Uj Nemzedék, 1927. július (9. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

Az Uj Nemzedék mai drágasági ankétján az érdekképviseletek és a űré a drágaság elKcia Nem azért szenvedtük végig a fogcsi­korgató türelem heroikus kitartásával a szanálás keserves három esztendejét, hogy most, a szabadforgalom és a szabadkeres- kedelem ostoba jelszavával újra vissza­csinálja néhány zsebelő ember a gazda­sági bizonytalanság és a fosztogató kon­junktúra idejét. Az az ut pedig, aapfdy az árdrágítás köveivel van kirakva, _ nyíl­egyenes irányban a pengő belső vásárló­erejének lerontásához, tehát a katasztro­fális bizonytalanságokhoz vezet. Az Uj Nemzedék az adatok egész töme­gével bizonyította be és bizonyítja to­vább is. hogy az agrár Magyarország fővárosában drágább a magyarországi vágómarha busa. mint Bécsben. Ez olyan égbekiáltó bűntett, amelyet annyiban hagyni s tétlen belenyugvással1 tudomá­sul venni nem lehet. Mi elhisszük, hogy a termelő nem hibás, mert kevesebbet kap az állataiért, mint békében. Bátrak vagyunk jelezni, hogy_ a tisztviselő, az orvos, a mérnök, az újságíró, a magán­hivatalnok a munkájáért ugyancsak ke­vesebbet kap. Azt is elbieszük, bogy a hentes, a mészáros olyan ártatlan a drá- gnsáfrbnn mint az a bárány, amely ma fizuiéi nt. Be luitAüda::. 'A.’U'B''-.-' v ' ! -. hogy hibás legyen, mert a szellemek nem zsebelnek s valaki, csak kell, hogy gazdája legyen a közönség zsebéből kispekuláló szemérmetlen drágítások horribilis ősz- szegeinek. Nem akarunk keresztrejtvényeiket fel­adni és találós kérdésekkel játszani. Eb­ből már elég volt. Tiszta helyzetet aka­runk és hadat üzenünk a drágaságnak s lösz gondunk rá, hogy a napvilágra hoz­zuk a sötét háttérben megbújt bűntette­seket, az árdrágító manővereket, a meg­döbbentő dokumentumokat s kikénysze- í’itsük mindenkitől, akifj, illet, a védekező és a megtorló cselekedeteket. Világosan áll előttünk, hogy kétirányú akadály emelkedik a drágaság ellen _ ve­zetett hare útjában. Az egyik az a tévés és megtévesztő liberális gondolat, hogy a szabadkereskedclem s a szabgíEjfcrg'alom önmagától, automatikusan szabályozza a gazdasági életet, amelybe beavatkozni nem szabad. A másik az a vakmerőség, amely az ártatlanság mezébe öltözködve, a büntetlenség reményében organizálja az uzsorát. Azt a hazug elméletet, hogy a drágrascig’gal sz^mbéri tszcibad f olyast kell engedni a dolgoknak, a legenergikusab- ban vissza kell utasítani. A közvetítők, a bizományosok, a provízió zsebelők által előidézett drágaság nem természetes gaz­dasági folyamat. , , Ugyan hogy léhetno leküzdeni a ctra- fr '.o-ot, megfékezni az uzsorásokat, ha a í X ^uralom és sztal> a d k ereßkedcl em •5iv:i ni ! megengedjük, hogy néhány Irágitó a maga javára Hát ezek nem "rrtlásába? A m i’ at óság­nak ni. ”s‘ nak szabad, :/ ' ••! kell nézni., össze exisztenciáik. csa. - • : Ived az életstandard, miiben í tana«- meg a pengő hajóját, csak azért, Jmgy elvete­mült emberek ültnél vidámabban ©m _ hessék az áraikat a szabadság lobogoja alatt? És végül: az illeték, az ado, a fuvardíj, a 'biztositási dij, a vásái-penz- tári nyereség, a provízió tabu, amihez nem szabad - hozzányúlni, inert ez sértene a „szabadságjogokat”? Hol ^van megírva az, hegy a termelőnek, a mészárosnak, a piáéi kofának, a közvetítőnek, a bizomá­nyosnak a tárea italom romjain át is meg kell keresnie ugyanazt a hasznot^ ame­lyet a békében, vagy a konjunktúra nap­jaiban megkeresett, holott a fogyasztót osak a leromlott gazdasági életben több munkával megszerezhető kevesebb fix fizetés vagy jövedelem. illeti m°g? Csele­kedetet és országos intézkedést követe­lünk, mert az éleluiiszerdrágni ás a leg­veszedelmesebb következményekkel fenye­geti a pengőromláison át az egész gazda­sági életet Byrd már az Óceán közepén repül, holnap halnalra várják Párisba ■■iwsniiiii—i Mésv utasa van a „Miss Amerlca“-nak—Akkora ködben*)] jártak, hegy a lép szárnyát sem látták ^ Kaliforniából Honoluluba répáit kit amerikai Newyork, junius 30. Byrd ezredes, aki már ismételten s min­dig az utolsó pillanatban elhalasztotta útját, tegnap reggel amerikai időszámí­tás szerint röviddel t óra után, a mi idő­számit ásunk szerint tehát reggel 9 óra körül végre 'startolt Miss America nevű repülőgépével, hogy ez óceán .felett Parisba re­püljön^ •' t Elhatározása olyan hirtelen jött, ÍWyo még a repülőgép legénységének tagjai sem tudtak róla egészen az utolsó percig s igy az indulásnak alig pár ember volt a tanúja. A meglepetést csak fokozta, hogy a repülőgép három utasán kívül Harold Kinkade, a TFrf’tf/if-automobiltársaság rno- terszakértője, közvetlenül a start előtt titokban a repülőgépre csempészte magát. A benzinkannák zavarják az iránytűt Reggel 8 óra 41 perckor a bostoni ten­gerészeti arzenál Byrd következő drót­nélküli jelentését fogta fel: — Az America félúton van Cape Bod és Farmouth (Uj-Skócia) között. Az időjárás tiszta. Ujfoundland fölött a köd olyan sürü, hogy Byrd a saját repülőgépe szár­nyáig sem lát. Megtették az ut felét A legulóbbi jelentések szerint Byrd gépének heves ellenszelekkel kell meg­küzdenie. Byrd nyilván a gépére felsze­relt rádió utján már tudomást szerzett •'óla. hegy Maitiard és Hegenberger . ameriká; pilótáiiaói agyőké megih kezltk fllonolulüba. mert ögy radiogramban kérte, hogy kollégái­nak szoreucsdkiváaiatait tolmácsolják. Egy new.yorki kábeltávirat arról ad birr, hogy Byrd utasította mechanikusát, hogy a President Roosevelt gyonsgőzös fedélzetén utazzék haladéktalanul , Euró­pába. hegy a gépet Parisban megvizsgál­hassa. Byrd ezredest holnap hajnali 3 órára várják a le bourgeíi repülő­téren. Egyelőre még n\em cáfolták 'meg azt a hirt, hogy az utat visszafelé is a Miss American fogja megtenni. A legutóbbi nevyorki szikratávirati je­lentés szerint Byrd a 43.28 fok északi szélesség és a 42.46 fok nyugati hosszúság talál­kozásának pontján van, vagyis az Óceán közepén és körülbelül a meg­teendő ut felén. Este kigyujtják Párásban a Mont-Valerian fényszóróját Paris, junius 30, Le Bthirgei repülöiePlhv' hiti-mlm élők születet megtettek Byrd fogadására. X rendőrség óvóintézkedésekot tesz, nehogy olyan jelenetek játszódj anale le. mii Lindbergh érkezésekor. Byrd érkezését a péntekre virradó éjszaka, körülbelül szürkületkor vár­ják. A kora hajnali óra •'— valószínűleg éj­szaka S óra —■ meg fogja könnyíteni a‘> rendőrség munkáját, mert valószínű, hogy ebben az időben kevesebben fognak. a repülőtéren tartózkodni mintha Byrd a nap folyamán érkeznék. Este rneq- gyújtják a Mont Valerian hebyén é!he­lyezett hatalmas fényszórót, melynek tiizo Londonig és Brüsszelig látható és az oceánrepülőknek kitűnő tájékozásul szol­gál. A Csendes óceánt Is átrepülték A tartalék benzinkannák zavarokat okoznak az iránytűnél, de reméljük, hogy csakhamar sikerülni fog a za­varokat kiküszöbölni, ha a kannákat kidobhatjuk. Röviddel 9 óra után Halifaxból közöl­ték, hogy Byrd a következő értesítést küldte: — Földet még nem láttunk. Körül­belül fél mérföld magasságban repü­lünk. Az idő erősen lehűlt. Brrd repülőgépét 11 óra 30 perckor Bodfordban, Uj-Skócia felett látták, majd Louisbourgból jelentették, hogy az Ame­rica délután 1 óra 30 perckor repült el Louisbourg felett Üjtfoundliand irányá­ban. Columbus nevű gőzös Ujfoundland k< -leben az Avalon fékszigetnél rádíó- .intkezésbe lépett Byrd repülőgépével. 4 rádióüzenotváilás idején a vidéken oly sürü köd uralkodott, hogy a Miss Amerieát lehetetlen volt meglátni. Washington, junius 30. Maitland és Hegenberger repülőhad­nagyok.. akik kedden reggel1 startol tail? a kaliforniai OakLar.dból. tegnap délelőtt 11 órakor megérkez­tek Honoluluba. A repjilők a 2407 angol mért föl des, 37F0 kilométeres utat háromunotoros hadi Fokker-gépen tették meg, a számításba vett 28■ óra helyett 25 óra 42 perc és 30 másodperc alatt. A pilóták meg fogják kapni Dole nagykereskedő 35.000 dolláros diját. Amennyiben .Honoluluból - San .Fran­ciscoiba is, repülőgépen térnének . vissza, ugyanebből az alapítványból újabb 25.000 dollárra tarthatnak igényt. Önkényes bér le lepték meg Pécs bérházának lakói — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Leverték Lindbergh gyorsasági rekordját A jelentések alánján megálkpitottál hogy Byrd Uj Skócia partion három ni. fél óra.alatt h ladt régig. . így Byrd 65 perccel kevesebb idői fordított az útvonalnak, eme az első szakaszára, mint adnak idején Liud­b.rgh és í'hambertin | Tegnap t éjszaka' európai időszámítás szerinti 11 óra 39 perckor egy amerikai rádióállomás Byrd rádióüaélietéi vette ÍöL A rádiótelograruru jpzórinT' Pies, junius 29., ^Feltűnést ke^tő , lakéshóboruság foglalkoz­tatja már napok- óta...a város lakosságát. A Mmt ■■'sztiaidoben Pécs városa —.mint az Uj Nemzedék is megírta — háromemeletes bér- -liáEiat , építtetett irányi Dámel-bóren. Az uj lakásokra- többszúz pályázó akadt, 7i*Tib' a ház-béreket elég magasan állapit,oí'ák varp: nepyazoblu, .anáséri harmincnégy, két­szobásért huszonnégy millió korona- évi tóért kötöttek ki. * . , . - ■ ' ' <■ ' i ■■ i • ’ Végre' is közMkáírriazbtt''' kereskedők és ügyvédek között ősz.,. ' ' c- _ a, lakásokat. ’* M, Egy ideig rendben ment a házbérfizetés. Nem­régiben a lakók arra kérték a bísrii-á-z gond­nokát, engedje meg a havi bér fizetését. A lakók kívánságát teljesítették. A súlyos ház- bér azonban igy is igen nagy gondot okozott a lakóknak és ezért azzal a kéréssel fordultak a városhoz, szállítsa le a béreket. A tanács erről hallani sem akart. A lakók erre össze­beszéltek- és a legközelebbi elsején valameny- nyien harminc százalékkal kevesebb házbért fizettek, mint amennyire kötelezték magukat. Egyúttal t Ara X© fillér : .. M ___ /JT\'CV , Itirti.Kil áll E„ BMJÍM IBHBf «gBM —— m. e^q ' L J Szerke.ztóség é. kladóhl. hóra 3 peng« 20 fillér, Eggtj Aggj ESlW Ml» Haj JmBpr vatali V., Honvád-n. 10. negyedévre 9 pengő 60 Bí^i piSWéft. ______ ____ ________________ BBB3Í MSŰT fejíS _______ Tel.. 127-47,127-4*,J.300-65. fillér. Egyel lián áré BŰM BUB Hl H MKI*. ——3 MH jRBKT Cyorilrék, 7-20.F16kkiadó­helyben, vidéken él 1^-^ EESlä áBBSEmMBBi hivatalok, VIII., Rákócrl­pályaudvaron 10 fii. at 1. Tel., J. 136-06, Teréz­lér. - Hirdetések mii- AmM Km iAr 8818^8^^8^« §^^8^ k8riit fii. Telafon. 121-41. óvó szerint. <-->ó TOM H QH Migfl MMl ó ó Telefon ■ 119-22. o ó /X. évfolyam 146. (2289.) szám # Péíl/eJí # Budapest, 1927 fulius 1. — Az Uj Nemzedék tudósítójától. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék