Uj Nemzedék, 1922. november (4. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-01 / 249. szám

k\ ' /V* /';#'■ I vl 1 /«ir* |$?r- S­Negyedik évfolgam, 249. (928.) szánt Ára jL^C^ kOfÖfia || ' Budapest, T922 november 7, Szerda V.. Ul Előfizetési árt Egy hónapra 200 koiona, negyedévre 560 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken és pályámévalcn 90 kor. - Hirdetés milliméteres dijizsM* Mulat. Reklamációk : 19—25. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest, V. kern Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-szám* 127—46, 127-47, 127-48, 127-49. József 65. — Gyorsírók t 7—20, 7—21. — Fiókkiadóhivatalt IV., Duna*n. ős Telefon: 123-08 és Teréz-kőrnt 62. Telefon t 121-41. Hussollnl cselekvési szabadságot követel a Duna völgyében „Kék szemet egyért, két fogat egyért“ — a fascists Jelszó — Az Vj Nemzedék tudósítódnak jelentése Berlinen át — A fascisfta győzelem Az olasz fascismus gyors és döntő diadalát ma még nem tud­juk, nem is lehet minden vonat­kozásában áttekinteni és helye­sen értékelni. Magyarország­nak a szenvedők, az elnyomottak b mégis reménykedők külpoliti­kájával folyton mérlegelnie kell, ami körülötte, a nagyvilágban történik s mindent abból a szem­pontból kell megítélnie, minden cselekedetének ahhoz kell igazod­nia: vájjon alkalmasak-e a* ese­mények a nagyántántnak a szét­feszítésére vagy legalább is meg- gyöngitésére. Az olasz eseménye­ket és azok további irányát ma még nem lehet tisztán látni, de egy már is bizonyos. Olvassuk, hogy a firenzei városházára azzal a kiáltással vonultak be a győ­zelmes fascista csapatok: Eviva l’ltalia! Éljen Olaszország! — ez a fas­cisták jelszava és az öntudatos nemzeti politikáért, a szociálde­mokrata-kommunista országáru- lók ellen való harc a programjuk, melynek megvalósításához im tet­tek erejével fogtak hozzá. Az olasz király előtt a fascisták szószólója a „frontkatonák szelleméről“ be­szélt, a frontkatonák nevében kö­vetelt erőteljes nemzeti külpoliti­kát Jugoszlávia felé, s erőteljes belpolitikát a forradalmi destruk­ció ellen éppúgy, mint a drága­ság, a nyomor önző, üzletes te­nyésztői ellen.*Kétségtelen tehát, hogy azon a napon, mikor nálunk negyedik évfordulója van a világ leggyalázatosabb áíforadalmának, a frontkatonák legaljasabb rá szedésének, Olaszországban győ­zelmes gyorsasággal magához ra­gadta a hatalmat a nemzeti öntu­dat, elhanyatlott a destrukció és Rómából, a Sindaco Nathan vá­rosából riadtan menekültek szer­teszét a vörös destrukció vezérei. Ez a fascisták győzelmének világ­nézeti jelentősége. Ki kell még azonban várnunk a fascizmus győzelmének azokat a külpolitikai következményeit, amelyek — ha csakugyan bekö­vetkeznek — csak több reményt, több bizalmat teremhetnek a Kárpátok koszorúján belül min­den igaz, magyar lélekben. Nem tudjuk mi lesz a vége a római győzelemnek, — nem tudjuk, ho­gyan és mikor fogja megkezdeni a Mussolini-kormány a maga dip­lomáciai orientálódását. Nem tud­juk, miféle változások következ­hetnek be az amúgy is összezilált nagyántántban, de ha az olasz nem­zeti akarat föltámadása, a Mus­solini-kormány politikája valami­kép közelebb segit bennünket Kassához és Kolozsvárhoz, ha az olasz nacionalizmus győztesei meg fogják érteni a mi naciona­lizmusunkat, akkor — mi is el­fogjuk kiáltani a hét halom meg­tisztult városa felé: I — Eviva l’Italia! Addig pedig várunk, figyelünk és résen vagyunk. Mert az Urnák 1923. esztendeje eseményekben dúsnak Ígérkezik. PArls, október 81. Európa valamennyi államának külügyi hivatalában feszült érdek­lődéssel várják, hogy az uj fascista olasz kormánynak milyen lesfc a külpolitikája. Mussolini külpoliti­kai orientációja Európa mai feszült helyzetében olyan fontossága, hogy e pillanatban sok más fontos és ne­héz kérdést háttérbe szőrit Ilyen kö­rülmények között nagy figyelmet kelt Mussolini egy személyes barát­jának, egyúttal a fascisták párisi képviselőjének nyilatkozata. Ez c politikus az Excelsior cimü napilap mai számában az uj olasz minisz­terelnök külpolitikai felfogását a következőkben körvonalozza: — Úgy tudom, hogy Mussolini hajlandó becsületes együttműkö­désre Franciaországgal és haj­landó támogatni az igazságos kö­veteléseket az északfranciaországi romok újjáépítésére. Nem tagad­hatom azonban, hogy Mussolini nagyolasz hazafi, akinek határo­zott óhaja, hogy Franciaország Olaszországot jobban megértse, mint eddig tette. Ez olyan óhaja, melyben vele alkudni nem lehet, amiben nem engedhet, mert kü­lönben ellentétbe jutna legfőbb elvével: a fascista akció-szabad­sággal. Olaszország nem enged­heti meg, hogy megakadályozzák cselekvési szabadságát az Adriai­tengeren, mélyet olasz tengernek tekint. Olaszország nem fogja azonban megengedni azt sem, hogy szabadságát a dunai terüle­ten korlátozzák és akár nyilt, akár burkolt formában az osztrák-ma­gyar monarchiát visszaállítsák. Semmi körülmények között nem fogja megengedni, hogy Ausztriát bármilyen formában is Németor­szággal egyesítsék. A latin fascizmus nem akar kö­zös határt a németekkel. A tiroli határ nekünk szent és nem fogjuk engedni, hogy Németország a Felső-Adige területén bármilyen agitációt folytasson. Az a for­mula, hogy a Földközi-tenger a vele határos területek lakosságáé, legyen Mussolini formulája. Olasz ország követeli az őt megillető he­lyet a Keleten, anélkül azonban, hogy imperialisztikus eélokat kö­vetne. Hajlandó a törökökkel szemben Franciaországgal egyet­értésben, igazságos politikát kö­vetni. A fascista Olaszország hi- ven megtartja az ország kötele­zettségeit és békében akar élni bé­kés szomszédaival, Mussolini kor­mánya sohasem lesz kalandor­kormány, de azt sem fogja tűrni, hoRV Olaszország becsületét és nemzeti érdekeit figyelmen kívül hagyják. Schanzer volt külügyminiszter rö­viddel visszalépése előtt — mint is­meretes — aláírta az olasz-délszláv szerződést a harmadik dalmát zóna kiürítéséről. Eszerint e zóna kiüríté­sének hét napon belül meg kell tör­ténnie. Az újabb események követ­keztében, úgy tudják Rómában, hogy a harmadik zóna kiürítését az uj kormány megtagadja. T. — Az XJj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. —■ Hóms, október 31. A fascista csapatok tegnap este megkezdték bevonulásukat Rómába. A csapatok felvonulása valóságos diadalünnep volt. A bevonulás még nem ért véget. Még mindig nagy tömegek vonulnak Róma felé, főleg volt tisztek vezetésével. Mussolini a Savoya-szállóban la­kik, ahol személyes védelmére fas­cista testőrgárda tart szolgálatot. A fascista csapatok felvonulását a király előtt a mai napra halasz­tották. Fascista körökben úgy tudják, hogy Mussolini a vörös pártok ellen kíméletlen energiával fog fellépni, de egyúttal igyekezni fog, hogy hí­veiket a fascizmus számára meg­nyerje. Úgy tudják, hogy az uj kormány az első minisztertanácson el fogja határozni a fascista legény­ség demobilizálását. Amikor Mussolini tegnap a ki­rálynál kihallgatáson volt, a palota előtt összegyűlt néptömeg lelkesen kérte a király megjelenését. A ki rály erre az erkélyre lépett, mire őt a néptömeg zajos óvációban része­sítette. Azután Mussolini intézett beszédet a néphez, melyben kijelen­tette, hogy az uj kormány Olasz­országot fenkölt hivatásának utján fogja vezetni. A lapok tudósítóinak az uj mi­niszterelnök azt mondotta, hogy Olaszországból erős, dolgos, fegyel­mezett nemzetet fog csinálni. — A mostani alkotmányt — úgy­mond — nem vetjük el, de halállal fenyegetünk mindenkit, aki a haza ellen vét. Jelszavunk: Két szemet, egyért, két fogat egyért. T. • “ Az Vj Nemzedék tudósítójának jelentési! Berlinen át. — Róma, október 31. Az ország különböző részeiből még mindig érkeznek jelentések véres össze­ütközésekről. Milanóban és Bolognában harc folyt a katonaság és rendőrség, másrészt a fascisták között. Bolognában a fascisták a kntonai repülőteret akar­ták elfoglalni, de a katonaság ebben megakadályozta őket. Harc fejlődött ki, melyben két ember megsebesült Vasár­nap a bolognai rendőri épületért folyt a küzdelem, melyben a fasclstáknak több halottjuk és sebesült j ük volt. Végre azonban az épületet mégis elfoglalták. Kisebb helységekből állandóan érkeznek jelentések összeütközésekről, amelyek abból erednek, hogy a katonaság és a rendőrség vonakodik a hatalmat a fascistáknak átadni. Milánói jelentés szerint az Avanti szer­kesztőségének épületéért is erős haro folyt fascisták és rendőrök között A rendőrök erős ellentállást fejtettek ki, végül azonban az épület a fascisták ke­zére került, olyképpen, hogy a rendőrö­ket rábeszélték az épület átadására. T. A német kancellár ma fogadja a jóvátétell bizottságot — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Berlin október 31. Wirth kancellár ma déli 12 óra­kor fogadja a jóvátételi bizottság tagjait, akik tegnap este Párisbó) a német fővárosba megérkeztek. A bi­zottság a kancellárnak bejelenti megbízatását. A hivatalos bemutat­kozást eszmecsere fogja követui, melyben a bizottság eljárási mód­ját fogják megvitatni. A jóvátétell bizottság mindenekelőtt a különböző szakminisztériumokban fog tájéko­zódni, majd plenáris ülést is tart, amelyen a szakminisztériumok kép­viselőit is meghallgatja. A berlini lapok azt Írják, hogy a jóvátételi bizottság a fősulyt az ellenőrző intéz­kedésekre helyezi. A pénzügyi ellen­őrzést rendszeresiteni szándékozik és eyégből Berlinben ellenőrző bi­zottságot létesít, melynek albizott­ságai lesznek az egyes német szövet­ségi államok fővárosaiban. A Vorwaerts úgy értesül, hogy a bizottság működésének egyik főfel­adata a márka árfolyamának sta­bilizálása lesz. A jóvátételi bizottság tagjai abban egyetértenek, hogy belső kölcsönt kell majd felvenni és hogy igénybe kell venni az arany- készleteket, erős vita várható azon­ban arról, vájjon a moratóriumot meghosszabbitsák-e, vagy sem. Erre nézve az angol és a francia fel­fogás között változatlanul fenn áll az ellentét. A német szociálisták nem kifogásolják az aranykészletek erősebb igénybevételét, másrészt azonban követelik a moratóriumot. T. w.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék