Uj Nemzedék, 1926. november (8. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-03 / 249. szám

to Igazi bűnösök Az a tizeuhatesztendős sibeder, aki Bo­lognában rálőtt Mussolinira, s akinek a Mauricius-rend szalagján áteüvöltő go­lyója lepattant a Duce melléről, alakta­lan cafatokká széttépve hever a morgue asztalán. Ez a siheder sem tudja már meg­adni a feleletet arra a kérdésre, hogy miért akart gyilkolni, miért akarta el­pusztítani azt az embert, akinek halála az olasz nemzet életén soha be nem gyógyuló sebet ütött volna. A feleletet az élők ne« kell megadniok erre a kérdésre s talán nem tévedünk, amikor megállapítjuk, hogy a felelet nem is olyan nehéz. Ez a lizenhat esztendős tacskó csak a mások puszta eszköze lehetett. A gyilkos gondo­lat nem a merénylőben született meg, a fegyvert nem a merénylő stilyesztette a zsebébe, nem a merénylő rántotta ki, nem a merénylő célzott vele és nem a me­rénylő sütötte el a golyót, amely, hála az isteni kegyelem csodálatos megismétlő­désének, nem ütött halálos sebet az olasz nemzeten. Ha a morgue asztalán heverő holttetembe életet lehetne kelteni, ponto­san megjelölhetné a bűn értelmiszerzőjet, a felbujtót és a tettest a tizenhat éves fickó alakja mögött vvávám megbújt de­magógiában, a szabadkőműves, az anli- naeionalista hajtogatás alattomos, de vé- reskezü politikájában. Olpazországban még nincs halálos bün­tetés. A legutóbb lezajlott merénylet után Mussolini elhatározta, hogy a halálos büntetést újra beiktatja az olasz törvény­tárba. A nép azonban nem várta meg a késlekedő intézkedést: Ítélt és pillanatok alatt végre is hajtotta az Ítéletet. A kard­él rehányt tiaenhatéves merénylő teteme rettentő vádat emel az igazi bűnösök el­len. A gyávák, a hitványak, az erkölcsi nyomorban megrekedt bujtogatók ellen, akik egy esztelen, tízenhatéves suhancot akartak kijátszani, hogy ennek golyója üsse a legvérzőbb és legtragikusabb sebet az uj életre feltámadt, nagy ideáljait ha*- iaílan lelkesedéssel szolgáló nemzeten. Lébet-e csodálkozni, ha a felháborodott olasz társadalom lesújt a valódi vagy vélt bűnösökre s ha a nyaka közé osördit an­nak a társaságnak, amely rothadt poli­tikai múltjának szemétdombján orgyil­kosokat nevel és egy gyáva revolver- golyó nyomán feltámadt anarchiára^ ala­pítja nyomorúságos létének számításait. 1 johet-c csodálkozni azon, ha a tizen hat­éves suhanó véres teteménél az olasz fel­háborodás a gyáva és gyilkos rendszer­nek maradványait is ki akarja irtani es az arcutütött erkölcsi érzés mérhetetlen indulatával, rendet, megtorlást, leszamo­Ez a tizenhat éves merénylő ugyan­abból a lelkimühelyből került ki, mint az a fickó, akinek a Galilei-kör nyomta annak idején a kezébe a revolvert, hogy merényletet kövessen el Tisza István gróf ellen. Ugyanaz a bűn, ugyanaz a gyáva és alattomos, de konokul hitvány lelkiség. A különbség csak az. hogy az olasz társadalom most mar torkig' vari a liberalizmus és a radikalizmus emigrán­sainak mocskos lelkű hadaival, gyava orgyilkosságaival, álorcás eszközeivel es nem ismer többé tréfát: maga vegez, ott, ahol találja, a merényletek bűntet­teseivel. A liberalizmusnak, a radikalizmusnak és a szociáldemokráciának, természete­sen a „jogrend’4 nevében, újra lesznek elavult frázisai a fascista felháborodás „kilengései“ ellen. Ugyanazok, akik a Matteotti-gyOkosság után vérkönnyekefl préseltek ki szemeikből, úgy fogják ta­lálni, hogy a merénylet rendben van, de nincsenek rendben a következmények, a rombolások, a népdüh kitörései és a ki­hívott indulatok megtorló cselekedetei. A merénylet szabadságát jelentő sápi- tozást pedig az olasz nemzet éietoeatöne könyörtelenül vissza fogja utasítani. Ha jogrend és szabadságjogok kellenek, kezdjék el végre a felelőtlen bujtogatás műhelyében lappangó igazi gyilkos urak. De ha el nem kezdik, Iha uj és uj_ bün- hullámok indulnak ki e műhelyekből, ha uj és uj merényletekkel próbálkoznak, akkor a fascizmus megleckéztető erejé­nek kitörésén, akármilyen fájdalmas és kemény legyen is az a lecke; ne csodál­kozzanak. Mi egy baráti nemzet együtt érzésével tekintünk a vérig sértett és tú­lontúl provokált olasz nemzet felé. Át- érezzük a sértést, amelyet szivén és lel­kén egy elhódított agyú, fiatalkorú me­rénylő revolvergoly ója ütött. Átérezziik a felháborodást, amely a bűnös eszközökben nem válogató politikai demagógia köve­tett el, amikor revolvert nyomott a ke­zébe a merénylőnek, hogy halálos sebet üssön a vezéren s általa a nemzeten, amely most járja kísérteties útját a nagy­ság és a bukás végleteinek szakadékal és emelkedései között. Revolveres merényletet követtek el Mussolini ellen A golyó átszakitotta Mussolini felsó kabátiát, letépte egyik érdemrendjét — A merénylőt a helyszínen meglincselték Kétezer embert őrizetbe vettek Bolognában a merénylet miatt- Az Uj Nemzedék tudósítójától. — /I Bologna, november L * I (Stcfani.) Amikor Mussolini vasárnap este az Archigimnasié épületéből, ahol a tudományos előhaladás kongresszm/ sát megnyitotta, a pályaudvarra ment, az ezernyi közönség óriási lelkesedése közepette a Via Independanza elején egy körülbelül tizemnyoloévesnek látszó férfi revolverrel rálőtt. Mussolini sértetlen maradt. A golyó eltépte a Mauricius-rend nagykeresztjét és az egyenruha egy részét a tüdő magasságában. A golyó azután a Mussolini kíséretében lévő bolognai polgármester kabátjának ujján hatolt át. A merénylőt a tömeg azonnal körülfogta és meglincselte. Mussolini folytatta útját a pályaudvarra, ahol az összegyűlt tisztekhez beszédet intézett, majd különvonaton Forliba utazott el. f Bologna, november 2. Vasárnap este 6 órakor Mussolini mi- niszterelnök ellen Bolognában újabb me­rényletet követtek el. A miniszterelnök a délutáni órákban az arebigimmasio épüle­tében tartott nagyobb beszédet, 'ahonnan este 6 órakor távozott. A miniszterelnök a tudományos haladás kongresszusát nyi­totta meg s a kongresszus megnyitásával bolognai programja véget ért. A minisz­terelnök autója egyenesen a pályaudvarra hajtott, amikor a Via lndependenza bejá­ratánál a tömegből egy 18 év körüli fia­talember ugrott elő, magasra tartott 're­volverrel s az autó közvetlen közeléből két lövést adott le a miniszterelnökre. Az első golyó Mussolini mellét sú­rolta s a Mauritius-rend nagykereszt» jét, amely a miniszterelnök szive fö­lött függött, szétroncsolta. A golyó hosszú sávot hasított a felső kabáton, anélkül azonban, hogy Mussolinit megsebezte volna s a miniszterelnök testéről lepattanva, a mellette ülő bolognai polgármester alsó karját találta. A merénylőt a tömeg azonnal lefogta s mielőtt még a rendőrök közbeléphettek volna, a nép haragja végzett vele. A merénylő ugyan még egy fevólver- lővést adott le, ez azonban mér a leve­gőbe ment s egy perc leforgása alatt a merénylő halott volt. Botokkal és boxe- rekkel beverték a koponyáját s késekkel támadtak neki, úgyhogy pillanatok alatt vértől borítva rogyott össze. Mussolini autója megállás nélkül folytatta útját s a merénylő holttestét a mentők szállítot­ták az egyik bolognai kórházba. A rendőrség azonnal átvizsgálta ru­háit, de semmiféle igazolványt sem találtak nála, úgyhogy személyazonos­ságát mindezideig nem lehetett meg­állapítani. A merénylő holttestén összesen 14 tőrszurást számoltak össze. Mussolini a merénylet után egyenesen a pályaudvarra hajtatott, ahol a bolognai helyőrség tisztikara hatalmas ovációban részesítette. A miniszterelnök néhány lel­kesítő szót intézett a tisztekhez, önural­mára azonban jellemző hogy a mer ' létről egyetlen szóval sem emlékezett meg. Este 7 órakor a miniszterelnök különvo­Róina, november L Elsőnek Vittorio Emanuele király üd­vözölte Mussolinit szerencsés megmenekü­lése alkalmából. A király hosszabb táv­iratot intézett a miniszterelnökhöz, amelyben sajnaLkozásának ad kifejezést a miniszterelnök ellen elkövetett újabb gyalázatos merénylet miatt s úgy a. maga, mint az egé-z olasz nemzet nevé­ben szerencsekivánatait fejezi ki. A pápát tegnap este értesítették a me­rényletről. A merénylet híréi maga Tlöma rendőrfőnöke vitte meg a pápának. • ■* Gasparri bíboros államtitkár a merény­let hírét azonnal közölte a pápával, aki elsúpadít és a következőkép nyilatkozott: _— Mussolini szerencsés megmenekü­lése újabb jele annak, hogy a Min- d euha tó védelmét élvezi; kellene azonban, hogy, tekintettel az embe­rek rosszaságára, több elővigyáza­tosságot tanúsítson. T. A fővárosban nagy tüntetéseket ren­deztek a miniszterelnök mellett. A kül­földi diplomáciai képviseletek Pezetoi a Palazzo Chigibcn üdvözletüket tolmácsol- talfák, A város ki volt világítva. Nagy embertömeg Mussolini éltetése közben vonidt végig a városon. A követségi épü­leteket katonaság őrzi. Eddig incidensek nem történtek. Turati, a fascista párt főtitkára kör­levelét küldött szét, amelyben elsősorban utal a merényletre és a merénylő meg- lincselésére, majd ezt mondja: Az igaz­ságszolgáltatás első aktusa befejeződött. Most a bűnrészesek megbüntetése van hátra. Hír szerint Rómában és a vidéken né­hány letartóztatás történt. Berlin, november 2. A Vossische Zeitung jelentése szerint Mussolini merénylője egy Anteo Záru­lj on-i nevű tizenötéves fiú, egy jómódú bolognai könyvnyomdász fia. A merénylő személyazonosságának megállapítása úgy vált lehetségessé, hogy az apa, aki fiá­nak délután 5 óráig adott kimén őt, az esti órákban a rendőrségnél jelentést tett fiának távolmaradásáról és végül a me­rénylő erősen megcsonkított holttestében fiára ismert. ................ , . Milánó, november 2. Mussolini merénylőjének bátyja, a 20 éves Assunto Zamboni, lelkes fascista és nala elhagyta Bolognát és fél 8 órakofi Mussolini rtiáf. Forli-ban volt, ahol a lel­kes tüntetések megismétlődtek. Róma, november 2. Grandi külügyminiszteriumi alállam- titkár, aki a merénylet pillanatában Mussolini kíséretében ugyanazon az automobilon foglalt helyet, a Giornalc d'ltalia munkatársa előtt a következők­ben beszélte el a merénylet történetét: — A Via Bizzoli és a Via Indipen- denza között, éppen abban a pillanatban, amikor az automobil egy fordulóhoz érve lassított, jobboldalról, rövid távol­ságból dörrenést hallottunk. A csapatok sorfala ts az automobil között, néhány lépésnyire egy alacsony ember állt, aki kinyújtott karját célzó helyzetben Mus­solini felé irányította. A miniszterelnök nyomban tisztában volt vele, hogy me­rénylet történt, de ahelyett, hogy leha­jolt volna, továbbra is előbbi helyzeté­ben maradt és utasította a soff őrt, hogy állítsa meg a gépet. Aggódó kérdésemre, vájjon megsebesült-e, mosolyogva vála­szolta: — Nincs semmi bajom. Majd határozott hangon hozzátette: — Senkise veszítse el a fejét. Erre újból üdvözletét intett a tömeg felé, amely még nem tudott semmit a me­rényletről és szakadatlanul lelkesen él­tette a miniszterelnököt. Sohasem láttam még ilyen derültnek. A pályaudvarra érve. közvetlen hangon beszélgetett a meg­jelent tisztekkel, akiknek semmi tudo­másuk sem volt még a merényletről. Mel­lén a Szent Mauritius-rend szalagján ott látszott a lyuk, amelyet a merénylő revolverének golyója ütött. Amikor a vo­nat megindult, a miniszterelnök szigorú utasításokat adott a sáros és az ország nyugalmának megóvására. Bolognában percek alatt hire terjedt a merényletnek. Mindenki a legnagyobb felháborodással és megdöbbenéssel hallotta a hirt, dó rendzavarások nem történtek. káplári rangban teljesít szolgálatot a mi­lánói katonai nyomdában. A rendőrség letartóztatta a merénylő Anteo Zambori atyját, valamint ennek feleségét is. Letartóztatták a merénylő két fivérét, sógornőjét, valamint abból á házból, amelyben a merénylő családja la­kik, két másik lakót is. T. Róma, november 2. A fascista párt főtitkári hivatala ezt á jelszót adta ki: Ki kell kutatni, meg kell büntetni az értelmi szerzőket és • bűnrészeseket XI. Plus: Mussolinii asz Isten különös védelmébe fogadta A merénylő: Anteo Zamboni í Ara 2000 korona ___ ii9ftiot<»( in in mmmm í««%oi*tWg ii idaiiin« hőre 40.000 kor., negyed- BfaSfij JSttjH HH SSBBSm mBH jBBr HB '«talt BoSapn), V. kér*» én. 120.000 korona. - UH fiSS fSviS» BH ____________________ _______ WM &BÍW Hűl _ Honvéd - utca líi iiáa. Cgyoa szám ára helyben, Bdjjjfl I HMBH| B BBB aáBSBlh \ frf’MWEtov fl Tolofon 127—47, 127—48, vidéken éa pályaudvaron Mggla BBS f£B| ABlSHP&ra i- Gyorsírók: 7 — 20. — 2000 kor, Wlenheo hét» HB {§1® «BGwh Bl ^ BRuSH» HBUHh Fiókkiadóhivatalok: VIII«, köznép és vasárnap 2500 B8WfawBHP fflB ^B91HÍ flBBKBwii BfSjy ¥§!§■ BfflB BfKffBMWMo8HBL Rákóczl-nt 1. az., Telefoni o.ztrák kor. - Hirdetések jíSsBSi §9B| i||S SW WIM tTtIVii^Í^ TWBflffifWBB J. 136-06. Teréz-körnt 62, M.-M díjszabás szériát. ^BB BB ^ül HIB Hl IBI^Bk Vili. évfolyam 249. (2094.) szám # Sxerda ♦ Budapest, 1926 november 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék