Uj Nemzedék, 1926. december (8. évfolyam, 273-298. szám)

1926-12-01 / 273. szám

A pestkörnyéki kerület 86.685 választúia közül 28.074 az esvséaespárti, 8488 a faj­védő, 6305 a keresztény sazdasási párti, 7119 a demokrata és 6083 a szociáldemo­krata listát ajánlotta Görgey István ellenjelöltet kapott Sátoraljaújhelyen ], A pomázi kerület kitart Almásy László mellett ^ Nyolcvanhat választókerületben kell ma beadni az ajánlásokat — Az Vj Nemzedék tudósitójától. — (sah föllcneh...! Az öreg Goethe eseményekben gaz­dag életének alkonyán gyakran nézett vissza a múltba s nem egyszer klasszi­kus megállapításban öntötte szavakba édes-bus tapasztalatainak velejét. Az igazságot — mondotta egyebek közt — napról-napna hangoztatni és hirdetni kell, mert a gonoszságot is folyvást ismételgetik. Fájdalom, ennek az élet- t aj »aszta latnaik igazolásául nem a wei- mari bölcs hazájából kell példákat felsorolni, sokkal egyszerűbb és kézen­fekvőbb, hogyha példaképpen ideállit- juk a magyar — nemzetet. Mert van-e emberfia, mármint józan és tiszta szándékú ember, aki tagadni merné, hogy ennek az istenáldotta népnek minden jótulajdonsága eÍrnál!ik azon a végzetes fogyatékosságán, hogy beteg, halálosan beteg az emlékezete. Mint szörnyű anyai átok ü.1 ezen a nemze­ten a feledékenység minden nagy és nemes felbuzdulást megakasztó és meg­bénító szellemi tunyasága! Ebben fo­gannak a lármás lelkesedések tiizei, amelyekről mihamar elválik, hogy pis­logó mécsesek fénye is elhomályosítja őket. Ebből hajtanak fonnyadt virágo­kat a hangzatos szervezkedések és nekilendülések, amelyeket rendszerint szétver az idő forgása, hogyha a belo­pakodott kétes elemek előbb már tönkre nem tették. Kell minderre példa! Tessék végiggondolni az elmúlt esztendők históriáját! Mi vált valóra a sok reménységből és komoly építő munkára való neki vágásból! Egyné­mely kivételtől eltekintve, sajnos, nem sok. Ma már ott tartunk, hogy Tri­anon fájdalma lassan-lassau kihal a szivekből és az ön képzőköri es tá rsas- köri felköszöntőkön kívül legfeljebb egy-egy sablonos felvonulás figyelmez­tet bennünket gyalázatunkra. Vagyunk nébányan, akiknek arcát elborítja a szégyen pírja s félénken elodalgunk, hogyha véletlenül valamelyik otthoná­ból kiűzött erdélyi vagy felvidéki test­vérünkkel találkozunk, mert nem mer­nénk a szemébe nézni arra a kérdésre: Mi lesz! Hát meddig még! Mártírok ezek a köztünk nyomorgó, elhagyatott emberek. Mártírok nemcsak azért, mert odaadtak mindent a hazájuk iránt való szeretetükért, de mártírok azért is, mert bennük lobog e nemzet feltámadásá­nak szent hite s tüze. S mi hisszük, ho«v az események történelmi alakulá­sában ez a vértanú bit fogja megter­mékenyíteni a lanyha, fásult magyar lelkeket. Kell még példa a tunya fdedékeny- ségre! Itt van a sajtó kérdése. Megtámad- hatatlanul tárgyilagos történelmi mun­kákból is tudjuk már, hogy teljesen másként alakult volna ki a háború ki­menetele, ha a magyarországi nemze­tietlen sajtó nem mérgezi me" alatto­mosan a végső küzdelmét vívó csapa­tainkat. Egykori ellenségeink hivatalos kiadványai dicsekedve emlegetik, mek­kora szolgálatot tettek nekik bizonyos magyarországi újságok, amelyeket ők maguk repülőgépről dobáltak le a ma­gyar frontra. Lehet nagyobb szégyene egy nemzetnek, mint ellenségének ez a hivalkodása...! Igaz, hogy a vörös rémuralomtól való felszabadulás pil­lanatában az egész nemzet megtorlást sürgetett és úgy látszott, de csak egy pillanatra, hogy a magyar végre észbe kapott és nem hagyja többé magát sa­ját pénzén elárulni, elámitani, lelkileg és szellemileg megmérgezni. Ámde múlt az idő s a lelkekre ráfeküdt a feledé­kenység átka. Ma már- ott tartunk me­gint, hogy a. rablógyilkos vörös rém­uralom hivatalos lapja, amelyet sze­mérmetlenül a munkásság újságjának mernek nevezni a magyar munkás ki- zsákmáuyolói, nap-nap után büntetle­nül támadhatja a magyar bíróságot és a hangja olyan alávaló, mintha leg­alább is küszöbön volna megint a ter­rorlegények uralma. A jó magyar közönség mindezt nem veszi észre. Vagy ha látja, egy fröecs, vágy egy stucni sör mellett kesereg és a népámités és tekintő]yrombolás to­vább folyik a maga rendje-módja sze- (Folytaíása a 2-ik oldalon.) Ma adják be az ajánlási iveket azokban a választókerületekben, amelyekben de­cember H-ára tűzték ki a választásik A vasárnapi nagy agitációs nap után ezek­ben a kerületekben ma van az utolsó nap, amelyen még gyűléseket lehet tartani és a jelöltek természetesen ki is használják a rendelkezésre álló időt. A fővár *' a választási küzdelem*-*..«érdekesebb mo­mentuma az. hogy a demokraták nem boldogulnak Budán, a szükséges aláírások megszerzése szinte reménytelenül nehezen megy. Ezzel szem­ben a kereszténypárt most már a dili választókerületben is tízezrei meghaladó ajánlást gyűjtött össze. A keresztény párt különben is kedvező helyzetét nagy mértékben megjavította az a körülmény, hogy a nagytőke egy­mással versengve fordul a fővároshoz la­kásépítési ajánlataival. Ez annak a bizo­nyítéka, hogy a pénz hatalmasságai teljes bizalom­mal vannak a keresztény városháza iránt és hogy a kereszténypárt eddigi re- zsimjé lehetővé tette a magántőkének a fővárosi lakásépítkezésbe való erőteljes bekapcsolódását. Ez természetesen csak a népjóléti miniszter nagyvonalú lakás­építő akciójával együtt volt elérhető, de kétségtelen, hogy a Budapest székesfővá­ros égisze alatt építkezni kívánó nagy­tőke állásfoglalása minden körülmények között a leghitelesebben fémjelzi a keresz­tény politika életrevalóságát. Liberális részről különböző kör étkezi fi­tosokét fűztek Bethlen István gróf mi­niszterelnök bánkuti utazásához. Az egyik újság már arról is tudott, hogy Rubinok István, az egységes párt ügy­vezetője rosszul áll az eleki kerületben és az ő támogatására siet oda a miniszter- elnök, 6Őt a kultuszminiszter is lemegy a kerületbe. Az eleki kerületben négyezerháromszáz választó van. Több, mint háromezren írták alá Ru- binek István ajánlási iveit, tehát valóbau nem lehet arról beszélui, hogy Rubinét rosszul áll. Viszont már egy héttel ezelőtt megállapodott a minisz­terelnök József királyi herceggel, hogy e hét elején lemegy a királyi herceg bán­kuti birtokára, vadászatra. Bánkút vélet­lenül valóban az eleki kerülethez tartozik,1 de még az sem valószínű, hogy Bethlen találkozzék Rubinekkel. A kultuszminisz­ter eleki útja sem egészen bizonyos. A vidéki kerületekben változatlan erp- • vei folyik az agitáció. Borsodmegyében az edelényl kerületben Lovász János va­sárnap Szieiidrőn beszélt. A mezőcsáti kerületben Nagy Ferenc visszalépett és Így ma még Édes Antal­nak, az egységespárt hivatalos jelöltjének nincsen ellenjelöltje, Nagy Ferenc hívei azonban, bir szerint, aj ellenjelöltet keresnek. Mivel Borsodmegyében december 2-án be kell nyújtani az ajánlásokat, nem va­lószínű, hogy sikerrel járjon a fárado­zásuk. Mezőkeresztesen Bottlik József, Mezőkövesden pedig Bottlik István báró az egységespárt hivatalos jelöltje. Az ónodi kerületben most már csak Mclczer László, az egységespárt jelöltje harcol Juhász Józseffel, aki szintén egy­ségespárti programmal vállalt jelöltsé­get. A hivatalos jelöltnek sikerült tizen­kétezer választóból hatezernyolcszáznak az aláírását megszereznie. A sajószentpéteri kerületben, ahol szintén tizenkétezer választó van, eddig több mint kilencezer ajánlása van Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszternek. A szociáldemokrata ellenjelölt sehol sem talál melegebb fogadtatásra s így a kereskedelmi miniszter egyhangú meg­választása bizonyos. A többi kerület közül a sátoraljaújhelyi választókerületben ellenjelöltet kapott Görgey István, a hivatalos jelölt: Dobsa László dr., az Ipartestületek Or­szágos Szövetségének az igazgatója in­dult harcba a mandátumért, pártonki- vüli kormánytámogató programmal. Az uj jelölt tábora nagy erővel' kezdett a szervezkedéshez. A pomázi választókerületben Almásy László, az eddigi képviselő, be­tegsége miatt még egyszer sem jelenhe­tett meg választói között. Helyette va­sárnap Farkas Elemér és Szakács József volt képviselők járták be a kerület köz­ségeit és Pomáz, Békásmegyer, Sziget- monostor, Budakalász községek választói előtt beszéltek. A gyűléseken mindenütt nagy sokaság vett részt. Biztosították Farkas Elemért a beteg pártelnökhöz való ragaszkodásukról. A hercegfalvai kerületben egyébként Farkas Elemér úgyszólván megválasztott képviselőnek tekinthető, Ötezérszázan ajánlották hétezer szavazó közül. Ellenjelöltje nincs. Ma utazik Te a kerületébe, hogy ajánlási iveit benyújtsa. A biharkeresztesi kerületben Takács Géza, az egyeégespárt hivatalos jelöltje vasárnap és hétfőn több, erőSieu látogíftott gyűlést tartott A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt választási irodái t Budai kerület: Központi ii-oda és I. választókerület (Vár, Tabán, 'Krisztinaváros) irodája: Krisztina-tér I. Tel.: 117—80. . II. választókerület: Horthy Miklós-ut 54. Tel.: J 116—30. III. választókerület: Márvány-u. 19. IV. választókerület: Fő-u. 58. VI. választókerület: Lajos-utca 183. Tel.: J. 623—6. 2. Északi választókerület: Központi iroda: Bristoil-szálló. , 9-ik választási körzet: Hajós-u, 31. Tel.: 30—14. 10- ik választási körzet: Teréz-körnt 37. Tel.: 47—89. 11- ik választási körzet: Podmainczky-utea 9L Tel.: 125—86. 12- ik választási körzet: Kartács-u. ,27. Tel.: L. 916—64. 13- ik választási körzet: Nagydiófa-u. 13. Tel.: J. 114—78. 15-iik választási körzet: Damjanich-utca 50. Tel: —J. 109—59. 3. Déli kerület: Központi iroda; IV.. Ferenc-körut 2. Tel: J. 153—36. Körzeti irodák: IV., Korona herceg-utca 3. Tel: J. 21—01. VII. , Thököly-ut 29. Tel: J. 106-28. VIII. (Zugló), Bosnyák-utea 1. Tel: J. 94—18. VIII. (belső). Baross-utca 12. Tel.: J. 53—12. VIII. (középső), József-utca 28. Tel: J. 30—21. VIII. (külső). Fráter-utca 47. Tel: 2—30. IX. Ferenc-körut 2. Tel: J. 78—15. X. Kápolna-utca 7. Tel: J. 90—33. Választási gyűlések a fővárosban A lipótvárosi keresztény gazdasági és szo­ciális párt hivatalos helyiségei: Fáik Miksa- utca 7. Pártórtekezlet minden hétfőn este 7 óra­kor. Külső körzet: Váczi-ut 32. Fehér-féle ven­déglő külöiihelyisége, pártértekezlet minden csütörtökön este 7 órakor. Választási ügyek­ben ott ad felvilágosítást a pártveizetőség. A Kállay-párt XVI. választókerületi szerve­zete szerdán este félkilenckor pártvaesorát rendez a Stefánia-uti Liget-clubban. Az Erzsébetvárosi Polgári Kör hétfő esti pártvacsoráját Siegescu József dr. és Dési Géza dr. mondottak beszédet Bethlen István gróf politikája mellett. ” ín w H mm mmk mm yv / i -m*• kiadóm. b«ra 49.000 kor., negyed- gglSH BiSit MÉM S§§||. Srlä fcX „rf# M VjSl otnl: Bndnpeel. V. kér* dvr. 120.000 koron.. - S|E fPII% HÜ JfjtW i_ - _______ 11m - ___ Honvéd - öten 10. «in. Cgyea .rém ér. helyben, gí&H BB|g MBBHB fg'r'MSk SSi f'-fjk f i'igá Telefon: 127-47, 127-48, vidéken é. pályaudvaron gffigg Kiig jjBS 1B MéMT |. 65. Gyor.lrdk . 7-20. ­2000 kor. Wionhen hét- HH JHfi ■B| 3gflWIÉl&«iS5S FiókkiadOhlvalalok: Vili— kSrnap é. va.arn.p 2500 fPlf JBBF BMWWjjfiS 1881«BttBHHIRákócrl-ut 1. Telefon, o.ztrák kor. — Hirdelé.ek MffijSí! WíM ^1 Ws&tl J. 136 -06. Teréz-kBrut 62, “ díj.rabé. azerint. BH HM WSSl HIBHhH HI *■» Telefoni 121-41. Vili. évfolyam 273. (2118.) szánj + Szerda ♦ Budapest, 1926 december 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék