Uj Nemzedék, 1927. szeptember (9. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

Többszáz tabáni lakos tiltakozik Sipőcz Jenő polgármesternél Súlyosan terhelő vallomások Erdélyi ügyében Felrobbant Olaszországban egy nagy lfiporraktár — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Milánó, augusztus 31. A Piacenza melletti ventenurai katonai repülőtéren az elmúlt éjszaka eddig még felderítetlen módon tiiz ütött ki, amely hamarosan átterjedt o lőporraktára is. A raktár lőporkamrái borzalmas de­tonációval egymás után robbant fel. Ma reggel csupán több méter mély ár­kok jelezték a lőporkamrák helyét. A rob­banás ereje négy katonát megölt, kettőt súlyo­san megsebesített, Ventenura városkában egyetlen ablak sem maradt épen és Piacenzában is ren­geteg ablak törött be. Ventenura lakos­sága a detonáció után pánikszerűen menekült házaiból és az egész éjszakát a szabadban töl­tötte, messze a robbanás helyétől. A Párma,— Piacenza közötti vas útvonalon, amely a lőportár mellett halad eb be kellett szün­tetni a vasúti közlekedést. Az anyagi kár felbecsülhetetlen. A nyomozást a tűz keletkezésének fel­derítésére megindították. Ma reggel teljesen a vasmunkások Megjavították az alacsonyabb fizetésű munkások bérét — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A vasipari munkások sztrájkja, amely hetekig tartott, ma reggel befejeződött Érdeklődtünk a vasmüvek és gépgyárak egyesületének vezetőségénél és több vas­gyárnál. Mindenütt azt a választ kaptuk, hogy a munkások megkezdték a munkát. A sztrájk megszűnése előre látható volt, a mennyiben a tegnapi tárgyalás során a munkások megegyeztek a Hofherr- és Schrantz-gyárral és az Első Magyar Gaz­dasági Gépgyárral is. A munkások bérjavitása nem általá­nos, hanem üzemenként változik. A csepeli Weiss Manfred gyárban a munkabérek öt százalékát fordítják ki­záróan a napszámosok és az alacsonyabb fizetésű munkásak bérének javítására. A Fegyver gyárban, két és négy száza­lék között váltakozik a béremelés, amely­nek teljes összegét szintén a létminimu­mot el nem érő munkások fizetésjavitá- sára fordítják. Ugyanígy lesz a többi gyá­rakban is. Több helyen már tegnap megkezdő­dött a munka, a munkások egyrésze azonban nem jelent meg, mert nem sikerült értesíteni őket a változásról. Ma reggel azonban már a munkások mindenütt teljes számban megjelentek a gyárakban és akadály tatamii megkezdő­dött a munka. Megtámadtak és kiraboltak egy gyári munkást a Keleti-pályaudvaron — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Vakmerő rablótámadás történt tegnap este a Keleti pályaudvaron. Ma délelőtt ugyanis megjelent a rendőrségen Császár Károly gyári munkás és elmondotta, hogy tegnap este a Keleti pályaudvarról Pápára akart utazni. A pályaudvaron több embertől érdeklő­dött, melyik vonat visz Szombathely felé. Két harminc óv körüli, munkáskül- sejü ember vállalkozott is arra, hogy megmutatja a szombathelyi vonatot. Csá­szárt kiicsalták a vágányok közé és ott egy elhagyott helyen felszálltak az egyik üres vasúti szerelvénybe. — Legyen csak nyugodt, ez a vonat in­dul Szombathelyre. A meglepett munkás magához sem tér­hetett, amikor rárohantak, földreteperték és ütle­gelni kezdték. Majd amikor segítségért kiabált, clra.- bolták pénztárcáját, amelyben húsz pengő, tiz dollár és amerikai útlevele volt, azután elmenekültek. A rendőrség az is­meretlen rablóik kézrekeritésére megindí­totta á nyomozást Walkó külügyminiszter: „A dunai konföderáció ^ tételei ma nincsenek A magyar iparnak csak hátrányára válnék a vámunió — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Páris, augusztus 31. (Havas.) A Gaulois budapesti tudó­sító ja előtt Walkó Lajio-s külügyminiszter a következőket jelentette ki: — Magya.rorezág és az utódállamok gaz­dasági kapcsolatai napról-napra javul­nak. A kereskedelmi szerződések arra a reményre jog-ositanaik, hogy a a forgalom növekedni fog és evvel kapcsolatban az államok közti vi­szony is javul, — A háború következtében előállott gaz­dasági helyzet kényszeritette Magyaror­szágot, hogy nagy áldozatot hozzon gaz­daságának és pénzügyeinek újból való helyrehozására. Ez pedig magával hozza annak a szükségességét, hogy jóban le­gyünk szomszédainkkal. Magyarország tö­rekvése einnek megfelelően két irányú: az ország gazdasági eszközeinek Ma­gyarország nj helyzetéhez való alkal­mazása és egyidejűén a többi állam­mal való kapcsolatok kibővitése. a dunai gazdasági konföderáció megalakításához szükséges előfeltéte­lek jelenleg még nincsenek meg, — Különben sem látjuk, hogy milyen előnyöket biztosítana számunkra az ilyen irányú együttműködés, meri a törvényes forrnák között megkötött szerződések elege adok szük ségl eteinkre. Tény az, hogy a háború óta teremtett uj iparunk csak hátrányt látna a dunai vámunióból. A francia-magyar kapcsolatokra vonat­kozóan a miniszter többek között a kö­vetkezőket jelentette ki: — Az Önök kultúráját mindig nagyroh becsülték nálunk. Magyarországon soha­sem szűntek meg a francia írókat sze­retni. Biztos vagyok benne, hogy a von­zódás érzelmei tovább fejlődnek, nem­csak a szellemi élet terén, de gazdasági téren is. Bár jól tudom, hogy van egy kisántánt, de Franciaországnak a kisántánt álla­maihoz való jóviszonya nem lehet akadálya annak, hogy velünk is a legjobb kapcsolatokat ne tartsa fenn. — E két fontos cél egyike sem érhető el anélkül, hogy egyúttal a másik eléré­sére is ne törekedjünk. Másfelől azonban véleményünk szerint — E két dolog nem zárja ki egymást. A miniszter nyilatkozatát azzal fejezte be, hogy Magyarországot jobbankellene megismerni a külföldnek. Goga volt Dclüggmlnlszier szerepét is katonák o román állam­iiijOEiio panamád figpéken- Az Uj Nemzedék tudósítójától. ­Bukarest, augusztus 31. A román államnyomdánál felfedezett óriási panama ügyében most már maga Dúca belügyminiszter irányítja a nyo­mozást. Dúca megszakította nyári sza­badságát és tegnap este visszaérkezett Bukarestbe. Nyomban magához kérette aiz iiigy összes aktáit. A nyomozás most tőként Goga Oktávián volt belügyminiszter szerepének kiderítésére irányul. Goga ugyanis az Averescu kormány le­mondásának napján három millió leit utalt ki törvényellenesen Falcoianunak, az államnyomda vezérigazgatójának. Bratianu miniszterelnök tegnap este magáihoz hivatott több neves politikust és pártvezért, akikkel az államszámviteli rendszert megváltoztatásáról tanácskozott. Azt mondják, a kormány radikálisan ren­det szeretne teremteni a közpénzek keze­lése körül és uj alapokra akarja fektetni az állami pénzkezelést, Bratianu tervei szerint parlamenti bi­zottságot' fognak kiküldeni az uj számvi­teli törvény kidolgozására és az összes állami üzemek pénzkezelésiének felülvizs­gálására. Eiftocsáfoftak a szolgálatitól lief osztrák vasutast, akii a tollast forradalom idegen rombolásra izgattak Becs, augusztus 30. Az osztrák szövetségi vasutak vezérigazga­tóságának közlése szerint tegnap elbocsátűtta.k a szolgálatból két vasutast, akikről bebizonyo­sodott, hogy a júliusi véres forradalomkor a pályaudvaron a mozdonyok megrongálására és a vasúti sínek felszedésére izgatták a sztráj­koló munkásokat. Ára lO fülléíí lltMlltill *>| E» ng MM nm —m— —g —\.-r.ffWSf \ Ó'Zpy' Szerkesztőség és kiadóid. , Un S peng« SO fillér, gf%£% §§|S§ WeM SBS» 1511 J I fi»,, Bajjal S ^ »«tali V., Honvéd-a. 10. lm,JéT„ 9 pegs tó ESöi KgS M gpipv jSg| ____ ______ 1&Z-3P r A-'" Tel.. 127-47,127-48, J.300*65« míé7„i.’l,. pip «1111 BE—■ BpgSsai fPl w—« WWLdfc (fWffigw MMUHIiaMHBg ■—. .i i, Err? ^ÜÜU*"" P&AW jmSP’ Gyorsírók, 7-20.FlókIdadó­BJMr. Egyes .iám ár. K|gBg |Í$f §HS ^hivatalok, VIII., Rákócid­h.Iyb.B, vidéken él |gf|g g||& WM BKpPffrat 1. Tel., J. 136-06, Teréz­pályaudvaron 10 fii. jagjgg Jjgjgg Eggi£rilf3j5klpfepr khrut 62. Telefoni 121-61« léi.-Hirdetések mii. gam MglllSlH PW 685« t&Etit ASPST tömj, ___l„ Országház-n. 18. Tel. I liméterei díjszabás WgmwWf WM HBüi mm wBei 123.6s. »..Batthyíny-téré. ♦o« szerint. 44« BH 'wSBBBr HI H BIJHB 'gHHI BbkSi o 4 Teicioo. 119-72.4 * IX. évfolyam 297. (2340.) szám $ Cs iítÖríÖHk. \ # Budapest, 1927 szeptember 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék