Uj Nemzedék, 1924. július (6. évfolyam, 130-156. szám)

1924-07-01 / 130. szám

wSrös kubSfc&s A nemzetgyűlés szombati ülé­sén Szeder Feien«.- szociáldemo­krata képviselő meggyalázta a ke ressténységet. Az egykor való ku­bikos a katolikus egyház fejlődés- történetének" talicskázott neki úgynevezett megállapításokat. a melyeknek arcátlanságánál csak a tájékozatlansága nagyobb. Nem vagyunk matematikusok és nem tudjuk kiszámítani kubikméterek- ben Szeder elvtárs intelligenciá­ját, de knbikméterek nélkül is meg tudjuk állapítani a kulim kérdésekhez való hozzáért- sec Szeder Ferenc személye ebben a felháborítóan ovcátlan prov-há­lásban másodrendű. Szeder a grammofon volt csupán, amelyen keresztül egy tendencia, egy lelki­ség. egy gondolatvilág szólal meg, a ssoaiáldemoluutaa a mag: rrug- saemléistóvel (3 - hitvány alávaló h arcHodct Aval. A fizikai roll arukéi eket ennek a rendszernek kezéből kicsavarta az ellenien adalopi ereje, de a pol­gári öntudat, a keresztény harc- készség lecsökkenésével élők elül­tek a szellemi orvtámadás késet, amelyekkel sajtójukban és a nem­zetgyűlés nyilvánosságában gyil­kolnak bele abba a világszemlé­letbe, amely az emberiségnek kul­túrát, szépséget, fejlődést adott és amely, világszemléletnek a szere­tőire való hangoltsága mellett mernek csupán az orvfickók ki­kezdeni velük. A katolicizmusnak nincsen Szederje. A katolicizmus még a harc mozgási állapotában sem bántja más vallási meggyő­ződését és soha nem vonultatja fel a fél- és, zugmiveltséget, a sivatag agyvelők brutalitásait vitáiban és önvédelmében. Ez a stilus a pesti szociáldemo­kráciáé. Az orvlegények, titkos leninisták mindig keresztény em­bert tolnak előre hitünk ellen való támadásra. A nemkeresztények vihogva lapulnak meg a félmii- velt, tökéletlen keresztény eszköz­ember támadása mögött, aki mü- veletlenségének, el ve temedet tsé­gének vadságában szolgálja azo­kat, akik végső eredményben vé­rük összetételével azt a kapitaliz­must szolgálják, amely nemzete­ket morzsol, életet öl, . kultúrát gyilkol. A Szedereknek azonban nem tudjuk megadni mégsem a felmentést. A varga és a kaptafa viszonya ősi törvény, melyet fe­lelősség' nélkül megsérteni nem lehet. Szeder ebben az esetben to­vábbment a . kaptafánál, azaz a kubikos a talicskánál és minden felelősség az öve. A felháborodott közvélemény nem tartja fontos­nak előrajzolt alakját, de számon- tartja. Csak azt üzenjük nekik, vigyázzanak, mert minden türe­lemnek vége talál szakadni és ak­kor olyan érvelés jöhet, amelyet a kubikosok és szeneslegények kénytelenek lesznek tudomásul venni, ha akarják, ha nem. Egymillió aranykoronával mát túljegyezték a népszövet­ségi kölcsönt Kilenc külföldi állam vesz részt a Jegyzésben Korány* vénziigymmiszter ho nap a aaríament- ben leszámol a kelesemől Július 2-án megjelenik a felhívás a jegyzésre — • .4-2 Uj Nemzedék tudtjsitüjutÓL ­Illetikys helyről sikerült megsze- ’.eziii az' aria vonatkozó .jegyzéket, hogy az egyes államok milyen ösz- £.-.1' e« . ; .- t .-eszui k részt d mii­avar küllői áj keleseit - jegyzésében. Fszer-.jit a kölcsön jegyzése így-..izük'‘rtt g: I. Sagi'britjr.nia (4 millió for.t) . . . . . 90 millió aranykoron 2, . - . 54 i.>, Olaszon zug írnád ifi millió tömj . . . . 36 „ 3S 4. Svájc (1 és 3-4 millió font ...... . . 30 „ )) is. Hollandia (fílmíllió font .................. . . . 12 3» e. Csehország (félmillió' font ........... . . 12 y> 7­Svédország, Norvégia és Dánia (össze.?;n 240 ezer fent ..... ... . . 0.96 3» S. Magyarországon bet föld'- jegyzés . . . 10 >3 összesen . . 250.9jO.000 aranykorona F.zek közül az államok 1. ötül Nagybriiannia már folyósította n 4 miliő fontos előleget. Az angolo­kon kivid tehát még hót külföldi állam vés- részt 1 jegyzésben, or. amerikaiak, az olaszok, a svájciak a hollandok, a csehek is a három Skandináv-állam. Feltűnő. hogy Európában Anglia után a legna­gyobb trtyiche-sal Olaszország sze­repel Az olasz pénzpiacok 36 millió aranykoraával szerepelniük, még a?, utána következő Svájc 30 millió aranykoronával. Svájc részesedése is igen derekas. mert ez a kis or szag több, mint a felét jegyezte an­nak az összegnek, amivel Amerika járul hozzá a magyar népszövetségi kölcsönhöz. A hollandok és csehek jegyzése egyaránt 12—12 millió aranykorona. A csehek jegyzésére vonatkozóan beavatott helyről azt az értesülést szereztük, hogy a cseh állam a félmillió fonto3 részesedést tulajdonképpen azért vállalta, hogy a magyar államvasutak u Csehor­szágban fennálló clearing tartozásu­kat igy könnyebben törlés,zthessék A cseh részesedés tehát szoros ös­szefüggésben van a Máv. adósságá­nak az ügyével és tulajdonképpen ennek az adósságnak a törlesztésére szolgál. . A Sliandináv-áliampk már jóval kisebb összeggel szcrcptlnek. 240.0Gl) fonttal, ami nem egészen egymillió aranykorona. A hátralévő részt Magyarországon nyilvános belföldi jegyzés utján teremtik elő ezt a jegyzést azonban a bankok és a gyáripar már garantálták. Erre vonatkozóan ugyanis, mint már je­lentettük, a pénzintézetek és a gyá­rosok tárgyaltak a kormánnyal. A tárgyalásokon többizben megvál­toztatták a külföldi kölcsönben való részesedésvállalásnak torve zett összegét. A legutóbb 12 és fél­millió svájci frankban állapodtak meg, a koruiány azonban értesülé­sünk szerint ennél valamivel keve­sebbel is beéri, vagyis 10 millió aranykoronával. A 10 millió arany­korona körülbelül 11 és félmillió ' vájd franknak felel meg. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülésénél továbbá - a Gyáripa­rosok Országos Szövetségénél kije­lentették munkatársunknak, hogy a belföldön kibocsátandó kölcsön­részlet máris jegyzettnek tekint­hető. A kölcsön feltételeire vonatkozóan most foly tak a végleges megbeszé­lések. Ebben az irányban ma esz­mecsere van a pénzügyminiszté­riumban, továbbá délelőtt Popovics Sándornál, a Nemzeti Bank elnöké- nél volt megbeszélés, a kölcsön pla- s?i rázásában résztvevő angol érde­keltek vezetőinek bevonásával. A népsSövc-tsésn kölcsön plhtlye-; zéséről és annak módozatairól kü­lönben Korányi Frigyes báró pénz­ügyminiszter holnap a parlament- - 1 ben az indemnitási vita során mon- í) I . dandó beszédében részletesen tájé- IA (1 koz tat ja az országot. Je kJ Megtudtuk. hogy a belföldön ' jegyzésre kerülő részt ugyanolyan feltételek mellett Írják ki. mint aniinő feltételekkel a külföldön jegyzik a magyar kölcsönt. A jegy­ied felhívást közzéteszik Nevcyork- ban. Londonban, Párisban, Amster­damban. Bálnában. Milanóban, Gcnfben, Zürichben, Kopenhúgá- bán, Kri ztiániában, Stockholmban, Prágában Budapesten, továbbá al­kalmasint Brüsszelben. Madridban és Barcelonában is. Feltűnő, hogy a francia pénzpiac eddig nem vállalt részesedési g köl­csönben, holott kerekszámban ma mái egymillió aranykoronával van — fJljebiitzve a népszövetségi kölcsön révért-ke. ha a belföldi jegyzést is beleszámítjuk A jegyzésre* vonat­kozó felhívást az eddigi tervek sze­rint. julius 2-án. szeidáu közük a világ különböző pénzpiacain. A hit közepén azonban már minden« cetre világszerte ismertek lesznek a fel­tételek. A népszövetségi kölcsön te­hát máris ' biztosítottnak tekinthető és illetékes helyen az a vélemény, bogy a túljegyzések legalább any- nvit biztosítanak majd. hogy az netto összeg, amelyet a rnagyar ál­lam kézhezkap. nem lesz ké::r~hb 250 millió aranykoronánál. Meginf megakadt az angol-otosz tátgyaíás London junius 30. (Reuter.) Az angol-orosz tárgya­lás az újságok híradása szerint holtpontra jutott, mert orosz érték­papírok angol tulajdonosai vissza­utasították a szovjetmegbizottak javaslatait. EfciiEiicdl can űm göiOs Kopenhága, junius 30. A Kopeuhágából tegnap elindult Thor nevű dán gőzös este a Kupén hágától délre fekvő Suudban valószínűleg ka­zánrobbanás miatt megfeneklett és el- sülyedt. A hajó fedélzetén nyolc főnyi legénységen kívül tizenkét kopenhágai léckalauz is volt, továbbá egy három­tagú család Sondernborgból. Több gőzös azonnal a bajba jutott hajó segítségére sietett. Egy svéd gőzös a legénységből hármat, továbbá öt utast, ezek között négy fiút megmentett. Egy matrózt már holtan húztak ki a vízből Valószínű, hogy egy másik svéd gőzösnek i« sike­rült három embert megmenteni. A töb­biek sorsa ínig ismeretlen. / J A tpA««K.*su- ■ ■ '< v ^ 3- • •<• -!,-*/£ >• VI évfolyam, 130. (1490.) szám Mai számunk 3000 K Budapest, 1924 julius 1, Kedd Előfizetési ár: Egy hónapra 40.000 korona, negyed- Szerkesztőség és kiadohivale!: Budapest, V. kér., évre 123.8Ö0 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken fTVTTS ej jít A TiTT A Ti Honvéd-utca 10. szám. Telefon szám. 127 46, • •• • r, , ' .... POLITIKÁI NAPILAP 127-47,127-48, «7-49. József 65. - Gyorsírók s cs pa.yauovaron 2C00 kor. - Hiraetes mdlimeteres 7_.20 — Fiákkiadóhivatal: VI1L, Eákóczi-ut l.sz. díjszabás szerint. — Reklamációk: Telefon 19—25. Tel.: J. 136-06, Teréz-körut 62. Telefon: 121-41 A 250 milliós köl­csön elhelyeződére vo»«atl;uió tár­gyalásokat T.clcszky, János volt péuzügyuümstí-ei sikerest n hete- _ főzte. A fiégujább cledmcny.ck i.pr.3 táttozik ta t . ■ a " ■. lámák is rt ?ztves; a magyar - köl­es ön jegyzi? ében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék