Uj Nemzedék, 1926. július (8. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

Bacher félév alatt 223millfárddal károsította meg a Viktória részvényeseit ti A Hollnum az angol hitelezők kárából felénél többet már visszatérített — A vizsgálóbíró rendkívül gyorsan végez Bacher bűnügyével lacier ügyében @f?©3idfe@tS csalás és sikkasztás miatt folyik a bűnügyi eljárás Újvidéken — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — A Bacher-ügy újabb adatairól és fejle­ményeiről alább részletesen beszámolunk, — s ezekből az adatokból döbbenetes ké­pét, lehet megrajzolni arcnak a „liberális“ erkölcsnek, amely a legein ikusabb nyu­galommal rendezte Bacber Emil esetében éppúgy, mint száz meg száz más esetben a maga felmérhetetlenül pusztító köz- gazdasági tatárdulását. Nagyon termé­szetes, hogy a liberális sajtó most mám harsog hóhérkötél után, nem játssza tele- torokkal és villámló szemmel az erkölcs- bírót, hanem minden módon menteni igyekszik Bacher Emilt, vagy legalább is enyhíteni bűnének szörnyűségét, sőt egyik-másik orgánum még mindig a ro­mantika pasztellszíneibe próbálja bele­mosni Európa egyik legvakmerőbb finan­ciális hazardőrjének gonosz arculatát. Hiszem elvégre is most nem lehet Pálfy- bankot, Tanitó-bamkot kiabálni, nem lehet senki „kurzuslovag“ erkölcsi kivégzését követelni: a gonosztevő is, az erkölcse is az övék, az ő vérükből és az ő Lelkűkből lelkedzett. A szegény középosztály — amelynek pusztulásáról olyan meghatóan tud cik­kezni az a sajtó, amely a maga papír- lepedőivel és ólombetűivel e középosztály rendszeres kirablását leplezi — most ocsúdhat csak ai-ra, hogy kitűnő finan- sziék, akik közé Bacher Emilt is mindig sorozta a liberális sajtó, milyen előkelő hidegvérrel fosztogatják. A Viktória pa­pírjaiba elsősorban a keresztény közép- osztály fektette vagyonát és most 6irva nézhet utána a Viktória-gőzmalom rész­vényednek, amelyek januárban még két­száznegyven milliárdot reprezentáltak, most pedig tizenhét milliárdon is alul süllyedtek. A bizalmat, amely az abszo­lút biztosnak tudott Viktória-papirhoa fűződött, alaposan rászedte Bacher Emil, akit miég pár héttel ezelőtt is dzsentlmén- nek nevezett a képviselőházban Sándor Pál s mindössze azt a kivetni valót ta­lálta spekulációiban, hogy „bizonyos di­menziókat túllépett“. Nos, ami a dimenziókat illeti, hát Bacher Emil elspekulált ezázmilllárdo- kat, súlyos áldozatra kényszeritette az amúgy is megterhelt magyar államot, megrendítette a komoly angol tőkének a magyar kereskedők iránti bizalmát, ki­fosztotta a középosztályt és könyörte­lenné tett ezer meg ezer derék munkás­családot. Ami a Viktória-konszem tiszt­viselőit illeti, azokkal, meg az a helyzet, hogy Bach ex ók a maguk faji szolidaritá­sához híven, csaknem száz százalékig zsidó tisztviselőket alkalmaztak malmaik­nál s ezek még az összeomlásból is ugyancsak enyhébb helyzetben kerülnek ki, mint a szegény — de persze: majd­nem eráz százalékban keresztény — mun­kások. Egyébként a legjellemzőbb Bacher Emil bünlajstromából az a tény, hogy Bacher a maga spekulációit kétféle mér­tékkel miérte: ha bevágtak, a hasznot magának zsebelte, ha nem vágtak be: a terhet áthárította a részvényesekre. így, ezzel a technikával persze csak nyerni, csak gazdagodni lehet, elé viszont az is kétségtelen, hogy ehhez semmiféle zse­nialitás nem kell. Csak lelkiismeret kell hozzá. Bacher tehát akit évtizedeken át mint financiális Napóleont, mint ma- Icwnkirályt, üzleti lángelmét rajongtak körül a liberális sajtóapródok — mind­össze csak nagyobb arányokban művelte ugyanazt, amit a fajtájabeli utolsó fa­lusi krájzleros szokatt ■ cselekedni. Le­vonhatjuk tehát azt az üdvös tanulságot is, hogy — vakard meg a börze-Napo- leont és kibújik belőle a — Liberális krájzleros. Értesülésünk szerint -a védelem rend­kívül nagy erőfeszítéseket tesz, hogy Bach ért a vizsgálati fogságból kiszaba­dítsa. Székely Lajos dr.. Bacher védője, az előzetes letartóztatás ellen felfolyamo- dássail élt s ebben azt igyekszik bizonyí­tani a nyomozás adataival szemközt, hogy Edékért semmiféle rosszhiszeműség nem vezette vállalatainak irányításánál, vagy pedig az angol1 kölcsön megszerzé­sénél. -A felfolyamodás ezenkívül: meg főleg azt hangsúlyozta, hogy a Viktóriá­kon cern szanálásának elsőrendű érdeke az, hogy Bacher szabadlábon legyén, mert nélküle aligha tudnak sokra menni, hisz ő ismeri a szanálást megelőző üzleti ügyek nagy komplexumát. Érdemben való döntés a felfolyamo­dás tárgyában mindaddig nem lehet, inig a vizsgálóbiró nem határozott. Medvés-Medico vizsgálóbiró, úgy tud­juk, hogy már ma. délelőtt kihallgatja Bachert és akkor eldől, hogy magáévá teszi-e az ügyészség indítványát és kihir­deti a vizsgálati fogságot, elrendelő vég­zését, avagy másként határoz. A törvényszék folyosóján egyébként már tegnap, noha még ei*ről nagyon ko­rai beszélni, alkalmasint egészen jó in­formáció alapján fantasztikus összeget emlegettek mint felajánlandó kauciót Bacher szabadlábra helyezésének esetére. Az minden bizonyossággal bekövetke­zik hogy a vizsgálóbírói döntés után Bacher védője majd igen nagy összegű óvadékot ajánl fél védencének szabad­lábra helyezése okából már most csak az a kérdés hogy tekintet nélkül az összeg nagyságára, elfogadják-e ezt, vagy sem. Beavatott helyről még arról informál­tak bennünket, hogy Badhernék Lavre- kovieséJkkal való összeköttetése még mindig nyomozati stádiumban van. Az ügyészség erre vonatkozóan még nem készült el indítványával s még szükséges néhány adat amely ennek az ügynek a minősítését büntetőjogilag tisztázza. A helyzet tehát az, hogy ma még csak a Viktóriával kapcsolatos Ba- cher-féle manipuláció adja a bűnügyi eljárás alapját, hűtlen kezelés cimén, amelyet a Lovrekovies-ügyben most folyó nyomozás eredménye egészíthet ki esetleg a csalás bűntettével. Mint említettük, a budapesti büntetőtör­vényszék elnöksége Medvés-Medico Ist­ván vizsgálóbírónak osztotta ki a Ba.cher- iigyet. Medvés-Mdeico ma délelőtt fél fiz órakor megjelent a bünietőtörvényszók épületében s egyenesen Langer Jenő kú­riai bíró, a törvényszék elnökének szobá­jába sietett, ahol beható tanácskozást1 folytatott a törvényszék elnökével. A kö-: zel egyórás tanácskozás után felsietett ai harmadik emeleti úgynevezett vizsgálóbí­rói folyosóra, ahol szobájába zárkózva folytatta a Bachcr-iigy aktáinak tanulmá­nyozását. Értesülésünk szerint a vizsgáló­bíró még ma délelőtt befejezi a-z aktáid, tanulmányozását, és maga dé vezetteti A vizsgálóbiró ma délután dönt Bacher fogvatartásáról A legületéfeescbb helyről — mint előre jeleztük — hivatalos jelentést adtak ki Bacher Emil letartóztatásának előzmé­nyeiről és okáról. A hivatalos jelentés meglehetősen szűkszavúan egyelőre csak arról ad hírt, hogy Bacher Emil egyéni intézkedései a nyomozás eddig tisztázott adataiból megállapíthatóan a vállalatnak sok- milliárdos kárt okoztak. E szempon­tokra való figyelemmel Bacher Emilnek hűtlen kezelés büntette ci­mén való előzetes letartóztatását el kellett rendelni. Egyelőre tehát Bacher kimondottan csak a hűtlen kezelés büntette miatt ül a tömlőében, ám minden jel arra mutat, hogy egyéb részletek kiderítésére erőtel­jes nyomozás folyik, amely más világí­tásba fogja helyezni és más paragrafusok szerint is fogja minősíteni a bukott ma­lomkirálynak az utóbbi időben véghezvitt úgynevezett közgazdasági tevókenykedé- sét. Az ügyészségen tegnap, az ünnepnapon is fokozott munka folyt. Sztrache Gusz­táv főügyész csak úgy, mint máskor.már a kora délelőtti órákban megjelent hiva­talában és azonnal magához kérette Alter György királyi ügyészt, a Baoher-ügy referens ügyészét. Auer jelentést tett a főügyésznek Bacher elleni indítványáról, majd az iratok még délelőtt rövid utón Med- vés Medico István törvényszéki bí­róhoz, a büntetötörvényszék elnök­sége által epre az ügyre kijelölt vizs­gálóbíróhoz kerültek. Az iratok hatalmas csomagját az egyik altiszt vitte fel a vizsgálóbiró harmadik emeleti helyiségébe. Medvés-Medico vizs­gálóbiró azonban nem volt benn, mert előző éjjel inspekcióé lévén, otthon ma­radt. így az aktákat sürgősen még a dél­előtt folyamán lakására szállították. Bacher védője már reggel kilenc órá­tól kezdve rótta a törvényszék folyosóit. Hol a harmadik emeleten volt és várta a vizsgálóbírót, aki ugyan nem jelent meg, hol pedig az első emeleten sétált, ahol mint jó védőhöz illik, nem feledkezett meg aról, hogy a Bacherrel rokonszenvező sajtó tu­dósítóit informálja a helyzetről és lehetőén meggyőzni igyekezzék vala­mennyit védencének zsenialitásáról és ártatlanságáról. Úgy Gz óra felé járhatott az idő, mikor a törvényszék folyosóján megjelent Ba­cher Emil felesége egyik férfirokoaiának kíséretében. Mindenki tudta, hogy miért jött. Beszélgetni akart férjével. Eddig ez nem_ volt szokásban és amennyiben meg­történt. csak a legkivételesebb esetekben engedélyezték, hogy az előzetes letartózta­tásba került fogollyal a vizsgálóbírói ki­hallgatás előtt ügyvédjén kívül akár leg­közelebbi hozzátartozója is beszélgethes­sen. Nagyon kivételes esetben megengedték az ilyen beszélgetést és Baoker szomorúra fordult életében letartóztatásának első két napjára olyan nevezetes családi esemény és évforduló esett, amely az ilyen beszél­getési engedélyt emberilea érthetővé teszi. Bacherné hétfőn fiának érettségije alkalmából beszélhetett férjével, teg­nap pedig azzal a megokolással, hogy házassági évfordulójuk van, kért engedőimet a férjével való be­szélgetésre. Tizenegy óra lehetett, mikor Sztrache főügyész egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt fogadhatta Baehemét. Az előterjesz­tett megokolás alapján engedélyezte a ké­rést és Bacherné boldogan yitte a főügyé­szi engedélyt Kovács Péter fogházügyész­hez, hogy férjét a rabok társalgójába hív­ják. Közben azonban valami kis nem várt incidens történt. Bacherné ugyanis házassági évfordu­lójuk alkalmából férjének nagy cso­kor virággal akart kedveskedni. Nem tudta azt. hogy virágot nem lehet vinni a tömlőébe még akkor sem, ha az egyelőre még csak vizvsgálati fogolynak szól. A csokrot elvették tőle a fogház- őrök. É _ „ //fÁm éí H 11 '■ ■ATvmí^y 17 Or JF11 KK3TVÄ {mail /ámÉ$iak j. es. Gyorsírók 1 7-20.— §f§B| mMSAAMoh MagCáS&afatmSáZéfMüí. nókidndóhívstaiokt vnn, Pffl i|i! jSa li|| ßmr Mpppl l§g|i§L Rikócn-ot 1. ■*., Tei«>f®«, msr ffells I©p mm mm Wm, 1. »«-o*. T.r4..k8r.t «2. Héf m§Q Bsfll BBBa BbSb áSKBfSSmk ♦♦ Telefon. ui-tu 00 Vili. évfolyam 145. (1990.) ssám 0 C&ÜÍÖríÖlC ♦ Buűapest, 1926 Julius 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék