Uj Nemzedék, 1922. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-01 / 198. szám

A bizonyíték Huszonöt vörösszegfüs képviselő ül abban a teremben, amelyben a szovjetkongresszus „egy ezeréves alkotmányt temetett.“ Ül bántat- lanul, nyugodtan azon a helyen, ahova ha egyetlen fehérszegíüs betette volna akkor a lábát, szó nélklil agyonverték volna a gon­dolatszabadság szédelgői. A pol­gári társadalomnak huszonöt es­küdt, halálos ellensége nyugodtan ebédel az országházának fényes éttermében, vagy künn a Városli­getben s dolgozik a polgári társa­dalom összeomlásán a polgári tár­sadalomtól nyert mentelmi jog vé­delme alatt. A vörös szakszerveze­tek vígan működnek egyik bérharc a másik után küzdi ki a béremelé­seket, egyik izgató gyűlés a mási­kat éri és Budapesten, a lakásnyo- moruság Babilonjában nyolcszo­bás lakásban henyélt mostanáig Szamuelly Tibor egyik pribékje ... Mindezek olyan tények, amelyeket az ölbeli gyermek is tud, a vak is láthat, senki le nem tagadhat. S a bécsi parlamentközi tanács­kozásban föláll Bernstein német szociáldemokrata vezér, lepocs­kondiázza Magyarországot, alább­helyezi a vörös Oroszországnál s elharsogja Kelettől Nyugatig, hogy „Magyarországon elnyom­ják a szociáldemokratákat.“ Bernstein úrral Apponyi Albert lesújtó, diadalmas válasza után nincs mit beszélnünk. Különben is: nem ő a főbünös. Öt csak föl- bujtatták. De kik a főbiinösök, a fölbujtők, akik hazugságaikat be- leöntötték Bernstein fülébe, akik Európa szine előtt újra megrágal­mazták ezt a vergődő, gyötrődő országot s akik' közben büntetle­nül sétálnak, agitálnak, uszítanak itthon! Ök azok, a huszonötök, «kik tüntetőén itthonmaradtak. Ök rendezték meg a hazugságnak ezt az uj hadjáratát, amelynek elővédjei a hitvány bécsi szökevé­nyek. Hát kcll-e kiáltóbb bizonyí­téka a nemzeti öngyilkosságig menő jogrendnek, mint a fölbuj- tóknak, az orszá uayalázóknak ez az örökös büntetlensége, mentei- miles hizlalt bátorsága? Hazugságuknál csak a mi tü­relmünk nagyobb. De mondja, meg a legműveltebb külföldi: csoda lenne-e ilyesmik után, ha a mi türelmünknek is vége szakadna! Prob ászka püspök azt mondja: „az erőszaknak is meg van a maga történelmi föladata.“ Mi azt mondjuk: bizonyos bűnökre, bizo­nyos történelmi helyzetekben a megtorlás történelmi kötelesség. M,ert az öngyilkosság jogrendjét még a vétkeden türelmes magyar­ság sem hajlandó elfogadni. Párisban komolyan számolnak a moratórium elutasításával Poincaré nem enged követeléseiből? — A moratórium megtaga­dásának hire okozta a márka tegnapi esését Németország ellenintézkedésekkel válaszolna erőszakos francia rendszabályokra — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Hága, augusztus 31. A franciákhoz közelálló diplo­máciai körökből arról értesülünk, hogy Poincaré ma végső próbára akarja tenni Franciaország erejét, Poincaré értesülésünk szerint még most is változatlanul ragaszkodik eredeti állásfoglalásához. Ameny- nyiben Poincaré álláspontját a jó- vátételi bizottság ma délelőtt nem tenné magáévá, úgy a franciák minden további eszmecserét mel­lőzve, különakcióba kezdenének. H. Bécs, augusztus 31.- A párisi fntransigeant a következőket írja: A mai nap döqtö jelentőségű lesz az antantra. ITa a jóvátételi bizottság úgy határoz, hogy Németországnak morató­riumot ad, akkor Franciaország kivonul a jóvátételi bizottságból. Ha ellenben el­utasítják a moratóriumra vonatkozó ké­rést, akkor Anglia válik ki a bizottságból. Mind az egyik, mind a másik esetben a versaillesi szerződés revíziója és meg­változtatása fog következni. — Az, Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Páris, augusztus 31. A jóvátételi bizottsághoz közel­álló körök véleménye szerint való­színű, hogy ma megtörténik a dön­tés. Arra számítanak, hogy Franciaország állásfoglalása két szavazatot kap, az ellenvé­lemény pedig szintén két sza­vazatot, Dubois elnök azonban, aki szintén résztvesz a szava­zásban, két szavazatot képvisel, úgy hogy ez Franciaország ja­vára billenti az egyensúlyt, vagyis a moratóriumot eluta­sítják. Ezzel a kérdést egyelőre megold­ják, azonban Németországra nézve kedvezőtlen módon. Ily értelmű döntés esetén, ami a inai délutáni órákban kerülne nyilvánosságra, a útételi bizottság felszólítja Németországot, hogy az augusztus 17-én esedékessé vált összegeket fizesse meg, amire csupán a tárgyalás befe­jezéséig adtak haladékot. Franciaország külön fontolóra venné azokat az eszközöket, ame­lyek alkalmasak arra, hogy Német­országot a fizetésre rábírják, ha a német kormány nem akarna pár napon belül fizetni. Arra számíta­nak még továbbá, hogy Francia, országnak a moratóriumon kívül eső egyéb javaslatai kisebbségben maradnaki T. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Páris, augusztus 31. A jóvátételi bizottsághoz közelálló körök értesítése szerint Németországnak egy esztendőre nem adnak moratóriumot, amint az angolok szerették volna, ellenben beleegyeznek abba, hogy o következő részletet Belgium szá­mára Németország készpénz helyett kincstári jegyekben fizesse meg. Ezért azonban nem fognak garan­ciát, vagy zálogot követelni. Poincaré szerint két lehetőség van, vagy elutasítják a moratóriumot és ebben az esetben Franciaországnak elszigetelten kell cselekednie, vagy vedig a produktiv zálogok alapján egyeznek meg, ha ezt a döntést Né­metország is magáévá teszi. Az még bizonytalan, hogy az izolált cselek­véssel való fenyegetést Francia- ország abban az esetben is végre­hajtja, ha a jóvátételi bizottság mégis érdemleges határozatot hozna, S. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Páris, augusztus 31. A jóvátételi bizottság ma délelőtti ülésének eredményét a délutáni órák ban hozzák nyilvánosságra. A mai határozathozatallal a jóvátételi bi- zottság befejezi mjmMÚU -- S. A német kormány álláspontja — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Berlin, augusztus 31. A birodalmi kancellárnál ma dél­előtt tanácskozás lesz, amelyen meg­vitatják a helyzetet. A tanácsko­zásba a kormány képviselőin kívül bevonják a német gazdasági világ vezetőit is. Megvitatják, hogy Németország milyen magatartást tanúsítson abban az esetben, ha a mai párisi ülés elveti a moratóriumot. Berlin­ben általában az a felfogás ural­kodik, hogy a jóvátételi kérdés még nagyon távol van a végleges megoldás­tól. Arja számítanak, hogy az ántánt még a moratórium visszavetése ese­tén sem mondta ki a végső szót. Franciaországnak az erőszakos rendszabályokra vonatkozó terveit Németország a legnagyobb mérjék- ben visszautasítja és amennyiben a franciák erősza­kos rendszabályokat akarnának megvalósítani, Németország el­lenintézkedéseket tesz. A moratóriumra vonatkozó kérés elutasítása esetén Németország ki­jelenti, hogy teljesitőképességénelt legvégső határához máris elérkezett. Németország semmiesetre sincs ab­ban a helyzetben, hogy az ántánt követeléseinek halasztás nélkül ele­get tehessen- S. Mi okozta a márka esését? — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Zürich, augusztus 31. Pénzügyi körökben a márka teg­nap esti zuhanását azzal magyaráz­zák. hegy a jóvátételi bizottság cd- kaimc.c!rit nem adja meg a német fizetésekre kért moratóriumot. Nem tartják lehetetlennek, hogy a ked­vezőtlen döntés hatosa alatt a nem­zetközi piacon a márka tovább sü* ived. lágy-két nappal ezelőtt, ami­kor bejárta a világot a hír, hegyi (WltAiÄA mm , '' 2*, Aegyedik évfolyam, 198. (877.) szám Ara korona U Budapest1922 szeptember 1, Péntek III Nemzedék Előfizetési irt Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér., Egy hónapra 200 koiona, negyedévre 560 korona. __ _ r_. „ i y-* Honvéd-ntea 10. szám. — Telefon-szám: 127—«, Egyes szóm éra helyben, vidéken és pályaudvaron PyJLiI l liCAl ISI A1 IJUAl 127—*7, 127—48, 127— 49. József 65. — Gyorsírók t 10 kor. — Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatal t IV, Dnna-u. 6. Reklamációk : 19—25. Telefon : 123-08 és Teréz-kSrnt 62. Telefon: 121-41, 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék