Uj Nemzedék, 1924. november (6. évfolyam, 233-257. szám)

1924-11-01 / 233. szám

Október 31. Hatodszor tért vissza a magyar történelem legszégyenletesebb dá­tuma. Hat teljes éve ma annak, bogy hitvány kalandorok s a leszá­molást rettegd hadimilliomosok — rutul megcsalva egy nemzet függet­lenségi vágyait és visszaélve ezrek jóhiszeműségével — hátbadöfték és lefegyverezték a világ hősét, a ma­gyar hadsereget, kiszolgáltatták az ország kétharmadrészét boeskoros idegeneknek, hogy aztán a bolseviz- mus véres poklába taszitsák a ma­radékország fegyvertelen népét. Átok és szégyen mindazok fejére, akik ezt oselekedték és ne legyen számukra bocsánat ezen a földön, anjig magyar szív dobog. Hatodszor tért vissza ez a dáliám S amennyi szégyen, és szomorúság van benne a múlt felé, annyi re­mény dereng számunkra ma a jövő felé. Tegnap este — évfordulóján annak az estének, amelyen a szörnyű lavinát hat évvel ezelőtt megindí­tották — Budapest népének ezrei ünnepelték rajongva, tombolva a keresztény megújhodás nagy apos­tolát, Prohászka Ottokár püspököt és tettek fogadalmat, hogy többé nem engedik vörös felforgatok ke­zére sem Budapestet, sem az orszá­got. És ma reggelre megérkezett a hir Angliából, hogy az angol kép­viselőválasztáson óriási többséggel győzött a konzervativpárt, elsö­pörve a munkáspártot s vele a mun­káspárti kormányt, Anglia, az eurázsiai kontinens leghatalmasabb országa elsöpörte azt a munkáspár­tot, amelynek szociáldemokráciája pedig ugyancsak mérsékeltebb és nemzetibb volt a magyarországi szociáldemokrata párténál. Az angol nép mégis elfordult tőle, mert pár hónapos uralma uitán. ész­revette, hogy még ez a mérsékelt szociáldemokrácia is csak a vörös pokol felé sodorhatja nemzetét 6 akarva, nemakarva a bolsevizmus kvártélycsinálója. Anglia pedig nemhogy 1919 márciuséinak, hanem még 1918 októberének „forradal­mára” sem kapható, s a mi októ­bristáink forró reménységeinek ko­porsójára sirvir ágnak dobták az angol választások az őszirózsát . .. Az angol választás eredményének nemcsak Anglia belső életében, ha­nem az egész világpolitikában meg lesz a maga hatása és ezzel termé­szetszerűen a magyar politikában is. NagybritannLa népe az öntudatos keresztény-nemzeti gondolat mellett tett impozáns vallomást a nemzet­közi forradalom szellemével szem­ben. A mi saját házi felforgatóink annyira szeretnek hivatkozni a kül­földre s a külföldi példákra: nos* az angol példából okulnia kell a ke­resztény-nemzeti gondolat jegyében megalakult kormányzatnak és par­lamenti többségének. Macdonald hogy végzetesen csalódott számításában Részletek a konzervatívok győzelméről . — Az Vj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át, —• London, október 31. Baldwin az angol választókhoz a következő távirati üze­netet intézte: — A választás előestéjén felhívtam valamennyi polgártársa­mat, férfiakat és nőket, hogy a konzervatív pártnak ab­szolút többséget biztosítsanak. Szívből köszönöm azt a készséget, amellyel felhívásomra válaszoltak. Lelkem leg­mélyéből köszönettel tartozom azoknak, akik pártunk győzelméhez hozzájárultak. A válasz­tás eredménye, jobban mint bármikor, igazolta azt a bizalmat, hogy mindenkor számíthatok az angol nép politikai Ítélőképességére és egészséges, emberi érte lm éré, amikor komoly eseményekkel szemben való állásfoglalásról van sző. Ebben az órában ismételten köszönetemet fejezem ki mind­azoknak, akik ügyünk diadalát előmozdították. T. — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — London, október 3L Thomas gyarmatügyi miniszter egy hoz&ádntézett kérdésre kijelen­tett« Dublinban, alakoskedás volna a részéről, ha nem vallaná be, hogy igen té­vesen vélekedett a választás kimeneteléről. A munkáspártot legyőzték, miért a polgári vártok ellene szövetkez­tek. Sajnos, az is igaz. hogy Szinovjev levele az utolsó pillanatban döntő szerepet játszott. Minden esetre hiba lenne, ha a munkáspárt elkedvetleníteni en­gedné magát. Clynes hangsúlyozta, hogy az orosz kérdés Anglia ellenségeinek le­hetőséget nyújt Angliának osztályharcába való sodrásába. T. London, október 31. Az egyes angol városok szavazásáról a következő részleteket jelen­ők: Liverpoolban a konzervativek megtartották mind a hét mandátu­mukat. A megválasztottak között van Mr. Cohen, aki a háborúban mindkét lábát elvesztette. Birminghamban a konzervatívok a tizenkét mandátum közül tizen­egyet kaptak. Austin Chamberlen volt kancellár is itt győzött túlnyomó töbséggel a kommunisták ellen. Fivére, Neville Chamberlain, aki an­nakidején szintén konzervatív miniszter volt, hetvenhét szavazattal győzött Mosley munkáspárti jelölttel szemben, aki lord Curzon veje. Sheffieldben ismét négy konzervatív képviselőt választottak. London külső kerületeiben majdnem mindenütt a konzervatívok győztek és pedig lényegesen nagyobb többséggel, mint a múltkoriban. London, október 31. A választás menete rendkívül leedvezöen befolyásolta a tőzsdét. Minél több konzervatív siker volt ismeretessé, annál jobban szilár­dult az irányzat. Az angol értéke­ken kívül a gyarmati részvények árfolyama is emelkedett. Feltűnt továbbá az indiai értékek árfo­lyamemelkedése, amely azon a megfontoláson alapulhat, hogy Baldwin, az nj miniszterelnök az indiai forradalmi mozgalmat rövi­desen leküzdi. T. jÉ London, október 31 Macdonald tegnap este visszatért a Downing Streetre. A minisztertanács ma délelőtt ül össze, hogy megvitassa a választás eredménye folytán kialakult helyzetet, Londonba való visszautizása előtt Maodonald beszédet mondott többezer ember előtt, akik azért gyűltek össze, hogy a miniszterelnököt üdvözöljék. Macdonald kijelentette, hogy csalódott a választások kimenetele dolgában. En­nek ellenére is több mint ötmillió vá­lasztó a munkáspártra adta szavazatát, ami bizonysága annak, hogy a munkás­párt milyen nagy, minden nehézségen áttörő erőt képvisel. Nem irigyli a kon­zervatívokat azok miatt a nehézségek miatt, amelyek eiébiik tornyosulnák. Ezeket a nehézségeket az angol keres­kedelmi élet veszteglése miatt koránt­sem lesz olyan könnyű legyőzni, mint ahogy egyesek gondolják. T. London, október 31. Tegnap este fél kilenc órakor igy festett a választás eredménye: a konzervatív párt Í06, a munkáspárt 151, a liberális párt iO, a független munkáspárt i, az alkotmány párt 3, a kommunistapárt pedig 1 mandá­tumot kapott. — Az Vj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át — London, október 31. A kommunisták, bár óriási pro­pagandát fejtettek ki, borzalmasan feleültek a választáson, mert csak egyetlen egy jelöltjüket választot­ták meg. A kommunistákat igy, csak a hindu Sakeatvals fogja képviselni az alsóházban. M albán frormánu mozgósítást rendelt el Bel grid, október Sí. 1 Prizretndi jelentéi! szerint az albán kormány elrendelte ae elet és második korosztály mozgósításáé, "* ’ VI évfolyam, 233. (1503.) szám J|ff| 2ÖÖ© (íOrOllfl / Bgcfgflgaf, 1924november í,Szombat _ >***■ - v Előfizetési ár: Egy hónapra 40.000 korona, negyed- Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. kor, évre 120.000 korona. Egyes szám ára helyben, vidéken _ _ _ _ __ _ _ _ _ . _ _ _ . _ Honvéd-utca 10. szóm. — Telefon-szám: l?7-’-47, és pályaudvaron 200© kor. Wienben hétköznap és z i } 1. r II i/iU r / Lmr 127—48. József 65. —- Gyorsírók: 7—-20. ■— Fiók­vasárnap 230© osztrák kor.— Hirdetés milliméteres kiadóhivatal: VHL, Rákőczi-ut 1. szám. Telefon• díjszabás szerint. — Reklamációk: Telefon 18—84. József 136-06, Teréz-körút 62. Telefon: liléi, /% /'y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék