Uj Nemzedék, 1927. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám

Kray ezer szavazattal vezet Zalaegerszegen A szabadforgalom életbelépése után is lehet havonta fizetni az i ii ihhw« «iiMiiwMBMMaiftr-igMMBMniBiijmigaresi^^ Viharos ülésen Zsitvay házelnök rendreutasitotta Proppert, a jegyzőid kar megtámadása miatt ——————fi IIIIW Györkinek a fejére olvasták, hogy nem jól tanulta be a mondókáját — Az VJ Nemzedék tudósítójától. Tótágas Kezd tótágast állani Magyarországon a logika. Pedig- logikus gondolkodásra még a politikából élő embernek is szük­sége van. Mi nem kutatjuk, mit irt a „Tótágas” cimü darabban Mészöly sze­gedi professzor ur. Ezért lehet hara­gudni, lehet neheztelni, akár őszintén, akár a választóknál kamatoztatható ál­harag reményében. Csupán azt nem le­het, hogy egy - egyetemi tanár színpadon előadott darabjáért ne a szerzőt, hanem a tanár fölötte« hatóságát tegyék fele­lőssé. A miniszter, vagy7 az egyetemi ta­nács a professzornak a fölöttes ható­sága és nem a magánembernek, aki akár tehetséggel, akár anélkül, irodalmat mii­vel. Abban a pillanatban, mihelyt a dol­got arra a vágányra terelik, hogy a mi­niszternek kell felelősnek lennie egy ta­nár vagy akárki fia színdarabjáért, ak­kor tótágast áll a logika és kibúvik a támadások mögül az illetéktelen és kár­tékony politika. Mészöly professzor ur levele vissza­vonja a színdarabot, bocsánatot kér, ha valakit megbántott. Olyan messze megy7 el a férfias elégtételadás terén, hogy egyenesen szokatlan a nyilvános vezeklés példáiban nem valami gazdag magyar közéletben. Mindenki, aki valaha ismerte nagyatádi Szabó Istvánban az embert, meg van győződve arról, hogy ezt a leve­let elégtételnek elfogadta volna. Aki pe­dig ismerte Nagyatádiban a politikust is, egészen bizonyos abban, hogy a színdarab állitóan ellene intézett élét magára sem vette volna. Kissé idegenszerü jelenség, hogy most jönnek a nagyatádinál nagyatádibbak célirányos és előre megfontolt érzékeny­ségükkel és neheztelésükkel. Ám, ha úgy érzik, hogy nekik kötelességük túllici­tálni egymást és mindenkit az érzékeny­ség hangos kitöréseivel, akkor nyitva az ut: intézizék el az ügyet a férfiasán bo­csánatot kérő s a nyilvánosan, yjezeklő professzor úrral. Az az ut azonban, ame­lyen a politikába akarják behurcolni ezt az alapjában sajnálatos, de a politikai felelősség szempontjából el sem bírálható ügyet, — ha van még valamelyes logika ebben az országban, az az ut akkor zárva van. Berky Gyula és Szabó Sándor kis­gazda képviselő urak, akik jól szabott angol ruhában képviselik a kisgazda­ideológiát s akik feltűnően helyeselték tegnap ama Fábián Béla nevű „kis-pol- gár” kirohanását, a legkiválóbb profesz- szornak nevezték a budapesti egyetem tanítványok nélkül szűkölködő tanárét. Feltűnően helyeseltek, de nem kivánták megtagadni a költségvetési milliókat. Jól teszik. Tótágast állna a logika, ha megtennék. De akkor legyen a logika akkor is logika, ha véletlenül ficánkolná kezd alattuk a nehezen megzabolázható politikai paripa. Logikusan gondolkodó embernek nehéz megérteni, hogy miért lenne politikailag felelős Klebelsberg Kunó gróf egy egye­temi tanár irodalmi müvéért. Nehéz meg­érteni, hogy miként rendszabályozhatja meg a Berky Gyula képviselő ur által oly fölös buzgalommal és oly sokszor hangoztatott irodalmi és művészi szabad­ságjogok megsértése nélkül a kultuszmi­niszter az egyetemi tanárban az Írót, aki egyedül és egymaga lehet csak felelős, annak rendje és módja szerint, elmemü­véért. Nehéz megérteni, hogy micsoda indítékok buzognak a Tótágasnak politi­kává való kiszélesítése mögött. De bármi­lyen nehéz is ezt megérteni, remélnünk kell, hogy a politikai élet logikájáért fe­lelős pártok és politikusok erélyesen vissza fogják utasítani az érzékenység örve alatt jelentkező politikai mellék- célok illojális és őszinteség hijján levő kísérletét. Mi a „Tótágas“ cimü darabot se nem olvastuk, se nem láttuk. Nem vagyunk kiváncsiak rá, nem is törődünk vele. A darabban esetleg benne levő, vagy bele­magyarázható sértést el lehet intézni a darab Írójával, sőt ez az elintézésnek egyetlen módja és lehetősége. Mennyiben jogosult tehát a harag, azt nem tudjuk, mi csak azt tudjuk, hogy a darabban foglalt esetleges sértést a politikai fele­lősség hány forgatása nélkül lehet és kell elintézni, mert a kérdésnek a politikai vágányokra való rátolása már nem az elégtétel keresése, hanem egészen zavaros szándékú cselekmény, logikátlan eljárás, minden lojális érzést, férfias egyenessé­get nélkülöző oldaltámadás volna. Éppen elegendő dolog áll tótágast Magyarorszá­gon. igazán nincs szükség arra. hogy egyéni vagv pártérzékenységek felkava- rásavai a józan ész, a becsületes magyar gondolkodás is tótágast álljon. A képviselőhöz mai ülését féltizenegy óra­kor nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök. Bemu­tatja a kecskeméti,., vábaszt ásew; megriasztott Szabó Iván és Horváth Mihály képviselők megbízólevelét. Jelenti, hogy Söpkér »Sándor enyingi megválasztott képviselő megválasz­tása óta harminc nap eltelt. Ezalatt az idő alatt mandátumát meg nem támadták s igy véglegesen igazolt képviselőnek jelenti ki. Napirend szerint következik az appropriációs törvényjavaslat folyta­tólagos tárgyalása. Szólásra következik Györki Imre. Kéri a ta­nácskozóképesség megállapítását. A jegyzők megszámlálják a jelenlévő képviselőket és miután csak huszonnyolc képviselő van jelem, Zsitvay elnök az ülést tiz perere felfüggeszti. Zsitvay Tibor tízperces szünet után újból megnyitja az ülést, Györki Imre áll fel szólásra. — Kétli Anna tegnap — mondja — a lakás­kérdésről beszólt és ecsetelte a magyarországi szomorú lakásviszonyokat. Mándy képviselő állt fel utána s mintegy válaszképen Kétli be­szédére, azt mondotta, hogy a közelmúltban Afrikában és Algírban járt, ahol látta, hogy a beduinok sátrakban laknak, ügy látszik, hogy a kormány a magyarországi lakásviszo­nyokat is beduinmódra akarja megoldani, de a választójogot is ngy kezeli, mint a beduinok. (Derültség.) A kormány a választójog terén nagyon téved. Mi addig nem nyugszunk, míg az általános titkos, egyenlő és községenként] választójogot ki nem vívjuk. Erdélyi Aladár: A nőket kihagyta... Györki Imre: Hát az természetes. Dabasi Halász Móric: Rosszul tanulta be a leckét, Györki Imre: A teltersaü népgyülésen az egyik szónoktól megvonták a szót. mert Ga­rami üzenetét akarta tolmácsolni... Foerster Elek: Miért nem jön haza Garami? Györki Imre: A választójogi kérdésben el­foglalt álláspontunkat a zalaejjg^szegi válasz­tás eredménye is igazolja .A Dabasi Halász Móric: Maga már tudja az eredményt?! A választás csak ma lesz... Györki Imre azt állítja, hogy a vasárnapi szociáldemokrata népgyülésen a kormány leg­alább ezer embert mozgósítóit, hegy a gyűlt« rendjét megvédje. Propper Sándor: Eega/lább azokat is megagi­táljuk, mert azok is proletárok. Györki Imre ezután klrohar a de»ecseri já­rási jegyzői értekezlettel kapcsolatban a jegy­zői kar ellen. A kisgazda képviselők körében megin­dult mozgalomnak ma további folytatása van. A kisgazdáik ugyanis csütörtök dél­utánra értekezletet hívtak össze Mayer ■János földmiivelésügyi miniszterhez, ahol a Nagyatádi-emlékbizottság ülésének ke­retében foglalkozni kívánnak az aktuális kérdésekkel, elsősorban a „Tótágas” cimü darab ügyével, továbbá a mezőgazdasági szakoktatás problémájával. Az értekezlet­tel kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy a kisgazdaképviselők határozatban kíván­ják biztosíttatni a mezőgazdasági szakok­tatásnak a földmivelés’ügyi tárca kereté­ben való meghagyását és ilyen értelmű javaslatot terjesztenek az ő tanácskozá­sukat követő csütörtök esti pártérteikezle? elé. Úgy látszik, a pártértekezlet tesz majd pontot a különböző irányú mozgal­mak és az azokban szereplő személyi ak­ciók után, mert az egységespárt' értekez­letén más szempontból is kívánnak fog­lalkozni a kérdéssel. Arról van szó, hogy a párt szilié előtt vitassák meg Szabó Sándor szereplését, aki annak ellenére, hogy az egységes párt alelnöke, nyílt ülésen igen élesen fordult szembe a kultuszminiszterrel és akinek szereplése ilyenformán olyan szí­nezetű. mintha a kultuszminiszter ellen irányuló akciónak kívánt volna Berky Gyulával együtt az élére állni. Ezt a csütörtöki értekezleten a párton belül kísérlik meg tisztázni. Szabó Sándor és Berky Gyula, akik szemmellátható vezetői a kisgazdakép­viselők mozgalmának, Klebelsberg kul­tuszminiszter személyes felelősségét hoz­ták előtérbe. Azt állították, hogy a „Tótágas“ cimü darab előadásával kap­csolatban maga a kultuszminiszter is felelősségre vonható. Az Uj Nemzedék munkatársa rendkívül érdekes nyilat­kozatot kapott Csizmadia András or­szággyűlési képviselőtől, aki kereken megcáfolja ezt a felfogást. — Nagy _ tévedés lenne azt hinni, — mondja Csizmadia — mint hogyha én és kisgazdaképviselő társaim a kultuszmi­nisztert hibásnak találnák ebben az ügy­ben, Mi semmi szín alatt sem tartjuk őt felelősnek. Semmi körülmények között Az egységes párt nagy felháborodással utasítja vissza a támadást. Az elnök szüntelenül csenget. Többször figyelmezteti a képviselőket, végül is rendre- utesitja Propper Sándort. sem akarjuk ellene kiélezni az ügyet, csu­pán végtelenül sajnáljuk, hogy eppen a Duna-Tisza közének ebben a gócpontjá­ban fordulhatott elő ilyesmi. A mi felhá­borodásunk a darab és a szerző ellen irá­nyul, továbbá a városnak aana illetékes tanácsnoka ellen, akinek hivatalból kel­lene ellenőrizni a színház műsorát. Okoljuk részben a főispánt, hiszen vá­rosi színházról van szó. Az állaim túl­nyomó része földműves, parasztemberek­ből' áll, akit mélyen sért a darab tenden­ciája. A kultuszminiszter úrtól csak szi­gorú eljárást kérünk, hogy vizsgálják meg alaposan az ügyet. Csizmadia András nyilatkozata annál is inkább figyelemreméltó, mert ő a. szó 6zorcs értelmében vett kisgazda képvise­lők közé tartozik, nem pedig az úgyneve­zett „kaputos emberek“ csoportjába. ll| röpüiő-rekordokra Készülnek a franciák es a japánok — Az Uj Nemzedék tudósitójától — Paris, május 31. Coste és Rignot francia repülők ma délelőtt Le Bourgetben útinak indulnak a távolsági rekord megdöntésére. A két repülő leszállás nélkül át akarja re­pülni Európát, Oroszországot, Szibériát és a Bajkál-tavon túl kivár leszállni. Ezzel meg- dön törnék Lindbergh rekordját. Varsó, május 31. Honoluluból jelentik, hogy Ando japán- re­pülő bejelentette azt a szándékát, hogy né­hány hét múlva Tokio és Seattle között át­repüli a Csendes-Óceánt. Ez az ut 6871 kilométer hossziu. ■R­A kisgazdák Mager miniszter lakásán tartanak értekezletet a „1ótágas“-ügyben — Az Uj Nemzedék tudósitójától. — Ara lO fillér 1 ■ UMltttlil ári Egy —i — ■— ^ műm *• kl»J<Sfal* §11 M 1» m H JF jtfj I Rn pPkMf 81 ä-ä h.Iyb.B, vidéken é. gg|gi gjj® jS^g ot l. Tel.. J. 136-06, Téré*, pályaudvaron 10 (II. I|g33 HS MTOwBiil IHIQM Bj&BWffBSjWiil BmKÍm&GíA WsSSmkr kSrnt ez. Telefon. 121-41* lér.- Hirdetések mii. » ftMá ii$ WMlPKwffl MM fgfg MM HML I„ Orszéghár-u. 1«. Tel.« tlméterea díjszabás wS&U »Bl»» PfflW ffiH iSÉglilBai MfewaBtT MrtSStE&gS&k WStegfes. HKflWlIflBk. 123-65. II.,Batthyény-tér 6. IX. évfolyam 123. (2266.) sssám + S Sereid + Budapest, 192? funius 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék