Uj Nemzedék, 1923. január (5. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-03 / 1. szám

A nuncios Magyarország történelmi hivatásának teljesedését kívánja Magyarország a béke és a kultúra egyik legértékesebb tényezője A diplomáciai kar a kormányzó előtt — As Uj NsznztxUk tudósítójától. — A budai királyi várpalota orosz- lánudvarának előkelő csöndjét szo­katlan sürgés-forgós verte fed újév napjának délelőttjén: rohamsiaa­kos diszszázad voniílt az udvar köze­pére, vezényszavak pattogtak, a be­járat előtt percről-perere szaporodó sokaság leste-várta a nagy ese­ményt: a Budapesten időző külföldi diplomaták keresték fel ünnepies kihallgatáson Magyarors/Ag kor­mányzóját, hogy testületileg boldog újévet kívánjanak neki és a magyar Már féltizenegy órakor egymást érik az autók, fogatok. Az elsők kö­zött érkezik Hohler angol követ ha­talmas gépkocsija. A diszszázad vi- gyázzba zökken, a parancsnok sap­kájához emeli a kezét ée ott tartja, amíg az angol követ és kísérői kl- szállanak autójukból. Az érkező di­plomaták az egykori Ferenc Ferdi- nánd-lakosztály főbejáratán lépnek be a királyi palotába, ahol diszru- hás testőrök sorfala között kisérik fel őket az első emeletre. A diplo­matákat Ambrózy Lajos gróf rend­kívüli követ fogadta. A virágokkal és szőnyegekkel díszített előcsarnok első emeletén a baloldali, úgyneve­zett kis fogadóterembe vezették az érkezőket A délszaki növényekkel, remekművű vázákkal diszitett elő­csarnokban, a fogadóterem bejárata előtt testőrök ée piros mentés huszá­rok álltak, az ajtók előtt pedig egy- egy diszruhás alabárdos. A kis fogadóterem fényárban úszik, köröekörül finom művű go- belinszékek, a falakon magyar mű­vészek festményei. Az egész termet szinte beborítja a rajta végigfutó széles, süppedős perzsaszőnyeg, amely elnyeli a belépő diplomaták lépteinek zaját. A szalónruhák sö­tétjén csillogó rendjelek, kitünteté­sek fényét ezerszeresen veri vissza a hatalmas üvegcsillár a kandalló feletti tükörben. Suttogásszerü, halk beszélgetés folyik a teremben, mialatt lent egymásután siklattak az elegáns, karcsú autók a főbejáró elé. Egyszerre régimódi autó fut be a várudvarra, nemzeti színek he­lyett egy lecsapott „szabad“ táb­lácska mutatja, hogy az elegáns diplomata-gépkocsik sorába taxi­autó került A diszszázad parancs­noka egy pillanatig habozik, jár-e ennek a tisztelgés, de végül ennek az autónak is tiszteleg: jó előérzete volt Ausztria követe szállt ki a -pö­fögő autótaxiból. Néhány perccel tizenegy óra előtt befut a pápai szineket, a sárga­fehér csikót viselő autó: felharsan a diszjel, fenn, a fogadóteremben hirtelen elcsendesül a beszélgetés: ' *ioa>na Lőrins pácai auneius. az egyetlen nagyköveti rangban lévő külföldi diplomata érkezett meg titkárával, Monsignore Aldo Laghi- val. Barátságos, őrökké mosolygó arccal fogadja az üdvözléseket, majd friss léptekkel siet fel a piros- szőnyeges lépcsőkön a fogadóié rembe, ahol már várták az egybe gyűlt követek. A kölcsönös köszöntések után a diplomaták félkörben helyezkedtek el a nuneius mögött. Bang szerint első helyen állt Graeia Reál vicomte. fepanyfcj.-kEvéi . 'ä miniszter, mellette Stircea Traian, Románia követe, titkárával, majd Castagneto-Caracciolo herceg. Itá­lia követe, aki Talamo márki és Pl rainó attasé kíséretében jelent meg A rendkívüli követeknek és megha­talmazott miniszterek sorában állt Hohler-Beaumont Tamás, az angol követ, a követség három tagjával, Szembek János gróf lénnyel követ titkárával, Doulcet francia követ Robién titkár és Benoist d'Az-j at tasé, Max van Ypersele belga követ pedisr titkára kíséretében jött el a fogadásra, -Szerbiát Hiloyevltch Mi­lán rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter, az S. H. S. király­ság teljhatalmú megbízottja képvi­selte. Utána rangsor szerint Csehor­szág, Ausztria. Hollandia és Görög­ország követei állottak. A többi de­legátus és külügyi megbízott a rend­kívüli követek és meghatalmazott miniszterek félköralaku csoportja mögött helyezkedett el, úgy, hogy a kis fogadóterem szinte teljesen meg­telt. Pontosan tizenegy órakor feltá‘ rultak a kormányzó lakosztályának párnázott ajtói és megjelent Horthy Miklós kormányzó Daruváry Géza, a külügyminisztérium vezetésével megbízott igazaágügyjninlszter kí­séretében. Az igazságügy miniszter bemutatta a kormányzónak a diplo­matákat. majd a nuneius írancia m i'.. tézte a kormányzóhoz: Az üdvözlés — FSméltóságu Url « i A mai nap különösen fontos ese­mény Magyarország történelmében. Ez az első eset, amikor majdnem az összes nemzetek diplomáciai képvi­selői együtt jelentek meg a függet­len Magyarország államfője előtt. örvendetes előjelnek vehető, hogy ittlétünkre az újévi iókl vénátok kicserélése adott alkalmat, reám nézve pedig nagy megtiszteltetés, hogy mint a diplomáciai kar do­yenje, én vagyok kartársaim jó- kívánságainak tolmácsa. Isten, aki Főméltóságod hazáját oly sok természeti szépséggel és gaz­dagsággal, oly magas kultúrával, oly fejlett civilizációval és oly dl- csőségteUes múlttal áldotta meg, továbbra is oltalmazza Magyaror­szágot, hogy szerencsésen teljesít­hesse történelmi hivatását, amely őt a béke, a kultúra és a civilizált nemzetek boldogulásának egyik leg­értékesebb tényezőjévé jelöli ki. Ez .az a kívánság, amelyet a diplo­máciai testület azoknak az uralko­dóknak és államfőknek nevében, akiket képviselni szerencséje van, úgyszintén a saját nevében a ne­mes magyar nemzet irányában nyilvánít. Ehhez a kívánsághoz, Főinéltó- ságu Ur, a személyének boldog­sága és kormányzásának sikeres­sége iránt táplált nagyon őszinte jókívánságainkat fűzzük. A kormányzó a következő, szintéi) francia nyelvű beszédben válaszolt: Kegyelmes Uram! Szivem mélyéből köszönöm Nagy méltó Ságodnak és a diplo, máciai missziók jelenlévő főno* keinek a jókivánatokat, amelyeket Magyarország és személyem bol­dogságáért kifejezésre juttatni méltóztatotL Valóban a békés munkára irá­nyuló politikával reméli Magyar- ország teljesíteni azt a történelmi hivatást, amelyet a gondviselés számára kijelölt, amidőn őt egy fejlett kultúra és egy dicsőséges történelmi múlt emlékeinek jóté­teményeiben részesítette. Magyarország reméli, hogy as Összes nemzetek hathatos támoga­tására számíthat a békének ebben a munkájában, amelyben boldo­gulásának és jövő fejlődésének alapjait látja. Kérem Nagyméltósdgodat és önöket, igen tisztelt missziófő- urak, hogy az áltáluk Magyaror szánon oly méltóan képviselt ural­kodóknak és államfőknek tolmá­csolják szerenesekivánataimat, amelyeket személyes boldogságuk és nemzetük jóléte iránt táplálok. A beszédek után rövid cerde kö­vetkezett. A kormányzó néhány szót váltott a követekkel, mindenkihez volt egy-egy barátságos szava, majd kézfogással búcsúzott és vissza­vonult lakosztályába. A fogadás alatt mozdulatlan csendben állott lent az udvaron a diszszázad. Az udvar hátsó frontján türelmesen várakoztak a felsorako­zott autók, a soffőrök minden di­plomáciai elővigyázatosság nélkül szapulják egymás gazdáit. Egy­szerre feltárulnak az előcsarnok aj­tói, az első autó a feljáróra gördül es ezt gyors ütemben követik a töb­biek, a vendégek alig néhány perc leforgása alatt eltávoznak a királyi .várpalotából, Az angol követ még­Fontosabb ériesttléselnk $ Korlátozták a tisztviselő vasúti és utazási kodvoi Hiányét Friedrich mág ebben a hónapban utazik Jta^orAfea Tormay Géza deficltnreiti tesen adta át a vl inmost a fővárosnak Seipel szómig óéi* után Jön Budapn?' ♦»»♦»♦»♦»♦♦»♦♦♦♦»♦MV, j egyszer megelégedő1 , a diszszázadra, z-mcumuA í; ám, tetszettek neki a kemény igya* fiuk. A fehér-piros palástba, irga- csizmás koronaőrök el vom ak, a lámpákat eloltják, * iksasaáe&d eh masírozik, a szürke, olmós jancárf délelőtt újra félhomályba burkolja a pirosszőnyeges előcsarnokot, a fel. diszitett fogadótemiet, ahol a kiü­ss nagyántánt diplomatái nevében azt kivánta a pápa követe Magyar- országnak, hogy szerencsésen telje* sít kesse történelmi hivatását.., v aiion közben mit gondoltak a kk ej, nagy-iniáik, őupiomataii Berényi Sándor. A nuneius beszédének jelentőségű A nuneius beszédének jelentősé­géről politikai életünk vezetői a kö­vetkezőt mondták munkatársunk­nak: Haller Istvánt — A nunciusról köztudomású, hogy népünknek jóbarátja és tragikus sorsunknak résztvevő szemlélője. Az ilyen férfiaktól várhatjuk csak, hogy a gyűlöletnek azt az atmo­szféráját, amely bennünket körül­vesz, lassankint el tudják oszlatni. Tegnapi üdvözlő beszéde újra mint tisztító villám fog hatni. Elismerő szava, amellyel kultúránkat, törté­nelmi hivatottságunkat, múltúnkat kiemelte, nem fogja eltéveszteni hatását azokra, akik még alkalma­sak az objektiv igazság befogadásá­ra. A nuneius eddig is sok szolgá­latot tett nemzetünknek és kétsze­resen örülök, hogy éppen a katoli­cizmus fejének képviselője jár elől Útmutatásul a többi nemzetek szá­mára. Sokat szenvedett nemzetünk nevében hálásan köszönöm neki teg­napi nemes beszédét. Friedrich István: — A nuneius szaval mindenesetre gyógyító Írként hatnak a szenvedő magyar nemzetre. A nuneius beszé­de az a fáklya, amely belevilágít a szebb és boldogabb magyar jö­vőbe. Most már csak a magyar nemzeten van a sor. hogy ezt a jö­vőt magának megalapozza és meg­teremtse, mert nagy tévedés volna azt hinni, hogy egy nemzet más nemzetek jóakaratából és szimpá­tiájából tud feltámadni. Ezek is szükségesek, de az egyedüli eszköz, amellyel ez elérhető, a ha hatat­lan, megalkuvást nem ismerő erős nemzeti elhatározás és a^a-at. Érászt Sándor: — A Budapesten időző külföld! diplomáciai kar újévi jókívánságai minden esetre kellemesen érintenek bennünket, ez azonban még nem ah ^0 \íá; } ' f •• i . W f ---* ! ■ : / !" * yi // fi ■ Ötödik év folyam, 1. (977.) szám j|p a 2254Qb korona Ü Budapest, 1 if23 január 3, •á&grdh Előfizetési ári ^^ - /} '^Í \ ~ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kw4 Egy hónapra 4M korona, negyedévi« 1120 ketena. _ „ „ n7A nrrjtr-% Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-számi 127—4% Egyes szám áré helyben, vidéken áe pályaudvaron PULI 11KAJ JmAJtILAt* 127-47, 127-48, 127- 49. József 65. - Gyorsírók * 90 kor.— Hirdetés milliméteres díjszabás szerint. 7—20, 7 21. — Flökkiadóbivatal t IV, Dnna-n. 4L Reklamációk« 19—25. Telefon: 123-08 és Teréz-kSrnt 62. Xslefon t 121-41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék