Uj Nemzedék, 1924. szeptember (6. évfolyam, 182-203. szám)

1924-09-02 / 182. szám

Bethlen István gróf Gemhen tárgyal az ántánt miniszterelnökeivel A népszövetségi tanácskozáson hivatalosan nem vesz részt — Az Vj Nemzedék tudósítójától — Bethlen István gróf miniszterei- nők tegnap délelőtt 10 órakor Daru- váry Géza külügyminiszterrel együtt, K h uen-Ii édervá ry Sándor gróf követség! tanácsos és Gajzáfjó László min. tanácsos kíséretében Genfbe utazott. A miniszterelnök vonatának indulása előtt körülbelül egy negyedórával érkezett meg a pályaudvarra, ahol Mii tény i Sándor állomásfőnök fogadta. A szalon­kocsi előtt az interjuvolók elszánt ostromát kellett kiállania és a mi­niszterelnök mosolygóim, jóked­vűen válaszcugaíöít á kérdések per­gőtüzében. A 'külügyminiszter hall gat ott. Ö nem nyilatkozott és jobb* uak látta minél hamarább eltűnni a szaloukoesiban. — Kegyelmes uram, — kérdeztük a miniszterelnöktől — meddig ma­rad Genfben1 — Még nem tudom — válaszolt — minden valószínűség szerint a ta­nácskozás időtartamáig■ Ez lehetsé­ges, hogy elhúzódhat két hétig is,... — íis ha esetleg az idő alatt össze­hívnák a nemzetgyűlést? — Ezt a kérdést — úgymond a mi­niszterelnök — már elintéztem Vass József helyettes miniszterelnök úr­ral. ITa a nemzetgyűlés távolléíem idejében összeülne, akkor majd a helyettes miniszterelnök ismerteti a kormány felfogását. — Mi célból utazik kegyelmes uram Genfbe? — Rendkívül fontosnak tartom, hogy megismerkedjek és érintke­zésbe lépjek az ántánt uj kormány- elnökeivel. Magán a tanácskozá­son hivatalosan nem veszek részt, mert azon Magyarországot Ap- ponyi Albert gróf. Korányi Fri­gyes báróval együtt képviseli s ők már részt is vettek a Népszövetség tanácsának nvilt ülésén. Ugyan én is vészt veszek majd az ülése’» n. de hanssiiluo/em, nem, mint hiva­talos delegátus. Különben mi a genfi tanácskozástól semmi külö­nösebbet nem várunk, ellenben az ország érdekében válónak mtártom, hogy az uj miniszterelnökökkel, kik időközben kerültek különböző án­tánt-kor hiány élére, megismerked­jem és velük megbeszélést foly­tassák. Pont tiz óra. Éles sipjelzés figyel­meztet a beszállásra. A miniszterel­nök gyorsan búcsúzik kísérőitől. Wo- dianer Pudolf Báró rendkívüli követ­től s még az utolsó pillanatban is utasításokat ad Wett stein János kö- vetségi tanácsosnak, valamint Végh Miklós követség! titkárnak. Ezután a miniszterelnök beszállt szalonko- esijába s a vonat azonnal elindult. Ma este 9 órákor már Genfben lesz­nek. OP0OOOOOOOOO0OOO0OOOOOOOQCX30OOO0OO0O0OOOO0O0O0OOO0CCO' m nyillH meg a népszövetség öföűlh ttiésszaha Macdonald és fierriot leszerelési vUdghonferenciűt fog összefiiivni — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentőse Berlinen át. — PssssliR&cmis Szabó István földművelésügyi miniszter Nagyatádon beszédet mondott, amelyhez több reflexiót akarunk fűzni. Nagyatádi pesszi­mista; vagy mondjuk így. kissé keserű. Emberileg megértjük, ha a miniszter lelkét keserűség szállta meg abban a nagy pör- ben, amelybe az ő neve is bele­került, de nem helyeselhetjük azokat ‘ a kijelentéseket, amelye­ket mint miniszter mondott. Nagyatádi a legmesszebbmenő elégtételt kapta az ország kor­mányzójától, a kabinet elnökétől, keserűségnek nem volna szabad szivében lenni akkor, mikor poli­tikai változásokról beszél. Mindig meg szokta találni a miniszter a legjobb hangot, a politika útvesz­tőiben a legnagyobb ügyességgel tud haladni, miért fogja most _ el egyszerre pesszimizmus és miért jósol balr.afordulást arra az esetre, ha a mostani kormány távozna? Nagyatűli Európára hivatko­zik. Európai példákat sorol fel, amelyek mind azt mutatják, hogy a világpolitika balfelé tolódik. A miniszter azonban bizonyára elfe­lejtette megmondani azt, hogy ennek a látszólagos balfelétoló- dásnak mi az oka. Mert, hogy Franciaországban és Angliában baloldali politikai irány került felül, az először is csak ideigle­nes, másodszor csak látszólagos. Látszólagos azért, mert tulajdon­képen az erőszakos békék revízió­jának hívei nagyobbrészt a bal táborban találhatók s az a két kormány, amelyre a miniszter hi­vatkozik, elsősorban is a béke re­vízióját tervezi. Ennyiben rokon­szenvesek minden elnyomott nép előtt s bár csak az egész Világon volna ilyen „baloldali“ tendencia, de sajnos, erről a világjelenségről nem számolhatunk be. Nem szá­molhatunk be más .baloldali jelen­ségekről sem s ezért nem helye­seljük, ha a földművelésügyi mi­niszter keserűen jósol. Ismételjük, hogy a miniszter pesszimizmusa emberileg érthető. Megállapítását kifogásoljuk, de helyeseljük azt, amit a nemzeti erők összefogásáról mondott. A föld népe és az intelligencia a ma­gyar nemzeti állam két főerős­sége. Amíg ez a kettő összetart, addig senki Magyarországot nem féltheti a baloldali veszedelemtől. De mindenkinek és különösen a vezéreknek arra kell törekedni, hogy a két társadalmi réteg kö­zött teljes legyen a béke, az össz­hang és az összetartás. Tudják ezt a baloldaliak is és ha valaki j 'bboldalról baloldalt jósol, köny- nyen azt hiheti valaki, hogy va­lahol meglazult az összetartó ka­pocs. Ezt a hiedelmet megerősí­teni nem szabad s Nagyatádi sza­vait valaki még félreérthetné. Ezt pedig, tudjuk, maga a miniszter sem akarja. Genf, szeptember 1. Ma délelőtt 11 órakor nyitják meg1 Genfben a népszövetség .ötö­dik ülésszakát. A legtöbb delegá­tus már Genfbe érkezett. Ma reg­gelre várják a francia delegációt, amelynek Paul Boncourt, Briand és Loucheur a tagjai. Briand és Loucheur autón teszik meg az utat. Herriot és Macdonald csak kedden érkezik meg. Párisi félhivatalos jelentés sze­rint o két miniszterelnök nyilat­kozni fog arról a kérdésről, hogy a népszövetség illetékes-e. a német fegyverkezés ellenőrzésére. A nép- szövetség állandó, katonai bizott­sága legutóbbi ülései során javas­latokat dolgozott ki Németország és a volt ellenséges államok kato­nai készültségének megvizsgálá­sára vonatkozóan. A francia meg­bízottak a kormányukhoz intézett beszámolóban azt a kívánságukat fejezik ki. hogy a kérdést a lehető I leggyorsabban oldják meg. Par­moor lord, aki Angliát képviseli a népszövetség tanácsában, ezzel szemben arra az álláspontra he­lyezkedik, hogy a jelen pillanatban csak Bul­gária, Ausztria és Magyaror­szág ügyét vizsgálják meg. . Macdonald és Herriot jelenleg / / tanácskozást folytat arról, hogy a Is ^ népszövetségnek joga van-e Német­ország katonai készültségének ta­nulmányozására és épen ezért ezt a kérdést a katonai bizottság nem is tárgyalta eddig. T. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — London, szeptember 1. Egyes lapok értesülése szerint a francia és az angel miniszterelnök közölni fogja a népszövetség veze­tőségével, hogy az általános leszerelés kérdésé­nek szabályozására hivatott vi­lágkonferencia egybshivására vonatkozóan megegyezésre ju­tottak. A konferencia a legközelebbi idő­ben fog összeülni. Hir szerint azok ctg államok is meghívót kapnak, ami* lyek nem tagjai a népszövetségnek. T. SfSpei hetiméi hér a ssierésiigiéle szénára — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Becs, szeptember 1. Ismeretes, hogy hónapokkal ezelőtt egy Javoreh Károly nevű szociál­demokrata eszméktől félrevezetett munkás merényletet követett el Seipel prelátus, osztrák kancellár ellen, akit revolverlövéssel súlyosan megsebesített, úgy hogy a kancellár napokig élet-halál között lebegett. Később a kancellár állapotában ja­vulás állott be és nemrég már el is hagyta betegágyát. Bainisch szövetségi elnök Seipel szövetségi kancellár felgyógyulása alkalmával elhatározta, hogy bizo­nyos, még ezután meghatározandó bűntényekre általános amnesztiát ad. Mint a Morgen értesül, Seipel szövetségi kancellár azt a kívánsá­gát fejezte ki, hogy az amnesztiában merénylője is részesüljön, akinek ő maga már régen meghocsóitott. Illetékes körökben azt tartják, hogy Bainisch szövetségi elnök tel­jesíti Selpel kancellár kérését és ke­gyelmet ad a merénylő Javoreh Ká­rolynál: is ' /#' . y IB24-U P, 1 _ \ * *y VI. évfolyam, 182. (1452.) szám női sztiitionK 3000 K U Budapcst,192é^V^^mbcjF 2, Kedd UJ Nemzedék Előfizetési Őrs Egy hónapra 40.000 borona, negyed- Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kér, évre 120.000 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken _ _ _ , _ _ . 0__ , _ Honvéd-utca 19. szám. — Telefon-szám: 127—46, és pályaudvaron 2©0ffi kor. Wíenben hétköznap é3 £ 1 £ i V éri * 1 %Jí 127—47,127—48,127—49. József 65. Gyorsírók: vasárnap 2SG® osztrák kor.—Hirdetés milliméteres 7—20. — Fiókkiaaóüivatcl: VIIL, Rákóczi-ut l.sz. díjszabás szerint.— Reklamációk: Telefon 19—25. Tel.: J. 136*06, Teréz-kőrnt 62. Telefon: 121*41 Imim iHWw mi 11 iíiW^Tii h i íTTiii in in11 rí^iiii^BBliifcymjimimi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék