Uj Nemzedék, 1924. május (6. évfolyam, 85-106. szám)

1924-05-06 / 85. szám

— ; * %m -m: t* v! ..­■ ■ ■ -■• • ■ j- • " ^ V; ■" ...' rt ‘" "jb .. VI évfolyam, SS. (1355.) szám Ára 2000 korona ** msSbtU&Srt Fjj Tuliurprn HMHm%in—. imijJm! ém 9&MXHgoNtta. Egye* trim teMjjha, 1BBÍ111 6» pflymfawB SMtfl Iáit.— tBnfalfci nrflItHift«»— JQnWi Bsntet — hBiiifclft i TnVftn Tt ff Ifeslndiilftink megint! IJosszu hallgatás után ismét meginduljak gépeink, amelyeket egy kiélezett bérharc hallgattatott el. A magyar sajtó történetében még nem volt ehhez hasonló. küz­delem munkaadó és munkás k£r zott, még soha nem adódott ennyi ellentét, mint ebben a küzdelem­ben! de végül is azok, akiket egy­más mellé rendelt a közös munka, a közős érdek, megtalálták egy­mást és megtörtént a. megegyezés. A hosszú bérharc mögött megint megjelentek a régi motívumok, hazajáró lelke kísértett' a magyar história legszomorubb korszaká­nak : a munkásságot megint azok vezették a szélsőséges bérharc vo­nalain, akik nem tudtak ellen- áliani akkor, amikor minden mun­kás, minden emberi, és minden civilizatorius érdek ellenállást pa­rancsolt egy véres rendszerrel sremben, A vezérek megint más szemszögből nézték a kérdést, mint. a mupiástömeg. A vezérkar nem a sjedőtermek sugártörésűből látta 3 dolgokat., hanem a politika szem­szögéből. Ezért, húzódott ennyi ideig a harc es ezért kellett szenvednie a munkának, munkás­nak,' termelésnek, A munkás­ság, amely szivünkhöz nötti amelynek soha, ellenségei nem voltunk és nem is lehetünk, egy nagy csalódással lett gaz­dagabb megint: a vezérekben való csalódással, akik a politika céljai felé mozgatták őket. . Megvalljuk őszintén: nemcsak a munkásság szenvedett e napokban, hanem mi is, szenvedett a magyar nyilvánosság, az egész magyar közélet és szenvedett a kultúra, hiszen a naponta megjelenő újság- papiros szárnya nemcsak múló ér­tékeket röpített szét a szivekbe és elmékbe, hanem gondolatokat, amelyek megmaradtak, gondola­tokat, amelyek cselekvő erővé vál­tozva, irányítják az egész magyar eletet.. A hallgató rotációsok és a kihűlt szedőgépek mellett ott gunnyasztott egy egész nemzet bi- zonytalansáiga. Ezt a bizonytalan­ságot kellett megszüntetni minden eszközzel, minden erővel. Nagy áldozatot hoztunk, a harc nehéz volt. A polgári szolidaritás egységének kérdése állított ben­nünket a lapkiadók mellé, a pol­gári gondolatnak érvényesítésére léptünk arra az útra, amelyen a bérharc idején jártunk. A nagy ki- élezettség és ellentét ez idején is azonban mindig szeretettel gondol­tunk munkásainkra, akiknek szak­értelmén és tudásán, szorgalmán es pontosságán keresztül soksjoro- zodtak nyomatott betűkké gondo­lataink s vitték a keresztény élet- szemléletet, hitet, és meggyőződést. Most, hogy a megegyezés megtör­tént, a régi szeretet lel vártuk munkásainkat: régen hallgató gé­peink megindulták s a szétáradó múnkaákarnt megint elvisz béu- niiflket « magyarság szivéhez és érteiméhez s tovább vívjuk a ke­resztény gondolat szent küzdelmét, köteles harcait. .4 kopenfiágai angol kövei less Hofjler utó ti fa Budapesten Hofjtler Mexikó után Kópén (tógába megy követnek — A* Uj Nemzedék tudósítójától. — Hohler budapesti angol követst kormánya tudvalévőén áthelyezte. . - ' ■ v • *"•* ‘ 0 A követ, nagy megértéssel és tár gyilago* ággal végezte köztünk kö­telességét és megnyerte magának a magyarság szeretetét1 és nagyra­becsülését.' Értesülésünk szerint Hohler egye­lőre Mexikó városába ment fontos megbízással- A budapesti angol, kö­vetséget ügyvivői mmősegben ideig -lenesen a titkár vezeti tovább. Kö­rülbelül június elején megérkezik Budapestre az uj követ, akit Earl Granville kopenhágai angol követ személyében már kiszemeltek. Hohler! mexikói megbízatásának elvégzése után kövenhágai ami el követté nevezi ki kormánya. • * . / ■ ' ntusban tető alá hozza a kormány, mert tudvalévőén a kedvezményes ellátás is megszűnik és az eddigi ellátás fejében újabb pótlékot ad* nak a fizetéshez. A köztisztviselők! azt kérték, hogy rangosztályra való tekintet nélkül fejenként évi 4M aranykoroná­ban állapítsák meg azt az össze­get, amelyet állam a kedvez­ményes ellátás helyett adna. A 400 aranykoronás összeghez még pótlékot adnának a családta­gok után. A családtagok pótlékára nézve a köztisztviselők azt kérték; hogy az alsó kategóriákban 100 aranykorona, a középső fokozatokon 150, a -felső kategóriákban pedig 200 aranykorona illetménypótlékot álla­pítsanak meg. 3C»XXXXXXXXrOQaOOC^XXXaOC<X>COOOiOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOC^ \ napokban jelenik meg a rendelet a MtzlisitvlsdőK íahMrpéflflidrM A szanálás keretében aranyalapon rendezik a kOzllsztvise- iók fizetését — A htfziisztrlseiök evl 400 aranykoronát kérnek e termeszeiben vnio ellátás helyett — Az Uj Nemzedék tudőiitójától — , h A Köz$eolgálati Alkalmazottak Nemzeti Számvége tegnap délelőtt országos gyűlést tartott a régi kép- viselőházban. Séthy Antal igazság­ügyi államtitkár elnökölt az ülésen és bejelentette, hogy a köztisztvise­lők legutóbb két, memorandumot terjesztettek a kormány elé és kifejtették a végleges üzetésren- dezésre vonatkozó kívánságaikat. Ezután Javorniczky vezért ükét részletesen ismértette a két memo­randumban foglalt kívánságokat. A memorandumok a küszöbön levő illetményrende­zés és létszámcsökkentés kérdé­sével foglalkoznak. A köztisztviselők kívánják, hegy a szanálás nkeiójánek keretében aranyalapon véglegesen rendezzék ikletmányetiket. A mostani illetmé­nyeket ugyanis az 1923- junius else­jén kapott fizetés alapján, állapítják meg. vagyis a fizetés akkori értékét egyszerűen átszámitják mai papir- koronára. Ez az. alap azonban ta­valy júniusban is alacsony volt és ezért, a mostani illetmények is igen alacsonyak. A májusi iletményeket ugyan­olyan mértékben állapították J meg. mint az áprilisit. \ köztisztviselők ezt sérelmes nak tartják, mert a drágaság még most is növokedjk ,és az életszükségletek fedezésére ma már nagyobb összeg heh. mná hrnypPáJ «giöfet A vezértí+kar előterjesztés« után felszólaltak a KANSz vidéki szer v ezeteinek kiküldöttei és egyhan­gúan helyeselték azokat a lépése­ket, amelyeket az elnökség a végle­ges illetmónyrendezés ügyében tett A legaktuálisabb kérdés a köztisztviselők házbérpótléká- nak rendezése. Erre vonatkozóan illetékes hely­ről úgy értesülünk, hogy ® kormány a legközelebbi n/ipokhan rendeletéi ad ki és ebben az 1917-es bér alapján aranykoronában állapítja meg c köztisztviselők lakbér pótlékát. Az eredeti terv szerint ez az intézke­dés a múlt héten kiadott lakásren­delet, keretében jelent volna neg, utólag azonban úgy döntöttek, hogy külön rendeletben állapítják meg a lakbérpótlékot és ez a rendelet a napokban jelent meg a hivata­los lapban. A végleges fizetésrendetés ügyé­ben, értesülésünk szerint, legköze­lebb megindul a tárgyalás az előter­jesztett két memorandum alapján. Az még kérdéses, hogy a szanálás idejében a. kormánynak milyen ösz- szegek állanak majd. rendelkezésére a végleges fizetésrendezés megváló. sit ásóra. Az lletuiéuyeket mindenesetre aranykoronában állapítják uiey; és elvetik a jelenlegi rendszeri, vagyis a tavalyi júniusi alapot. A köztisztviselők végleges fizetés- tüe.déaééének ügyét ieakés&t6 jUs Nyoícszázötven állami lakást építenek őszig — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — At; állami építkezéseknek minden esztendőben két külön programja, vas, az egyik a tavaszi, a másik az őszi program. A kedvezőbb időjárás beálltával megkezdődhetik az idei tavaszig program végrehajtása, amelyről legilletékesebb helyen a következő íeMlágositást adták; munkatársunknak: — Ezen a tavaszon az állam befer jezi a Ponarác-uti, a Juranic s- utcai és a pestszentlőrinci lakótele­pek építkezését. A Pongrác-uton 266 nagylakás és 100 kislakás készül, a Jurán les -utca,ban 156 nagylakás és, 115 kislakás építését kezdte meg az állam. Pestszentlőrincen további 32 lakás éintése kezdődött meg. Ezeket a lakásokat előreláthatóan május közepéig már át is adhatjuk ren-■* d éltetésüknek. — Mig a Pongrác-uti, Juranics- utcai és a pestszentlőrinci lakásokon meglátszik, hogy szükségből épül­tek. addig a közeljövőben felépí­tendő Attilorköruti és Koráll-utcai nagy állami bérházban a legmoder­nebb lakások készülnek. Az Attila- körúton négy életveszedelmesen ro­zoga házat vásárolt meg az állam és itt épül fel egy hatemeletes ha­talmas bérház 96 lakással. A háznak öt mneletéa lakások lesznek, a hato­dik emeleten pedig modern műter­mek. A lakások két-három-négy, szobásak, ellátva előszobával, cse­lédszobával és fürdőszobával, vagyis teljeseu a békeidőknek megfelelő berendezéssel. A Korall-utca és a PannoniQ-iitca, sarkán egy 630 négy­szögöles telket vásárolt meg az ál* lám és ezen szintén körülbelül 110—i 120 a békeidőre emlékeztető lakással biró bérház épül még ebben az év­ben. Az épitési anyagok legnagyobb részét már megvásárolta az all am és igy semmi sem áll útjában an­nak. hogy az építkezés mielőbb meg­kezdődhessék. —* A fővárosi építkezéssel párhu­zamosan a nagyobb vidéki városok­ban. is megkezdték az állam segít­ségével az építkezési, így Miskofia 52ÖO. elsőrendű lakást épített eddig-. Hamarosan megindul az építkezés Székesfehérvárott. Sopronban. Győ­rött, Debrecenben. Szegeden. Pécsett, Balassagyarmation és Komárom­I■ POLITIKAI NAPILAP ft rill lőj ■bi« f®. e*4m- — TWefomszára i 127—47>127—<5,127-49. József 65. - tymfirffe maáamswótdt VÜL, RákócckKÚ Ls^í V tMAí, Wz-kSmt 62. Tdefom 121-4Í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék