Uj Nemzedék, 1926. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám

VHl. évfolyam 26. (1871.) ssám +> Kedd ♦ ttudapest, 1926 február 2. Drámai részletek o frankhamisítás vádiratában 1923-ban még arról tanácskoztak Wlndischgrátzék, hogy milyen valutát hamisítsanak— Már 1924 nyarán gyártottak hamis frankot a Térképészeti Intézetben — Nádosyt már a kezdetek-kezdetén beavatták az ügybe — Bécsből és Kölnből hozatták a gyártási eszközöket—Jankovich és Rába Párlsban tanulmányozta a hamis frank terjesztésének lehetőségeit Bethlen még genfi utia előtt elrendelte a nyo­mozást, de Nádosy nem hajtotta végre — As Vj Nemzedék tudósítójától. — rA budapesti üsrvéezség a frankhamisítás ügyében befejezte a vádirat elkészítését. A vádiraton már hot hete dolgozott az Ügyészség és a munka eredménye képen a hetvenhét gépírásos oldalra terjedő vádiratot tegnap, vasárnap kézbesítették a vádlottak jogi képviselőinek. A vádirat kivonatos szövegét egyben tegnap félhivatalos utón is közzétették, 1923-tól kezdve készült a hamis frank rA vádirat Windischgraetz Lajost, mint tettest, Gerő László mérnök aítanáceno- kot, Virágh Jánost, az álla mi térképészeti intézet fényképészeti osztályának vezető­jét, Parragh Ferencet, a térképészeti inté­zet főművezetőjét. Haóla Józsefet, az inté­zet főeladóját, Ágoston Árpádot, az inté­zet művezető tisztviselőjét, Kiss Lajos Kornélt, az intézet tisztviselőjét, Velősy Bélát, térképészeti segédmüvezetőt, Scharf Nándor térképészeti intézeti tisztviselőt, Hampel Ferenc térképészeti intézeti mű­vezetőt. Span-ring László térképészeti inté­zeti művezetőt. Nádasa Imrét, állásától felfüggesztett államrendőrségi országos főkapitányt, Rába Dezső magántitkárt, Hajts Lajos nyugalmazott vezértanácsno- kat és Kurtz Sándort, a térképészeti inté­zet főtanáesnokát. mint bünseaédi bűnré­szeseket a Btk. 203. szakasza 1. pontjába ütköző pénzhamisítás büntette címén azzal vádolja, hogy Windischgraetz Lajos 1923, 192i és 1925 években, közelebbről meg neig határozható időben, főleg azonban 1925 nyarán Budapesten abból a célból, hogy valódi értékű pénz gyanánt forga­lomba tegyék, mintegy 28—30.0011 darab francia e/.erl'raukos papírpénz utánoztatolt azáltal, hogy 1923 év elejétől kezdve fran­cia ezer frankosok utánoztatását elhatá­rozván. evégböl külföldről. még_pedig Né­metországból és Ausztriából. Kölnből és Bécsből. esetlen más városokból is a pénz­hamisításhoz szükséges anyagszereket, gépeket és más eszközöket Gern és Rába utján megszerezték, ezeket Budapestre szállították és az állami térképészetig inté­zetben az erre vállalkozó Gerő László tér­képészeti a 1 tanácsnok által végzett hosz- 6zas kísérletezés után Gcrgvél, továbbá az általa és Gerő áita] fe1 kért és arra vállal­kozó Virágh. Parragh. Haála, Ágoston, Kiss. Vtlősy, Scharf. Hőmnél és Svon ring térképészeti alkalmazottakkal előbb az utánzatok elkész'léséhez szükséges papír­anyagot, majd magukat az utánzatokat elkészíttette. Az ekként 1923 szeptemberében az ál­lami térképészeti intézetben elkészült ösz- szes hamistüváuyokat a, fotgalombaboza- tal előkészítése céljából előbb Zadravecz István tábori püspök lakására, majd a saját lakására, onnan pedig a Nemzeti Szövetség "helyiségébe szállíttatta és a hamisítványoknak e bárom helyen tör­tént megszámlálása és osztályozása után az azok közül kiválasztott mintegy 8000 darab utánzatot Jankovich Arisztid, Marsovszky György, Olch- váry Ödön, ifjabb Andor Endre és Schwetz Tibor által Szörtsey József, Zadravetz István, Fer­dinand]/ László. Winkler István és Héder János közreműködésével forgalomba hozta, illetve forgalomba,hozatal végett Jankoviehnak, Marsovszkynak, Manko- vichnak. Olch cárynak, Andornak és Schwetznek előre meghatározott terv sze­rint Amsterdamban, Hágában, Kopenhá- gában, Stockholmban, Varsóban és Milá­nóban leendő forge lom hahuza t al véget t átadta, illetve átadatta. Gerő László Windischgraetz félti vasa folytán 1925 elején a hamisítványok elké- eziiéiséhez szükséges papíranyag megszer­zése és a papirkásziíés tanulmányozása céljából Németországba utazott és ott ta­núim anyait elvégezve, a papíranyagot, illetve a papíranyag előállításához szük­séges papirpépanyagot, nemkülönben az abhoz szüksége« gépeket megszerezte és Budapestre szállíttatta s itt a térképé­szeti intézet épületében felállította, majd a _ W indischgraetz által elkészíttetett fa­kádakban a papirkészitést megkezdte, megfelelő eljárás után előbb a papíranyagot, majd a viz,je­gyet clkészitette, a papirt préselés, szárítás, enyvezés és felvágás által az utánzatok elkészítésére előkészítette, az ezerfrankos bankjegyek­ről fényképfelvételeket és kliséket készí­tett és ezek segítségével magukat a hami­sítványokat kinyomatta. Rába Dezső a pénzhamisítás bűntettét szándékosan előmozdította és megköny- nyittette azáltal, hogy Windisebgraetz utasításához kénest a papíranyagot Kölnből Budapestre a térképészeti inté­zetbe szállította, a Tokaji bortermelő r. t. kádármesterénél a papíranyag elkészí­tése végett két fakódat rendelt és néhány alkalommal Bécsből a papíranyag elkészí­téséihez szükséges dróthálót és szitát szál­lított, továbbá a hamisítványok forga- lomhahozatal át is elősegítette afcáltaL, hogy Ferdinándy Lászlót Windisch- graetzhez elhívta azért, hogy ez a hami­sítványok f or gal onibab ozat a 1 a végett né­hány egyént ajánlatba hozzon, azok né­melyikét Zadravetz püspökhöz esküté­telre elvezette, Zadravctrtől a hamisítvá­nyokat tartalmazó bőröndöt Windiséh- graetzbez, majd innen a Nemzeti Szövet­ség helyiségébe száUitotta, a hamisítvá­nyok forga.lombahozatalára vállalkozók részére szükséges útiköltséget .Janko­vich nuk átadta. Hajts Lajos a pénzhamisítás bűntettét szándékosan megkönnyítette és előmozdította azáltal, hogy 1924 nyarán tudomására jutván, hogy a magyar királyi állami térképé­szeti intézetben Gerő László vezetésével francia bankjegyek utánzása vau készü­lőben» mint a.z intézet vezetője, saját fe­lelősségére hozzájárult, hogy Gerő a munkálatok előkészítéséihez hozzáfogjon, a vezetése alatti intézetet ily célra áten­gedte; sőt abba is beleegyezett, hogy az intézet egyes műszereit is igényibe ve­gyék, továbbá Gerőnek a papíranyag be­szerzése és a ham isii ás kiviteli módjának tanulmányozása céljából Németországba utazásra a saját hatáskörében szabadsá­got engedélyezett, végül nyugdíjaztatá­sakor utódját, Kurtz Sándort Windisch- graetz-cél és Gerővel együtt arra hívta, hogy ä bűncselekmény folytatását ő is tűrje el. Kurtz Sándor elleu ugyancsak az a vád, hogy saját felelős­ségére hozzájárult Gerő munkálatainak a térképészeti intézetben való folytatásár hoz és befejezéséhez. Nádosy előzetesen hozzájárult a frankhamisításhoz A vádirat ezután felsorolja, hogy a tér­képészeti intézet vád alá helyezett alkal­mazottai hogyan és miképen vettek részt a hamis bankjegyek technikai előállításá­ban, majd igy folytatja: Nádosy Imre a herceg Windischgraetz, továbbá Gerő és tettestársai által elkövetett pénzhami­sítás bűntettét szándékosan előmozdította és megkönnyítette azáltal, hogy a pénz- hamisítás elkövetéséhez előzetesen hozzá­járult, az ebből a célból tartott megbe­széléseken többizben részivett, a pénzha­misítás műveleteinek egyes részleteiről magát tájékoztatta és eltűrte, bogy Win­dischgraetz mindazok előtt az egyének előtt, akiket a pénzhamisitás bűntettének, valamint a hamis pénz forgalombahoza- tala bűntettének elkövetésére tettesekként és részesekként megnyert, arra hivatkoz­zék, hogy a pónZhamisitásról Nádossy Imre, mint a magyar király ál lain rendőr­ség országos főkapitánya is tud. azt he­lyesli. akarja is támogatja és ily módon Nádosy ínye az országos főkapitányi állása tekintélyének erkölcsi és pszichikai hatóerejével a bűncselekmény részeseit az annak elkö­vetésére irányuló szándékukban megerő- sitetlc. továbbá ugyanő tevékeny részt vett a hamis pénz ibrgalomhahoza tahiban azáltal, hogy a hamisítványok értékesí­tése céljából megtartott tanácskozások némelyiken jelen volt. Hat egyén részére, akik a hamisítványok értékesítése .céljá­ból külföldi utazásra vállalkoztak, Romá­niából származóknak feltüntetett hat ha­mis útlevelet szerzett és átadott, mint közhivatalnok, három magyar útlevelet hamisittatott, az illetékes küliigyminisz- tériumi tisztviselők megtévesztésével Jankovich Arisztid részére futárigazol- ványt szerzett, végül Baross Gábor posta- takavékpénztári vezérigazgatót arra bírta rá, hogy a Mankovieh György és Béla által elzálogosított 15# darab hamis ezertrankos bank­jegy kiváltása céljából 4í)9 millió ko­rona kölcsönt utaljon ki Mankovieh Béla kezeihez. Lapunk mai száma 3000 korona v 4U» " • f ,J: 4} <rT M­áll Kr» MMpMM J MM MMMM ImAmííhi s* feUáéfel, h*r- 46,00« Vor-, b*zr«á, §SlS3 ffgjfiH Basája. njjajl yjV / Dm JeSfijjr pBalm, -atnl Sndapest, V. kar,, árra 130.000 korán*. - HB Sül ^ *4/1/f TTE_ ________________ «Pl jSSF «MSI _____ Honvéd ■ utca 10. arám. „te ára helyben. gffjjggj ä«BS« vmm g5gg£«ggfeg? :Bm8B JffiSGF Telefone 137-47, 337-4«, vidék*® i, páiveadv.r„„ M EPaa jBKg «fffefiggf Am/s£Bfs\ mSOSSah. JBEBBM&mm j n. cyo»»iróW: 7-1#. ­3000 bor. >vienhen hél. í:38wl^aHWBÍ fflHEBlS fflMLJEBá JBiM1 Flékkledóhivetelok: Vili.. bPrnap éj vaoérnap 3500 ajwMteSiSajBy JÉsSSja ijjfljggf S-SttäiSwl aHgjaEiilMSBs HM Ssä jjasB ß&m$ 38BHL Rékéext-ut 1. íz., Telefon, «.»»rák kor. - Hirdeté.ek ági» MBgl «Hmgffl WbtA» SkIS JBESoBSU'OBHKLA laBfcdb. liiSgRai&SíL. J. 13é-0é. Torez.kKrnt «3. ima.-ei dljeiabie JHB H

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék