Uj Nemzedék, 1927. január (9. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Lapunk ára fiéifölöl ÍO fillér Boldog ujesztaidőtl Az Urnák 1926. esztendejéből ma éjfél­kor átlépünk az 1927.-be, tehát bucsuzko- dunk az ó esztendőtől s egyben eltoló­dott, ünnepi hangulatban kémleljük a jö­vendő áthatlan fátyolén keresztül az újat. A hívők milliói térdrebornlnak az esz­tendő utolsó estéjén, meghálálni a Min­denhatónak mindazt, ami ebben az eszten­dőben jó volt, vigasztaló volt, fölemelő volt, annyi vihar, annyi megpróbáltatás, annyi nyomorúság közepette, és remény­kedve, alázattal kérni az Élet-s Halál Urát, hogy az uj esztendőben adjon szebb, bol­dogabb napokat az ő bűnös, esendő ma­gyar teremtményeinek. A napok borus-szines vonulásának érzé­keny figyelője és följegyzője, a nemzet életének krónikása és vékony acéltolla he­gyével sokszor irányitója, az újság Író pe­dig? Végigfutja tekintetével mégegyszer az elmúlt esztendő eseményeit, megálla­pítja az ó-esztendő mérlegét és megpvóbá. horoszkópot állítani az újról, megpróbál jövendőt lesni, olvasni az ujesztendö lefá­tyolozott, rejtelmes arcából. Vájjon milyen érzéssel búcsúzhatunk az ó-esztendőtől? Ha a nemzet életének szempontjából, ebből a magas és egyetemes szempontból alkarjuk summázni megállapításunkat, akkor csak egy nagy kérdést vizsgálha­tunk: azt, hogy közelebb vitt-e ez a le­tűnő esztendő a külső és belső Trianon összeomlásához? És a felelet az, hogy: hála Istennek, igen. Mert akárme rí vihar dúlt a magyar käftb-i hrn. ah- keiic i. ia/iuíJ' ... ' ?í»poiiÍt(4»yn(*k. tír-l ványait szénit í'«fiük i<4..e ...........f!­Ic'ki összerop, asu.ua!-.. mégis ■ . M ebiveii az Ä.tt'udöbp r. m adtunk bit -u: az á rí .. iii ­lyébe összeüljön a munka, az alkotás, a nagy kill- és belpolitikai problémák or­szággyűlése a maga két házával. Mégis éltben az esztendőben söpörte el a nemzet j télé [mondása a vörös forradalmi politika SogtÖbl> hadállását. Mégis ebben az esztendőben köszön­tünk el a szomorú múltú papírpénztől és vágtunk neki a pengőszámitással a gaz­dasági és társadalmi élet további kon­szolidációjának. S ami a legfontosabb a mi nagy, mondhatni egyetlen problé­mánk szempontjábóí: ennek az esztendő­nek külpolitikái eseményei tovább érlel­ték a világ hatalmasainak lelkében azt a belátási, hogy a trianoni békediktátum tarthatatlan, hogy nemcsak a maradék magyarságnak, hanem Köz'peurópának s azon át az egész kulturvilágnak is eminens érdeke, hogy a ‘magyar irreden­tizmus imái, sóhajai, reményei, ólmai ne maradjanak soká imák. sóhajok, remé­nyek, álmok ... Amikor tehát búcsúzunk az óesztendő- től. hálátlan lelkek lennénk, ha meg nem köszönnek neki hálás kézszoritással, ami jót. vagy legalább reményt el jeset hozott s örökül hagyott az ujesztendőnek. Aniíkor pedig az ujesztendö lehetősé­geit kémleljük, azt kell mondanunk: Is­ten irgalmának és kegyelmének vagyunk alávetve, az ő áldására vagyunk utalva, amelyet alázatos lélekkel kérnünk és re­mélnünk kell. Am egyben magunk is ko­vászai vagyunk sorsunknak, . amelyet szépre, erősre csak akkor kovácsolhatunk Isten segítségével, ha a ő lelke tölt el bennünket. Alihoz, hogy a boldog ujesztendö 'no­csak naptári jókívánság legyen, hanem az eljövendő napok változatain át meg is valósuljon, az kell, hogy a keresztény nemzeti öntudat, erkölcs, fegyelem, áldó-í zatosság és hűség át meg átitassa agyun­kat, szivünket és impregnálja cselekede­teinket. Nincs más ut, nincs más mód • nines más lehetőség. Mennél több lesz eb­ből a szellemből bennünk és munkánkban, annál boldogabb lesz az az esztendő, amely ma éjszaka ránkköszönt. Akik nagyon tudnak akarni, s akaratuk erejében ál­dozni és dolgozni, azok előtt meghajol a sors. Isten kegyelmén túl tehát magun­kon is múlik, s magunknak is tennünk ke'l róla, hogv milyen legyen nemzetünk számára az Urnák 1927. esztendeje. Az erős akarat, a bátor küzdelem és törhe­tetlen munka jegyében kivárniuk a- Ui Nemzedék minden hűséges előfr és f:l-‘ '- 'iának s az egész kere- ’ ’ gy-r- gnak boldog njeszten-í 110 milliós gondiiző pályázatunk első 20 nyertesének névsora Megbukott a baloldal offenzlvála a fővárosi lakásépítés ellen — ■■ros'Eauwi« Sivár, rossz bérkaszárnyák születnének Bedő Mórék „olcsósági“ terveiből A jobboldali pártok győztek és jövőre építenek Budapesten í Iv.aos feltűnést keltett a'törvónyható- ;uc bizottság tegnapi ülésén a demo- I k r;r ipart erőlködése, amell~el minden­áron meg akarta akadályozi i a lakásépí­tési akció megindítását.' A demokraták fellépése annyira erőltetett volt, hogy még a minden jobboldali kezdeményezés ellen vakon szembeszálló szociáldemokra ták is magukra hagyták őket az építkezés elleni harcukban. Vezérszónokuk, fícdó Mór bebizonvithatóan téves adatokkal igyekezett hangulatot csinálni az építke­zés ellen. Kijelentéseit rögtön a közgyű­lésen tévesnek minősítette Petrovácz Gyula a Keresztény Községi Párt egyik vezető tagja, aki az Uj Nemzedék munkatársa előtt részletesen kifejtette, mi az igazság az épitőajánlatok és tervek Körüli csatá­rozásban. — Két adattal szolgált a demokraták szónoka — mondotta Petrovácz Gyula. — Az egyik adat az volt. hogy amíg a ban­kok 242 ezer koronát kérnek köbméteren ként a várostól, addig szerinte 300 ezer koronás köbméterenkénti áron készséggel vállalkozunk a legjobb építőmesterek is a búzák felépítésére. — Mi itt az igazság? Az igazság az, hogy a bankoknak még nincsenek is vállalkozóik, hiszen a szerződés szerint minden egyes munkanemet kivétel nél­kül nyilvános árlejtésen kell vállalatba adni. A főváros is beleszól tehát abba, hogy kik lesznek a vállalkozók, de ma­gát a háromszázezer koronás árat ille­tően is az a való helyzet, hogy 300 ezer koronával kalkulálták a bankok eredet1 ajánlatukban azt az építkezési módot, amelyet mi nem fogadtunk el. Visszautasítottuk az eredeti ajánlatot azért, mert egy tégla vastagságú fal, az emeletek közötti fagerendás menyezet, -sif körülfutó folyosóé, minden kiképzés, sit i hisnétküli simám vakolt bérkaszárnye-: rendszer, a 4X4 méteres apró szobák.. ~ mindezek megbuktak a lakásépítési big zotlsngijan, ahol már eleve egyhangúak tiltakoztunk az ellen, hogy ilyen ' .'Wíj harmadosztályú építkezési rendszer tegye üluzóriussá az egész akció ered­ményét. Sokkal súlyosabb feltételeket irtunk elő minden tekintetben. A sok uj rpegszoritá.s következtében, amellyel első osztályú házakat követeltünk és biztosí­tottunk. már régen a múlté lett a 300 ezer koronás ajánlati ár. Mint szakember k> jelenthetem, hogy ha az általunk köve- I lel-t kivitelben 342 ezer koronás köbméte- j mikénti árban vállalkoznak a házak i megépítésére, ilyen olcsón senki sem * tudja azt elvégezni. hiszen maga a szé­kesfőváros is 450 ezer korona kubatura árban épít. — Hivatkozott Bedő Mór arra is, hogy a Köztisztasági Hivatal építkezésénél 305 ezer koronáiért készül, a köbmétere épp olyan házaknak, amilyeneket mi kívá­nunk. A valóság itt az, hogy a szóban- forgó épitkezményneik éppen ma van a bokréta ünnepélye, a befejezéstől tehát még nagyon messze van, fontos munká­kat még csak most adnak vállalatba rajta, világos tehát, hogy ma még senki sem számíthatja ki, mibe 'került ennek a ház­nak a köbmétere éis a 305 ezer koronás kubatura árnak semmi komoly alapja nincsen. Szerdán foglalkozik ismét a főváros közgyűlése a lakásépítkezéssel. Úgy lát­szik, a demokraták erőlködése hiába­való és . a közgyűlés jobboldala energikusan keresztülviszi az építkezési akciót, amelynek' az eredményeiért ilyen körül­mények között a jobbólclajé lesz az ér­dem. mint ahogy a felelősséget .is a jobb­oldalnak kell viselnie. Szabályozták a biztosításra kötele­zett alkalmazottak bejelentését — Az Uj Nemzedék tudósítójától. A hivatalos lap mai száma a népjóléti mi­niszter rendeletét közli, amely pontosan meg­állapítja, hogy a munkaadóknak biztosításra kötelezett alkalmazottaikat huny napon belül, milyen időközben és milyen űrlapok felhasz­nálásával kell bejelenteniük az illetékes be­tegség- és balesetbiztosító pénztárnál. A mun­kaadó eszerint a munkába lépéstől számított nyolc nap alatt köteles alkalmazottait bejelen­teni s ugyancsak nyolc nap alatt köteles be­jelenteni a biztosításra kötelezettek távozását yagy a személyi adatokban, az alkalmazás minőségében, a javadalmazás mértékében be­állott minden változást. Ettől az általános ren­delkezéstői eltérő azoknak a éwn kari dóknah helyzete, akik rendszerint ötnél több biztosí­tásra kötelezett alkalmazottal dolgoznak. Ezek a munkaadók heti, vagy havi jegyzékkel utó­lag végzik el a bejelentéseket. A rendelet vé­gül kimondja, hogy a bármi tekintetben tuda­tosan téves bejelentésekért a munkaadó fele­lős, aki éppen ezért köteles minden- kárt meg­téríteni, amelyet ezzel akár a betegpónzt;'rnak, akár saját alkalmazottainak okozott.' Visszarendeltéit NiütraguáDúl az amerikai csapatokat — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Páris, december 31. ÍA Chicago Tribune washingtoni jelentése szferint Coolidge elnök tegnap a Fehér Házban közölte az amerikai kormány tagjaival, hogy az Egyesült Államoknak a nicaraguai esemé­nyekkel szemben a legteljesebb semlegességet kell tanusitaniok. Hosszas tanácskozás utr-i a kormány a késő esti órákban úgy döntött, hogy haladéktalanul visszarendeli Nicaraguá­ból az amerikai csapatokat és mindössze né­hány szakasz amerikai katonát hagy hátra a Nicaraguában élő amerikai állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelmére. Washington, december 31. Politikai körökben hire jár, hogy a délame­rikai államok San Salvadort, amely a nép- szövetségi tanács tagja, népszövetségi akció­val akarják megbízni az Egyesült Államok ál­lítólagos terjeszkedési törekvései ellen. Az akció mind az Egyesült Államok és Panama között létrejött szerződés ellen, mind pedig a nicaraguai intervenció ellen irányul, hogy a lehetőség szerint megakadályozza az Egyesült Államok hóditasi útját dél felé. Úgy tudják, hogy ennek az akciónak a támogatására már teljes megegyezés jött tétre Mexikó, Guate­mala, Costanka, Honduras és Salvador kö­zött. „ T, Ál Í3 Wl i/ V Ara 2000 korona - xfevz. - -„-m IIIIIkUiI Ari Egy Mj —W MH 'jmjmdm' sn«n| <zerkesztöség és idadöhi. hóra «.000 kar., negyed- BfcjfeSB BgSjl jPgsBB j||pSgfk SSSja TKiCT S&kÍ ataJi Budapest. V. ker„ Avre 120.000 korona. - EgSa Säf« ||a§P _ - ljp|g MBSF ftgfgS Honvéd - utca 10. szám. Egyes szóm Ara helyben. j8jga3 IjpjSg ll|H| lifjOflsÉt. HHf Telefon i 127—47. 127—4S. vidéken és pályaudvaron |T$|p- kSSh B53^SH»ÉlllÍ |. 65. Gyorsírók 7-20. ­3000 kor. WIenben hét. ||||kS Kggg äiilm Blőm BfesKttjr Flókkladöhlvatalok: VIII» köznap és vasárnap 2S00 |PgSÍ S l^Sa S§$i f ffljfSSjßzlSt&WBKgSBliÉIMfl Rákóczl-ut I. zz.. Telefon • osztrák kor. - Hirdetések FoU&f agg BfflH SgSwailtto^ IjSÍSj J. 136-06. Teréz- körút 62. ■uo.-es díjszabás szerint. «« Telefoni 121—41. eo IX. évfolyam 1. (2144.) sxám ó Ssombaí # 'Budapest, 1927 január 1. a — Y*. Uj Nemzedék tndósHójáicL —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék