Uj Nemzedék, 1923. december (5. évfolyam, 272-293. szám)

1923-12-01 / 272. szám

Ellené rök Nem akarunk állást foglalni, nem akarunk mindenáron kényel­metlen kérdéseket bolygatni, de azt hisszük, közérdekű dolog idéz­ni Andréka Károly főkapitányhe­lyettes vallomásából, amelyet teg­nap a nemzetgyűlésben fölolvas­tak, a következő részletet: 250 millió aranykorona kólcsóní kapunk idtogen szavatosság nélMiil ' ! ^ / j / / .................. y, t | ( ' toyfcwvo. / ■' / ✓ ' ^ • Xv’ / 1923IH0V. 30 i V. évfolyam, 272, (1248.) szám j| jig 3SÖ M0PGÜ3 ^ Budapest, 1923 d^^tb^r^ßtömbai U| Nemzedék Előfizetési ixt Egy hónapra 7000 korona, negyed* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér., , «««*... w , , ,, , .... Honvéd-utca 10. szám. — Telefón-szám: 127-46, évre 20.U00 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken PDT TTTT? AT M A T>TT AT> 127—47, 127 48, 127 - 49. József 65. - Gyorsírók: és pályaudvaron 350 kor. — Hirdetés milliméteres 1 llVftl 1\Sl-T 7-20,7-21 — Fiókkiadó hivatal i Rákóczi-nt L TeL t L 136-06, Teréz-korut 62. Telefon t 121-41 díjszabás szerint — Reklamációk: Telefon 19—25. & jx, Ranolder-utca 5. Telefont József 3—48. — ,.Kovács Kornél és Tivadar több izbep jelentést tettek nekem, ha valahol legitimista vagy bal­oldali jelenségeket észleltek, ame­lyeket ők veszélyeseknek találtak a fennálló állami és társadalmi rendre nézve...** Minket ebben a vallomásban két motívum érdekel. Az első az a bájos kis észjárás, amely egy kalap alá veszi a legitizmust, te­hát az ezeréves magyar alkot­mányhoz és ennek következtében a törvényes apostoli királyhoz való hűséget a baloldali, szóval az októbrista, a népköztársasági, a detronizáló és országfelforgató gondolkozással. Az idézett vallo­másból azt kell megállapítanunk, hogy a királyhüséget ép olyan destrukciónak tekintik, mint az ország területi és erkölcsi össze- omlasztását. Lehetetlen elkerülni ilyen körülmények közt azt a kö­vetkeztetést, hogy valami egészen sajátságos felfogás gyökerezett meg, valami sajátságos tendencia, máskép nem tudnék megérteni azt az álláspontot, amelyen egyfor­mán veszélyeseknek és űldözen- dőknek vélelmezik a forradalmi felforgatókat és azok legkövetke­zetesebb és legexponáltabb ellen feleit... A másik érdekes motívum az. hogy ha a fölolvasott vallomás csakugyan elhangzott, akkor bizo­nyított tény, hogy mint államve­szélyes elemeket ellenőriztetik, figyeltetik az államrend, a törvé­nyesség híveit és hozzá olyan egyénekkel, aminők a Kovács­testvérek. Nem lévén jogerős Íté­let. nem mondhatunk végleges véleményt, de annyit az egész magyar közvélemény tud, hogy a Kovács-testvérek egy budapesti zongoragyáros meggyilkolása óta állandóan szerepelnek a bűnügyi krónikában, jóformán minden bombaügyben előállítják őket s minden szabadulásukat az az óha­tatlan gyanú kiséri, hogy sérthe­tetlenségüknek meg vannak a maga politikai okai, amelyeket talán éppen az idézett, vallomás evilágit meg. A Népszövetség jegybank felállítását és szomszédainkkal való kielégítő politikai egyezményeket kíván M kölcsön fclQas^núlásáí a Nép- szövetség töbizzíosa ellenőrzi London, november 30. A következő hivatalos közleményt adták ki: A Népszövetség pénzügyi bizott­sága befejezte tárgyalásait és megszerkesztette a Népszövetség tanácsa elé terjesztendő jelen­tését. A tanács valószínűen Párisban fog összejönni. Jelentésének elkészí­tése előtt a pénzügyi bizottság meg­hallgatta a magyar kormány kikül­dötteit és megfontolás tárgyává tette mindazokat az adatokat, ame­lyeket a kiküldöttek Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetéről felhoztak. A jelentés, amelyet most a Népszövetség tanácsának kell megvitatnia és elfogadnia, ngy véli. hogy két évre és hat hónapra van szükség a költségvetés egyensú­lyának helyrehozásához Magyar- országon és hogy az átmeneti időszak alatt 250 millió arany­korona szükséges a költségvetés hiányának fedezésére. ügy tervezik, hogy ha majd a Népszövetség tanácsa meghozta ha­tározatát és állást foglal a jóváté- teli bizottság is. amelynek hozzájá ralisára színén szükség van. bizott­ságot küldenek Budapestre. Ennek az lesz a feladata, hogy megál­lapítsa a költségvetés tervét az emlitett két évre és hat hónapra. Ausztria esetéhez hasonlóan a Népszövetség pénzügyi bizottsága szükségesnek véli hogy magyar nemzeti jegybank létesüljön a leg­rövidebb idő alatt. Az ország büdzséjének költség- vetési hiányát a saját forrásai­ból fedezik, mielőtt még minden szükséges elő­zetes lévés megtörténnék és mielőtt még a külföldi kölcsönt fel lehetne venni, Ilyen előzetes lépés a jegybank fel­állítása és a tanács által meg­állapítandó és a jóvátétel! bizott­ság által jóváhagyandó pro­gram parlamenti letárgyalása. A külföldi kölcsön átvétele 1924 tavaszán történhetnék meg. amikor már a jegyzőkönyveket mind alá írták, az emlitett testületek hozzá járulásukat megadták és a parla ment idejében megszavazta a kor mány felhatalmazásáról szóló ja vaslatot. London, november 30. A Népszövetség pénzügyi bízott sága Magyarország talpraállitására tervet dolgozott ki. amelyet a nép- szövetségi tanács küszöbön álló ülé­sezése elé terjesztenek- Ezzel kapcso­latosan a Reuter-iroda arról érte­sül, hogy a Magyarországnak nyúj­tandó nemzetközi kölcsön — tekin­tettel Magyarország jó mezőgazda- sági forrásaira és egyéb kedvező kö­rülményeire. — nem kívánja meg idegen álla­mok szavatosságát. A nemzetközi kölcsön összefog­laló tervezetnek lesz a része, amelynek' értelmében az ál­lamháztartást 1926 derekáig egyen­súlyba hozzák, a maavar knro- stabilizálják. független jegybankot állítanak fel és . a Népszövetségnek illetékes fő­biztost küldenek ki. aki általá­nosságban hasonló működést fog kifejteni, mint Zimmermann Becsben. 1 Magyarország talpraállitására szükséges összeg 250 millió arany­korona körül mozog. Biztosítékul elsősorban a vá­mokból, a dohány és a só egryed­ároságból, valamint a cukor-1 adóból befolyó jövedelmek szol­gálnának. amelyeken kivül szük­ség esetén biztosítékul egyéb jö­vedelmeket Is kijelölnének. ügy gondolják, hogy a pro­gramra alapján a magyar ko­ronát stabilizálhatják ás két és fél év múlva Magyarország a maga gazdag természeti forrásai­nak és aját szükségletére elegendő élelemnek birtokában abban a hely. zetben lesz. hogy saját erejéből fenntarthatja magát, ‘A magyar njjáépitó terv | sikere attól függ, hogy kielégítő megállapodás jön-e létre a jóvá­tétel! terhekre és egyebekre vo­natkozó magyar kötelezettségek' tekintetében. és hogy kielégítő politikai egyezmé­nyek létesüljenek Magyarország és ‘szomszédai között. —- Az U} Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — London, november 30. A Daily Mail arról értesül, hogy a Magyarország ’ újjáépítéséről szóló terv szerint Magyarország 10 millió font sterlina kölcsönt kap, A tervezet továbbá azt tartalmazza, hogy osztrák mintára .'üggetlen jegybankot létesítenek Budapesten, ahová a Néosző vétség újabb bizott- •ágot küld ki . T. Hétfőn jönnek haza a magyar kiküldöttek London, november 30. A magyar megbízottak, akik Lon­donból Párisba utaztak, hétfőn reg­gel fognak Budapestre megérkezni. London, november 30. Valószínű, hogy a Népszövetség tanácsa nem Oenfben, hanem Paris­ban fog összeülni. A tanácsnak több tagja kényelmi okokból kérte ezt a változtatást

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék