Uj Nemzedék, 1925. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-01 / 26. szám

Destrukció |@1M! .'A magyar politikának egy ritkán, de elég nyomatékosan szereplő képviselője a minap kijelentette, hogy Tisza Ist­vánhoz való személyes viszonyát annak rendje és módja szerint férfiasán tisz­tázta, mert személyét nagyra becsülte. Politikájával éles ellentétbe került, de személyével nem. Mindezt, úgymond, nem mondhatja el a mostani rendszer reprezentánsairól. Amikor végigolvas­suk ezt a nyilatkozatot, amelynek min­den egyes szava kiélezett és kihegye­zett tövis, nem mulaszthatjuk el fel­frissíteni emlékezetünket, amely visz- szasegit berniünket ahhoz a múlthoz, amelyet most annyira könnyű — meg­hamisítani. Ugyanez az ur Tisza Ist­ván személye iránt érzett ntólagos nagyrabecsülése ellenére nem mulasz­tott el egyetlen egy alkalmat sem, hogy Valamilyen petárdát ne robbantson Ti­sza István alá, nem mulasztotta el soha, hogy a legválogatottabban ne kellemetlenkedjék és Tisza István sze­mélyére bombát ne hajigáljon. Most, hogy közel egy évtizede ezeknek az eseményeknek, könnyű a nagyrabecsü­lést utólagosan felfedezni az embernek. Általában a magyar politika egyik fáj; dalmas sajátszerűsége, hogy a politikai ellenfelek iránt érzett nagyrabecsülést az ellenfelek elmúlása, politikai és fi­zikai halála után fedezik fel csupán. Az ntólagos nagyrabecsülésnek e rend­szere mellett virágzik aztán a szemé­lyes harc, a késhegyig való küzdelem, a földalatti aknamunka és a hátbatá­madásnak tökéletessé élezett módszere. Heg vagyunk győződve, hogy ugj-an- fzek az urak a mai rendszer reprezen­tánsainak félreállása után ugyancsak felfedeznék magukban személyeik iránt való utólagos nagyrabecsülésüket. Az utólagos nagyrabecsülés tudniillik an­nak számit csupán, aki már a politiká­ban nem jelent semmit, aki nem ár­talmas. nem veszedelmes és nem ke­resztez egyetlen egy lépést, egyetlen egy mozdulatot sem. Annak, aki azon­ban egy más felfogás, más meggyőző­dés, más program képviseletében szem­behelyezkedik az ntólagos megbecsülés hészinü lovagjaival, nem jár más mint gáncs, személyes támadás, robbanó pc; tárda és hátbatámadás. Hogy valaki általános nagy megbecsülést szerezzen, ahhpz Magyarországon vagy politikai­lag. vagy fizikailag, vagy mind a két módon meg kell semmisülnie. A mai rendszer reprezentánsai egyelőre nem teszik meg azt a szivességet, hogy ilyen áron az illető urnák megbecsülé­sébe csempésszék magukat, egyelőre le tudnak mondani arról a. megbecsülés­ről, amelyet olyan bőkezű készséggel utalványoznak annak, aki már _ nincs, tiki már megszűnt ellenfél lenni. Amikor ezeket a jelenségeket felvo­nultatjuk, kénytelenek vagyunk . bizo; nyes párhuzamot állitani e jobboldali nyilatkozók és a baloldal harcmodora kozott. Tendenciákban és célokban nem látunk közöttük semmi különbsé­get, csupán taktikában és az eszközök megválogatásában. Az egyik doronggal hadakozik, a másik pedig finomművű spanyol tőrrel, hajlékonyra edzett to- ledoi pengével, amellyel káprázatos ügyességgel bánik. He . a toledoi pen­gének ugyanaz a szándéka és célja, mint a dorongnak: mind a ketten tö­kéletességgel szolgálják a tekintélyek rombolását. A közfunkcionáxiusok te­kintélye nem személyes tekintély. Nem személyes, hanem az államhatalom te­kintélye és aki az államhatalom képvi­selőit egyéni tekintélyükben ingatja meg, végeredményben az állami hatal­mat destruálja, A múltban még a leg- kiélezettebb személyi harcok sem va­dultak annyira, hogy a személyi tekin­télyt, a személyes presztízst és a be­csületet kezdték volna ki. Volt egy bi­zonyos határ, amelyen túl a politikai támadás rohamhullámai nem tudtak elérni. Ma azonban a támadásnak nin­csen határa, ma a roham elhatol a sze­mélyes tekintélyig, sőt a családi életig, ma nincs megállás, a cél érdekében mindent lehet és mindent szabad. Nem tettük volna szóvá ezt a nyi­latkozatot, ha nem bizonyos oldalról hangzik el. A vörös szekfüsök és szak- szervezeti kitartottak taktikája nem ejt kétségbe senkit, mindenki elköny­veli annak rendje és módja szerint, senki sem vár sem Ízlésben, sem fel­fogásban jobbat vagy különbet, azon­ban, amikor szélső jobboldalról indul el a személyes lebecsülésnek zápor­esője, akkor mégis csak meg kell ál- lani előtte. Az illető nyilatkozó ur lehet még miniszter, mert legalább is az sze­retne lenni. Ha sikerül elérni célját, vájjon ilyen iskola után, ilyen ellen­zéki neveltség mellett mit vár és mit várhat? Vájjon jól fog-e esni neki, amikor ellenfelei ilyen politikai kon­taktaknákat gyújtanak .talpa alá, váj­jon akkor nem fog-e tüzet kiabálni? Vájjon meg fog-e elégedni azzal, hogy vele szemben ellenfelei csak utólagos erkölcsi megbecsülést hajlandók érezni akkor, amikor már az aggkori tehetet­lenség elszólitja a politikai küzdelem térüleíérői? Jó volna tehát kissé gon­dolkozni, jó volna kissé revízió alá venni azt a taktikát, amelynek klasz- szikus művelői olyan közéleti erköl­csöt és szellemet honosítanak meg, a mely joggal esik kifogás alá. Véres HssseiifEs.&aíéselc Ssentpéiervár utcáin I ■CT»I llllll III Hl A munJcanéUciilielc össsetUzteR a lovas milíciával Kra&s&in amikessstiút altar ssseresni as emigránsoKnalc — Az Ui Nemzedék tudósítójától, —i Berlin, január 31. A Dni című újság jelentése szerint Pétervárott véres összeütközések voltak munkanélküliek és a lovas milicia, között. A munkanélküliek zárt oszlopokban a város központjába igyekeztek, hogy a kormányzóságon panaszt tegyenek a hiá­nyos segélyek miatt és közkonyhák fölállítását kérik. A tüntetés vezéreit letar­tóztattál:. Berlin, január 31. Helsángforsból jelentik: A Ruskaja Gazetta szerint Erasszm azon igyekszik, hogy messzemenő amnesztiát eszközöljön ki a külföldön élő orosz emigránsok számára. Tervezete szerint azonban azoknak az emigránsoknak, akik vissza akar­nak térni, meg kell tagaduiok minden közösséget a tanácskormány ellenségeivel. BHonofolan Mire dnapOQAK a nemzet* ggOKsf a MHfcegfefés fárgpiása ólán Ktf-Mroni Beles sziledéi íervezneh ö választójog Bizottsági fárgíjsMsOra Szünet elüli számos Mse&u Javaslat®! intéz el a Ház — Az Vj Nemzedék tudósítójától. —> A karácsonyi szünet után azonnal némi zökkenőkkel indnlt meg a parlamenti élet: alighogy a Ház összeült, njabb szü­netet kellett tartani, amig a költségve­tés bizottsági tárgyalásával elkészültek. Most, amikor már az első a ram yk öltse g- vetés parlamenti tárgyalása a végéhez közeledik, ugyanaz a helyzet áll elő: bizottsági előkészítés hiányában pro­blematikussá vált a nemzetgyűlés fog­lalkoztatása. A költségvetés tárgyalása az általános vita kedden várható befejezésével ér­demi részében clintézettnek teleinthető, mert a részletes vitában a házszabályban meghatározott két-kót napot egy tárca sem fogja kimeríteni! A házszabályok intézkedése szerint ugyanis minden tár­cának egy napig tart az általános és egy napig a részletes vitája, de valószínű, Jtoyy két nap al<Ht Jcél-három tárcával is végez a nemzetgyűlés. így, bűntettel még a nyolcórás ülésekre is. a jŐTÖ héten, péntekig okvetlen be­végződik a költségvetési vita. A további munkaprogramról a minisz­terelnök nem nyilatkozott Az Uj Nemze­dék munkatársa beavatott helyen érdeklődött erre vonatkozóan és ott ki­jelentették. hogy a nemzetgyűlés rövide­sen újabb két vagy háromhetes szünetre megy a változott viszonyok Jcöveiltezté- ben, — A költségvetési vita idején — mon­dotta informátorunk — természetesen nem volt alkalmuk a kénviselöknek, Iwgy megkezdjék az alkotmányjogi javasla­tok, különösen vedig a választójogi ja­vaslat bizottsági tárgyalását, hiszen a nyolcórás ülésezés teljesen igénybe vette a Házat. Komplikálja a parlament fog­lalkoztatását az a körülmény is, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök már kedden, február 3-án. elutazik. — Hazaérkezésének időpontja még nincs véglegesen megállapítva, do előrelátha­tóan nem csupán két-három napra szól a kormányelnök utazása. Tudomásom sze­rint ezért az illetékes tényezők úgy hatá­roztak, hogy a miniszterelnök távollété­ben ivem lehet hozzákezdeni a fontosabb kérdések megoldásához, de meg különben egyetlen nagyobb javaslat sincs bizottságilag előkészítve, úgy, hogy a költségvetés után azonnal napirendre tűzhetné az elnökség. A köz­vetlen munJrxfprogram tehát úgy alakul, hogy előreláthatóan a február 10 vagy 11-i ülésre még kitűzik azoknak a Icisebb ja­vaslatoknak a tárgyalását, amelyeket i-én tárgyal le az egyesitett közgazdasági, munkásügyi, földművelésügyi és igazság­ügyi bizottság. Ezek legfeljebb egy ülésen foglalkoztatják a Házat, amelyet azután a kormány két-három hétre szünetre küld. — A* elnapolás bizonytalan időre fog szólni, mert hiszen ez csupán attól függ, hogy mennyi ideig tart a választójog bi­zottsági tárgyalása. Valószínűnek tartom, hogy a többi bizottság is-erőteljesen mun­kát kezd és a választójoggal egy időben még más fontos gazdasági javaslatokat is le­tárgyalnak. — Ha az ellenzék részt vesz a választó­jog bizottsági tárgyalásán, akkor igen könnyen megeshetik, hogy a két-három■ hétre tervezett parlamenti szünet jóval hosszabbra nyúlik. A munkarendről Seitovszky Béla, a Eás elnöke, munkatársunk kér­désére kijelentette, hogy végleges döntés még nincs. S — A kisebb javaslatok javarészét — mondotta a házelnök — letárgyalja a nemzetgyűlés, de ez egészen rövid ideig tart. A szünet ilyenformán, tekintettel arra. hogy bizottságilag nincs semmi elő­készítve. véleményem szerint elkerülhe­tetlennek látszik. Nelsäüty napol Etésfh a nepiótéü minisztérium ruhaahdéja Az Vj Nemzedék tudósítójától. —* A népjóléti minisztérium az idén is lueg- szervezto ruhaakelóját és a tervezet ezerint a jövő héten akarták megkezdeni a ruhák és a cipők kiosztását. Lengyel Zsolt állam­titkár, aki a népjólét minisztérium részéről intézi az ügyeket, néhány nappal ezelőtt át­iratban értesítette a főváros közjótékonysági ügyosztályát, hogy az akciót a kerületi elöl­járóságok utján kívánja lebonyolítani. Az átirat alapján a közjótékonysági ügy­osztály most intézkedik és ilyen körülmények között a jövő hétre tervezett rnhakiosztá* néhány napot késik. Az elöljáróságoknak! ugyanis először össze kell imi a jelentkező­ket, majd pedig ki, kell választani az err» érdemeseket, s csak azután kezdődhetik a ruha és cipő kiosztása. A jelenlegi tervezet szerint ruhát és cipőt csak állásnélküli köz­tisztviselők, magántisztviselők és foglalkozás- nélküli munkások kaphatnak. A cári család egyik gyilkosa Konstantinápolyban tartózkodik — Az Vj Nemzedék tudósítójának jelentésit Berlinen át — London, január 31. A Daily Mail konstantinápolyi jelentbe sze­rint az orosz cári család egyik gyilkosa Kon­stantinápolyban tartózkodik, Jurovszkyn-ak hívják. Diplomata útlevéllel érkezett január 3-án Konstaniinápolyba. A szovjetkövetségeit ki-bejár, jóllehet az hivatalosan nem vesz róla tudomást T. Izgalom {förügorszagfóan a ftonseanliitópofini gürftg paíriarcüa Magasítása miatt — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentés^ Berlinen át —. < Álén, január gL ] A miniszterelnök tegnap értesítette a parla­mentet a. görög pafcriarchának Konstantiná­polyból való kiutasításáról. A görög sajtó szenvedélyes hangon tárgyalja az esetet és megállapítja, hogy az mélyen sérti a görög nép önérzetét. A patriarch a kiutasítása min­den bizonnyal kedvezőtlenül befolyásolja majd a Görögország és Törökország között már-már, javuló viszonyokat. x. Konstantinápoly, január 3L A görög patriarchs Szalonikibe utazott. A patriarchs nem szándékozik lemondani, hanem Szalonikibe zsinatot hiv egybe, hogy azon a. török kormány ellen tiltakozzon, A tiltakozás jegyzékét a zsinat a Népszövetségnek is meg­küldi. T. % Mai számunk ára 2©00 korona Ilsg I IS IIammI H6l I äätä VII. évfolyam 26. (1576.) szám + Vasárnap ♦ Budapest, 1925 február 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék