Uj Nemzedék, 1926. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-01 / 197. szám

Tegnaptól máig csak tizenöten váltották be ezüst- és nikkel-pénzüket az állami pénzverőben ——♦ 1^— Egyelőre pestiek jelentkeznek, a vidék még nem mozdult meg — A régi ezüst még a ládafiában bujkál-» Az VJ Nemiedül tudósítójától. —1 A barátiam föviía Halló! Újra beszélt Balthazar De­zső ur? Újra felsorolta a katolicizmus­tól szenvedett sérelmeit a Balthazár- féle ORLE? Akkor hát ott vagyunk a régi nótáinál, mert lám, a sérelmi _ li­beralizmus egész sajtó-apparátusa visszy hangzik Balthazar Dezső _ debreceni szuperintendens ur felekezeti békét te­remtő, megértést hirdető, tapintatos és elmés beszédétől. Ha ilyesmiket mon­dana egy katolikus pap, akkor har­sogna a botrányok trombitája, meg­hasadnának a politikai színház _ fes­tett egének kárpitjai s a zsinórpad- lásról frázisgránátok és szellemi bűz- bombák hullanának. A sérelmi libe­ralizmusnak újra kapóra jött tehát Balthazár Dezső ur. A felekezeti bé­kének a keresztény Magyarország so­raiba éket verő liberálisai úgy tesz­nek, mintha a felekezeti békéért bu­zognának. Pedig csak örülnek és a szemükkel jelentőségteljesen integet­nek egymásnak. Tetszik nekik Balthazár Dezső ur nagyon. Az ORLE is fölöttébb tetszik. Mintha balzsammal kenegetnék őket, úgy nyögdécsel ez a sérelmi liberaliz­mus a kéj gyönyörétől, hiszen a „fele­kezeti béke” debreceni szuperinten­dense iit, vág, jobbra, balra, minden gondolkodás nélkül. Ez az _ a „feleke­zeti béke“, amiben nekik örömük telik'. , Hogy a református katonákat kato­likus szertartásokon való részvételre kényszerűik, ez volna az egyik sére­lem. Ha van ilyen sérelem, akkor ez hiba, amelyen a kormányzatnak akár­hány protestáns tagja bizonyára se­gít. De nincs ilyen sérelem. A katoná­kat ilyesmire nem kényszerítik._ A ka­tonákat saját vallása szertartásaikra szokták kivezényelni. Ha pedig nem Válogat ják ki a katonákat felekezetűk, Vagy egyházi hovatartozandóságuk szerint, akkor sérelem érheti a kato­likus katonákat is. Felelős-e ezért az ORLE, vagy Balthazár Dezső? Nem? Hát akkor miért felelős a katoliciz­mus? Kétféle a mérték? Aláírjuk, hogy a protestáns katona, a protestánsoké. A református ne ve­gyen részt katolikus szertartásokon. Egyrészt, mert nem igazság, másrészt, mert a katolikusok a vallásos meggyő­ződés nélkül való jelenlétet senkitől sem követelik. Sem a katonáktól, sem az ORLE-től, de még Balthazár Dezső­től sem. De hát akkor miért követeli ugyanezt az ORLE és Balthazár Dezső? A kato­likus egyházi felsőbbség kötelességsze- riien állást foglalt ama téves és káros szokás ellen, hogy társadalmi vagy hivatalos ünnepeken, zászlószentelése­ken, ugyanegy helyen és egyidőben vé­geztek egyházi ténykedéseket. Ilyen ün­nepeken az egyházi ténykedések el- különitendők. Az egyház és a felekeze­tek végezzék külön, a maguk templo­mában szertartásaikat, saját híveik je­lenlétében s aztán az ünnepélyek nem Vallásos részében egyesüljenek. Erre felharsan az ORLE pódiumáról a sérelem! Balthazár ur szerint tehát sérelem, ha a református katona kato­likus szertartáson vesz részt, de ha a katolikus egyház megtiltja, hogy a ka­tolikus hivő református szertartáson vegyen részt, akkor ez megbontása a felekezeti békének és ez is sérelem. A logika tótágast áll és az igazság a józan észhez ordít segítségért, amikor megszólal Balthazár Dezső ur tenorja és megindul a meddő, a szinfalhasogató frázisok terméketlen, gravaminális poli­tikája. Sérelmek, amelyekről nem tud­nak a protestáns százezrek, csak Baltha­zár ur tud róluk; türelmetlen indulatok, amelyeket nem éreznek a protestánsok, csak Balthazár ur szóbősége bugyboré­kol miattuk. Szó sincs róla, vannak sérelmek. Nem egy cikk, egy kötet is kevés volna fel­sorolni azt a sok bajt, szenvedést, káro­sodást, amelyek Trianon miatt a keresz­tény Magyarország érdekeit sújtották. Ezek a sérelmek Trianon következmé­nyei s minden magyar ember sérelmei, tehát sérelmei egyaránt az egyháznak és a felekezeteknek. S ha vannak külön (Vezércikk folytatóé« a 3-ik oldalon.) Az üllői-uti állami pénzverő augusztus 30-én, tegnap reggel megkezdte a régi ezüst- és nikikelpémzek vásárlását. A pénz­verő az egykét koronás ezüstérmeit bruttó kilogrammjáért 1,178.000 papirkoro- nát, az egyforintos és ötkoronás ezüstér­mek bruttó kilogrammjáért 1,270.000 pa- pirkoronát, a húsz- és tizfilléres nikkel­érmekért 50.000 koronát és a tizfilléres alpakkaérme kér t 19.000, míg a két- és egy filléres bronzérmekért kilogrammon­ként 24.000 papirkoronát fizet. Ma elmentünk az Üllői-uti állami pénz­verőbe, hogy meggyőződjünk róla, milyen érdeklődés nyilvánul meg a nagyközönség részéről az ércpénzek beváltása iránt. A pénzverő kapujában szigorú aitón- állók fii lkak ólnak és csak kellő igazolás után engedik be az igazgatóság irodáiba igyekvőket. Mióta az ércpénz beváltásá­ról szóló közlemény megjelent, mag nyá­jasabban fogadják a jelentkezőket, ami­kor befelé haladunk, éppen egy galamb- ősz hajú, régi divatu ruhákba öltözött öreg ur magyarázza a portáén akt Róma, augusztus 31. Mussolini a minisztertanácson kifej­tette, hogy az olasz-spanyol barátsági és semle­gesség! szerződést nagy jelentőségű béketényezőnek tekinti, amely a tangeri probléma megoldásánál érez­tetni fogja hatását. Olasziorszáíg és Spanyolország mint földközi tengeri hatalmak és mint az algecirasi akta aláírói joggal igénylik álláspontjuk érvényesítését a tangeri kérdésben. Ez a probléma a genfi tanács­üléseik számárnak ügyével nincsen össze­függésben. Mussolini ezután kijelentette, hogy Olaszország népszövetségi delegátu­sainak minden meghatalmazása meg van arra az esetre, ha előre nem lá­tott események merülnének fel. — Az Uj Nemzedék tudósítójától, —> Párts, augusztus 3L ÍK genfi tanácskozások első napjának «Efáwóaylét itt abbéra foglalják összie, — Régi ötpengősöket hoztam beváltani, remélem elfogadják. Már tizenkét éve őrzöm odahaza a szekrényben... Az öreg urat persze szívesen feltessé­kelik az irodába. Tiz darab ötkoronást vált be. Mintegy háromszázezer papirko­ronát kap érte. Érdeklődtünk a pénzverő igazgatóságánál, mennyien jöttek el eddig ércpénzüket be­váltani: — Tegnaptól ma délelőttig mintegy tizenöten jelentkeztek beváltás végett. Legtöbben csak kisebb összegű érc­pénzt váltanak be. — Egyelőre csak pestiek jöttek, a vidék még nem mozdult meg. Pedig vidéken mii a legtöbb ezüst- és nikkelpénz. IJgy lát­szik, a régi ezüst még a ládafiában buj­kál. Remélhető, hogy a pengőkorszak sze­lére a vidéki ládafiákból is előkerülnek az évtizedek óta féltve őrzött csillogó ezüst- koromák, hisz nemsokára már, uj ércpénzt bocsát forgalomba a magyar állam. hogy Fromageot, francia jogi szákértő módosító javaslatai a bizottságban el- lentállásra találtak, mely a népszövetségi tanácsban és a teljesülésen is éreztetni fogja hatását. A márciusi ülésszakon be­bizonyult, hogy a loearnói hatalmak nem tudnak olyan delegátusokat, mint Unden és Motto, föl tétlen engedékenységre bírni. A spanyol probléma még súlyosabb, mint a lengyel probléma volt. Már több tanácstag állást foglalt Spanyolország ál­landó tanácstagsága mellett. Ehhez járult az olasz-spanyol szerződés, melynek sem- legességi klauzulája épugy ellenkezik a locafnói szellemmel, miként annakidején a német-orosz szerződés. Franciaország­nak igen nagy megerőltetésébe fog ke­rülni, hogy ebben a fölötte bonyodalmas helyzetiben eltalálja a helyes utat és meg­akadályozza a diplomáciai kudarcot. Pária, augusztus 31. A lapok továbbra is elutasítóan foglal­nak állást a spanyol igényekkel szemben. A Journal des Débats sajnálatát fejezi ki, bogy a Spanyoloifszgának küldött olasz válasz nem olyan világos, mint Franciaországé és 'Angliáé. A római kor­mány úgy látszik Spanyolország igényei­nek támogatását ígérte meg. Róma nagy eréllyel dolgozik azon. hogy marokkói konfemcia összeülését erősza­kolja ki. Olaszország nyilván azt reméli, hogy ezen az utóm részt kap Marokkóból és a továbbiakban azután kedvezően ren­dezheti a földközi tengeri kérdést. Ez azonban egy okkal több Franciaország számára, hogy tartózkodóan viselkedjék és ezzel elejét vegye a marokkói és a kö­zéptengeri probléma fölvetésének és ösz- szekapcsolásának. Az uj orientáció könnyen kedvezőtlen helyzetet teremthet nemcsak a spanyol kül-, hanem a belpolitikában is. Brkmd ma .ismét tanácskozott Quinones de Leon, spanyol nagykövettel. A francia válaszjegyzéket, mielőtt Madridba elkül­denek. a minisztertanács még egyszer megvitatja. Lényegében azonban a vá­laszjegyzék elkészült és mint értesülünk, a spanyol igények visszautáldását je­lenti, T — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, augusztus 31. A spanyol memorandumra adott angol K váilaszjegyzék, amelyet a Foreign Office j t tegnap nyújtott át a londoni spanyol kö- J/[ vetnek, mi ndö&eze néhány mondatból áll V ' s csupán azt a megállapítást tartalmazza, hogy az angol kormány véleménye szerint a tangeri kérdés megoldásává a spanyol kormány által tervezett genfi nemzetközi konferencia egyáltalán nem alkalmas, A Times mai vezércikkében élesen el­itélő hangon nyilatkozik a spanyol diplo­máciái-ól1, amely a Népszövetség legele­mibb szabályait sem .tartja szem előtt, A tangeri egyezmény revíziójának a ta- nácstagisiágok kérdéséhez semmi köze elír­ásén és a tangeri probléma egyelőre nem kerülhet szőnyegre, A Times és a Daily News ma egyönte­tűen megállapítjáe* hogy Németország­nak a Népszövetségbe váló felvétele már­is megtörténtnek tekinthető. Németor­szág elfoglalja helyét a Népszövetségben, mielőtt még a Népszövetség közgyűlésé­nek első hete véget ér. Legközelebb proklamálják az angol liberális párt ketté­szakadását — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, augusztus 31. Az alsóház folyosóin hire járt. hogy a sza­kítás a liberális párt két szárnya között, me­lyek, mint ismeretes, Lord Oxford, illetve Lloyd George vezetése alatt állanak, vissza, vonhatatlan és teljes. A két árnyalat kibékülésére irányuló kísér­leteket abbahagyták. A szakítás proiklamálása legközelebb megtörténik. T. ^rnfBrSSSSSSSimmmlm A görög liszteknek nem szabad szavazni — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Athén, augusztus 31. Kortdilisz tábornok tengerészeti és hadügyminiszter kiáltványt intézett a hadsereg és a haditengerészet tisztjei­hez, amelyben megtiltja az október 24-iki választásokon való részvételüket. A tiszteknek a nép előtt is dokumen- tálniok kell — mondja a kiáltvány — hogy a hadsereg és a haditengerészet pártokon felül áll és napi politikával nem foglalkozik. Az angolok és franciák ellenében az olaszok nyíltan Spanyolország melle állnak a langer! kémesben Mussolini szeriül a spanyolok langen igényé jogos A Népszövetség több tagja a spanyolok melle áll ■i——♦——i Az olasz népszövetségi kiküldöttek felhatalma­zást kaptak minden eshetőségre — Az Uj Nemzedék tudósítójától, — Ara 2000 korona ( $0®^ M ^ KIIflttMil Sri Egy ETTE! ggi KM« mrv» . \ «— JOÉM izerke.ztö.ég és kladéhi, *^í - / hóra 40.000 kor., negyed- ISII |jj&j gKgk fSi! Pj ..-ÉSJSF «SÉ '•*■>« »««UP*.*. V. kér., Sere 120.000 korona. - BBmÍ Wite/M »|l§fÍ$k gMal _ — I * 'y'j&StW §fjil Honvéd - utca tO. mim. 4 Egye. szén, ér. helyben, WM WM KEfS NRkH jßSEÜK WEBURtVegtet. ^ ggf! Telefon, 127-47, 127-48, vidéken é. pályaudvaron MM WM J- «- Gyor.lrék, 7-20. ­2000 kor. Wienben hét- Flókidadóhlvatalok, VIII., kSznap é. va.árnap 2500 gpIlwJfM ßmM jllllxjflgisi (gSpfMSfgl .évW PÉjlÍla>- Rékóczl-ut 1. sz.. Telefon, osztrák kor. - Hirdetések ß*E&Sf Il»g9 Wmsätot*. BwH fí)£v 11111 W«iB%lsÍÍllÍÍ MgPWHBhh. J. 136-06, Teréz-k8rut 62, ■uz-ei díjszabás szerint. Hi iSl Ü Telefon. 121-41 Vili évfolyam 197. (2042.) szám + Sserda ♦ Budapest, 1926 szeptember 1. «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék