Uj Nemzedék, 1927. december (9. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-01 / 273. szám

Békésiekre tcllesen ráMzonyultak a zsarolások Utasításra tüntetett az utcai csőcselék a Népszava mellett és az Uj Egy alkalmi társaság csinál üzletet a fővárosi MsleKedés zavaraiból — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A vármegyei reform helyeit az ul fővárosi torvényt tűzi napi- . rendre a képviselőhöz yt A képviselők rendszeres asitáciő eredményének tartiák a tegnap! utcai Ifépszava-hotrányt December 15-1$ marad együtt a Ház — Ne. Uj Nemzedék tudósítójától. — A városházán hivatalos vizsgálat fo­lyik a hirdet-ővállalat ellen emelt vádak ügyében s a vizsgálat eredmény© előre láthatóan az lesz, hogy a hirdetővállalat albérletbe adott ihleteinek szerződését megsemmisítik. A törvényhatósági bi­zottság valamennyi pártja egyhangú föl- hóborüdáesal értesült arról, hogy ez a monopóliumot élvező városi üzem a hir­detési vállalkozás egyes ágazatait albér­letbe adta magánvállalkozóknak, akik ■milliárdos nyereséghez jutnak a hirdető- vállalat vezetősége jóvoltából. Vala­mennyi közgyűlési párt foglalkozott már eszel a kérdéssel és elitélték az albérleti rendszert, ami azonban a városigazgatás­ban más üzemeknél is kezd jelentkezni. Sck milliardos üzletet ailoar - egy ad­taim f társaságnak juttatni a főváros •közlekedési ügyosztálya, illatve az autóbuszüzem, amely evek óta nern tudta megoldani az autóbuszköztlekedés problémáját. Hosszú huzavona előzte meg a. száz uj autóbusz beszerzésének elhatározását is mikor az illetékes bizottságok végre letárgyalták ezt a kérdésit, megjelent a közfekedéei ügyosztályban egy alkalmi társaság és ajánlatot tett úgynevezett kisegítő autóbuszjáratok beállítására. Az elmúlt években számtalanszor meg­történt, hegy a pestkörnyéki városokból autóbuszjána'-ckat iadita'tak Budapestre, azon ban a főváros tanácsa a közlekedés egységére és a közönség érdekeire való hivatkoziíeeail minden alkalommal letil­tana ezeket az' autóbuszjáratokat s nem engedte meg, hogy Budapest utcáin köz­lekedjenek. Annál meglepőbb az a külö­nös jóindulat, amellyel az ügyosztály és az autóbuszüzem felügyelő bizofctsó g^ kezeli az említett alkalmi tárvaság aján­latát. Az alkalmi társaság jó üzlet reményé­ben azt ajánlotta, hogy a száz uj autó­busz üzen.behelyezéséig huszonnégy, illetve harminc magán- autóbuszt állít forgalomba s ezeknek a kisegítő autóbuszjáratoknak a jövődd: ét javarészt természetesen az ai'n ’ í V,. tű: saség élvezné. A közleke­dési ügyosztálynak és az autóbuszüzem igazgatóé ágának nemcsak hónapok, ha­nem évek álltak rendelkezésére, hogy az au buszközlekedés rendezése érdekében tegyen valamit. Mikor az alkalmi társaság ajánlata meg ikezptt az ügyosztályhoz, az ügy­osztály — valószínűen, hegy a későbbi döntésért mór előre fedje magát — fel­szólítást intézett az autóbuszgyártással foglalkozó magyar gyárakhoz és kölcsön- iiutóbúszókra kert ajánlatot. A Máv. gép­gyár és a Győri Vagongyár azonban nőm adott kölesőnautóbusvt. h-nem egyik tizenöt, a másik harminc autóbuszt kinált megvételre. Ezután történi, hogy tegnapra összehívták az, autóbuszüzem fel ügy el öbizoitaágút, amely hosszabb vita után úgy döntött, hogy a három név alatt futó magántársaság ajánlatát elfogadásra javasolja a közlekedési bi­zottságnak. A közlekedési bizottság vagy e hét végén, vagy jövő hét elején foglal­kozik az üggyel. A közlekedési ügyosztály és az autó­buszüzem bizonyos idegeskedéssel vette tudomásul, mikor éveken át bétről-hótre, sőt na.pról-napra ostoroztuk -az autóbusz- közlekedés hibáit és követeltük a kérdés megoldását. Mindkét tényező a várakozás álláspontjára helyezkedett s a főváros közgyűlésén akárhányszor szóba került az autóbuszközlekedcs, azt válaszolták, várni képi, a kérdést nem szabad elhamarkodni, mért itt „nagyon fontos monopoiisztikus váróéi üzemről van szó és csak. ez bizto­síthatja a közönség érdekeinek lelkiisme­retes kiszolgálását.” Az üzem igazgató­sága és a felügyelőbizotteág most érthe­tetlenül szembehelyezkedett régi felfogá­sával és . magántársaságnak akar juttatni sok százmilliós üzletet. A közlekedési bizottság valószínűen csodálkozással fogadja majd a felügyelő- bizottság furcsa előterjesztését és nem járul hozzá, hogy Budapest utcáin egy magántársaság autóbuszaival próbálják megoldani a közlekedés kérdését. A? autóbuszüzem igazgatósága és fel­ügyelőt izettsága ezzel a határozattal elérheti azt, hogy megerősödik az a mozgalom, amely az autóbuszüzem önállóságának meg­szüntetését és a Beszkárt-ba való be­olvasztását követeli. Az, hegy az autóbuszüzem mellett egy alkalmi magántársaságot akarnak üzlethez juttatni, beismerése annak, hogy az üzem nem tud megbirkózni a közlekedési problémákkal és hiába volt a főváros tanácsának és közgyűlésének éveken át mutatott áldozatkészsége, az üzem oda juttatta a fővárost, hegy ma- gánérdekeltségck segítségét kellene esetleg igénybe venni a közlekedésinél. 7 olikéssel szíven szúrta magát egy alezredes felesége — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Szombathely, november 30. Tomhauser József szombathelyi hadbiz­tos-alezredes felesége, aki már régóta be­tegeskedett, elkeseredésében egy papír - vágó késsel szivenszurta magát és azonnal meghalt. Tettét gyógyíthatatlannak hitt betegsége miatt követte ol. A képviselőház folyosóján az ülés megnyi­tása előtt gyülekező képvielők a tegnap esti szociáldemokrata tüntetésről beszélgetnek. A tüntetést egyes képviselők véleménye szerint bizonyos oldalról szították és egy rendszeres agitálás eredményének tulajdonították a teg­napi zajos felvonulást. Egyébként a képviselőház karácsonyi szüne­tét illetően, azzal a hírrel szemben, hogy a kö­zeli napokban elnapolják a Házat, az elnök­ség kőiéből azt az inforraäciöt kaptuk, hoky előrelát hatóan december tizennégy-tizenötödikéig együtt marad a Ház és csak akkor megy karácsonyi szünetre. Zsitvay Tibor házelnÖk az Uj Nemzedék mun­katársának kérdésére kijelentette, hogy ma délben tárgya’ja meg Bethlen István, gróf mi­niszterelnökkel a karácsonyi szünet kezdetének végleges időpontját. A mostani ülések napirendjén lévő büntető­novella letárgyalása után a következő munkirend dolgában még nincs végleges döntés. Arra vonatkozóan sincs még végleges elha­tározás, hogy újév után mit tárgyaltat a kor- mdny a Házzal. De már most hallatszanak oly hírek a folyosón, hogy »z eredeti program* tói eltérően mégsem a vármegyei reformot tár- gyalják előbb, hanem az uj fővárosi törvényt. Ezt a meglepő, állítólagos „mentire.uJr.ui-i- zríst" annak az ellentétes állásfoglalásnak tu- lajdonitjiák, amely az egységespártban sok hívet szerzett magának a vármegyei reform­mal . szemben. A képviselőház mai ülését háromnegyed tizenegykor nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök. A Ház folytatja a hiintető novelláról szóló javaslat általános vitáját. Györki lmro az első szónok, aki támadja a javaslatot. Azt mondja, hogy a büntető igazságszolgáltatás mégis nagy előnyben van a rendőrség igazságszolgáltatásával szemben. Caro! nem fosztja meg fiát a koronától, csak nevelésében követei részt magának A román ellenzéki pártok nem lépnek koalícióba a liberálisokkal — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, november 30. Az Evening Standard közli Carol román trónörökös nyilatkozatát, aki ki­jelenti, hogy az atya kötelessége benne erősebb, mint az uralkodóé. Elsősorban azért fog Bukarestbe visszatérni, hogy fiát nemes uralkodóvá nevelje. Egyálta« Iában nincs szándékában az, hogy fiától a koronát elvegye, Bukarest, november 80. A román néppárt, Averescu volt miniszter­elnök pártja, tegnap döntő jelentőségű párt­értekezletet tartott, amelyen egyhangúan bi­zalmat szavaztak a párt vezet őségnek és Ave­rescu tábornoknak is. A bizalmi szavazattal, amelyet maga Averescu erőszakolt ki, a volt miniszterelnök arra akarta rávenni pártját, hogy helyeselje mindenben az utóbbi napok pártközi tanácskozásaiban tanúsított maga­tartását, amidőn is Avarescu, mint ismeretes, hajlandónak mutatkozott arra, hogy esetleg koalí­cióra lép a liberális párttal. A bizalmi szavazatnak azonban egészen más jelentőséget adott a néppárt baloldali szár­nyának külön indítványa, amelyet a pártórte- kézlet, szintén magáévá tét s amelyben ki­mondja, hogy a párt szolidáris az ellenzéki pártokkal a liberális párt és a Bratinnu kormány ellen folytatandó harcban. Ezt az indítványt a néppártunk az a szárnya terjesztette be, amely a nemzeti parasztpárttal való együttműködés híve s minthogy az indít­vány a párt értekezletben nagy többségre ta­lált, Avarescu keze most már meg van kötve a következő pártközi tárgyalásokat illetőleg. A román néppártnak a liberális párttal való koalíciója ilyen körülmények között most már teljesen kizártnak látszik, úgyhogy a nemzeti egység kormányának gondolata végleg meg­hiúsultnak tekinthető Vintila Bratianu szá­mára ezek után nem marad más hátra, mint a régi kormánypolitika folytatása: liberális pár túr alommal és a régi terrorisrtikus eszkö­zökkel. ßli q.^‘ {(<$ ^927 MOV. 31). *J (j w' ' _____ jf ■16f 11 s t * *1 tu Cgy SSBB MífW WJÄBU hm — V jm mmbbwTICTWa •znrke.ztö.ég ét iriadAM. k«ra S peng* W fillér. IgfJS BSpäl &§|fK BBHk WÜ1 A r _ ^ m£8 MdÉF ifejl válni i V.. Honvéd-». 10. ■ agyadévra * peng* «0 iflgl K®|S jgSEa SfiPgStk BÉBI ___ __ ^ T VE I V. MMF SÜS ___ - rnl., 127-47.127-48, J.300-M. Hl,ér. Cg y an l>i» i» BHM MHk B9 Mn —BBB—Í -^1^. Bm kBT Gyorvlröki 7*70. FI ók kiadé. k.i.k.. .Mii., z. ERhi® Bsg»« KsjfäB zässkESK BaBSggEBHBflBiBJk JSSSm^s. jmwaHwBm AfämSt*. AtsSm' »ivataiok, vm„ Rákóczi. IST«... bm! mm ßmy /fäsmESk wsmmjr «n. mi.. j. ns-os. T.réz. . !! PlaP, ÉIBbsíBbIfilsarHaliBSSawPaaIKsfHB: k»™« t-t. t«uio», 121.41. tér. - Hirdeti.«k mii fájjMstiss Bai affip hBh «68B £äm «ajmaSg»affs*, __JKfiai„ or,zéghéz-n. is. t«i.i llmétnre. dl).inba. fBw Sffl&W {PfB WMm MBS Hw «gH 12S-65. 11„ BnHhyény-tér 6. ♦♦♦ **a 4hW m vHH Hl Bh Ma vük *«T.iefo», «« IX. évfolyam 273. (2416.) szám # CsUtÖríÖJc ♦ Budapest, 1927 december 1. jkLra JLO Iliiéi? . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék