Uj Nemzedék, 1923. szeptember (5. évfolyam, 196-220. szám)

1923-09-01 / 196. szám

Szeptember 1 'Az utcán feltűnően sok" üde, fiatal arcot látsz, az iskolák előtt a gyalogjárón hangos a zsivaj, a villanyoson .sok a tányérsapka, fiuk és lányok hónuk alatt köny­vet szorongatnak (milyen rongyo­sak ezek a könyvek és milyen drá­gák) és boldog izgalommal beszéU nek a holnapi napról. Szeptem­ber 1. A kultúra ujévje, mikor a családi házak rajokban bocsát­ják ki fiaikat, leányaikat az ott­hon nyugalmából és pihenéséből, hogy tizhónapi kemény munká­val faragjanak ki lelkűkből uj vo­násokat a kulturember arcához. Vörösbetüs ünnepe ez a nap a kultúrának, s mi magyarok mégis szomorúan állunk e dátum előtt. A magyar nyomorúság már kul- turvágyainkat is megirigyelte. _Az iskolafentartó közegek annyira küzködnek a rettenetes drágaság­gal, hogy tetemesen felemelték a tandíjat, mert csak igy tudják is­koláikat fentartani. Viszont ez a szülőkre nézve borzalmas megter­helés, mert a 60—100.000 koronás tandíj még nem minden. Horribi­lisán megdrágult a könyv, az Író­szer a radirgummitól az irópapirig luxusszámba megy, rajzpapir, fes­ték és minden, ami a .diákszobák elmaradhatatlan kelléke, szinte megfizethetetlen. És igy van ez az egész vonalon: az elemi iskolás ABC-s könyvétől a középiskolás Liber Sexti-jén és Algebráján ke­resztül egészen az egyetemi hall­gató szakmunkáiig. Különösen itt, az egyetemeken fenyeget kultur- katasztrófával a drágaság; 100 ezrekbe kerül egy-egy tudományos szakmunka, s egy iskolai év költ­ségei több milliót igényelnek. Sőt, a legkisebb diák teljes felszerelése is ma már több, mint egymillió korona. Ilyen körülmények között valóban heroizmus a gyermekta- nittatás, a legnagyobb önfeláldo­zás a szülők részéről egy iskolai év végigharcolása. Mégis mindent el kell követnie mindenkinek, hogy a folytonosság a magyar kultúra fejlődésében ne szakadjon meg. Az iskolafentartóknak, s igy elsősorban is az államnak, ked­vezményekkel kell a túlterhelt szülőkön segíteni. Gondolunk itt elsősorban is a tandíjkedvez­ményre, könyvek és írószerek köl­csönzésére. Továbbá különösen a leányiskoláknak le kell tenni sok olyan követelményről, amely ed­dig lehetett divatos, de ma már lehetetlen. Általában az egész vo­nalon az igények leegyszerűsíté­sét kérjük; fő az, hogy a magyar ifjúság most is, a megnehezedett körülmények, között is megkapja a szellemi táplálékát. 'Mert diák­jaink nemcsak a jelennek tanul­nak. Sokat hangoztatott kulturfö- lényünk csak ólom marad, ha minden áldozatot nem hozunk meg a mai generációért, amelyet szeretünk magyar jövőnek ne­vezni. Minden diákunk lelke pis­logó mécses, amely sírok és romok fölött a feltámadást hirdeti. fe. nem akarja teljesíteni Mussolini kö Parisban és Londonban Qáborus bonyodalomtól félnek — Az Uj Nemzedék tudósítójától. —- Róma, augusztus 31. Az olasz követ Görögországból az olasz kormányhoz táviratot intézett, amelyben jelenti, hogy Görögország Mussolini jegyzékét abban a formában, melyben átnyúj­tották, nem fosadja el. T. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Paris, augusztus 31. A politikai körök mély aggoda­lommal tekintenek az olasz-görög konfliktus fejlődésére, amely mindinkább kiélesedik. Úgy lát­szik elkerülhetetlen lesz, hogy Olaszország Görög­ország ellen háborús intézkedéseket ne te­gyen, ha csak Görögor­szágban nem áll be vál­tozás oly módon, hogy a görög kormány átadja a helyét. Nem lehet tisztán látni, hogy a görög kormány ma­gatartása tényleg ezt eélozza-e, vagy pedig más bonyodalmat akar előidézni, amelynek lényege felől még nincsenek tisztában. Annyi tény, hogy Görögország kormánya elntasitotta Mussolini jegyzékét és az ultimátumra olyan választ adott, amelyre Olaszország csak a leg- energikusabb lépések­kel válaszolhat. Párisban nagy izgalommal tárgyalják az olasz-görög helyzetet, amely uj nemzetközi komplikációk kezdő­pontját jelenti. Ennek hullámai ma még be nem láthatók. Az Echo de Paris londoni leve­lezője már azt jelenti ma reggel, hogy az angol kormány intézke­désére az angol flottának egyik hajóraja azt a pa­rancsot kapta, hogy Mál­tából induljon a görög vizekre. T. —• Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — London, augusztus 31, A Daily Netvs athéni tudósítója beszélgetést folytatott a görög mi-1 niszterelnökkel, aki a tudósító előtt kijelentette, hogy Olaszország köve• \ teliseit három csoportba lehet osz­tani. Az elsőt Görögország simán elfogadja. A második csoportba tartozókat szintén elfogadja, de csak bizonyos feltételekkel. A har­madik csoportba sorozott követélé­seket vissza kell utasítani, mert el­fogadásuk lealázás volna Görög­országra nézve. Görögország csak azért, mert a tett görög földön tör­tént, nem mehet abba bele. hogy megfizesse a követelt jóvátételt. Készen áll azonban arra, hogy a meggyilkoltak családjait a legmesz- szebbmenő támogatásban része­sítse. Görögország sohasem egyez­hetik bele olyan jóvátétel nyújtá­sába, amely ’ ránézve súlyos meg­aláztatásokkal járna. A miniszter­elnök kifejezte azon reményét, hogy a pillanatnyilag feszült helyzet nem fogja megzavarni a Görögország és Olaszország közötti viszonyt. T. Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen fit. London, augusztus 31. Az Uj Nemzedék levelezője ma délelőtt az angol külügyi hivatal­ban, illetékes helyen a következő információt kapta a nemzetközi helyzet újabb bonyodalmairól: Olaszországnak Görögországhoz intézett ultimátuma uj politikai helyzetet teremtett, amelyet Lon­donban igen komolynak tekinte­ttek. Nem csinálnak titkot abból, hogy Mussolini jegyzéke tulheves és tulszigoru volt. A jegyzék meg­szerkesztése Mussolini tempera­mentumában leli magyarázatát. Itt azt remélik, hogy a konfliktus nem fog kiéleződni. Anglia magatartására vonatko­zóan hivatalos körök csak nagy tartózkodással nyilatkoznak, de mégis rámutatnak arra, hogy az al­bán határmegállapitó bizottságot a nagykövetek tanácsa nevezte ki és igy ezt az ügyet tulajdonképpen ennek a fórumnak kellene első fo­kon tárgyalnia. Még bonyolultabbá teszi Anglia magatartását az a kö­rülmény, hogy a jelenlegi görög kormányt Anglia tulajdonképpen még el sem ismerte. Az angol ja­vaslat tehát legfeljebb arra irá­nyulhat, hogy az ügy elintézését uüdják a Népszövetség elé. Egyes angol politikusok élesen elitélik. Mussolini magatartását. Az erőskezü államférfi fellépését látják . a jegyzékben. Az erős kéz politikája a belpolitikában eredménnyel jár­hat, de a külpolitikában nagy ve- [ szedetem, sőt az európai béke felbo­rulását is előidézheti. Ha Olaszor­szág és Görögország között hábo­rús bonyodalomra kerül a sor, is­mét. az egész Balkán lángbabQX^r_ hat. Törökország semmi esetre sem fogja elszalasztani az alkalmat, és a háborús konfliktus első következ­ménye az ellene, hogy a nemrégi­ben megszületett török-görijg béke felbomiana. T­— Az üj Nemzedék tudósi tójának jelentése Berlinen át, — London, augusztus 31. Az angol kormány elutasította ä görögök kérését, hogy a görög- olasz konfliktusban interveniáljon. A nagyköveti tanács tegnap ülést tartott, amely szintén ezzel a kér­déssel foglalkozott. Aiz angol nagy­követet távollétében helyettese, Sir Hicks helyettesítette és ő fejtette ki Nagybritannia álláspontját. A nagyköveti konferencia igen beha­tóan tárgyalta az olasz delegáció' meggyilkolásának ügyét és elható' rozta, hogy a francia, angol és olasz kormányok nevében energikus han- gu jegyzéket intéz a görög kor­mányhoz. Követeli, hogy mivel gö­rög földön történt a gyilkosság, a kormány a legenergikusabb nyomo­zást indítsa meg. A táviratot ma délelőtt küldik el és kérik a görög kormányt; hogy az ügy sürgős elin­tézését a legkomolyabban vegye. Római táviratok szerint a görög­olasz konfliktus következményei még ■ nem tekinthetők át. Mussolini el van tökélve, hogy az ultimátu­mából egy betűt sem enged. T. Elsülyedí egy francia fjajó — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — Paris, augusztus 31. Egy nagy francia tengerparti hajó, az Emile Newcastleból Rouenba való útjában óriási vihar következtében a La Manche-csator­nában elsülyedt. A legénységből öt ember pusztult el. T. Kél esztendő a Himnuszért — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Kassa, augusztus Sí. A legfelsőbb törvényszék Korláth Endre dr.-t és mindazokat, akik vele két évvel ezelőtt Szent István- napján a Himnuszt énekelték, két- két évi fegyházbüntetésre ítélte, Korláth Endre dr. tegnap kezdte meg büntetését Lemond a spanyol Kormány —• Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen fit — Madrid, augusztus 31. A kormány elhatározta lemondá­sát. A király Madridba tér vissza, ahol fogadja a miniszterelnököt aki a kabinet lemondását beter­jeszti. '• fi I i ^' • «'L. £ » ‘ \C\ UJNgmxedélc Előfizetési ár: Egy hónapra 5Ö0Ö korona, negyed* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér., , évre 15000 korona. Egyes szám ára helyben) vidéken Df\1 1TIV AJ AT A DTT AD Honvéd-utea 10. szám. — Telefon-szám i 127—46, / . „ „ r'ULl 11KA1 JMAJrlLAr9 127-47,127-48,1*7-49. József 65. - Gyorsírók« es pályaudvaron 350 kor. - Hirdetés milliméteres 7-20, 7-21. - Fiókkiadóhivatal: IV, Duna-u. Cr díjszabás szerint — Reklamációk: Telefon 10—25. Telefon: 123-08 ós Teréz-kőrnt 62. Telefont 131-414 V, évfolyam, 196. (1172.) szám flétftGZnap 250 K„ Vasárnap 300 K. U Budapest, 1923 szeptember i, Szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék