Uj Nemzedék, 1924. március (6. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám

A&*.......•UB'ír% ^ upn yp Vi. évfolyam, 5/. (Í32Í.) szóm 0 0 korona I Budapest, 1924 március 1, Szombat Előfizetési ér: Egy hónapra 20.000 korona, negyed* Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, V. kar,, _ . . . Honvéd-utca 10« szám» — Telefon-ssám i 127—46* évre 60.000 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken POT TT1KAT NA PTT AP 127-47,127-48, 127 - 49. József 65. - Gyorsírók t és pályaudvaron 1000 kor— Hirdetés milliméteres 11VS±I^1Ä*,S±T' 7-20, 7-21. — Fiókkiadóhivatal : Rákóczi-ut 1. v 1 Tel.: J. 136-06, Teréz-körut 62. Telefon: 121-41 díjszabás.szerint — Reklamációk: Telefon 19—25, és Dh, Ranolder-utea 5. Telefon: József 3—48. ben, ahol annyi a hangos politi­kus és párt, ez a program a nyu­godt és fejlődni is tudó jövő alapja. S ezért köszöntjük szere­tettel a pártot és vezéreit s kér­jük, hogy a mig Károlyi Sándor gróf szellemében igyekeznek talp­raállítani az országot, soha se felejtkezzenek el Zichy Nándor gróf szelleméről sem. fondon újabb balkáni (jáborujól tart — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Zichy Nándor szeücme-4 Keresztény Nemzeti Gazda­sági Párt, amely olyan nagy ro- konszenvnek és népszerűségnek örvend az egész országban, tegnap este tartotta meg klubavató ünne­pét, Ez az ünnep túlnő az egy­szerű pártünnep keretein, az ott elhangzott beszédek jelentősége miatt. Hitvallás volt ez az ünnep a keresztény Magyarország mel­lett^ a komoly, minden gyűlölkö­dést kerülni akaró munka mellett. Hitvallás volt olyan politikusok ajkán, akiknél a kereszténység nem újkeletű divat, hanem egész életet és egész politikai pályát be­töltő életfelfogás volt mindig, ak­kor is, mikor kereszténynek lenni a magyar közéletben nagyobb ál­dozat volt, mint ma. És ez a hit­vallás azért is vigasztaló lehet az ország keresztény közvéleménye előtt, mert olyan férfiú hirdeti, aki Zichy Nándor gróf keresztény­ségét ét- Károlyi Sándor gróf köz- gazdasági programját akarja ösz- szekapcsobif“ 'Magyarország meg­mentésére. • Ez a férfiú Zichy János gróf, aki tegnap esti beszédében az uj Magyarország programját adta. Kifejtette, hogy pártja két pillé­ren épült fel. Az egyik az intran- zigens keresztény világnézet, ame­lyet már ezelőtt harminc évvel hirdetett Zichy Nándor - gróf s amelyért ő is egész politikai pályá­ján át küzdött. Ezt a hitvallást állja a jövőben is. De nemcsak ke­resztény ez a párt, hanem érzi azt is. hogy az uj idők egészen a köz­gazdaság mezejére tolták át a magyar politikai életet és kény­szerítik a politikusokat, hogy Ká­rolyi Sándor gróf szellemében igyekezzenek az ország talpra állí­tásáért dolgozni. Gazdag 'és ke­resztény Magyarország. Ez a pro­gram, amelyet a két úttörő gróf, Zichy Nándor és Károlyi Sándor örökségéből vett a párt s amelyet megvalósítani komoly szándéka. Ez nem egyoldalú program, nem a kisbirtök, vagy á nagybirtok szolgálatában álló, hanem az or­szág boldogulását, nyugodt, zök­kenő nélküli fejlődését tartja szem előtt. Aki ebben az irányban dol­gozik, az jóbarát, jóbarátja az or­szág érdekének, aki ellenzi, ellen­sége az ország érdekének. Nekünk ebhez a programhoz nincs hozzáadni valónk. Örven- düpk, hogy Zichy Nándor szelle­me újra éledt és az Ő politikai hitvallása kibővül a Károlyi'Sán-. dóréval. Az ünnep többi szónoka, Ernszt Sándor, Wolff Károly, Ká­rolyi József gróf és Czettler Jénő is ebben a szellemben szólalt fel, hangoztatva, hogy addig nem lesz konszolidáció az országban, mig nem érvényesül a keresztény .világfelfogás és a gazdasági egyen­súly. E kettős program fölé ra­gyogóan, a megszállott területekre is sugárzóan emelkedik Szent Ist­ván koronájának fénye, amelynek ■megőrzése és megvédése, szintéi! programja a pártnak. Úgy érez- isük, hogy a magyar politikai élet­Berlin, február 29. A Lokfrlanzeiaer londoni jelenléte szerint a Balkánról érkező legújabb híreket riasztóknak tartják. Minden jel arra vall, hogy Jugoszlávia hadüzenetre készül Bulgária ellen. Állítólag fél milliónyi jugoszláv csapatot vontak össze a bolgár ha­táron és Belgrádiban most a leaki- sebb macedon-hutársériéit várják, komi ezt ürügyül 'felhasználna bob gát területre nyomulhassanak, Észak-Albániában szintén csapató kát vontak össze, hogy rögtön fel­vonulhassanak a macedón bandák ellen. A görög kormány attól tart. hogy Jugoszlávia tulajdonképpeni célja ‘Szaloniki megszállása, melynek elfoglalásával saját kikö­tőre tenne szeid. A jugoszláv ki­rálynak becsvágya, hogy országát a legnagyobb balkáni állammá ter­jessze ki. Az újabb Balkon-háború 'élkerlttésére a bolgár kormány vál­tozás volna, az 'egyedüli lehetősén. T. tOOOQCGGOCCOOOGCQGSOOCGGCtXjOQOSZ OOPCSCOCOOOOCOOOQOöCCt ZielinsxkySzilárd lesz a mérnöki kamara elnöke A Mérnökök Nemzeti Szövetsége, a hadviselt mérnökök és a Baross Szövetség mérnökei mind rászavaznak — A kamara március 12-én kezdi meg működését — Az üj Nemzedék tudósítójától. — Ma délután nagyjelentőségű gyű­lést tartanak a műegyetemen a ma­gyar mérnökök a küszöbön álló mér­nöki kamarai választás ügyében. A mérnöki kamara terve, _ amelyért Zielinszky Szilárd vezetésével har­minc esztendőn át küzdöttek a mér­nökök és építészek, most ugyanis megvalósul és március 8-án már Megkezdik a választást is a kamara tisztségeire, A választás 9-én, va­sárnap befejeződik és 10-én megkez­dik a szavazatok összeszámlálását, úgy hogy 12-én, szerdán a megvá­lasztott első tisztikar vezetésével a kamara már megkezdheti műkö­dését, A mérnöki kamara elnöki, tisztsé­gére eleinte egyhangú jelöltje volt az egész mérnöki karnak Zielinszky Szilárd, akinek köszönhető.a kama­rai intézmény megvalósítása. .Ké­sőbb a Magö.nmémökök Országos Szövetsége akciót kezdett Tolnay Kornél jelölése érdekében. Megálla­pítható azonban, hogy a mérnöki kar többsége, épen a gyakorlatúd is .rendelkező, keresztény magyar mérnökök kitartottak Zielinszky je­lölése mellett. A ina délutáni gyűlést a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, a Hadviselt Mérnökök és Műszaki Tisztek Nemzeti Szö­vetsége, a Baross Szövetség mér nöki csoportja, az Országos Erdé­szeti Egyesület, továbbá a Bányá­szati- és Kohászati Egyesület hívták össze. A gyűlésén Medgyaszay Gyula határozati javaslatot terjeszt elő és ennek alapján kimondják, hogy a testületek egyöntetű állás­pontot foglalnak el a kamarai vá­lasztás során és mindannyian Zie- linszkyre szavaznak. Az egész közgazdasági világot nagy mértékben érdeklő esemény- nyel kapcsolatban megkérdeztük Hültl Dezső műegyetemi tanárt, a műegyetem épitéstani tanszékének vezetőjét, aki ezeket mondotta munkatársunk­nak: — Feltétlenül bízunk benne, hogy Zielinszkyt megválasztják a kamara elnökének, mert hiszen a mérnöki karnak úgyszólván erkölcsi köteles­sége megválasztani Zielinszkyt, aki 30 éves működése során igazán a legnagyobb energiával é3 ambíció­val szolgálta a kamara megvalósí­tásának ügyét. Én csodálatosnak tartom, hogy a kamara elnökségére olyan ur is pályázik, aki egész mű­ködése során egyáltalán nem > volt hive a mérnöki kamarai intézmény megvalósításának. Ez az ur Tolnay Kornél. Én nem vonom kétségbe Tplnay képességeit sem, különösnek tartom azonban, hogy a Magánmér­nökök Országos Szövetsége Tolnay jelöltségét propagálja, holott Tolnay nem akarta megvaló'sitani a. mér­nöki kamarát, Zielinszky pedig küz­dött érte és sikerült is neki tervét -megvalósítania. Azért is különös a Magánmérnökök Országos Szövetsé­gének ez az akciója, mert Zielinszky ennek a testületnek disztagja -és egyik megteremtője. A Magánmér­nökök Országos Szövetsége mindig a kamara megvalósítása mellett volt és most mégis ő jelöl a kamara élére olyan urat, aki ellene volt. Ha olyan kézbe kerülne a kamara vezetése, amelyik nem hive az intézménynek, ez mindenesetre kedvezőtlenebb, mintha az intézmény megvalósítója kerül annak az élére. — Arra is hivatkoznak, hogy Zie­linszky más téren már magas pozí­ciókat tölt be. nevezetesen elnöke a Közmunkatanácsnak, továbbá az Országos Közévitési Tanácsnak és ezért ne vállaljon njabb tisztséget. Egyes köröknek ezt az érvelését azonban nem tartjuk helyénvalónak és meg vagyunk győződve arról, hogy Zielinszky megfelelne a vára­kozásnak a mérnöki kamara élén is,. Remélem és majdnem biztosítottnak: látom Zielinszky megválasztását. — A 8-iki választás elé tehát a ley nagyobb bizalommal tekintünk, — A harmincas bizottság, amely a kamarába való felvételt eddig esz­közölte, majdnem kizáróan a papi- rosforma alapján döntött és azokra, akiket inég nem vettek fel a kamo- ráha, semmiféle hátrány nem szár mazik. A tulajdonképpen való meg alakulás után felvétethetik magukat a kamarába. — A Magyar Mérnökök Nemzeti Szövet ség éizek és a többi testület­nek az ügyben való délutáni állás­foglalása igen nagy jelentőségű és teljesen tisztázza a helyzetet. A többi állásokat illetően a két alel- nökségre a Magyar Mérnökök Nem­zeti Szövetségének és a többi, ugyanazt a felfogást valló testület« nek a jelöltje Herrmann Miksa műegyetemi tanár, nemzetgyűlési képviselő, aki a kamaráról szóló javaslatnak az előadója volt a nem- zetgyülésen, továbbá Sár mezen Endre, az Arad—Csanádi Vasútnak volt vezérigazgatója, aki most ma­gánmérnök Budapesten. Titkárnak Torna Frigyest, a Magánmérnökök Egyesületének volt főtitkárát jelö­lik, akivel igea kiváló szakférfiú kerülne a mérnöki kamarába. i Megkérdeztük % Czeglédy Endre volt nemzetgyűlési képviselőt, a Baross Szövetség mérnöki csoport­jának és a Hadviselt Mérnökök és Műszaki Tisztek Nemzeti Szövetsé­gének elnökét is, aki ezeket mon­dotta: — A Baross Szövetség és a had­viselt mérnökök arra vonatkozó akciójával, hogy Zielinszky Szilár- doj válasszuk meg a kamara elnö' kének, az egész keresztény mérnöki kar azonosította magát. A ma esti gyűlésen a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, to­vábbá a Hadviselt Mérnökök és a Baross , Szövetség mérnöki cso­portja részéről Medgyaszay Gyula közös indítványt', terjeszt elő és en­nek alapján a testületek leszögezik egységes állásfoglalásukat Zielin­szky ingválasztása érdekében. Fel­fogásunk szerint nem szabad elej­teni azt az embert, aki az egész ak­ciót kezdeményezte a mérnöki ka­mara megvalösitására,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék