Uj Nemzedék, 1924. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Előfizetési Ars Egy jón&pra 7C00 korona, negyed* évre 2O.CC0 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken ás pályaudvaron 3£0 kor. — Hirdetés milliméteréé díjszabás szerint — Reklamációk j Telefon., 19—25» POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal i Budapest, V. kér. Honvéd-utca 10. szám. — Telefon-számi 127— áfa 127- 47, 127 - 48, 127 - 49. József 65. - Gyorsírók« 7-20,7-21 — Piókkiadckivatal t Rákccri-nt 1. TeLi J. 156*06, Teréz-kornt 62. Telefon« 121-41 éz IX, Ranoldor-ntca 5. Telefont József 3—-48, Mérleg Még néhány óra s tova iramlik az esztendő. Magával viszi tömér­dek bajunk fájdalmát, kevés örö­münk halovány fényét, fis amikor megint ránk köszönt az uj év első napja, önkénytelenül mérleget csi­nálunk magunknak az elmúlt tizenkét hónapról. Mindnyájan úgy érezzük, hogy az élet képén gyarapodtak a kemény vonások, mintha sivárabb, kietlenebb volna a ma a tegnapnál. Egyre sötéteb­ben ereszkedik az árnyék. Ám a magábaszállás perceiben ne feledjük, hogy voltaképen mi változunk, bennünket akar elso­dorni egy uj korszakba forduló idő áradata. Mert, mi keskeny mes- gyén támolygunk, keskeny mes- gyén egy eltűnő és egy születő vi­lág között. Jaj és panasz, romlás és bűn úszik a felszínen. A mély­ségben uj áramlatok kavaro<mru életfelfogások c" ti1*.-, •.•»'» te? ha colnak egy^»**>*^c-fcr . . ^ féaíegespc • ú»a> u> sanként kibonts kőim. •• kot tatXr] lai, csak szem kell .1. he»" r meglássa: Közéletben, lét-Vnloü; ban, művészetben, az e*ib minden megnyilatkozásiba»- . remeg az isten-keresés és ai Is »ti találás öntudatlan vagy tudató yágya. Hogy ma nem szeretil; egy­mást az emberek, torzsalkodnak és iszonyodnak a munkától, hogy a szavakat nem tettek viaszban gozzák, hanem a csalódás és kiár rándulás moraja, ez mind csak r mes kisérete ennek a gyengéket sodró árnak. A nagy vágy az ban formát keres, hogy kite- és megtalál ja,, amit pontosan n sem tud még meghatározni, de ami után zokogva cseng “a ma­gára eszmélés nehéz óráiban. Ke­resi, vergődve, tapogatódzva a fényt, de már akkora, a káosz sötétsége, hogy alig ..tód .;áttörni rajta. , ! Az emberiségnek voltak már tragikusabb órái is, utai még job­ban elágaztak egymástól és mégis magukra találtak népek és orszá­gok, kezet adva munkám és békés fejlődésre. S valahányszor a ré­gire uj korszak hajnalodott — hisz mindegyikben ott lappang a válsága is —, az emberiség min- ,dig a múltba tekintett, onnan 'hozta az erőt, a vigaszt, az út­mutatást. Mi, katolikusok nemcsak hisz- szük, mi tudjuk is, honnan kap­hatjuk ingoványos utónkra a biz­tató sugárt. Kétezer óv diadala gyújtson tüzet bennünk és adjon erőt most is súlyos - harcainkban. Akiben csak pislog a tűz, lob- bantso lángra; akiben láng cg, csapjon fel az égig, nehogy min­ket is romlásba sodorjon ez a pokoli orkán, ennek & fájdal­mas, időnek népeket temető kín­lódása. Megvan a csongrádi hosnhavelö A bombát Simító Cásszló dobta, az, értelmi szerző Pirosba János — Az egyik őri- zeibevett ma éjiéi rávallott a társaira — Az Uj Nemiedéi; tudósítójától. — A gaongrádi bombamerénylet ügyében folytatott nyomozás ma teljes eredménnyel járt. - Tegnap, vasárnap egész nap folytatták a ki­hallgatást Zombory Jenő dr. sze­gedi ügyészségi elnök vezetésével. A nyomozás irányításában és a me­rénylők kihallgatáséban résztvett Szalay szegedi rendőrfőkapitány is. A tegnapi kihallgatások során szembesítették a merénylet Ügyében J»ráütött Zvs embereket, a Ma- fi Var k.Yi k'ávékáz e ász 1 á- " * ..... -. ta, ' '‘•'■'JjfiL.-t " tl*‘ í\ ifiefc. k«zuk **»’» ff Sfi*.kó~' ■>).. 'ÜrMe »Kétsép«tyíávó- tkgállapit ti k ezzel 'szamben. V,*y 4 tag, V ál c kó., BWeffb Pr -A 1 János' c* ‘ - - rgv, a?.dn '-fül - m> fv... - .V ‘ ■ össnekRttei • st tar t -yt t eiT»V:3;- ■••».i áé «vés­A -«»;. gtobb tagja katoua- íég a háború idején ■ »ban is kiképezték oké. ». .<• hatóságok előtt a tegnap.,. ;> ok során teljesen kétségfelónutr vált. hogy a bomba- merénylet tettesét is ebben a társa- sdgbán- kell keresni. A kihallgatások befejezése éa a szembesítés után a nyomozó ható­ságok néhány részletkérdéstől elte­kintve, teljesen tisztázták a merény­let ügyét és megállapították, hagy az előállított, emberek közűi kiknek milyen szerepe volt a■ Magyar Ki­rály-szállóbeli véres éjszaka rende- zésében. A. esendőrség »kezébe került adatok : szerint a bombamerénylet tettese Simkó László, míg as értelmi szerző Piroska János. A letartózta­tásról szóló végzést Zombory Jenő dr. azonnal kihirdette a tettes éa az értelmi szerző előtt. Kívülük még hat, embert tartóz­tattak le a merényiéiben való rész­vétel miatt," mégpedig Zubek Mi­hályt, ,aki foglalkozására nézve ta­nító volt, de.-,állásától felfüggesz tették, azonkívül Éasztell Sándor r neszt, 'Sági Rókus földmlrest roska György kereskedőt; Bö- lányt Miklós 1 f oglalkozás nélküli egyént áí forgó Ferenc gazdálko­dót Mind a' nyolcán egyelőre a csongrádi cssádőrségen vannak, még ma délelőtt -’c-rban átkiséiik őket a szegedi ügyészség fogházába. Zombory Jenő ügyészségi elnök és Szalay főkapitány a nyomozás eredményéről és a letartóztatások­ról hivatalos jelentést is készítet­tek, amelyet ma délben küldenek fel a belügyminisztériumba. $J>- ró '»U a bombavető ■: ' december 81. '.V'A négy nap i * ^mozás a up r pont an uyle- ■■ - l-»n *•» —v - 1 tr . riáostiS, A .Uj' $tí ;in«rtó^i"tMÍfí'‘ v •» .10 r. \ i ...TíSii • - ..<« ; „ m.ataioa kőzJe­oiwuyt adta ki; 5-^2, i-wú» w - $4 A csongrádi bombamerénylet ügyében a rendőri nyomozást befe- ,r jeztűk. Valamennyi tettest letartóz- j láttuk és ma reggel fél 10 órakor / megfelelő csendőrségi fedezettel be- / szállíttatjuk a szegedi királyi ügyészség fogházába. A főtettea, aki a bombát dobta, Simkó László 22 éves gazdálkodó. Az értelmi szerző Piroska János tényleges főhadnagy, festőművész, kit a szegedi vegyesdandár-pararies- nokság hozzájáruláséval szintén le* tartóztattunk. . A bűncselekményben részesek: Zubek Mihály felfüggesztett »a-, nitó. Kaszt éli Sándor gépész, Sági Rókus földmives, Piroska György kereskedő, Bölönyi Miklós SÍ éves foglalko- zásnelkuli egyén, aki Simkó Lászlót bombadolásra kicktatta, és telt vallomása h„_ J' ‘en» - J», Jf- ­vagyobbmennyisézir^&foanóű nyak­ból való patroid talált a nyomozó hatóság. SOOiXIOOOOOSQOeGOOGOOCCCQQOe h wzMea tanácsának a -éjféleire Tenatkezá mcíéüapttűsa csak cin icicitíűseaa- Az Uj Nemzettél: tadósitójétóL — Tudjuk, hogy a Népszövetség ta­nácsának párisi tárgyalása két jegyzőkönyv megszerke.sztesévei vég­ződött. Ezekben a jegyzőkönyvek­ben fektették 'e azokat az általános irányelveket, amelyek mellett a Népszövetség által pénzügyi hely­zetűnk szanálására elégnek tartott 250 millió aranyhorcnás kölcsönt javasolják. Párisi ’tudósításainkban annak idején arról is beszámol­tunk, hogy a tárgyalások folya­mán miliő nehézségeket támasztott a kisántánt, amelyek főleg politi­kai természetűek voltak. Am ezzel egy Időben nem feledkeztek meg a jóvátétel kérdésének a rendezésé­ről. sem. A Párieban elért^ ered­ményre s ennek jelentőségére vo­natkozóan a következőképen infor­máltak bennünket: — A párisi tárgyalás idején a napi sajtó egy része és Így az álta­luk tájékoztatott közvélemény Is meglehetősen zavarban lehetett az ott folyó tanácskozások és az elért eredmények jelentőségével. Ezt vi­szont nem lehet olyan szigorúan .venni, mert a Népszövetség, vala­mint a nagyhatalmak különböző bi­zottságain kivül még annyi sokféle elnevezésű bizottság működik Európa politikai és pénzügyi kon­szolidációjának megterem tésén, hogy végül .is az ember igen könnyen za­varba jöhet, hogy most melyikmá- sik bizottság foglalkozott a magyar üggyaL A párisi tárgyalások mélta­tásánál nagyon gyakran összekever­ték a pénzügyi bizottság tanácsko­zásait a Népszövetség tanácsával azt pedis a 3óvátételi bizottsán nácskozásaival éB az egyik anya­got áttették a másikhoz a igy m', : siaekeverve fűztek hozza kommentárt; Páriában a Nepr szövetség tanácsa konferenciázott. A t »íacunak tette meg lndit­ványflt lónk? , v'.rgyalásaimtk ered­ményé;-» y ens ügyi bizottság. A Népi i/tócsa semmiféle be­folyó. -él ak'irol a jóvátételre. Épen sük félreértésből szár­mazha f mák vnyként való be­állítási •" c lanáes a jegyző­könyve eiismerte Manyar* ország kötelezettségét és mind a »tartama alatt, mind a v isszafizetésémek idején el. . g b vi lié aranykoro­nában áll . . ta mep azt a össze­get, amel. . mi fizeti etünk a jóvá­tétel széni. rs ttepszövetség ta­nácsa mint < *k azt cselekedte, hogy a kök % n. hí élére megál­lapította az i vein-, .lmot, amelyet Magyarorszv zár s és a köl­csön törleszt iuéjén fizethet anél­kül. hogy ez megrázkódtatást jelen­tene pénzügyi reorganizációjában és törleszteni tud a jóvátétéli számla javára. — Ennék a megállapításnak azon­ban az elvi jelentőségén kívül más jelentősége nincs. Nincsen pedig azért, meri a jóvátétel! kérdésben kizáróan a jóvátételt bizottság dönt, amelyben helyet foglalnak a nagy* ‘hatalmak delegátusain kívül egy közős delegátussal Csehország. Ro­mánia.' Jugoszlávia és Lengyetor*- >•'' . f,V i rv i i \s t/Vl - ­A ' ''V'-- '­j V / { *'V ■ lelőtt'i ' 7 : ú ’ , t . V " 'V / £ ****** m V 1 V \ VI. évfolyam, 1. (Í27Í) szám ÄF3 öOÖ M0F0Q3 II Budapest 1924 január 1, Kedd Ui Nemzedék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék