Uj Nemzedék, 1927. március (9. évfolyam, 48-72. szám)

1927-03-01 / 48. szám

I /X. évfolyam 48. (2191.) sszám Kedd Budapest, 1927 március 1. Elfogták Szántó Zoltán kommunista népbiztost és a moszkvai szovjet ötven magyarországi agitátorát Azorosz szovjet pénzéből milliárdossal költöttek Magyarországon^ kommunista agitációra — A moszkvai agltációs-akadémia „tan­anyagát“ nálunk akarták kipróbálni — Budapestet erős szer­vezetekkel hálózták körül — Debrecenben és Kaposvárott is letartóztattak több kommunistát Ifjúmunkás rohamszázadot szerveztek „tanonc panasziroda“ elmén — Az Uj Nemzedék tudósitójától. —• Szamuelly helyettesét, Szántó Zoltán úgynevezett „népbiztost' elfogta a rendőrség. Hurokra került a Moszkvá­ból kiküldött hajtogató, az egész or szagra kiterjedt szervezetével és bűn­társaival egyetemben. A rendőrség fel­adatta magaslatán állott, amikor az or­szágot megszabadította ettől a vesze­delmes kommunista kísérletezéstől, a mely csak azért növekedhetett ilyen veszedelmes arányokban, mert a nem­zetközi forradalmi uszítok sötét hada elérkezettnek látta az időt, hogy visz- szaélhessen a társadalom, biztonságér­zetével és a konszolidáció által adott szabadságjogokkal, Az élet sötét zugai­ban újra felütötte a fejét a bűn, s a társadalom, amely riadtan döbben rá az ellene irányuló bűncselekmény bru­tális látványára, nem minden megdöb­benés nélkül ismeri fel azt az igazsá­got, hogy államnak, kormánynak, tör­vényhozásnak kötelesssége a Icgmesz- szebb menő éberséggel kell viseltetnie a felforrt agyú politikai agitáció „sza­badság“ szólamaival szemben, mert lé­tünkkel és nyugalmunkkal játszanék, ha szemeiéi tévesztené a lankadatlan örtállást, a gyanút és az óvatosságot. A rendőrség és a bíróságok feladata lesz kideríteni a bűnös kísérletezést egész terjedelmében, a politika fel­adata az, hogy a Szántó Zoltán és bűn­társainak kommunista szervezkedése mögött meglássa az összefüggéseket, a bécsi „elvtársak" által intézett ma­gyarellenes uszítások, a külföldi de- nunciálások, az itthon felkapott „sza­badság" szólamok cs a Moszkvából irá­nyított felforgató munka között. A legerélyesebb és a legkönyörtele­nebb eljárást követeljük, mert ez a II. Rákosi Mátyás-ügy immár a belső rot- hfusatás olyan képét tárja fel, amely méltán tölti el aggodalommal az egész országot. Elég volt a Rákosi Mátyások­ból, a Szántó Zoltánokból, mert az or­szág milliói nem azért szenvednek, törnek, dolgoznak és verejtékeznek, hogy nagyobb mozgási szabadságot biztosítsanak a konszolidációval a pa­razitáknak. A Vági-párt tömegtüntetéssel akarta kiszabadítani az elfogott kommunistákat Körülbelül egy. hete a főkapitányság politikai osztályát váratlanul rendőrkor­donnal zárták körül. A lépcsőházi feljá­ratokat elzárták és ezt az osztályt her me­tier clkülönitették a többi osztályoktól. Különösen Hctényi Imre főkapitány- helyettes szobáját vette körül áttörhetet- Jen ércfal, úgy hogy még az előszobájába sem juthatott be egy lélek sem. Csak a politikai osztály detektivjei jártak-keltek hajnaltól késő estig és jóformán egész éj­szaka is világosak voltak a Béla-utcára néző ablakok. A ben fen tesek tudták, hogy valami ké­szül. A legkülönbözőbb híreket suttogták, amelyek fantasztikus voltuk mellett ab­ban mind megegyeztek, hogy bizonyosan megint kommunista összeesküvést lep­lezett le a rendőrség. Pozitiv hir azonban nem szivárgott ki a zárt ajtók mögül. Az érdeklődő újság­írókat, akik telefonon próbálták megkö­zelíteni Hctényi főkapitányhelyettest, a főknpitá.nyhelye11es néhány szóban utasí­totta el: — Nem mondhatok semmit, csak ártana a nyomozásnak . . . Csak néhány napja kezdtek kipattanni részletek, amelyeket nem lehetett eltit­kolni. Csütörtökön éjszaka — mint azt az Uj Nemzedék elsőnek jelentette — a főváros egész területén általános razziát tartott a rendőrség. Ez a razzia nem a szokásos közigazga­tási razzia volt, mert ezt a politikai osz­tály rendeztette. A nyomozás során vált szükségessé, hogy rajtaütésszerűen, vá­ratlanul az egész város területén egy­szerre csapjanak le a kommunistagya­n.us fészkekre. A razzia során a Vági- párt Hernád-utcai helyiségében nagy köteg lázitó tartalmú röpcédulát foglalt le a rendőrség és előállítottak három Vági-párti agitátort, névszerint Lowi Sándort, Rubin lódét és Szercmi Gyulát. Valamennyiüket őrizetbe vették a főka­pitányságon és kihallgatásuk után újra több detekti vesoport ment szét a város különböző pontjára, azokra a helyekre, ahol a kihallgatott agitátorok szerint a Vági-párt röpcédulára bt árai vannak. Ezekről a helyekről kocsiszámra szállították a főkapitány­ságra a hatalmas tömeg röpcédulát, folyóiratot, kouimunista-ujságot és a Marx-tanokat tartalmazó „tanköny­veket.“ Két nappal később — szombaton reg­gel — a főváros egész rendőrsége ké­szültségbe lépett. Gyalogos, lovas és bi­ciklis rendőr járőrök cirkáltak a főbb ut- vv.outrlakon éf^ különösen erős készenlét tanyázott a népjóléti minisztérium és a parlament épülete elölt. A rendőrségről kiszivárgott'hírek szerint a Vági-párt készült nagy • tüntetésre. Az őrizetbe vett kommunistáktól tudta meg a rendőrség, hogy a Vági-párt tüntetésre készül és — most ritólagosan kiderült — tömeges megmozdulással és zavart­keltéssel akarta kiszabadítani azokat a kommunistákat, akiket a rendőrség Budapesten és a vidéken elfogott. A rendőrség éberségén azonban meg­tört ez a kísérlet és amíg szombaton megerősített rendörjárörötk cirkáltak » főváros egész területem a rendőrség si­keresen befejezhette azt a nyomozást, amely több mint egy hete tartotta láza*-, munkában Hctényi Imre főkapitányba lyettesf és a vezetése alatt álló politikai osztályt. 24 éra alatt ötven embert állítottak elő a rendőrségre Szombat déltől vasárnap délig szinte negyedórámként érkeztek a főkapitány­ság Béla-utcai kapuja elé csukott autók, amelyekből néhány detektív és egy-két összekötözött kezű, jólöltözött férfi szállt ki. Besiettek a kapu alá és pillanatok alatt eltűntek a rendőrkordon mögött. Huszonnégy óra leforgása alatt több, mint ötven embert állítottak elő a detekti vek. Valamennyien a (moszk­vai szovjet magyarországi megbí­zottjai voltak. A rendőrség — mint azt az Uj Nemze­dék már többször megírta — már régóta gyanakodott, hogy a magyarországi szo­cialista munkáspárt néven működő úgy­nevezett Vági-párt a moszkvai szovjettel ált összeköttetésben. A vágieták ugyanis rengeteg pénzt költöttek agitációra, T*öp- cédulák és füzetek nyomtatására és ma­guk az agitátorok, akiknek legtöbbje mun­kanélküli ember, feltűnő jólétben éltek. Kétségtelen volt, hogy a párt vala­honnan igen nagy mértékű anyagi támogatást élvezett. A legegyszerűbb számítás szerint is milluírdokra rúgott az az összeg, amit rövid idő alatt agitációs célokra és sze­mélyi kiadásokra elköltötték. Ettől kezdve a rendőrség nem üldözte a vágásiakat, azzal a taktikával élve, hogy ha nyugodtan hagyják őket mű­ködni, nem lesznek olyan nagyon óvatosak és igy, ha állandó titkos megfigyelés alatt tartják őket, sikerülni fog megállapítani, kikkel és milyen módon állanak össze­köttetésben és honnan kapják a rengeteg pénzt. Ez a titkos megfigyelés bosszú, szívós és kitartó munka után erednnény- nyel is végződött. Sikerült megállapítani, begy a Vági-párt nem más, mint a föld­alatti kommunista szervezkedés úgy­nevezett „földfeletti“ ága. A moszkvai agitációs akadémia kidol­gozott tervei szerint — ahol az egész vi­lág részére képezik ki az agitátorokat — minden országban először teljesen titok­ban kell megkezdeni a szervezkedést, és a szervezkedésnek ezt a faját földalatti szervezkedésnek nevezik. Mikor azután a föd alatti szervezetet elég erősnek talál­ják, akkor megkezdődik a „földfeletti" szervezkedés, azaz a nyílt és látható kom­munista-párt megalakítása. Ez a föld­feletti szervezet volt a Vági-párt. A Vági- párt hói kellett volna kifejlődnie az egész országot behálózó kommunista szerve­zetnek. Ezen a földfeletti szervezkedésen tört meg a kommunista terv, mert a rendőr­ség, amely tökéletesen ismeri a moszkvai agitá­ciós akadémia tananyagát, tudta, bogy a földalatti szervezkedést a föl d felett inek kell követnie, ez pétiig nem lehet más, mint a Vági-párt. Vágl ntohzatas gszoKal találkozása Csillag Józseffel Amikor felmerült a gyanú, hogy Vé­giek Moszkvával állanak összeköttetés­ben, a politikai osztály detektivjei állan­dóan figyelték Vági Istvánt és társait. Figyelés közben állapítottak meg olyan adatokat, amelyeknek alapján azután ár­talmatlanná tehették az egész szervez ko­dást. Körülbelül két hónappal ezelőtt Vági István egy éjszaka tiz óra tájban eltávo­zott Juranics-telepi lakásáról. Távozását a detektívek figyelték. Vági a legnagyobb óvatossággal gyalogszerrel vágott neki az éjszakának. Mintegy mésfélórás gya­loglás után az egyik, Budapest határá­ban lévő kis erdőben megállóit. A deteft* 1 0 D i Ára XO iiilgtt* J StCfta.tdst ár. Egy IMS USB Mn& mum Bzerke.rtS.ég *■ Másom­!«>• 3 pengő 30 fillér, gffiL« ^,| fclEsBk fgll CllffiSáU'Á»W Ifckéfl ntal. Ba.Up.st, V. k.r„ negyedévre 9 pengő 60 tÖKCS ESsell __ __________ "*** BSpiS Honvéd-o. 10. Tel.i 137-47, fillér. Egy .t szám ár. Baja feABI BRgS» MgípV jfljSMap, 8SIB3 jOBBT 127-48> j- 6S- Gyorsírók, jheiyb.n, vidék., és Rgffa JaílissPP /Ssyiím&ík, WEkdMSSr' 7-30. nékki.déhiv.tai.k. pályaudvaron 10 fii- ESSO BrKfiifß KsKl **™nÍa68Mr i MSilv Vili., Rákécxl-at 1. Tel.! lér. - Hirdetések mii- |®«§í ft&Bal KgaBsIlSSB« jKEgg] pP« Syaff»Bjlfeü frag. &g«ttÍSBÍÍ«S 8BÍBHBBL J. lS6-06, Teréz. k8r=t ét. Ilmát.res díjszabás VgfflMpggy Agg?» ipSI gBIl gflí Ufi 4flBaiB|BSÍÍaKa^ Tel,. 131-41. 1„ Orszéghéz. szerint. yggQ Hm| SHI HIABHHÍI B utca 18.11..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék