Uj Nemzedék, 1925. június (7. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám

Vll évfolyam 123. (1673,) &zám 4 Sszetrdla Budapest, 1925 funius 3. Vétó Amilyen napsugara«, lélekfrLssitő volt a két pünkösdi ünnep, olyan gonosz, sötét és méreghintő ajándékkal szolgált a ma­gyar politika püskösdje. Az a botrányos újságcikk, amely egyik „konszolidációs" újságnak pünkösdvas árnapi számában megjelenít, Beniczky Ödön volt belügymi­niszter — és tegyük hozzá: volt néppárti, antiszemita újságíró és politikus — visel­kedése és az az egész politikai összeeskü­vés, amelynek sötét árnyéka a Somogyi- akció eddigi fejezeteiből már rávetődák az elkövetkező napok történetére, kell, hogy azonnal elmondássá a komoly nem­zeti közvélemény hangos és kíméletlen vé­tóját. Mindenekelőtt vétót kell mondanunk az ellen, hogy Somogyi Bélának, a Népszava szerkesztőjének tragikus — de a szólsővö- röis agitátor múltja után és a vörös rém­uralomra bekövetkezett természetes reak­ció levegőjében egészen speciális megíté­lést igénylő — esetét 1925-ben politikai or­gyilkosságra és a nemzet amúgy is föl- dult békéjének végső megsemmisiitésére használja föl egy politikai érdekszövet­ség. Ami az egész Somogyi-ügyet illeti: az a része, amely hivatalos közegekre tar­tozik, azoknak a közegéknek a dolga és a közvélemény megnyughatik az ő lelkiis­meretességükben. Semmi esetre sem en­gedhető meg, hogy most napokra, talán hetekre félretólják miatta azokat a sür­gős, szociális kérdéseket, amelyek megol­dására a kormányzat és a nemzetgyűlés elsősorban hivatott. Semmi és elve sem tűrhető, hogy a végtelenül fontos genfi tárgyelásnak háttérül egy olyan ország képe álljon, amely maga sem a maga kétségtelen jogait és sérelmeit bangsn- 2 y ózza zárt egységben, hanem darabokra hullottan vergődik egy tervszerűen és ha­misan megdugasztott politikai botrány fertőjében. Semmi esetre sem tűrhető, hogy az októbristák szövetkezve néhány túlzó legitimistának fékezhetetlen egyéni gyűlöletével és hatalmi ambíciójával, a pártoskodás Pandera-szelencédét meg­nyissa és a szenvedélyek förgetegében végső rohamot próbáljon intézni a ma­gyar álflameszme és a nemzeti társadalom eléggé megingatott bástyarendszere ellen. De vétóval kell felelnünk arra a kísér­letre is, amely szeretné Beniczky Ödön­nek és vörös oimboráinak Viselkedésével és harcmodorával a jogfolytonosság ko­moly híveit kompromittálni. Nem: az örö­kös királyság eszméje sokkal magasabban áll, Szent István koronájának fénye sok­kal szeplőtelenebb, a komoly legitimizmus komoly híveinek lelkisége sokkal neme­sebb, tisztább és férfiasabb, hogysem ilyen eszközökre szorulna nagy nemzeti céljai­nak kiküzdésében, hogysem ilyen harc­modorral mocskolná meg magát, és bogy- sem indulatok és szenvedélyek féktelen erejével éppen azok mellé sodortatná ma­gát, akik az ezeréves magyar trónt meg­döntötték s a magyar nemzetet apostoli királyával együtt az ő nagy történelmi katasztrófájába taszították. Mi tehát óva figyelmeztetünk minden­kit, — fent és lent — hogy ettől a politi­kai botránytól s annak esetleg a nemzet­gyűlésben és -a sajtóban megnyilatkozó hangzavarától ne zavartassa meg agyá­nak józan Ítélőképességét. Ne ugrathassa magát senki, — sem az ellenfelei, sem a barátjai által. Sokkal átlátszóbb az egész skandalumnak végső célja, sokkal ismer­tebb rendezőinek szomorú, efial teszi gon­dolkozása, hogysem akár a kormányzat felelős tényezői, akár a nemzet zöme be­folyásol tatbatnák magukat ezzel a gonosz kis játékkal és játszadozóival. A nemzet a maga belső sebeivel van elfoglalva, ezeknek a sebeknek a gyógyítását kívánja, ebben dolgozzék kormány és nemzetgyű­lés egyaránt, — s akkor hiába próbálkoz­nak a magyar politika újpesti pénzhamP siiéi, s nem fog sikerülni a magyar poli­tikai és közélet hullamérgezése, amelyet* most némely gyászos urak megpróbálná­nak. Beniczky Ödönt nem a Somogyi-Bacsó-Ugy miatt tartóztatták le H Régebbi jogerős fogházbüntetését kezdte meg — A balol­dali ellenzék rendszeres politikai hadjáratra akarja kihasz­nálni Beniczky Ödön kiszínezett és tendenciózus vallomását — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A két pünkösdi ünnep váratlan eis egy politikai érdekszövetség messzemenő, cél­jaira élesen rávilágító szenzációkat hozott a magyar politikai életnek. Az Az Újság ciniü — állandóan konszi lodáci ós törek­véseit hangoztató ós „szélsőségek" ellen hadakozó — napilap, amelynek a buda­pesti bankvilággal való összefüggései ismeretesek, pünkösd vasárnapi - számá­ban közreadta Beniczky Ödön volt bel­ügyminiszternek azt a vallomásait, ame­lyet a Somogyi—Bacsó-gyilkosságra vo­natkozóan írásban a katonai ügyészség elé terjesztett. A lapot ezért — tiltott közlés címén — elkobozták. Viszont Be­niczky Ödönt tegnap délután a rendőrség letartóztatta és a budapesti ügyészség fog­házába szállitatta. A letartóztatás hire érthető meglepetést keltett, mert az első órákban az a felfogás terjedt el, hogy Beniczky Ödönt a vallo­másában foglalt súlyos kormányzósérté­sek, továbbá hivatalos titok megszegése miatt tartóztatták le. Mára azonban ki­derült, hogy Beniczky Ödönnek régebbi, 14 napi fogházbüntetését kellett j un ins 2-án — az ügyészség ugyancsak régebbi intézkedése értelmében — megkezdenie. Az egész Beniczky-ügyről, amely körül szervezett politikai roham készül az egész mai kormányzati rendszer és a keresz­tény-nemzeti eszme ellen, részletes tudó­si tásunk itt következik. Niért kobozták el Az Újság vasárnapi számát? Az M. T. I. tegnap, vasárnap a következő közleményt adta ki: Az „Az Újság“ május 31-1 számában „Beniczky Ödön vallomása a Somogyi-gyilkosságról“ cim alatt megjelent közlemény miatt — mely­nek nyilvánvaló tendenciájú, vakmerőén rágalmazó tartalma általában nagy fel­háborodást keltett — az illetékes kormányhatóságok a megtorláshoz szükséges törvényes intézkedéseket azonnal foganatosították. Beniczky Ödön ellen hamis vád vétsége, kormányzósértés vétsége és a hivatali ti­toktartás megsértésének vétsége miatt. Az Újság cimü lap ellen pedig tiltott közlés vétsége miatt az eljárás megindult. Vasúmat) délelőtt tiz órakor érkezett a főkapitányság központi ügyeletére a te­lefonértesítés Molnár Ferenc dr. sajtó soros vizsgálóbírótól: Az „Az Újság“ cimü politikai napilap ma reggeli számának elkobzását rendeltem el. Kérem a főkapitányságot, hogy ezen intézke­désemet foganatosítani és az összes fellelhető lappéldányokat lefoglalni és összegyűjteni szíveskedjék. Néhány perccel ezután a telefonbeszél­getés után nagy bűncselekmények idejére emlékeztető sürgés-forgás támadt a főka­pitányságon. Mozgósították valamennyi az épületben tartózkodó detektívet és kör- telefonon parancsot adtak le az összes kerületi kapitányságoknak. Nem telt el egy negyed óra és a detektívek és rend­őrök gépei indultak el a főkapitányság­ról és a legkiiltélkibb őrszobákról is. hogy összeszedjék az Az. Uisáa megtalálható példányait. Ugyanekkor a távíró hivatal­ban. pedig már kopogtatták a sürgönyö­ket a vidéki rendőrkapitányságok részére. A sürgönyök egy mondatból álltak: Vasárnapi Az ■Újság vizsgálóbírói intézke­désre elkobozandó. Főkapitányság. Ezalatt a pesti kávéházakban már min­denütt olvasták Az Újság inkriminált cik­két és lázas és izgalmas viták fejlődtek ki fölötte. Megállapitha.tó, hogy a főváros közönsége szinte egyönte­tűen felháborodott a cikk tartalmán és a felháborodás elkeseredett sza­vakban tört ki a lap. de főleg Be­niczky ellen. A közvélemény Ízléstelennek minősí­tette e vakmerő támadást, amelyet a volt belügyminiszter a kormányzó személye ellen elkövetett & sok helyen a kávés a vendégekkel egyetértőleg összeszedte és félretette az Az Újság pünkösdi számát. Csak egynéhány kávóbáz volt Budapes­ten, ahol nem tört ki a cikk nyomán a felháborodás hangja. Ezekbe közismerten azok az elemek járnak, melyek lelkűk mé­lyén sohasem fogják tudni magukat azo­nosítani a magyar lélekkel és a magyar érzéssel. A történeti hűség kedvéért le kell szögeznünk, hogy ilyen kávóbáz is csak igen-igen kevés volt vasárnap Buda­pesten. A többiek közönsége hangosan kö­vetelte a laip elkobzását és valóságos éljenzéssel fogadták a de­tektiveket és a rendőröket, akik meg­jelentek az újságok összeszedésére. A közönség maga segített az összes pél­dányok felkutatására ós akik reggel szo­káshoz hátai megvették az Az Ujság-ot, saját példányukat is kihúzták a zsebükből és átadták a detoktivekmek. Simán és gyorsan ment minden ós nem telt bele másfél óm: az egyes őrszobákon halom­ban hevertek az elkobzott újságok. A pá­lyaudvarokról, elárusító bódékból, rikkan­csoktól és magából Az Újság szerkesztő­ségéből és kiadóhivatalából minden pél­dány a rendőrségre került. Itt átkötözték, lepecsételték a hatalmas ujságnyalábokat és félretették további intézkedésig. Püsfcösd vasárnap déli tizenkét óraikor a főkapitányság jelentette a vizsgálóbíró­nak, hogy az elkobzás végrehajtatott. Letar (n atlá iI .a. oky Ödönt Hétfőn délben a királyi ügyészség'írás­beli Utasítást küldött a budapesti, állam- rendőrség ’ főkapitányságához, hogy' Be­niczky Ödön volt belügyminisztert a- Mu- zeum-útca' 5.' szám. ‘ alatt lövő ‘. lakásáról' sürgőkön állítsák ’ élő; á főkapitányságra,, tartóztassák le és baládékta1 anül szállít­sák a budapesti királyi ügyészség fog­házába, A központi ügyelet vezetője, Horváth Antal főtanácsos' azonnal intézkedett, hogy az ügyészség, parancsát végrehajtsák, pe-' niczky Ödön lakására detéktivéket kül­dött, aki azonban nem volt odahaza sem fédegy óraikor, sem pedig félkettőkor. Be­niczky Ödön csak három óra után érkezett haza, amikor is a detektívek felszólították hogy kövesse őket a főkapitányságra. Be­niczky Ödön szól nélkül rendelkezésére ál­lott a detektivefcnek és behajtatott a fő­kapitányságra. Horváth főtanácsos kö­zölte vele, hogy a királyi ügyészség uta­sítást adott előállítására, mert lí napi jogerőé fogházbüntetését nyomban mea kell kezdenie. Beniczky Ödön előállításáról jegyző­könyvet vettek fel s a jegyzőkönyv alá­írása után nyomban automobilba ültették és átszállították a királyi ügyészségre. A csukott rabszállitó automobilban Schreiber Dániel rendőrkapitány és két detektív ült a letartóztatott Beniczky Ödönön kívül. Beniczky Ödönt átadták a fogházban a fogházfelügyelőségnek, a mely nyomban felvette személyi adatait a törzskönyvbe és egy második emeleti cellában helyeztette él. Beniczky Ödönt egy olyan cellába he­lyeztek. amelynek villamos világítása van. Este ágyneműt szállítót lak be hozzá s a volt belügyminiszter azt a kérelmet terjesztette elő. hogy másnap, vagyis ked­den szeretne külön étkezni, intézkedjenek, hogy egy vendéglőből ebédet hozzanak- A királyi kúria Beniczky Ödönt sajtó utján elkövetett becsületsértés miatt két­heti fogházra Ítélte. Beniczky Ödön a be­csületsértést Sréter. István volt honvé­delmi miniszter elten követte el. Letar­tóztatása semmiféle összefüggésben nin­csen a Somogyi-gyilkosságban tett vallo­másával: a két dolog nyilván nem vélet­lenül egybeesett időrend dolgában. Beniczky Ödön letartóztatása a szenzá­ció erejével hatott, a liberális hétfői sajtó összefüggést konstruált a Somogyi-ügy és Beniczky Ödön letartóztatása között, hogy a. hatóságokra és a kormányra a törvénytelen eljárás bélyegét ráégethesse. Az eljárás azonban megindult az Az Új­ság ellen' is tiltott közlés óimén. Erre vo­natkozóan megtörtént az intézkedés. Ba­rátiig Bálint királyi' főügyész, az ügy re­ferense, ebiben' az ügyben tanácskozást folytatott Sztradhe Gusztávval, a buda­pesti királyi ügyészség vezetőjével. Agai Adolf, Az Újság felelős szerkesz­tője, még mielőtt idézést kapott volna, jpgi_képviselőjénék, Vajda Ödön dr.-nak kíséretében megjelent a királyi ügyészség folyosóján és kijelentette, hogy még nem kapott semmiféle hivatalos idézést, a ki­rályi ügyészség csak pünkösd vasárnapjá­nak reggelén értesítette, hogy Az Ujság-ot tiltott közlés és kormányzósértés miatt el­kobozzák. Ágai Adolf azt a színezetet igyekezett adni megjelenésének, mintha kizárólag Beniczky Ödön sorsa érdekelte volna. Va­lóságban azonban azért jelent meg, ne­hogy a lapját súlyos jogkövetkezmények érjék és hogy eljárását személyileg lá­ma gy arázza, Beniczky Ödön, előre megrendezte a dol­got, mert el volt készülve letartóztatására. Amikor, á detektívek lakására jött.ek, csep­pet' sem volt'meglepődve s már napokfeat ezelőtt'megtett minden előkészületet arra, hogy a fogházba bevonuljon Hai számunk ára 3000 korona A I j / f \ ti f éN' ., . af \ / / ‘ 7 , . aub»'»“'*- j J-f—r 330.000 SoJraS*— Honvéd -utca ‘imám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék