Uj Nemzedék, 1925. október (7. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-20 / 236. szám

ívedd, Í92.Í október 20. 01 Nemzedék 3 felvonulás Károlyi Mlhályék szolgálatában A „Magyarság“ szerint Károlyi Mihály „szám­űzött“... — Már keresztény nemzeti cégér alatt is védik Károlyiékat Nyílt tengeren porráégett egy postagőzös wrnmmmrnmmmimm+mmmmmm—---­Eddig ötven halottról tudnak — Az Uj Nemzedék tudósítójának jelentése Berlinen ál — Newyork, október 19. Ma óriási hajóssercncsétienségról érkezik hír. A Comashe nevű gőzhajó, amdn Jacksonwülböl Newyorkba ment, Mayporte közelében lángok martaiéiul lett. A hajó orrán tűz keletkezett, amely rohamos gyorsasággal lángokba borította az egész hajórakományt. Az utasok között pánik tört ki és a legénység arra töreke­dett, hogy mentőesónakok segítségével megmentse a megrémült embereket. Az utasok nagyrésze ennek ellenére mégis vízbe füllt. Azokat, akiknek sikerült életü­ket megmenteniök, a Rcape nevű naszád és egy cirkáló, amelyek a vészjelekre közeledtek, felvették. Az első hirejc szerint több mint ötven személy vesztette életét. T. — - - - - ___4 .. ____________!_____ Ma tárgyalta a bíróság az ekrazitos Kovács femek bonogyót Ilim A biróság zárt lárgtjalásl rendeli el — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — — Az Uj Nemzedék •Az Uj Nemzedék október 14-iki száma-1 |»an országos feltűnést keltett cikket kö- | zöltünk, amely Károlyi Mihállyal és kör­nyezetével foglalkozik, belevilágítván Károlyiék áleteibe, amelyet gondosan el­titkolnak az itthoni összeköttetések a ínagyar olvasóközönség elől. E cikkben a többi között Károlyi MiMlynéra vo­natkozóan a következőket irtuk: ,A nyarat Deauville-bon, a legdrágább francia tengerparti fürdőben töltötték és tengerparti villát is vásároltak maguknak. Különösen a tengerparti tartózkodás idején naponta körülöttük forgolódott ogy S. nevű dúsgazdag amerikai, aki talán az egyetlen ember volt, akit nem a politika vonzott Ká­rolyi Miliály környezetébe. Ez az S. w kitartóan udvarolt Károlyi Mihálynénak és napról-napra virágcsokorral is kedveskedett a grófnenok. Az „emigrá­ció“ vezére, úgy látszik, nem tiltakozott a feleségének való udvarlás ellen, mert másik szállóba ment lakni, agy hogy Károlyi Mi­hály és felesége két különböző szállóban töltötték tengerparti nyaralásukat. Azért természetesen naponta összejött az egész társaság, az amerikai, Károlyiné, Károlyi és _még valaki. Beniczky Ödönné. Beniczky Ödönné ugyanis társalkodóvá lett Károlyi Mihályék, helyesebben Mihályné dús­gazdag amerikai barátjánál. így aztán az egész társaság együtt lehetett. A gazdag amerikai a legntóbh visszahajozott New- yorkba és a személyes érintkezés fonala igy egyelőre legalább megszakadt közte és Ká­rolyiék között. Károlyiék tengerparti gyöngyélete külön­bem szántén nem volt olcsó mulatság. Deau- villeban naponta néhány száz frankon alul alig lehet üdülni." Az Uj Nemzedék, e közleményére , a Magyarság citnii keresztény újság vasár­nap a következő közleménnyel válaszolt: „ _ (Ami nem politika.) Az Uj Nemzedék október 14-iki számában, állitóan jól érte­sült forrásból, oly közlemény jelent meg, amely szerint Károlyi Mihályné Parisban a legelőkelőbb szállodában bizonyos S. nr ki­tartó udvarlása következtében fényűző és gondtalan életet él s hogy mindezt férje tudtával és elnézésével cselekszi. Az illető Japközlcmény szerint S. amerikai urnák egy másik titkárnője is van, Beniczky Ödön volt belügyminiszter felesége, aki a grófné társaságában szintén Parisban tartózkodik. Az Uj Nemzedék cikke a párisi emigráció­ról közölt politikai információkkal egészíti ki azt a rajzot, amelyet a Káról yi-esalád magánéletéről párisi tudósítója küldött. Ez­zel az Információval szemben a Magyarság párisi tudósítójának alkalma volt e liirek hitelességét ellenőrizni s megtudta azt, hogy Károlyi Mihályné nem egy S. amerikai nr titkárnője, hanem egy dúsgazdag amerikai hölgy, M. Strasbourg mellett teljesít Jól dotált titkári szolgálatot, következőleg ha­misak azok a pleytkák és megjegyzések, amelyekkel a keresztény lap Károlyi Mi­hályné és Beniczky Ödönné magánéletét il­lette. A magyar közönség teljesen tudatá­ban van otthon annak a végzetes és szo­morú szerepnek, amelyet, a Károlyi-házas­pár Magyarország ujabbkori történetében játszott. A jobbizlé6ü magyar közvélemény, amikor megalkotta ezt a felfogását az őszi­rózsás forradalom vezéréről, sohanem lépte át a lovagiasságnak azt a határát, amellyel egy asszonnyal szemben viseltetett még ak­kor is, ha férje nevéhez olyan cselekedetek fűződnek, amelytől az egész nemzet borza­lommal fordul el. Csodáljuk, hogy akad keresztény lap, mely nem respektálja a ma­gyar lovagiasság Íratlan törvényét az agz- 6zonnyal szemben, akit se maga, se férje tudósítójától. — meg nem védhet, az egyikei azért, mert száműzetett, a másikat, mert idehaza bör­tönben ül." A Magyarság c közleményével egyide­jűén a követkéz# nyilatkozat közlésére kértek meg bennünket: Az Uj Nemzedék folyó hó 14-iki (szerdai) számában nővéremről, gróf Károlyi Mihály- néról oly közlemény jelent meg, amelynek nővéremre és egy S. nevű amerikai urra vo­natkozó része nővérem női becsületét érintő állításokat foglal magában. Bármennyire távol áll is től«m, hogy nővé­rem politikai szereplésével magamat azono­sítsam, a szóhamforgó állítások mellett — éppen azért, mert azok nem nővérem poli­tikai szereplésére, hanem magánéletre vonat­koznak — nem haladhatok el szó nélkül ak­kor, amidőn határozott tudomásom szerint ezek az állítások merőben tévos információn alapulnak. A való tényállás az, hogy a kérdéses S. ur Strassbourg amerikai milliomos — a felsé­gével együtt tartózkodott Európában és nővé­rem. mint Strassbourg asszony társalkodó- nője tartozott a házaspár kíséretéhez. A fenti he'yreigazitás szives közlését leérve, kitűnő tisztelettel herceg OdescaZchi Ká- rolyné, szül. Andrássy Klára grófnő. Odescalchi Károlyné hercegné nyilatko­zatát, amely testvéri érzésből _ fakadt, megjegyzés nélkül közöljük. A vér szava a legtöbbször erősebb az igazság szavánál. Másként fest a helyzet a Magyarság című napilappal. Itt is felmerülhetnek szempontok, amelyek érzelgős sziveket esetleg kíméletre hangolhatnának a bo­korból kiugrasztott nyulacska iránt. Mi azonban nem vagyunk szentimentálisak és a Magyarság megnyilatkozásának je­lentősége van, mert támpontot ad bizo­nyos láthatatlan szálak kibogozásához. Ezért röviden — legalább is egyelőre rö­viden — rá kell mutatnunk egy-két érde­kes jelenségre. Az egész kérdés a. Magyarság cikkében akként van beállítva, mintha az Uj Nem­zedék cikke női becsületében megsértette volna Károlyi Mihályné grófilét. Minden elfogulatlan olvasónk megállapíthatja cikkünk újra leközölt szövegéből, hogy mi nem mondottuk egy szóval sem azt, amit a Magyarság Aliit. Mi egyszerűen bizonyos tényeket állapítottunk meg, amelyhez a Magyarság, pontosabban a Magyarság közleményét diktáló ténye­zők olyan magyarázatot fűznek, amelyre mi nem is gondoltunk. Hogy a Magyar­ság a mi cikkünk ténybeli állításait mennyire összezavarja, összekeveri, arra közleményének futólagos átolvasása is elegendő. Magyarázgatásra nincs szük­ség, mi nem követhetjük a Magyarság példáját olvasóink szellemi képességének lebecsülésében. Ez az újság ugyanis fel meri tenni keresztény olvasóiról, hogy elhiszik neki legújabb ötletét: a szegény jó Károlyi Mihály száműzetésben él! Száműzött! Mint Rákóczi, Kossuth, vagy IV. Károly! A Legenergikusabban . tilta­kozunk e szent fogalom profénizálása el­len és felháborodva visszautasítjuk ezt a példátlan frivoliiást! Ezt vegyék tudo­másul azok az emberek, akik a Magyar- ság-ot erre a neki leginkább kellemetlen közlemény megírására kényszeritették. Végül csak ennyit: Ha akárkit megbán­tottunk, vagy megrágalmaztunk, menjen a bírósághoz. Ezt Károlyi is megteheti, A hiróság a legmagasabb fórumig invi- tálgatta, hogy jöjjön és adjon számot tet­teiről, ha tiszta a léHritomcrete. Erre az volt a. felelete, hogy feleségével egyetem­ben a legalábbvaló módon rágalmazta, becsmérelte írásban és szóval hazáját külföldön. Nem kívánunk a Magyarság Károlyi-szakértőjével vitatkozni és koa- knrrenciát csinálni a liberális sajtónak, a magunk részéről a keresztény közvéle­ményre appelláhmk, amely megalkotja a maga véleményét erről a defenzív felvo­nulásról. — ................■■»p'TUmsi'whi i ■ ---------------­Demény államlilhár nyugalomba vonul? Hir szerint átveszi a jóléti intézmény vezetését. — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Beavatott forrásból arról értesülünk, hogy Demény Károly áll amtitkár, a posta, telefon és táviró vezérigazgatója, megvá­lik állásától. A hir, amelynek valódiságát még nem volt módunkban ellenőrizni, úgy szól, hogy Demény Károly vezetőtisztsé­get vállalna nyugdíjba menése után a postásjóléti intézmények központjában. Állítólag a fenti intézmény tulajdonában levő Győri-uti Vöröskereszt-kórházban venné át a jóléti intézmények központi főfelügyelői tisztségét. Demény Károly már régebben foglalkozik a nyngalomba- vonulás gondolatával, amit hosszú szol­gálatban eltöltött k<®n is megokol. Közel három esztendeje annak, hogy a bárom Kovács-fivér, Kovács Kornél, Árpád c's Tivadar, akik közül kettő bosz- szabb ideig mint nyomozó detektív mű­ködött a rendőrségnél, földalatti szer­vezkedést készített elő. Azt tervezték, hogy a nekik nem tetsző politikusokat és a kormány egyes tagjait erőszakos utón cl fog­ják távolítani. Megállapodtak abban, hogy egyes el­lenzéki képviselőkön kívül elsősorban Klebelsberg Kunó grófot teszik majd el láb alól. Összegyűjtöttek vagy 18 kilo­gramm okrazitot, amelyet azután fel­váltva őriztek lakásaikon. A Pannóula-szállóban tartott titkos értekezleteken úgy döntöttek, hogy megbízható elemekből egy terrorcsa­patot szerveznek, valamelyik péntek este megrohanják a Dohány-utcai zsidó templomot és azt felrobbantják. A Kovács-testvérek, hogy a szükséges pénzt előteremtsék, kétféle módot eszel­tek ki. Az egyik az volt, hogy a Magyar Nemzeti Múltúnk Egyesület nevében hangzatos, hazafias cím alatt gyűjtést indítanak. Ezt meg is valósították, több milliót összeszedték, a pénzt maguk kö­zött szétosztották. Leleplezlek Miskolcon Deák ferenc szobrát Berzcviezy Albert mondotta az ünnepi beszédet. — Az Uj Nemzedék kiküldött tudósitójától — Miskolc, október 18. Hangos üdvözlések között robogott be a vonat a pályaudvarra, ahol hatalmas tömeg gyűlt egybe, talán azért, hogy ne lássuk az Avasra boruló felhőket, amelyek szintén el­jöttek — ünneproutoknak. Csalóka fény tör át néha egy-egy pillanatra és mikor vendé­geit üdvözli nemes Miskolc városa a pálya­udvaron, az Avasra gyűlő felhők lopva le­engedik uszályukat. Csendes esővel kezdődik meg Miskolc nagy ünnepsége, Deák Ferenc monumentális szobrának leleplezése. A város utcái már a kora reggeli órákban mozgalmasak. Hatalmas tömeg iparkodik a szobor körüli térre az odavezető útvonalakon A megye és a városháza kapjuában pompás kuruc-koraheli egyenruhás huszár áll őrt. Fontban féltizenegy órakor vonul a városhá­záról a vármegyeháza dísztermébe az ünnepi közgyűlésre Soldos Béla dr. főispán, Zsóry György alispán és Hodoboy Sándor dr. pol­gármester vezetésével Mayer János feldmive- léstigyi miniszter, Szdtovszky Béla, a nem­zetgyűlés elnöke, vitéz Nagy Pál tábornok, Berzcviezy Albert dr., a Tudományos Akadé­mia elnöke, Bottlib József nemzetgyűlési kép­viselő Tlélhay Kálmán apát-plébános, Schi- rill'i Solon kanonok, Tarnay Gyula dr. nyu­galmazott főispán, Révy Béla tábornok, kör­letparancsnok, vitéz Bethlenfalvy Gynla tá­bornok, a Vitézi Szék kapitánya, Vuky Emil dr. és Lichtenstein László nyugalmazott főis­pánok, Nikéit József polfiánaeeter-lielycttea, A másik mód már sokkal faniaszti- kusabb volt, elhatározták, hogy Nagy­váradom ki fogják rabolni a romám állami pénztárt, erre azonban nem került a sor, mert a rendőrség a Ko­vács testvéreket letartóztatta, A királyi ügyészség a három Kovács- testvért, továbbá társaikat. Vass Tituszt, Pecker Istvánt, Szálai Jánost, Szobo- teczki Aladárt, Lovag Umlauf Szígfrio- det, Tarmvszki Pált, Maycr Oszkárt, Sztakó Szevert és Lár„g Edét a magyar állam törvényes rendjének erőszakos fel­forgatására irányuló bűntett címén he­lyezte vád alá. Ezenkívül Kovács Tiva­dart, Tamovszki Pált és Szalai Jánost külön még megvádolta az ügyészség pénzhamisításra törekvő szövetséggel is. A budapesti büntetőtörvényszék nagy esküdtszék! főtárgyalási termében ma reggel 9 órakor kezdte tárgyalni a Ko­vács-testvérek bűnügyét Publik Ernő táblabiró tanácsa. A tárgyalás megnyitása után Moldo­va nyi Géza királyi ügyész indítványára a bíróság a tárgyalás egész tartamára zárt tárgyalást rendel el. A törvényszék zárt tárgyaláson ismertette az ügyész­ségnek a Kovács-fivérek ügyében kiadott vádiratát, majd megkezdte a vádlottak kihallgatását. Tekintve a tanuk nagy számát, ez ügyben a tárgyalás négy napig fog tartani. Berzcviezy Zsigmon 1, a Mezőgazdasági Ka­mara igazgatója, Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselő Zala vármegye képviseletében, Ré­vész Kálmán dr., Farkas Istváu esperes, Bruckner Győző dr, a jogakadémia dékánja, Tódor Árpád Jr. rendőrfőtanácsos, Tvry Jó­zsef vezérigazgató Görgey László dr. vár­megyei főjegyző, Hollós István pénzügyi jfaz- gató, továbbá AbmJ-, Bihar-, Zemplén-, 'Zala-, Tolna- és még számos vármegye, vala­mint sok város, tudományos és társadalmi egyesület képviselői. Megjelent az ünnepsé­gen özvegy Sdrközy Alojosné, Deák Ferenc keresztlánya is. A vármegyeháza hatalmas terme zsúfolásig telt meg a meghívottakkal. A miskolci da­lárda Himnusza után Zsóry György alispán, mint a szoborbizottság elnöke üdvözölte a vendégeket és az egybegyűlteket. Majd Berzcviezy Albert mondotta el ezután az ünnepi beszédet. Párhuzamot vont Deák és Kossuth politikája között. Rámutatott arra, hogy míg Kossuth politikájától elfordult a nemzet többsége. Deák mellett, kit ártották a kiegyezéstől az összeomlásig. Deákot azzal tisztelte meg a nemzet, hogy követte őt szent­ben Kossuthtal, akit. nem követett, de jelképe­sen rótta le hódolatát vele szemben. Innen van az, hogy inig Kossuth emlékét 70 szobor, hir­deti az országban, Deáknak ez csak a negyedik szobra.. A nagyhatású beszéd után szakadó esőben vonultak a megjelentek Deák Ferenc szobra elé, ahol Zsóry György alispán átadta a szab- rot Hodobay polgármesternek, aki megígérte Deák eszméjének ápolását és követesét. A küldöttségek ezután megkoszorúzták a ßzob- rot. Délután 2 órakor diszebéd volt, amelyen számos pohárköszön lő hangzott ol. Deák Ro- renc szobra Bárdos Aladár szobrászművész ai- kotása. Húzás 1925. november 8-án koronáért vegyen bármely tőzsdében egy Állatvédő sorsjegyet FŐNYEREMÉNY: egy csukott négykerékfékcs teljesen föl­szerelt 6 üléses uj AUTOMOBIL Ót teljesen felszerelt mo­torkerékpár, 40 drb. telje­sen uj kerékpár és 54 kil- lönfé e értékes nyeremény ÁLLATVÉDŐK VILAQSZO VÉTSÉGÉ MAGYARORSZÁGI OSZTÁLY TÁRGYSORSJATÉKA Budapest, VI., Gróf Zichy Jenö-ntca 4. sz. Telefon: 162—40. Sorsjegyek viszonteladóknak is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék