Uj Nemzedék, 1925. május (7. évfolyam, 98-122. szám)

1925-05-01 / 98. szám

cussbÄ ■ Bem ÉOr^*^. /jü JB> lUU sartÄSÄ ^ ■ j|I Imii £T SS .ggy ;r2;*SU?-«£S SOM kor. WSrabcn hét- ÜMrI MSjS jWsS a .IlSlP^aSlS lEdSúSniiUnteMn W, ssiris wmmmmmimm. %^bb$ m 1* Vll. évfolyam 98. (1648.) stzám 4 Péü/elC 4 Bodapesl, 1^25 május 1. Kudarcot vallott a toborzás Bulgáriában A kormány sorozásra kér engedélyt a nagyköveti konferenciától Az ántánt leintette Jugoszláviát és Görögországot *— Aa Uj Nemzedék tudósítójától. — Szófia, április 30. A bolgár kormánynak nem sikerült a nagyköveti konferencián engedélyezett oj&bb tízezer főnyi katonát összetoboroznia. A fölhívás nem járt eredménnyel. A bolgár kormány most sorozás utján akarja a hadsereg létszámát emelni, de ehhez a nagyköveti tanács njabb hozzájárulása szükséges. T. Trianoni határok Nagy megnyugvással vesszük a hírt, hogy Vass József népjóléti miniszter Borrxa látogatja a határszéli városokat és személyesen tanulmányozza gazdasági helyzetüket. „Határszéli“: ezt a kifejezést szomorú kény t elenségbő 1 használjuk, mert hiszen a trianoni határokat semmi­képpen sem vagyunk hajlandók elis­merni, határokul elfogadni — s mert ezek a kényszert tett és átmeneti „határok” nemcsak történelmi jogaink és a világ­háború magyar hősiességének megcsúfo­lásai, hanem miniden észszerüségnek is csúfjai. Ezek az átabotában, esztelen vak­sággal megvont saégyenhatárolk első so­ron azt eredményezték, hogy a közelük­ben fekvő magyar városok és községek nagyon szomorú, helyenkint mór-mór válságos gazdasági helyzetbe kerültek. A szégyen, árulás és gonoszság drótsövé- nyed mindenütt szétvágták a gazdasági élet természetes, évszázados érhálózatát Nos. azt nemcsak érzelmi okon hisszük rés tudjuk, hogy a halálosnak szánt cson­kítás nem fogja elérni végső célját, ha­nem a történelem belső logikája és a ter­mészet megmá»ithatatlan törvényei je­gyében is valljuk, hogy a trianoni hatá­rok nem sokáig tarthatnak- De addig, amig a történelem nagy igaasáetervéee el­következik. mindent meg kell tennünk, hogy a határszéli magyar városok és köz­ségek lassú, folytonos vérzése ne hatalma­sodjék halálos elvégzéssé. Mert ez nem­csak szorongatott magyar testvéreink érdeke, hanem egyetemes érdeke az egész nemzetnek, a jelenre szólóan éppúgy, mint a jövőre vonatkozóan. Nem szabad, hogy az. amit a történelem igazságtovésének neveztünk, a felszabadulás nagy napja Téreves ztett nemzedéket, emiberüfcfogyott vagy lerongyolt városokat és falvakat ta­láljon. Nem szabad, hogy magyar embe­rek ezrei ne csak a trianoni határsaabda- láson való keserűséget érezzék, hanem valami afféle keserűség is lopózhassók szivükbe, hogy itthon is árváik, elhagyot­tak. s hogy odaát talán nem lenne hazá­juk, de lenne türhetőbb megélhetésük. Nekik, akik jobban véresnek, mint mi, jobban kell érezniük az állam gomdoufko- dásáit, szeretetét. s azrain át a nemzet egé­szével való széttéphe tetten összefijggóst. Ezek azok az okok, amelyek miatt meg­nyugvással és örömmel látjuk a népjóléti miniszter körútját s amelyek miatt szép, bensőséges eredményeket várunk tőle. Különösen fontosnak ás helyénvalónak tartjuk Sopron, Kőszeg, Sátoraljaújhely, Miskolc és vidékének fölkarolását, speciá­lis sérelmeik orvoslását. Mert a magyar kérdés ma pregnánsabban oda van szö­gezve a világpolitika horizontjára, mint valaha. Az igazságtalan és tűrhetetlen bé­keszerződések revíziója felé ma már Mus­solini lovaglócsizmájában, Balduin lakk­cipőjében és Hindewburg sarkantyú» marsallcsizmáj ában egyaránt nagy lépé­sekkel halad a történelem. S a magyar irredentizmus politikájának legkomo­lyabb, legfontosabb része éppen az, ame­lyik nem hangos, amelyik nem is nevezi magát irredentának, hanem, amely né­mán, a maga eredményeivel szolgálja a komoly, történelmi jelentőségű irreden­tizmus előfeltételeit. Ezt a komoly, tar­talmas munkát köszörűjük s elmaradha­tatlan eredményeit nyugodt bizonyosság­gal várjuk. Bukarest, április 30. A Dimincaka jelentése szerint a nagy­követi értekeidet határozata következté­ben, hogy ideiglenesen megengedi a bol­gár hadsereg lét számának feJemtiásét. to­vábbá ama tiltakozások következtében, «melyek főleg Jugoszlávia és Görögorsaág részéről történtek, az anaol ás a francia kormány bukaresti, belgrádi és atom képviselői utján barátságos tévést tett abban at irántiban, koav Romániát, Ju- ffosaldvidt és Görögországot rábírta. nt ellenezzék e határosat érvényesítését. A nsgyhataárnak kimutatták, hogy a bolgár hadsereg időleges növelését elherülhetet- Un körülménynek tekintik, mátr pedig ál­talános európai érdekből, boarr Így véget bheaeeu vetni a bulgáriai aiwureh tárnak. A lap árteaiilése ewerint a román kormány a nagyhatalmak intervenció iát ióindulat- tal fogadta, mert teljesen egyezik a ro­mán kormánynak as első pillanat tól kezdve elfoglalt magatartásával. Felfo­gása szerint a bolgár haderő ideiglenes növelése sokkal kisebb veszedelmet jelent. ügy i%i, öreg szélhSruos került tegnap rendőrkézre, aki már végifflpróbália a volt NagymagyarorKság ösazee fegybáaaát és börtöneit és vögtgesaM« egész Magyar­OTBBÍffOt. Az utóbbi években hosszú ideig nem hal&aiott magáról, mit végre mást egy féhnllHárd koronás sikkasztás ré­vén ismét rendőrkézre jutott. légnap hajnalban a budapesti főfcapl- tánraásera távirat érfcewett m törökment- wéMósi csendőntóffttS, amMy arra kéri a budapesti főkapÜ«eny*á*oé, bogy Borén Gyula ismert .rsélhámoet, aki 1871-ben Kassán született, tartózta»», le, mert Tö- röksrmtiniklóecm közel félmülLlárd koro­nás sikkasztást követett el és valósmnüen Budapestre menekült, A nyilvántartó hi­vatalban szerepel Barta Gyula neve. Fénykép és suemétyleirás is van róla. Azonnal detektiveket küldtek ki elfogaáá- oám. A hajsza bámulatos gyors eredmény­nyel végződött. Még nem volt dél, mikor mér Bartát előállították a fő­kapitányságra. A detektív akkor fogta el, mikor az egyik belvárosi üzletből kilépett és a rá várakozó fiákkor félé ment A dehefcfówel együtt beültök a kocsiba és azúrt jöttek a főkapitányságra. Időközben a főkapitányságon fid hajtőik telefonon a törökszentmiklósi csmdőrsé- get és részletes felvilágosítást kértek Barin, Gyula ügyébe®. A csendőr ség az eoetet a következőképen vámolta: Kedden délelőtt megjelent Barta Gyula a törökszentmiklósi gőzmalom r.-t. irodá­jában és a gőzmalom igazgatóját kereste. Bevezették. Az elegáns Barta Gvula sa­ját nevén mutatkozott be. Pecséttel és alá­írásokkal ellátott szerződéssel igazolta, hogy Ssinyei-Morse Félix, a törökszent­miklósi Boatoti uradalom vagyonkezelője, mintha Bulgáriában tovább tartanak aa anarchikus állapotok. Az írtán i és belgrádi kormány állásfoglalása még nem ismere­tes. art hiszik azonban, hogy de act foa- nalc tenni a nagyhatalmak ajánlatának te csak arra fosnak szorítkozni, hogy a létszámemelés időtartamát saígoruam tart­sák be és hogy a határidő leteltével ismét lépjenek életbe a ncuilly-i szerző.lés hatá­roz már; yat azokkal a rendelkezésekkel együtt, amelyek a katonai ellenőrzésre vo­natkoznak. . — Ai üj Nemeetlék tudósítójának Jelentés* Berlinen át. — Pária, április 10 Politikai kCrökben híre jár, bogy a brit kormány Bcifrádban diplomáciai lé­pest tett, melynek során hangoztat te hogy a brit kormány felfogása szerint a bolgár hadsereg létszáma nah Hmtgj&r emberrel való emelése c Tkerü l hellénül szükséges és e létszámemelés miatt a belgrádi Jeor- mánynak jogos aggodalma nem lehet. T. őt inspektornak «aeraődtotte. Az icaoaMa megtörhette utón érv másik kárt vett elő, amely szertrat Szinstoí-Merse Félix afleal bis*a meg őt, hogy néfeánr vagon tavalyi gabonát adjon eL Táskájában mintákat is hozott ma­gával, amelyekből látni lehetett, hegy a legfinomabb minőségű bánó­ról van sbó. Megfelelő árat követelt és igy az üzletet megkötötték. A ma­lom megvett 4M millió korona áru gabonát. Bőg tön ki is akarták fmerteá az összeget, ue Barta art mondta, hogy készpénzben csak ötven miHió korrún át admnaffc, a töb­bit pedig állítsák ki váltóban, valamelyik budapesti bankra intézve. Az üzlet meg­kötése nt»u Barta isnaót zsebreteéte m. irwtókaé, elbues naott és ^távozott a ma­lomból. A malom igsmaióját a véletlen métr az­nap összehozta Szinnyai-Mcrse Félix-szeL Az igazgató a gabona vételről kezdett be­szólni. amire Színijei-Mer se Félix mód fe­lett csodálkozni kezdett, mert ő semmi­féle megbízásról nem tudott­Rögtön látták, hogy saéUtám osság történt. Maikor az igazgató mesmKmdDtia a szél­hámos névért, Szinyci-Mcrse Félix emlé­keseit, hc^y néhány hónappal czolőtt járt nála egy ilyen nevű ember és állóét kért. Többet nem tudott erről az emberről. Valószínű, hogy csak azért jelentke­zett állásért, hogy hivatalos papíro­kat lophasson és az uradalom pecsét­jét megszerezhesse. A malom természetesen nögtön jelen­tőét tett a törökszentmiklósi csendőrség­nek. Fülei. Szántó László rendőriogalmazó ma délelőtt azonnal megkezdte a heteiéért Barta Gyula kihallgatását. _ Barta elis­merte, hogy a manővert ő követte el. Csak az elten tiltakozott, bogy ez sikkasz­tás volna. Előéletének megállapításakor sem­mire sem akart emlékezni. Csak las­sanként vallotta be, hogy itt és amott egy-két vagy három évig terjedő fegyházbüntetést ült le, csalásért, sikkasztásért és okiraihamisitásért. Art beismerte, hogy az a szerződős, amellyel magát igazolta, hamis volt. — Hotman vette a bélyegnőt — kérdezte a rCTwtőrf ogal m«*ö. — A bélyegző az enyém — válaszolta Barta ■ Gyula. — A saját bélyegzőmmel bélyMBBxtem le a seereödéet, — Hogyan jutott ehhez a bélyegzőhöz? — ügy, hogy én csináltam, tehát aa enyém. Azzal a trükkel próbált védekezni, bogy naivnak tetette magát. — Én kérem, szépen. — folytatta to­vább — október óta á’áás nőikül vagyok és eaéri gondoltam, hogy valahogyan pénzt kefl szerezni. Nem akartam sikkasztani, csak köl­csön akartam pénzt kapni a gőzma­lomtól. És hogy Itt állok, annak önök az okai, fogalmaáó ur. Én ugyanis úgy gondoltam a dolgot, hogy felvessem a penrt a malomtól, átve­szem a négyszázmillió koronáról móló váltót, feljövök Budapestre, megejtem a bevás*riá»»imnt, — eddig húszon h atmil- Mó koronát költöttem — a megmaradt 24 müió koronával és a váltókkal pedig visoíoutazom Töröbszentmiblósra, A ma­lommá! elmondom a dolgot, viswrawclorn a váltókat és a 24 milliót. — A malomban látni fogják, milyen becsületes ember vagyok és elállnak a föl­jelentéstől. As elköltött pénzre vonatko­zóan pedig megígérem, bogy lassanként vissza fleetgetem. Ez volt a becsületes ssőndékom és esek sjsórt non», ha jfbettani végre, mert a detektív elfogott. A főkapitányságon természetesen item respektálták Barta védekezését és előzetes letartóztatásba helyezték. A lakásán ház­kutatást tartottak. Szobája tele volt csomagokkal, ame­lyeket tegnap délután küldöttek oda különböző belvárosi cégek, ahol be­vásárlásait tette. Mfoctezt behozták a főkapitányBSgra. Selyem ing, selyem harisnya, lakkcipők, felöltők, kestyük, selyem nyakkendők egész tömegével fekiieznek » rendőrség előtt, amely azt lefoglalta. Úgy hogy né­hány millió korona hijján a malom egész kára megtérül. j^MiaillliÜP^IllliPWI !■ un mjTi áll dili A kommunisták merényletet terveznek Chamberlain ellen Bosszúból akarják meggyilkolni — Az Uj Nemzedék tudósító jónak jel estise Berlinen át. — London, április 30. A lapok újabb értesülései megerősítik, hogy Chamberlain, allen gyükön kommu­nista merénylet Ítészük Az újabb részle­tekből mogállopitható, hogy a kommunis­ták bosszutarvéről van szó, mert Cham- bcrlaivmnli tulajdonítják az angol-orosz kereskedelmi szerződés feibáritását és Szovjet-Oroszország elismerésének meg­akadályozását. A Chamberlain ellen inté­zett támadást bulgáriai forradalmi üael- mekkel hozzák összefüggésbe. A merény­letet egy európai fővárosban, melyet a kommunista üzelmek fészkének ismernek, készítették elő. T. HfíSfi gyiiésen EisziirfóSi a mmmvl szecüitieHinlirata Piri etflfe illicit . — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — Pozsony, április 30. Nemes szooiáki omol ura la pósrttithárt egy gyűlésen, «melyen beszédet mondott. ismeretlen ember leszúrta. A merénylőről annyit tudnak, bogy a kommunista, várt tagja. Nemes röviddel ezelőtt 'lépett át a kommunistáiktól a szocialista pártba, úgy hogy a merényleteit politikai bosszú zu­gaikat ki T. Félmilllárd koronát sikkasztott agy rovottmuKu szélhámos a törökszentmiklósi malomtól A szélhámost bevásárlás közf»ero letartóztatták Csak kölcsönt akart a malomtól — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — ll

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék