Uj Nemzedék, 1925. augusztus (7. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

VII. évfolyam 171- (1721.) ssám + SsZOIUbaí ♦ Budapest, 1925 augusztus I. Ne zaklassanak! A szombathelyi tüntetés visszhangja még itt vibrál és itt reszket az egész magyar társadalom lelkén és szivén, a szombathelyi erőszak még mindig izga­lomban tartja a magyar társadalmat s bármennyire el is intézték a kérdést formailag, lényegileg nem tudták elin­tézni, mert a magyarság ki van téve a katonai bizottság és ellenőrző tovább való tapintatlanságának, ki van téve a további zaklatásnak. Addig, amig ezzel a rendszerrel nem szakit az ellenőrző bizottság, amig névtelen feljelenté­sekre, belső ellenségek besiigásaira hallgatva, magyar állampolgároknak magánlakásába akarnak törni, amig magyar hatósági szerveket, lettének légyen azok bármilyen kisrendüek is, inzultálnak, addig minduntalan ki lesz­nek téve a tüntetésnek, amelyet a vi­lágnak semmiféle hatalma és szuro- nyos ereje nem tud megakadályozni. Egy nemzet önérzetével való játék és visszaélés folyik immáron hosszú esz­tendők óta: katonai bizottságok autóz­nak és fölényeskednek végig az orszá­gon, úgy kezelvén a magyarságot, mint valami gyarmatot. Az angol fehérbőrű, a szinesbőrü rabszolgák között _ nem viselkedik olyan fennhéjázóan, mint a katonai ellenőrző bizottság egynémely kisántánthoz tartozó tagjai, akik gyű­löletük egész tartalmát elhozták ide Magyarországra a magyar önérzet _ és a magyar nép állandó provokulására. Ez az oka a meg-megujuló tüntetések­nek és felvonulásoknak, ez az_ oka, hogy a tömegharag kigyullad, mint a sötét éjszakában fellobbanó máglya mindenütt, amerre járnak. Egy kis ta­pintat és talán egy kis megértés egy megalázott nemzet iránt és már nin­csen semmi baj. A magyar nemzet ci­vilizált nemzet, amely meg szokta tar­tani a szerződéseket és a kötelezettsé­geket, s nem olyan, aki más magyará­zatot ad a vállalt kötelezettségnek. Ha belement a lefegyverzésbe, akkor le is fegyverzi önmagát és nincsen semmi szükség sem a katonai ellen­őrző bizottság különös buzgalmára és állandó provokálására. A megértés és a tapintat hiánya okozta a kecskeméti, a pécsi és most a szombathelyi tüntetéseket. Ezekben a tüntetésekben a nemzet lelke jelentke­zett. Az a törhetetlen magyar lélek, a melyre Birmingham nemrégiben meg­jelent könyve mondja: a hajthatatlan és törhetetlen magyar lélek teherbíró képességének is megvan a maga ha­tára. A törhetetlenség és hajthatatlan- ság nem jelenti a meghunyászkodást, nem jelenti a megalázkodást és nem jelenti a mindent eltűrő balkáni rab­szolga természetet. Szombathely népé­nek tüntetésében ez a lélek jelentke­zett csupán. Büszkén köszöntjük ezt a várost, amely az európai kultúrának és civilizációnak egyik bástyaszerke­zete és bástyája a magyar nemzeti gondolatnak is. Szombathely mindig ott volt a nemzeti harcokban és küz­delmekben, kulturált és nyugateurópai szellemű népe mindenkor kitartott a nemzeti gondolat mellett. Szombathely állott ellent Szeged mellett legjob­ban a vörös förtelemnek, a bolseviki gazságnak, Szombathely volt az ellen- forradalmak mindenkori bástyája és gyülőhelye, Szombathelytől retteget a vörös rémuralom bandája és Szombat­hely megőrizte magyar lelkét, szivét minden csapásokon, minden gazdasági, politikai és egyéb természetű szeren­csétlenségeken keresztül is. Szombat­hely arcáról hiányzik a nemzetközi zsidóvonás, amely Budapest ábrázatát annyira eltorzítja és ez a város nem volt hajlandó hasra vágódni az ellen­őrző bizottság katonai egyenruhái előtt, mint ahogy végignyult a korzó és a Ritz-szálloda parkettján az a si- berelem, amely a magyar fővárosra erőlteti a maga jellegét. A magyar vidéki városokban még élnek á tradíciók, még meg vannak a múlt emlékei és nem vesztek ki a szi­vekből a történelmi hagyományok. A magyar vidéki városok jelentik és képviselik az ellentálló erőt minden idegent minden jött-ment ellenében, légyen az nemzetközi zsidó siber, vagy légyen az az idegen hatalmasságok eszköze. Büszkék vagyunk erre a vá­rosra, amely hangot adott a nemzeti elkeseredésnek és a nemzeti sérelem­nek. Azok az ellenőrző urak, akik gyarmatként akarnak kezelni bennün­ket, már a harmadik leckét vették ab­ból, hogy a magyar vidék nem azonos a magyarnak mondott fővárossal, hogy a magyar vidéken más a szellem és más a szív. A törhetetlen magyar lélek nem Budapest kupolás házrengetegé­ben lakik, hanem a magyar vidéke^ lakik, Kecskeméten, Pécsett, lakik Becs, julius 31. A magyar-osztrák'kereskedelmi tárgyalások az eddiginél kedvezőbb mederbe jutottak az­zal, hogy a magyar delegátusok a tegnapi tár­gyaláson magukévá tették a kontingentálás elvét. Az osztrákok ugyanis azzal a követe­léssel állottak elő, hogy a magyarok nagyobb számú cikk jelentéktelen kiviteli megkönnyí­tése helyett ; két vagy három cikkre nézve adja­nak kiadós, kedvezéses beviteli kon- \ tingenst. A magyar delegáció ebben az ügyben beható tárgyalásokat folytatott - a budgpesi -intéző tényezőkkel és abban a helyzetben volt, hogy elvben hozzájárulhatott az osztrákok kívánsá­gához. A részletekben azonban nehézségek ál­A meggyilkolt Leirer Amália gyilkosai­nak bűnügyében ma délelőtt szenzációs fordulat állott he a budapesti büntető- törvényszéken. Medvés-Medico István vizsgálóbíróhoz ma délelőtt névtelen fel­jelentés érkezett, amely szerint a Leirer Amália meggyilkolásával és kirablásával gyanúsított Okolicsányi László közvetle­nül az elfogatása előtt nagymennyiségű dinamitot rejtett el az elektromosmüvek igazgatósági épületében levő hivatali he­lyiségében. A névtelen feljelentés szerint Okolicsányi László a dinamitot azért sze­rezte be, hogy felrobbantsa vele a prágai gyors­vonatot. amelyen tudvalévőén ál­landóan dúsgazdag .kereskedők szoktak Prágát a utazni, hogy ott üzleti ügyeiket lebonyolítsák. Okolicsányi a feljelentő szerint azért akarta a prágai gyorsvonatot felrob-1 bántani, hogy ezáltal magának pénzt szerezzen és igy külföldre szökhessen. Borzalmas tervét azonban nem tudta véghezvinni, mert időközben a rendőrség a Leirer-üigyből kifolyóan letartóztatta. Megemlíti a feljelentő, hogy a dina­mit m^g jelenleg is Okolicsányi László hivatali szobájában, a vadászfegyverek közó van elrejtve. Medvés-Medico István vizsgálóbíró a feljelentés kézhezvétele Szombathelyem s a magyar vidék soha, de soha nem fog belenyugodni tudni abba, hogy idegen urak az őket meg­illető jogkört,- illetve formákat_ túl­lépve, magyar alkalmazottakat inzul- táljanak és magyar emberek magánla­kásába betörjenek. A magyar vidék őrzi a magyarság történelmi tradí­cióit és a magyar vidéki városok álla­nak őrt a magyarság önérzete mellett, amely önérzetet Budapest nemzetközi zsidó szemetje mindemkor feladott. lottak elő, amennyiben, arról, hogy a vám- kedvezés milyen mértékű legyen, még nem tudták megegyezni. Ma újabb tanácskozás lesz, amelynek döntő jelleget tulajdonítanak. Az eddig tapasztala­tokra való tekintettel jóslásokba bocsátkozni nem lehet, annál kevésbé, mert a delegáció kö­rében is ellentétes vélemények vannak- a tár­gyalások közvetlen eshetőségéről. A legtöbb felfogás mégis úgy szól, hogy a provizóriumot ma, vagy holnap megkötik. Akadnak azonban szkeptikus hangok is, ame­lyek a provizóriumos tárgyalás meghiúsulá­sát tartják valószínűnek és már szükségesnek tartják hangoztatni 'azt is, hogy a provizó­rium meghiúsulása nem prejudikál a végleges kereskedelmi, egyezség megkötésének. után. tekintve, hogy más oldalról is ko­moly gyanuokok merültek fel arra nézve, hogy a névtelen feljelentés a való­ságnak megfelel, még ma délelőtt elrendelte az elektro­mos müvek Váci-ut 72—74. szám alatt lévő palotájában a házkutatást. A vizsgálóbíró végzése szerint a buda­pesti királyi törvényszék holnap délután 1 órakor fogja foganatosítani a házkuta­tást. Ezen a házkutatáson az érdekelte­ken kívül jelen lesz Okoliosánm Lászh védője, Altorjay Sándor is. A házkutatás ugyanekkor ki fog terjedni arra is. hoay Okolicsányi hivatali szobájában nincsenek-e el- • rejtve Pödör Gyulától származó levelek, amelyek a Teréz-köruti rejtélyes rablógyilkosságra fényt vethetnek. Úgy Medvés-Medico vizsgálóbíró, mint Altorjay Sándor védő rendkívül sokat vár a holnapi házkutatástól. Abban az esetben, ha a házkutatás tényleg ered­ménnyel járna, ás ba a házkutatáson je­lenlévő hatósági személyek valóban meg­találnák a (limamitot. ugv akkor értesülé­seink szerint a vizsgálóbíró el fogja ren­delni az irányban, is a nyomozást, vájjon Okolicsányi László nem vett-e részt az utóbbi evek bombamerényleteiben. P. Hangba ünneplése a Központi Sajldváiiaialnál — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Ma délelőtt P. Bangha Béla ellátogatott a Központi Sajtóvállalat Honvéd-utcai hatalmas palotájába is, ahonnét naponta indulnak sdk- sok ezer példányszámban missziós útjukra a keresztény nemzeti megújhodás lapjai az Uj Nemzedék és a Nemzeti Újság. Az ő látogatása naik az udvariasság, valamint a szeretet és ra­gaszkodás raienyilatkozásán kívül még külön­leges és mélyebb jelentőséget ad az a körül' meny, hogy Magyarország e hatalmas 'ijság- palotájárnak és kiadóváBalatánakL megterem­tése az ő fáradhatatlan nagy buzgalmának /h t eredménye. Az ő nagy koncepciójú elgondoló- /J sának oredméuye, hogy ma keresztény lapok x\, állnak csatasorban a megcsonkított haza s a I, forradalmak által tönkretett, nyomorbavert keresztény társadalomi érdekeinek vértelmezé­sére. Délelőtt 11 órakor egy pár percre minden munka megállóit a Központi Sajtóvállalatnál, a redakciókban és az irodákban egyaránt. Az ünnep bensőséges és meghatódott pillanatai voltak ezek ós a szivek mélyéből jövő de­monstráció a keresztény sajtó megalapítójá­nak. Az Uj Nemzedék, Nemzeti Újság és a Képes Krónika szerkesztői, munkatársai, a nagy irodák vezetői és tisztviselői mind, mind Valamennyien egybegyűltek a vállalat díszes tanácstermében, hogy méltóképpen adjanak kifejezést szer etetőknek és tiszteletüknek. A vállalat nevében Berkes Róbert ki-adóhi­vatali igazgató üdvözölte néhány keresetlen, lélekbemarkoló szóval elfogadott hangon P. Bangha Bélát. A beszéd elhangzása után egy­szerre röppent el az egybegyűltek ajkáról a lelkes: . , — Isten hoztaf*. . . Most P. Bangha beszéli. Megköszönte az üd­vözlést és a szokott szerény modorában, mely­ben azonkívül benne ég az ő izzó apostoli lel­kének minden hevülete, mint. atya a gyerme­keihez beszélt az ő munkatársaihoz. — A keresztény sajtóhoz — úgymond — lel­kes gárda kell. olyan mint aminőt én meg­kezdtem és mint aminő most is folytatja ezt a nagy missziót. A lélek szükséges hite és áldozatossága a mi hata’mas feladataink meg­oldásához, és ha ez megvan győzelmünk el­marad hatat latiul bizonyossá lesz! A bensőséges ünneplés P. Bangha Béla él­tetésével ért véget. Lemondott a japán kormány — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Tokio, julius 31. Az uj adók kérdésében támadt egyenetlenség miatt a kormány visszalépett. Decemberben lesz Mafalda olasz klráli- leánq eljegyzése — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Róma, julius 31. Mafalda királyleány eljegyzését a hesseni herceggel december 23-ára tűzték ki. Szíriában is fellázadtak a franciák ellen — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen át. — London, julius 31. Beir útból jelentik: A Damaskusztól délre lakó Atras-törzs föllázadt a francia kormányzó ellen. A francia hatóságok elrendelték a törzs­fők kiutasítását. Francia csapatok útban van­nak a felkelés területére. . £ A vámkedvezés mértékéről nem sikerült még megegyezni az osztrákokkal Bécsben A magyar delegáció hozzájárult, hogy Ausztria behozatali kontingenst kapjon néhány cikkből — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — fawn ... Ssensációs fordulat Leirer Amália bűnügyében ORolicsányi Cássló fel aRarta robbantani a prágai gyorsvonatot — Meávés Medico vissgálóbiró j&olnap uj ijásRuíaíást tart as eleRlromos müveRnél — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — ........ff f ff ' C<P) W* /Mi ) ( _______ *r. Bzv amm mssi mm mmm mm \ * j |TTH **&■*#•** «.«u. hint 43.000 kor., negyed- Blip MMpI- íjÉfS SÉgjl \ . «SS fgjSjgl' v»tali Budapest, V. ken, , dere 120.000 korona. — WÉÉÁ jwK|' SäSgfr HMMBfi jgSfi A- __AXÜLXT r _ BpaS JBBF IgS® ___■ ■■■ Honvéd-ntca 10. szám. Egres »Óm ára helyben, l|Í9f v£SK. «SB3K ^»31 "gláaglfrbéagSSk •jgaMaTOlSmr Sfgfp Telefont 127-47, 127-48, vidéken éa pitynnd raren éfloMPSk J. «5. Gyorsírókt 7-20.— 2000 kor. WltnUn hét. nókkindéhlvetalok, V1H., kSznnp ég vasárnap 2500 HB»»JjjE» HgSI VjaBB«« iSSB K3lfl mBeB Af&ät MmBBHBmBL ..-SBÉSÍa,:%SaBlS?v Rákéczl-ut l. sr... Telefon, osztrák kor. - Hirdetések HSmI B«ll §^1} 1- «6—05, Terér-körut *2. mm-es díjszabás szerint. lllS \gfll§ EBI *+ Telefont 121—41. v->

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék