Uj Nemzedék, 1924. április (6. évfolyam, 76-84. szám)

1924-04-01 / 76. szám

Általános sztrájkot követeltek a szociáldemokrata szakszer­vezetek kongresszusán Irgalmas tanácskozás a gazdasági helyzetről A munkások elégedetlenek a vezérekkel „En nem tudok tovább hazudni“I — mondja az egyik tanácstag — Az Uj Nemzedék '■ bitójától. — Emichezes A budavári koronázó templom fenséges ivei alatt holnap fölszar- nyalnak a gyász és az emlékezés zsolozsmái: IV. Károly ő császári és apostoli királyi felségének, Magyarország legtragikusabb uralkodójának gyásza és emléke­zete fog holnap mélységes, komor ünnepet ülni. Komor gyász ez a második évfordulóé, komorabb tán, mint volt az elsőé, mint aJiogy minden újabb esztendő fe­ketébb, kegyetlenebb komorságát jelenti a magyar sorsnak. Ha volt veszteséglajstroma a véresdicsősé­ges • magyar világháborúnak, szinte mérhetetlen, a békének ne­vezett esztendők veszteséglajstro­ma immár csakugyan mérhetet­len. Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Szabadka van rá fölirva, a nem­zeti önrendelkezésnek, a területi épségnek neve s aztán gigászi be­tűkkel IV. Károly királyé és ezzel a névvel annyi reményé, talán minden reményé... Egy szomorú, néha már kétség­beejtő anyagi és erkölcsi válság mélységében visszafordul tekinte­tünk az elrobogott esztendőkre és IV. Károly király egyéni jóságá­nak, legnemesebb szándékainak és egyéni tragédiájának szemlélete mellett az a nagy nemzeti tragé­dia sötétlik elénk, amely teljes­séggel összefügg az övével. Nagy nemzeti összeomlásunk előkészü­lete azokkal a. támadásokkal in­dult meg, amelyek a király tekin­télyét kezdték ki a félrevezetett, megmérgezett köztndatban. Cső­cselékforradalom, Tisza-gyilkos- ság. rémuralom: mindez azzal a nappal kezdődött, amelyen a ko­ronás magyar király elárvult, tulajdon hazájában. S mikor neki el kellett távoznia idegenbe, akkor a tények logikájával kellett bejön- niök kardcsapás nélkül az elnyo­mó, leigázó, martalóc idegenek­nek. S abban a pillanatban, ami­kor a király a nemzet halálos ellenségeinek kezére került, abban a. pillanatban elindultunk a. fel­fogások, fogalmak, intézmények mai anarkiája felé és roham! '‘pé­pekkel távolodtunk a szabad Kár­pátok reményétől... Gyász és emlékezés a legneme­sebb szirti és legkrisztusibb sorsú magyar királynak. Nekünk pedig, boldogtalan magyaroknak, fájó vezeklés, keserű mea culpa és könnyesszemü révedezés jövőnk felé, amelyen már csak raegdi- csőiilt királyunk imája segíthet* az örökkévaló trónusa előtt. A szakszervezeti tanács tegnapra egésznapos tanácskozásra hivla össze a fővárosi és vidéki szakszer vezetek képviselőit. A régi képvi- selöházban volt az ülés. ameíyeD ä66 megbízott jelent meg. A mind­végig izgatott hangulatból két gon­dolat domborodott ki, az egyik az, hogy a munkásosztály Lasonütha- latlanul rosszabb -gazdasági hely­zetben vau—Magyarorszigop, mint a külföldön, a másik az. hogy a szocialista vezetőségtől a ma­gyar munkásság teljesen elfor­dult. Kilenc óra után nyitotta meg az ülést. Rothenstein Mór nemzetgyű­lési képviselő, aki délelőtt vezette a tárgyalást. A délutáni ülésen Sá­volt János és Kitajka Lajos nem­zetgyűlési képviselő elnökölt. Gál Benő. a szakszervezeti tanács tagja, ismertette a tanács határozati ja­vaslatát, amely első Részében a munkásság nyomorára mutat rá, második részében követeli a korlát­A lan egyesülési és gyülekezési jogot, a munkabérnél a létminimum biz­tosítását, paritásos béregyeztető bi­zottság megalkotását, a nemzetközi munkaügyi konferenciák egyez­mény terv ez eteinek ratifikálását, harmadik részében tiltakozik az el­len, hogy a munkaadók érdekképvi­seletei. a kiviteli és behozatali en- gerélyek véleményezésének jogával a munkásmozgalmak letörésére visszaéljenek. A felszólalók hosszú sora foglal­kozott a határozati javaslattal. Min­denki emlegette a munkások nyomo rát és igen sokan támadták a szocia­lista párt vezetőségét, valamin! a parlamenti frakciót. Egészen lazító kifakadásuk is hangzottak el. Kohók Lajos többek közt ilyene­ket mondott: Rá kell tenni a kezün­ket az: egész közlekedésre, a közszol­gáltatásokra.'az egész iparra, a ke- r ff kedd mi életre ha azt akarjuk, hogy céljaink megvalósítását elérjük, Az egész gazdasági életre kiter­jedő általános sztrájkra kell a munkásságot megszervezni. Nagy zaj fogadta Nagy Géza fel­szólalását, aki éles hangon bírálta a vezetőség működését. Az elnök csak nehezen tudta a csendet helyre ál­lítani. — Hogyan követeljük a szólássá- hódságot. — mondotta — ha. magunk sent féspe'fíiáljuk ‘azt. Ha its össze- veszünk és a más véleményen le no­de van a kényszerelőleg második részletének befizetésére az utolsó nap. A mostani befizetésnél minden száz takarékkorona fejében 110 pa- pirkoronát fizetnek, tehát néhány ponttal kevesebbet, mint a takarék­korona hivatalos árfolyama. A kényszerelőleg befizetéséről Baross Gábor, a Postatakarékpénztár elnökigaz- gatója.- ezt mondotta munkatársunk­nak: — A mai napig 222 milliárd koro­nát fizettek be. összesen 431.000 té­telben. Az összegben benne van az A létszámcsökkentési törvény ér­telmében a főváros tanácsának is végre kell hajtania a tanszemélyzet a paszta sát. Á fennálló rendelkezés szerint, ezt a, munkát most junius elsejére, szóval, a tanév végére kell befejezni. Értesülésünk szerint ez irányban máris megkezdődtek az előmunkálatok a főváros tanügyi osztályában. Az illetékes tényezőknek az a vé­leménye, hogy leginkább a női tan­erőket fogják B. listára helyezni. azonkívül természetesen odakerül­nek azok is, akik állandóan beteges­ket el ajtarjuk lármával és zajon­gással vémitani, kár volt ezt az ér­tekezletet egybehívni. A vezetőség hívei dühösen kiáltot­ták Nagy Géza felé: — Tanácsot nem kérünk! Osvát Gáhor ezt mondta: A munkásság öt esztendőn ke. resztül jól lakott az általunk hirdetett demokráciával. Én nem tudok tovább hazudni és nem tudóik a vidéki gyűlésekre kimenni. Arra kérem a, szakszer­vezeti tanácsot, hogy taktikáját változtassa meg. mert az a néhány száz ember is otthagyja őket. akik még a hátuk mögött állattak, aztán beszélhet a parlamenti frak­ció a nemzetgyűlésen, amit akar, senki sem fog rá hallgatni. Farkas István nemzetgyűlési kép­viselő elismeri, hogy jogos az elé­gedetlenség. Kéri. hogy azokat a javaslatokat, amelyek a. parlamenti frakció és a pártvezetőség nw okú­ját kritizálják, pártkongresszus elé utalják. Este hét órakor elfogadták a ha­tározati javaslatot és az értekezlet véget ért. < előleg elgő részlete is. Megállapít­ható, hogy a második részletei ke­vesebb tételben fizették, mint az első részletet. Ez arra vezethető vissza, hogy igen sokan már az egész kölc-sönelőieget befizették az első részlet határidejéig. Akkor ugyanis a befizetett papirkoronát ugyanannyi takarékkoronával vet­ték egyenlőnek és ezenkívül öt szá­zalék kedvezmény is volt. úgyhogy a, kedvezményt igen sokan igénybe­vett ék és egész elölegtartozásukat kiegyenlítették. kednek, vagy betegség címén hosz- szabb ideig voltak szabadságon. A tanügyi osztály azonban itt is nagy elovigyázattal fogja megválogatni az elboesátandókat és figyelemba veszi a női munkaerők családi körül - menyeit. Lehetetlen ugyanis, hogy teljesen árva leányokat bocsássa­nak el, akiknek ezáltal létüket ve­szélyeztetnék. Úgyszintén nem ke­rülhetnek B. listára a családfenn­tartó női tanerők sem A törvény rendelkezése szerint a B. lista má­jus végére feltétlenül elkészül. '300000°aa330C)OCXXXXXXXX)!mKXMOOOOOO III milliárdos fizetlek be eddig a hftiuszereldlegrc — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — 30000oaooooooooo°oo^^ Májusra elkészül a fővárosi tanszemélyzet B. listája Klót tanerők és az állandóan betegeskedők kerülnek a listára — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — fi A X"vtkt\KiK,.y j h —rTC i * ! VE1 ­VI, évfolyam, 76. (1346.) szám ára 1300 korona ""■ .*■*>»* ipri,h f­Előfizetési ár: Egy hónapra 20.000 korona, negyed- Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. her« évre 60.000 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken «07 T’T'T'ÍS' A T XT A Ti f 7 A n Honvéd-utca 1#. szám. — Telefonnámt 127—46* . . a..., .... „ r*ULl IIKA1 NArlLAJr 127-47,127-4S,127-49. József 65.- Gyorsírok« é. pályaudvaron 1000 kor.- Hudetés ndllupetare, 7-2Ö, 7-21. - Fiékkiadóhivatal: Rákóczi-ut 1. díjszabás szerint - Reklamációk: Telefon 19—2S. Tel.: J. 136-06, Teréz-kSrut 62. Telefon: 121-« 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék