Uj Nemzedék, 1927. november (9. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-01 / 248. szám

lL ** lUtllttlal ált If} IHR UD BH mamma. mb '-'' MMtnfM llwkNttMf él IdiMlá h«,. S pengfi 20 fillér, KBPS Sfff §§|| HA HSH /7 GB 1^3 vatmli V.. Honvéd-.. 10. negyedévre 9 pengő «0 Egg® §«$i3 jaj«® f«isS8k WM \ (TTV|C\\v>' BSSK ■ _____ Tnl.. 127-47,1*7-4*.J.300-6S. ^r~ Ili se páiy.udv.'o. io in B$g& .Mw® Mm ^^md^mSsiKirn«™» *2. reieron. m.«.-;Hird.té..k »ii- wHfcdDgw Mag HBMH»M^|.,JBfBI^^»BM^. ... or«áShe... i». t.i.i llmél.re. dl|.i.b.. % H «■ Hl B M MWMk. 123-65. ll.,B«Hhyény-téré. BB fli MB Bi Bl IBbBBh MHpSB ^IBP1 IX. évfolyam 248. (2391.) szám # Kedd ♦ Budapest, 1927 november 1. Cotoríóxiailáls. a. román légi flotta vexérlcari fönökét, Carol bizalmasát E$y kommunista rálött a sörös köztársaság elnökére Senkisem törődött Budapesten a hősi halottakkal, akiket az olaszok katonai pompával búcsúztattak Megtalálták Dzsingisz kán koporsóját A lelet értéke a Tutankamen-sírét is meghaladja — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, október 31. A Sunday Express jelentése szerint Kozlov orosz egyetemi tanár ée neve« ázsiai kutató 20 évi fáradhatatlan kutatás után felfedezte Dzsingisz kán sírját, amely a góbi sivatagban fekszik Karakotó város romjainak közelében. A nagy kán holt­teste ezüst koporsóban van. A bebalzsamozott holttest mellett igen sok aranyék­szert és drágaságot találtak, amelyek értékben és mennyiségben meghaladják a Tutankamen fáraó sírjában talált értéktárgyakat is. A kán holtteste 78 koronán nyugszik, amelyeket egykor az általa legyőzött fejedelmek viseltek. Ginen holttestet vetett partra Írországban a háborgó tenser Angliában is sok áldozata van a borzalmas orkánnak — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, október 31. Anglia és Írország között pénteken és szom­baton borzalmas vihar pusztított, de az össze­köttetés megszakadása miatt csak vasárnap délután érkeztek Londonba az első hírek azok­ról a borzalmas pusztításokról, amiket az or­kán Írországban véghezvitt. A legnagyobb anyagi kárt Dublinbau okozta a vihar, ahoj s°k épület beomlott és sok sebesülés is történt. Galwayban a vihar eddig mintegy 50 holttestet dobott ki a tengerpartra, akik minden bizonnyal hajótörés áldozatai. Londonban magában is nagy károkat oko­zott a vihar. Fleetwood városában különösen borzalmas volt a vihar pusztítása. A ma reggeli jelentések szerint az orkánkatasztrófa halálos áldoza­tainak száma hatvan, valószínű azonban, hogy ez a szám. is növe­kedni fog. A telefonforgalom Írországgal csak tegnap este állott ismét holyre. Az ir partvi­déken rengeteg halászbárka tűnt el. Angliában az áldozatok száma Fleetwoodban tizenkettő. Az anyagi kárt. ebben a városban több száz­ezer font sterlingre becsülik. Százötven hajó sülyedt el a japán és kínai vizeken Tokió, október 31. A Csendes-Óceán pár-vidékén két nap óta irtózatos orkán tombol. A japán kikötőváro­sokban mindenütt óriási pusztításokat okozott a szélvihar. A japán kormány hadihajókat küldött ki a veszélyben levő hajók megmenté­sére. Hatvan kisebb hajó süllyedt el eddig. A halottak szama, még nem ismeretes. Jokoha- mában szökőár pusztított. Kínai jelentések szerint a kihal, partokon !)l hajó sülyedt el. Németország akkor is teljesiti kötelezettségeit,ha felmentik a háborús felelősség vádja alól Az Uj Nemzedék tudósi tójától. — Essen, október 31. Marx birodalmi kancellár Essenben be­szédet mondott, amelyben a többi között bejelentette, hogy a legközelebbi belek­ben nagyobb 1 -1 számú idegen csapatot vonnak vissza a mgezáilott területről és ez a művelet már meg is kezdődőt!. Kap­csolatban Hin den barg birodalmi elnök tannenbergi beszédével kijelentette a kancellár, bogy mind ő, mind pedig a bi­rodalmi külügyminiszter helyeselték a beszédet: A háborúért való felelősség kérdését Németország esek az erkölcs és a becsü­let szempontjából tekinti. A szerződések­ből Németországra háromió anyagi .cöte- /lezeftségeket mindenkor lojálisán teljesí­tették és fogják ezt tenni a jövőben is. Munkáról, áldozafkeszscgrül ^ L és kírálghflségröl beszelt Mussolini a fasdsfa évlortiBlón Vásott szerencsétlenség! miatt megszakadt az örömünnep — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Róma, október 30. A Marcia su Roma ötödik évfordulóba alkalmából a főváros nagyszerű lobogó- diezt öltött. Az utcáko-n rengeteg nép. jdi- lieiaa&apatok. gárdisták, másféle csapa­tok zeneszóval vonulnak fel a fővonala­kon, a lakosság viharos lelkesedésétől kí­sérve. A csapatszemle a Róma környékén lévő Glori városban ment végbe és rendkívül impozáns volt. A felvonulásban resztvet­tek a különböző csapatkülönüméaryek■ szárazföldi, tengerészeti és légi kü­lönítmények, a nemzeti milicia, a gárda, a balillák. Minden talpalatnyi helyet, ahonnan látni lehetett, az emberek tízezeréi lepték el, akiknek azután nagyszerű látványok­ban volt részük. A nagyarányú ünnep­ségnek pomipás napsütés és tavaszi időjá-' rás kedvezett. Díszes tribünön a diplomá­ciái kar tagjai és a hatóságok képviselői foglaltak helyet. Mussolini lóháton, a milicia parancs­nokló tábornokának egyenruhájában érkezett a szemlére. Kíséretében Turati, a faseista párt főr titkára és a vezérkar tagjai voltak. Mus­solini és kísérete végiglovagolta "a fegy­veres alakulatok arcélét, majd a tribün közelében állott meg és végignézte a töké­letes rendben végbemenő felfejlődést. Amikor ennek befejezését jelezték, a közön- ség hosszantartó viharos tapsban tört ki. Mussolini ezután lóhátról beszédet mon­dott, melyet több ízben leírhatatlan lelke­sedés szakított félbe. — Tisztek, katonák, tengerészek, repü­lők, feketeingesek! — volt a megszólítás. — Nagy örömömet fejezem ki előttetek nagyszerű felvonulástokért; fogadjátok érte teljes dicséretemet. Úgy jelentetek meg, mint a római veteránok. A fasiszta forradalom ötödik évfordulója nem jut­hatott volna ünnepélyesebben és méltób­ban kifejezésre, mint a feayverben álló névnek ebben az együttesében, melyet a bajtársi szellem, a fegyveres erők feltét­len lelkes szolidaritása hat át. Nem is lehetett ez másképen, mert ha a működés sokféle is, a hit egyetlenegy: egyforma a hazaszeretet és egyforma az elhatáro­zás, hogy nagynak lássuk az olasz népet. Mindnyájan egyformán követeljük a győzelmet, mindnyájan mint katonák törhetetlen hűséggel viseltetünk a , király felszentelt személye iránt, végül pedig egyöntetűen el vagyunk ha­tározva. hogy megvéd.jük, bármi áron is. forradalmunkat országunkon belül és Olaszország jogait a nagyvilágban. Ha­todik esztendeje kezdődik uralmunknak, ami csattanós cáfolata a nevetséges jó­soknak, akik úgy vélekedtek, hogy a mi rendszerünk nem lesz tartós. — Előttünk' az egész század, ellenségeink pedig, mindenfelé szétszórva, még szá­nalmunkat és mélységes' megvetésünket sem érdemlik meg. — Feketeingesek! Már kiadtam a jel­szót: kitartani hűséggel, fegyelemben és tökéletes' lelkesedéssel! Nem csalódhatom, amikor feltétlenül bízom szivetekben, katonai hitetekben, tökéletes, szívós, néma engedelmességtekben. Munkánkkal, áldozatainkkal — tisztjei és katonái a Vittorio venetót győzelemnek, tengeré­szek, repülők, feketeingesek! — ezzel-fog­juk naggyáí tenni hazánkat! — Féketeingések, kié ez az Olaszország? A katonáik, légion isták, matrózok és faseista párttagok hatalmad tömege ezzel a kiáltással felelt: A mienk! Az évfordulót Olaszország valamennyi városában és községében niiegüm-népelték. Sajnos, az ünnepségek egész napra (er­jedő, menetét félbeszakította egy borzal­mas vasúti katasztrófa. A Bari-Locoro- tonéto vonalon egy különvonét öí-szeiit- között egy személyvonattal. A kiilöhvo- nat kocsijai felborultak és összeszuzód- tak. . Eddig hat. halottat és nyolcvan se­besültet szállítottak be; harminc esetben súlyos sebesülést állapítot­tak meg. A faeci^zta emilékiirmepségeket M-ussor lini parancsára a gyász jeléül mindenütt félbeszakították. \ Hat halottja van eddig a katasztrófának Bari, október 31. A vasúti szerencsétlenség úgy történt, hogy a pályaudvaron veszteglő személy- vonatba bclerohant az áthaladó expreszvonat, amelynek menetrend szerint nem kellett megállnia' Bariban és minden valószínűség szerint hibás váltóállitás foly-* tán került a személyvonat vágáuyára. A személyvonat kocsijai teljesen összetör­tek. A romok közül eddig hat halottat és 88 sebesültet . húztak elő. A sebesültek közül harmincnak állapota rendkívül súlyos. Äs»» IO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék