Uj Nemzedék, 1925. október (7. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-20 / 236. szám

4 _________________UJ Nemzedék Hit lehet hallani a rádión? Keddi műsor — Az Uj Nemzedék tudósítóját©1 «• AUSZTRIA. Becs (530). D. e. 11: Hangverseny. D. u. 4.10: Hangver­seny. 1. Strauss: Bécsi nők, valcer. 2. Chopin: Nocturne D-d urban. 3. Leoncavallo: Reverie. Smetana: Két özvegy, ábránd. 5. Grünfeld: Csók és szerelem. 6. May: Ments meg, boszton. 7. Planquette. Ripse, ábránd. 8. Austin Egén: Heut* nur lass mich glücklich sein. 5.50: Asszonyoknak: A háztartás, mint pénzügyi probléma. 635: Művészeti előadás. 7.10: Fran­cia nyelvóra. 7.40: Angol nyelvóra haladók­nak. 8.15: Szöktetés a szerályból. Mozart 3 íel- vonásos vígoperája. NÉMETORSZÁG. Berlin (505,) D. u. 4.30—fi: A rádiózenekar hangversenye. 7: Irodalmi óra. 7.30: Előadás a könyvről. 735: Védekezés az utcai balesetek ellen. 8.30: Der Pfarrer von Kirchfeld. Anzengruber népszín­műve. Königsberg (463). D. u. 4.30—fi: Hangverseny. 7.45: Előadás Lortzittgról zenei bemutatásokkal. 8.15: Der Waffenschmied. Loirtzing 3 felvonást» vigope- rája. 10—11: Odeon-slágerest. Lipcse (454) Közvetíti Drezdát (292). D. u. 4M—fi: Hangverseny. 6.30—7: Ismerte­tés a könyvpiac újdonságairól. 7—8: Előadá­sok. 1. Betekintés a gyermek pszichológiájába. 2. Ind ünnepek. 8: Modern kamarazene. 1. Alfredo Casella: Vonósnégyes-hangverseny. 2. Paul Hintemith: Quartett (op. 22). 9.15: Man­dolin-hangverseny (Drezdai közvetítés). München (485). Közvetíti Nürnberget (340). I). ti. 4.15: Elbeszélés. 4.45: Brahms dalok és románcok női karra. 5.30: Negyedóra a házi­asszonyoknak. 7—10: Nürnbergi leadás. Dalcst. 8: Előadás: Jogi problémák Shakespeare-né! és May Károlynál. 9: Dalok. Münster (410). D, u. 1.15—2.30: Egyfelvonásos rádiósz,inda- rab. 430: Dortmund! közvetítés. 8: Előadás a vitaminekről. 8.30: Szimfonikus hangverseny. 1. Weber: Nyitány a Freischützböl. 2. Schu­mann: Hangverseny A-moi ban zongorára és »nekarra. 3. Mendelssohn: Szimfónia A-durban jrjjBV °I>- 90­Dortmund (283). D. w 430: Meudélsshon-hanigverseny. 8: A Buhrvidék nagy gazdasági válságai. 830: Müusteri közvetítés. 10.30: A rádiózenekar hangversenye. Maina-Frantfurt (470). Közvetíti Kasselt (275). D u 430—0: Fali-hangverseny. Induló a Der snsso Kavalier-böl. Valcer a Sztambul rózsájából. Egyveleg a Die geschiedene Frau- l)ól. Monchéri (boszton). Ziderim, zhnzim, pimpom. Egyveleg a Madame Pompadourból. Dreh dich nicht um. 7—7 30: Kasseli közvetí­tés. 8.30—9.3C: Schumann írásai, dalai. CSEHORSZÁG. Prága (546). Straschnitzi állomás. D » 11—12: Hangverseny. I). u. 5—6: Rá­dió-trió 1. Strauss: Gnadenlieder, valcer. 2. Millöcker: A vándordiák, egyveleg. 3. Lo­raine: Salome, római intermezzo. 4. Micholli: Sercnata Ambulante. 5. Strauss Oszkár: Dio Musik kommt. 7.15: Cseh telepítési lehetősé­gek Abesszíniában. S: Vig zene. 1. Brahms: Két magyar tánc. 2. Schnbert: Dal. 3. Bériig: A trójaiak Karthágónál. 4. Mendelssohn: Hebridák. 5. Dal. 6. Marschner: Vampir. 7.. Schnbert: Szimfónia C-durban. Brünn (1800). Komarovi állomás. D. u. 5—ő: Trió. 1. Blech: Kéz a kézben, in­duló. 2. Lohár: Cigányszerelem, valcer. 3. Hager. Der Quellengeist, intermezzo. 4. Meyer­beer Koronázási induló. 5. Nevin: Narcissus. 8. Poppi: Keleti suite. 7. Keller: Francia vig­•játók-nyitáuy. 7—8: Zenekari est. Francia ze: «-szerzők. 1. Massenot: Herodine, ábránd. 2. Delibes: A forrás, ballcttzene. 3. Balfe: A eigáuynö, nyitány. 4. Chassin: Szerenád. 8—9: Ballada-est. OLASZORSZÁG. , Róma (425). D. u. 8.40: Hangverseny. 1. Adam: Si j‘ótais roi, nyitány. Dalok. 2. Richiutti: Nápolyi da­lok. 3: Do Meglio: Drunghe drungheta 4. Do 'Meglio: Velencei dalok. 5. Filippi: a) Elti; b) Che pecá. G. Billi: Szerenád: 7. Micaelis: La pattuglia tnrea. 8. Moszkovszfci: Spanyol tánc. í>. Marino: Qnande tu piesse. 10. Olivieri: Ná­polyi dalok. 11. Mercadante: A rózsa. 12. De Meglio: Velencei dalok. 13. Oddore: Dalok. 14. Offenbach: Szép Heléna, ábránd. g= __________ Ü.1.-L.IJ.1 Birtokok bérletre, eladásra huszholdtól kezdve. Bérházak, egész BudaDPSten, háromszázmilliótól, családi házak, villák gazdaságsai is, bekő tözhetők, Villamosnál, harmincmilliótól kezdve. Telkek. HázköScsönt legolcsóbban, birtok öl> CSSnt törlesztéseset is gyorsan ad PaunCZ, Vtákóczi-ut 19. József 121-07. fam, = FRANCIAORSZÁG. Paris (1750). A Radio Páris állomása. D. u. 1230: A Luoieu Paris hangversenye. 4.45: Rádió jazz. S.30: Rádióhangverseny. Spa­nyol zene. ANGLIA. London (365). D. u. 5.15: Zenekari hangverseny. 7: Trió és bariton. 8.25: Könnyű zene. 9. Intim óra. In­termezzo (Fali), Szerenád (Brage); Angels Guard Theo (Godard); Ritournelle (Chami­nade); Humoros karakter-tanulmány; By tho Waters of Minnetonka (Lienranee); Beauty's Eyes (Tosti); Sleepny Tune (Wright); Szere­nád (Gounod); Dawn (Blumenthal). 9.55: Gianni Sehicchi. Puccini operája. 10.30—1230: Szórakoztató zene. Daventry (1600). D. ti. 12- 2: Hangverseny. 9: Hangverseny. 10: Dalok. 10: Hangverseny. Mezőgazdasági mérnökökre van szüksége az országnak Vasárnap volt a Műegyetem tanévmegnyitó közgyűlése — Az Uj Nemzedék tudósítójától — A m. kix. József-Műegyetem dísztermé­ben vasárnap délelőtt volt az idei tan­évet megnyitó ünnepi közgyűlés. A köz­gyűlésen a kultuszminisztert Tóth Lajos államtitkár képviselte. Schimanek Emil, a lelépő rektor, beszámoló beszédében sajnálattal állapította meg, bogy a múlt évben kevés örvendetes eseményben volt része a Műegyetemnek. Különösen anyagi szempontból. Aztán rámutatott arra, hogy az Akadémia centenáriumának megünnepléséből a Műegyetem is ki akarja venni részét. Széchenyi technikai és Jcözlekedési alkotásai címen ui tantár­gyat vettek fel az egyetem tanrendiébe. Az egyetem cs tanárai a mostoha viszo­nyok miatt nem tehettek eleget azoknak a kötelezettségeiknek, amelyek a külföldi tudományos körökkel való kapcsolat fentartását célozták. Külföldi kongres­szusokon fedezet hiányéiban nem vehet­tek részt. Elismeréssel szólott Schima­nek rektor az összes ifjúsági egyesületek, különösen pedig a Segítő Egyesület mű­ködéséről. Áz ifjúság — mondotta — na­gyon is rá van szorulva a társadalom támogatására, amely — örömmel állapí­tom meg — már kezd jelentkezni. De messze vagyunk még attól a támogatás­tól, amelyben külföldön részesítik az egyetemek ifjúságát. — Az a meggyőződésem — mondotta be­széd© végén Sobimánek, a lelépő rektor, — hogy a Műegyetem programjába. fel kell venni a mezőgazdasági mérnökképzést. A gépészmérnök-hallgatóknak lehetővé kell lenni, hogy a fakultáson belül vaav álla,, János gépészmérnöki, vagy elektrotechni­kai, vagy pedig mezőgazdasági irányba tereljék a speciális képzést. A mezőgazda- sági mérnököknek kettős hivatásuk van: Egyrészt a maradi gazdák oktatása a több termelés érdekében, másrészt ők ma­guk is közvetlenül szolgálnák a többter­mel ést. . A kimeri! ő beszámolót, amely után per­cekig zúgott a taps. azzal fejezte be Schi­manek rektor, hogy a felsőbbségtől az egyetem autonómiájának tiszteletben tar­tását kérte. Aztán meleg szavaik kíséreté­ben adta át a rektori jelvényt, Szarvassy Imre dr.-nak. akit az idei tanévre emelt a tanári kar ebbe a méltóságba Szarvassy Imre dr. elsősorban köszöne­tét mondott megválasztásáért, majd fel­olvasta székfoglaló értekezését, amelyben a tudományos kutató i mink a országos je­lentőségét méltatta. Sajnálattal állapi­totta meg, hogy a tudomány az általános megbecsülésben nem kapja meg azt a he­lyét, amelyet a kultúra többi ága, a mű­vészét és az irodalom. Ennek okát rész­ben abban látja, hogy a tudományos kí­sérleteknek nincsen azonnal gyakorlati hasznuk. A nagy felfedezések hosszadal­mas és fáradtságos munka eredményei, amelyeknek azonban nincs meg mindjárt a kézzel fogható hasznuk. A háború kö­vetkeztében a tudományos munka különö­sen a nyersanyag kutatásra terelődött. A nyersanyag probléma legutóbb létkérdéssé lett. Meggyőződése, hogy a mostani káoszból a kiveztő ut a tudományos és technika intézeteken vezet keresztül és lé­nyeges javulás innen várható. Céltudatos felvilágosító tevékenységgel elérhetjük, hogy a világon úrrá lesz a jobb belátás. A nagy tapssal fogadott előadás után az énekkar a Himnuszt énekelte .el. Ezzel az ünnepi tanév megnyitó közgyűlés vé­gétért. Az amerikai sörkirály gyöngyélete a börtönben Hogyan lett a gyanús csapszék-tulajdonosból milliomos Sörös, akit a szesztilalom hizlalt gazdaggá — Az Uj Nemzedék tudósitójátóL — Csikágó, október elején. Terry Truggan-nak hívják az amerikai sörkirályt. Karrierjét mini bártűlajdonos kezdte meg. Ne felejtsük el. hogy Ameri­kában barnak hívják a legutolsó csap­széket is. Mint bartulajdonos kész volt készpénzfizetés ellenében mindenre vál­lalkozni, amivel meghízták. Támadást, rablást, életveszélyes fenyegetést, sőt még gyilkosságot is lehetett nála annakidején „vásárolni“. Később azonban meggazda­godott, hat sörgyár és több mint egymil­lió dollár vagyon birtokosa lett. Jelenleg a esikágói Cook Oonnt-hörtönben ül, ahol azonban olyan fényűző életet él, hogy csak úgy káprázik tőle a csikágóiak sze­me. A börtönben jelenleg egyévi bünteté­sét tölti, amellyel a szigorú Wilkerson bíró lecsapott rá, amiért nem respektálta a szesztilalmi törvény ama rendelkezését, hogy csak igen gyenge szeszlartalmu sört szabad gyártani. Terry Truggant valamennyi porkolábja igen szimpatikusán fogadta a börtönben. Hoffmann sheriff azalatt a kilenc hónap alatt, amelyet a sörkirály eddig a börtön­ben eltöltött, nyolc fegyőrt volt kénytelen a szolgálatból elbocsátani, sőt Wilkerson bíró legutóbb arról értesült, hogy Terry ezidő alatt nem kevesebbszer, mint száz­szor tartott a börtönből ..kimenőt“. Bará­tai hangoztatják, hogy drága mulatság számára a börtön, mert a háromnegyed év alatt ötvenezer dollárnál többet köl­tött. A legközelebbi napokban a sörkirály megint a biró elé kerül, mert nem a. bör­tönben. hanem a lakásán elnáspádolt egy detektívet. Ennek históriájára később té­rünk rá. Rahlóvezérből sergyáros Terry Truggan-nak és „partnerének”, Frank Lake-nek, egy volt tűzoltónak a „karrierje" amerikai fogalmak szerint „szerencsével” járt. Abban a bandában, amely fittyet hányt a szesztilalom törvé­nyének, Terry eleinte csak alárendelt szerepet játszott; főnöke, a banda vezére Paddy Ryan — a Medve, ahogy saját magát nevezte — veit. Képzeljük csak azt el, mit jelent az, hogy Csikágónak egy egész városrésze állandó rettegésben volt a banda tagjai miatt. Az ebből az időből való hivatalos rendőri jelentés azt mondja, bogy Paddy Ryan és Terry Truggan azzal kezdte dísztelen pálya­futását, hogy teherautókat feltartottak, a soffőrt valami hajánál előráncigált beszélgetéssel elterelték, közben pedig a banda tagjai lekapcsolták az első autóra kapcsolt tehervagonokat. Az autó veze­tője aztán gyanútlanul tovább ment egy szál autójával, a hátramaradt vagonokat pedig a banda a mit sem sejtő járó-kelők szemelattára kifosztották. Egyszer Ryan bandájának tagjai harcba elegyedtek Csikágó másik városrészének nem ke­vésbé hirhedt bandájával, az ütközetben Paddy Rya.nt agyonlőtték. Terry lett az utódja, Ebben az időben eszmélt rá a je­lenlegi 6örkirály, hogy sörgyártással sok pénzt lehet szerezni. Pénze természetesen eddigi gyanús manipulációiból már volt. Megvette a Pfeiffer-ié\e üzemen kívül helyezett sörgyárat 65.000 dollárért, holott a gyár a szesztilalom előtt nagyszer any- nyit ért. Terry nekilátott a sörgyártás­nak és nagy eredményt ért el, annyira, hogy 1920-ban és 1925-ben még a követ­kező sörgyárak kerültek birtokába: a Gambrinus 125.000 dollárért, a Hoffmann 150.(M)0 dollárért, a Standard 400.000 dol­lárért és a Stege 125.000 dollárnyi vétel­áron. A gyárak termoivénye nemsokára napi 50.000 hordóra rúgott, Terry a sör hordóját 30 dollárért árusította és meg­keresett rajta 17 dollárt. Csikágóban közszájon forog három befolyásos poli­tikus. közöttük egy képviselő neve, akik­nek Terry jövedelme egy részét juttatta. Terry tehát hatalmas vagyont szerzett és a vagyonnal együtt o maga is meg­változott. Kitette zsebéből a revolvert, amelyet eddig állandóan magával hor­dott. Azelőtt.egy földalatti barban lakott, amelynek bejárata a esikágói magasvasut egyik oszlopa volt. Most beköltözött a vá­ros legszebb szállodájába, anyjának vil­lát vásárolt a Wasbington-uton, ő maga cilinderben és finom ruhában járt. Meg is nősült és fiatal feleségével a város exkluzív negyedében fejedelmi lakást Kedd, 1925 október 20. rendezett be,' ahol egész szolgaszemólyzefc és négy automobil állott rendelkezésire. Szerette fitogtatni gazdagságát. Nem egyszer megtörtént, bogy a Blakstone- szálló pénztárosa valósággal megszédült, amikor bugyelárisát a milliomos megőr­zés végett neki átadta. Százezer dollár tartalmon alul a sörkirály nem is adta. A esikágói és newyorki lapokban drága pénzen reklámeikkeket helyezett el ma­gáról, amelyek, természeteken képók kí­séretében. az ő nagyúri életmódját Írták meg. Kastélyvásár két perc alatt Azt hihetne az ember, hogy az ilyen feltűnő életmód már régen szemet szúrt az adóhivataloknak, különösen 1918, o szesztilalom óta, amikortól kezdve ugyan­is csak félszázalékos sört volt szabad gyártani, amely sohasem volt népszerű, amelynek jövedelméből tehát nem telhe­tett a gyalusnak ilyen költséges pasz- szióira. Pedig nem ez, hanem egy birtok- vétele révén botlott az adóhivatal ellen­őrzésébe. Egy volt milliomos ugyanis vé­telre kínálta fel Torrvnek vidéki birto­kát, amely szil es rétből és kertből, mes­terséges tóból és kastélyból állott. Trug­gan 159.000 dollárért két perc alatt vette meg ezt a birtokot tulajdonosától, Char­les WeAiman-tól. A vételt a magasvasut egyik állomásától való két percnyi gya- loguton ütötték nyélbe. Erre a vásárra lettek fi gyei mesék az artóhivatalnokok és az adóhivatal Terrytől 100.000 dollár azonnali letételét követelte az 1923 évi jö­vedelmi adó gyanánt. Terry csakugyan le is fizetett 75.000 dollárt, a többit töröl­ték. Terry bör’önbe kerül 1924 elején lefoglalták a Standard-sör­gyárat és 75.000 gallon 13 fokos sört bele­eresztettek a csatornába. A Truggan bir­tokában levő többi sörgyárat is bezárták, Te.rryt és társát. Frank Lake-1 a szeszti- laJinj törvény áthágása miatt vád a1 á he­lyezték. A raktárban ismételten razziákat tartottak és mindenütt nagv szeszt artalmu sörre akadtak. A jeles párt erre elítélték, mindegyik egy-egy évi börtönt kapott. azonfelül fejeenként 15.000 dollár pénz- büntetést. Lake a megállapított időben megjelent a börtönben. Truggan azonban nem. Erre a bíróság zár glá vette Terry 80.000 dollárnyi értékpapírját és köröző- levelet adott ki ellene. Két hónap múlva csípték el San-Franciskoban a Palace- szállóban. ahol vig életet élt. Ez év ia- nu tír iában kezdte meg börtönbüntetését. A tömlőében hirtelen mindenféle súlyos baja támadt és pénzért kapott minden bajára Orvosi bizonyítványt is, J)e nem úgy élt a börtönben, mintha -legkisebb baja is lett volná. Pompás szóSát kapott fürdőszobával és minden más kigondol­ható kényelemmel. Látogatói tucatszámra jöttek, hiszen a gazdag embernek persze mindenki barátja. Terry zavartalanul ki­járt a fogorvoshoz, bankpáncéljához, a ka­baréba és a moziba. Feleségét is gyakrab­ban meglátogatta és ekkor történt vele az a baj, amiről már fentebb megemlékez­tünk, hogy megverte a kíséretében levő detektívet. Ezért fog majd legközelebb számolni a szigorú Wilkerson biró előtt, aki alkalmasint újabb súlyos büntetést fog rámémi. Letartóztatták a börtön egész vezetőségét A detektív niegpof ozása azonban nem­csak a sörkirályra lesz kellemetlen követ­kezményű. mert bíróság elé kerül az elbo­csátott fegyőirök közül kettő: John Swan- les és Fret! Strassheim. Mindkettőt letar­tóztatták, Kívülük azonban letartóztatták és vád, alá helyezték a börtön igazgatóját. Wesley Westbrookot. továbbá Hams Thompson aligazgatót, úgyszintén Harry Forstert. az igazgató titkárát. Westbrook a vád szerint egymaga harmincezer dol­lárt kapott a sörkirálytól a .,kimenők“órt; a többi is ki&ebb-niagyobb összeghez ju­tott. Ügyük szintén a vaskezü James H. Wilkerson szövetségi biró elé kerül meg­vesztegetés cimén. I Crepc-pppir | Menc-iitwir I Lepgl-pflplr I I nagy választókban kapható 11 WMí papiitateita I Budapest, VI., Teréz-kSrnt 62 [■ (a Nyugati pályaudvarra! szemben) \S Telefon 121—41 |l Vidéki megrendelést gyorsan lebonyolít! 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék