés, van sze­rencsém beterjeszteni a pénzügyi bi­zottság beterjesztését, az 1922—23. költségvetési év első hat hónapjá­ban viselendő közterhekről és fede­zendő állami kiadásokról szóló má­sodik számú törvényjavaslat tár­gyában. — Az első nemzet gyűlés nem volt abb.au a helyzetben, hogy a kor­mánynak olyan felhatalmazást ad­jon. amely hosszabb időn át érvény­ben lett volna. A régi felhatalmazás éppen a. mai napon jár le. A kormány ezért kénytelen újabb' íelhalaimazást kérni a ne.msetg.ijik léstől. Mivel azonban a nemzetgyií- Fs megalakulásával és a pénzügyi bizottság tárgyalásával eltelt az idő. a javaslat csak most készülhetett el ■\s most kerülhet a nemzetgyűlés elé — Ebben a javaslatban, a kormány Iliit hónapra kél felhatalmazást Pénzünk az utolsó rc-hataim&zási tör­yényja vaslaí óta annyira lerom­lott, hogy u kiadások és a bevé­telek között ma már óriási az ür. — Épp ezért kéri a kormány a törvény,!, • aslat- 1. ts 2. szakaszában, rogy a bevételekből néni fedezhető kiadásokra hitelt vehessen igénybe "" országos pénzügyi tanács hozzá­járulásával. — Mint ismeretes, a javaslatból a régi 6. szakaszt a bizottság törölte, Az elnök ezután jelenti, hogy Kábák. Lajos (szociáldemokrata) sürgős interpellációra kért en­gedélyt. Tekintettel arra, hogy holnap in« terpclláeiús nap van. a képviselőnek az engedélyt az elnök nem adta meg. figyelmeztette azonban, hogy a ház­szabályok értelmében a Háztól kér­het engedélyt. Felkiáltások a baloldalon: Miről van ázó! Farkas István szociáldemokrata: A Wekerle-telepi munkások kilakolt tatásáról. Az elnök felteszi a kérdést: meg­adja-e a Ház az engedélyt Kabók Lajosnak sürgős interpellációra. A többség nem adja meg az engedélyt. Ezután napirend szerint következik az indemnitás folyta­tólagos tárgyalása. mert a bizottság többségének felfo­gása szerint azoknak a rendeletek- uek a törvényességéhez, amelyeknek alapján a nemzetgyűlés összeült, kétség nem fér. Ugyancsak módosí­totta a bizottság kérésére a kor­mány a javaslat régi T. szakaszát, amely a mostani javaslat fi. sza­kasza. — Tisztelt nemzetgyűlés, ezek után áttérek tárcánként miutlarra. amir« a kormány felhatalmazást kért. A javaslat nj ti. szakasza, melyre a* összkormány felhatalmazást kér. a következő: A kormány joga a kivétele« rendelkezésekre — A bábom esetére szóló kivét©* les hatalom a jelen törvény életbe­lépte,lésével megszűnik. Felhatal­maztál ik a kormány, hogy a kivételes hatalom alapján ki­bocsátott ama rendelkezéseket, amelyek még hatályon kiviil nem helyezhetők, a közszabad­ságok, valamint a gazdasági élet teljes szabadságának visszaállí­tásáig, átmeneti időtartam alatt ideiglenesen hatályban tart­hassa _ és a szükséghez képest , módosíthassa vagy kiegészít­hesse. Köteles azonban a kormány azokat a rendelkezéseket, ame- Ijiek f entartásúnak szükségessége időközben megszűnik, azonnal ha­tályon^ kiviil helyezni. Köteles továbbá a kormány a kivételes hatalom alapján kiboesájtott mind­Az előadó megokolja az indemnitás benyújtását <fo.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék