Uj Nemzedék, 1924. február (6. évfolyam, 29-50. szám)

1924-02-05 / 29. szám

Wilson Drótlalan táviró láthatatlan szár­nyán halálhír repül át az njvilág­ból: Woodrow Wilson, az Egyesült Államok egykor való elnöke meg­halt. Amikor ezt a hirt leírjuk, fáj­dalmas emlékek hazajáró lelke kezd kifértem, mely alatt átéljük 1918 őszének tragédiáját, még: egyszer lejátszódik lelkűnkben az összeom­lás,. fr.oatfelbomlás, a .esőeeeliékura- lorn és balkáni söpredék elŐuyóBiu- lásának minden fejezete. Mert ezek az események összeforrottak egy névvel és ez a név Wilson neve volt. A részletre bomlott monarchia szét­hullott darabjai, a bécsi utcai cső­cselék éppúgy, mint Budapest sze­métje Wilson nevében fedezett min­dent, Federte nemzetek öngyilkossá­gát, a világ egyik legnagyobb bi­rodalmának sirbarugdosását, egy Ősi uralkodóház földönfutóvá téte­lét. Hiába kezdett el tiltakozni a józan ész, a belátás, a logika, a rombolásnak és a nemzetgyilkos; «ágnak bizonyítéka született, akii neveztek volt Wilsoiumk. W Ilsen — volt a, válasz nemzeti ösztönössé- giiuk feltámadó .tiltakozására, Wil­son 14 pánijával felelt Károlyi Mi­hály éppúgy; mint az utcai terror A .messze földön született teóriával verték le és fejezlek le. önvédelmi harcunk minden kísérletét. Wilson professzor katedrái látó­körének világításában tökéletes lehet a 14 pont, amely minden nem­zetnek, minden fajnak, minden hit­nek és állami testnek az életjogát akarta megadni. Az élet és a poli­tika. a valóság és a tények azonban mást mondtak. A teória , és a való­sé# csatájában a valóság győzött. A 14 pontot, amelyet a világ gyó­gyító törvényének szánt ile-oai tű­nök, rablánccá, sixgödörré, ezenve- . déssé tette az élet és a valóság. Wilson volt az első amerikai ál­lamférfi. aki Amerika legfőbb poli­tikai alapgondolatával, hogy az Egyesült-Államoknak nem szabad beavatkozni Európa ügyeibe, szakí­tott. Wilson magához akarta ra­gadni a felvetődött világprobléma véső megoldását, vezető tényezője szeretett volna lenni a nagy béke- tanácskozásnak- Az európai poli­tika és diplomácia azonban erő­sebbnek bizonyult, Clemencean es Lloyd George egyénisége nagyobb és súlyosabba völte Az amerikai el­nök kis teoretikusnak . bizonyult a diplomácia csataterén és megverve, megtörve, szinte niegszégyenülve, Amerika politikai .és diplomáciajj vereségével volt kénytelen vtesza- vonulni a nagyobb elmék és na­gyobb akarati energiák előtt. E tragikus vereség ingatta meg pozícióját saját népe szemében épp úgy, mint mindenütt. Kitűnt, hogy nem volt Lincoln Ábrahám. nem volt még. benne Franklin hatalmas látóköre. Kiderült, hogy szürke pro­fesszor maradt az elnöki szék magas­ságában is. ‘ Kern volt összhangban egyénisége azzal a hatalmas pozíció­val, amelyet az Egyesült Államok elnöki széke jelentett.- Wilsont nem választotta meg többé népe el; nőknek. Veresége nemcsak az ő személyes politikájának, hanem az Egyesül í-Államok politikájának ve­reségévé is vált. És az Egyesült-Ál­lamok népe nem tudta ezt megbo­csátani. Elfordult tőle, uj emberek után nézett, akik visszatértek a régi izoláció álláspontjára, amelynek bástyái mögött éli Amerika & magu autokratikus államrendszerének Eu­rópától független életét, Wilson halála úgy hat reánk, mint egy szomorú emlék, mint a unitiak hazajáró m!ke s az;, hisz- sziik, hogy az egész világon, ahová Paris, február 4. Washingtoni jelentés szerint amerikai hivatalos körökben nem idézett elő meglepetést az a hír. hogy Nagybritáiuüa elismerte a szovjatkormágj t. Amerika magatar­tása — mint beavatott körükben kijelentik — a moszkvai kormány, nyal • szemben továbbra is változatlan m a ra á. T. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — Páris, február 4. A szovjetkormánynak Anglia ré­széről történt elismerése következ­tében támadt első meglepetés lecsil­lapodott. Párisi diplomáciai körök­ben kijelentik, hogy as angol kor­mánynak ez a cselekedete tulajdon- képen tartalom nélküli formalitás. Több francia lap nézete szerint az angol miniszterelnök az elismerés tényével kiadta kezéből egyikét a legerősebb ütőkártyájának. Épen ezért nem hiszik., hogy as angol kor­mány ellenszolgáltatásképen ne kapott volna különböző ígéreteket Moszkvából, különösen a tartozások kérdésében. T. —■ Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — Pária, február -1 Itt úgy tudják, hogy a belga kor­mány is foglalkozik a szovjetkor- mány elismerésének kérdésével és pedig de facto elismerésről volna szó annak' ellenében, hegy Szovjet- oroszország kereskedelmi előnyök­ben részesíti a belga gazdasági té­nyezőket. • T. London, február 4. A lapok behatóan, foglalkoznak a szovjetkormány elismerésére vonat- t kozó jegyzékkel. A Times nagy je-* leutőség-et tulajdonit azoknak a tár­gyalásoknak, amelyeket az angol és az orosz kormány képviselői a jegy­zék alapján • Londonban • fognak halálhíre eljut, nem. a megillető dós érzése lesz az első, amelyet valóban megérdemelne, hanem azok az em­lékek, amelyek az ő szomorú véget ért 14 pontja nyomán kelnek fel ?. múltból. folytatni. Véleménye szerint Orosz­országnak sokkal inkább szüksége van a kereskedelmi kapcsolatok tényleges felújítására, mint a jog: elismerésre. A Morning Post a szovjetkor­mány elismerését alapvető tévedés­nek mondja. Különösen sajnálja. hogy a kormányelismcrést nem kö­tötte biztosítékhoz. A Daily Telegraph óvatosnak mondja a jegyzéket, amely csak ki­indulási pontot jelent. A küszöbön álló tárgyalás véleménye szerint még sok nehézséggel fog járni és bizonyára nagyon elhúzódik. A Manchester Guardian azt Írja, hogy a tárgyalás kedvező kimenete­lét nagvon elő fogja mozdítani. ha az orosz, kormány az egyenlőség és a méltányosság alapján fog a tár­gyaló asztalhoz leülni. A Daily News nagy megelégedés­sel fogadja a kormány jegyzékét. A Westminster Gazette kijelenti, hogy a kormány lépését minden sza­badelvű ember helyeselni fogja. A Daily Herald a brit ipar és ke­reskedelem szempontjából nagy for­dulatot vár a kormány kezdeménye“ zésétől. A Daily Express bölcs államfér­fiul cselekedetnek minősíti a minisz­terelnök elhatározását. <33SCfXJS%XXJCGOI^X3S^OOOCOQDOOOOOOOOOSS£30000C»COOOÍ3QeOO WtlSOH Icilip ÜSglill •— Az Uj Nemzedék tudósítójától. — MmeriUa nem ismeri el a mosslcvai Párislmn nem nézik fő szemmel az angol kormány eljárásúi — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — London, február 3. (Feladatott délután 4 óra 47 perc­kor. érkezett este 7 óra 30 perekor.) A Reuter-dr ódának táviratozzak Washingtonból, hogy Wilson elnök meghalt. Páris, február 3. (Feladatott délután 5 órakor, ér­kezett este 10 óra 30 perckor. Mint a Havas-irodának Newyorb- ból táviratozzak. Wilson meghalt. •— Az Uj Nemzedék tudósi tójának jelentése Berlinen át — Washington, február 4. Az orvosok megállapították, hogy W Hson érelmeszesedésben szenve­dett. Utolsó óráiról a következőket közük: Szombat reggel ugylátszott, hogy Wilson újra erőhöz jut. Felébredt álmából, mire táplálni akarták. A beteg azonban minden táplálóbvételt megtagadott, mire ismét elvesztette eszméletét. Este 9 órakor az orvosok kijelentették, hogy beállt a haláltusa és Wilson nem fog többé felébredni. Tizenhárom órával később Wilson meghalt. T. Washington, február 4. Coolidge elnök és felesége meg­jelent Wilson özvegyénél és részvé­tük kifejezése után közölték, hogy katonai pompával fogják Wilsont eltemetni, — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — London, február 4. Ramsay Macdonald miniszterel­nök az amerikai nemzethez részvét­táviratot intézett, amelyben kijelen­ti, bogy Wilson halála mélyen meg­rendítette. amiben bizonyára egész Európa népe osztozik. Wilsounak gyönyörű felfogása volt áriái, hogy milyen módon kell Európát a béké­hez és nyugalomhoz vezetni. Es a felfogás azonban sokkal szebb volt, semmint ezen a földön megért%et- ték volna. Az emberiség mindenkor emlékezni fog Wilsonra és arra a szerepre, amelyet a történelemben játszott T. Páris, február 4. Poincaré részvéttáviratot küldött Wilson özvegyéhez. Majd fogadta az újságírókat, akiknek többek között a következőket jelentette ki: — Franciaország sohasem fogja elfelejteni, hogy Wilson elnöksége idején milyen óriási erőfeszítéseket tett Amerika a Világ szabadságá­nak és a civilizációnak megmenté­sére. Woodrow WUgort, akinek halálhíré!; tegnap röpítette szét 'a földkerekségen a szikratávíró, kétségtelenül Világtörté­nelmi alak, akinél jobban talán senki sem nynlt bele Magyarország életébe és lövőjébe. Wilson 1856-ban született. Apai részről skót, anyai részről ir származású volt, Az előbbitől, aki kiváló egyházi férfin volt, örökölte minden bizonnyal szónoki tehetségét, mig édesanyjától, az elnyo­mott Ír nemzet osztályosától a szabad- ság eszméje iránt való rajongást és az ábrándozásra való hajlamot kapta. Jogi tanulrpányainak befejezése után 1884-ben Atlanta városában nyitott ügyvédi Irodát, majd amikor ez' sehogy som. akart fel­lendülni, az elméleti jogtudományunk szentelte magát e visszatért az egyetem* i . x> -- ‘.a; te, vsr»i\ • % : K.. J V. - ,|í" ­dí'ifc'fjenw.'vp« j/fr-f ß* 'FI ififii ' , .it. y Jte VI. évfolyam, 29. (1299.) szám 500 MQF0113 11 Budapest, Í924 február S, Kedd Ul Nemzedék ^ Előfizetési ér: Egy hónapra 10.CC0 korossá, negyed Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kém Honvéd»utea 10. széni* — Telefon*szám s 127—46, Éwe 30.4H50korona.Egyes szán» ára helyben, vidéken Pf)T JTTICÄ1 NA PTT Ä P 127-47,127-45,127- 49. Jézsef 65. - Gyorsunk* és pályaudvaron SG 8 kor. - Hirdetés milliméteren * iVSiJTILg/W' 7 20 7 2l Fiókkiadéhivatel: Rikócri-ut 1­^ 3 TcL: J. 136-06, Terés-korut 62. Telefonj 121-41 díjszabás szerint. - - Beklamáeiók: Telefon 19—25, . „ . . én IX* Banolder-ntca 5« Telefon: József 3—4S» %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék