Uj Nemzedék, 1927. december (9. évfolyam, 273-297. szám)

1927-12-30 / 296. szám

Uj Nemzedék Péntek, 1927 december 39. 8 Ha szenzációs «1$ premier a Palaceban. MONTÉ BLU és Pctsv Ruth Miller a Szilveszteréji álomban. 1030 és HUftU a Szerencsekerékben. LAURA LA PLANTE k. Csak te vagy az oka! ■ ■"BL.wffi”»1 11 • (HMjfvemenynaptár.) Budapesthang­­vemsenyköziönsége mindjárt az újév kez­detén nagy élményben részesüli. Január másiodiikán Walter Brúnó, a barlimi vá­róéi operaház fő-zeneigazgatója. vezényli Maihler III. sszimfóniáját. a íiLhannorji­­kueok bérleti hangvensernyén. Közremű­ködőik a Palestrina-kóru«, egy gyermek­kar és Basilides Mária. A hangverseny­ből ujóvnapján délután egynegyed négy­­árakor lesz a fcVproba. Balázs Árpád, a kivál ó magyar d&liköltő január nyolcadi­kén este fél hat órakor adja legújabb hangversenyét a Zeneakadémián. Január hat őrlikán a Vigadóban Bach—Haendel­­cst lesz. Január kilencedikéin Sascha Leontjew tánemüvésznő mutatkozik be, továbbá^ 10-én _ Hátamé Yuasa japán dal­­ónókcsnő. Ourigó Ilona kamaraénekesnő január tizenegyedikén ad dalestet, II u­­hermann Bnonászláv pedig január tizen­két. tediikén rendezi ebben a szezonban harmadik hegetlüestjét. • (Rövid művészi hírek.) A Kisfaludy Társa sdg január negyedikén felolvasó-ülést tart, amelyen Szász Károly ölöt erjeszti jelentését az ided Grognss-dijról. A dijat ez évben Odry Árpád kapja III. Kichárdjáért. Odry, Jászai Mari, Márkus Emilia és Szentgyörgyi István után részesül ebben a jutalomban. A Magyar Színház abbahagyta Zágon István Hyppolit cimü darabjának próbáit, mert a harmadik fel-maist nein találta egészen kész­nek. A színház már meg is kezdte a próbákat Cosmo Hamilton amerikai író Trixie cfaiü da­rabjáról. A Fővárosi Operettszinház legközelebbi új­donsága Hennequin és Weber Nem hagyom magam ciimfi vígjáték a less. tetszetős boríték H anus zik László festőművész munkája. Két pengőért kaphatók az összes kottásboltokban. A SZÍNHAZAK HÍREI: • (Rozgoiiyl képei fogalommá váltak.) PETROVICH SZVETISZLAV a filmstárok élén OSLO» 1 CÁR! (Hl Alexej nagyhercege szerepében. 1927. év derűs befejezéséül: SZILVESHERI ÜLÖM vígjáték S felvonásban. (Patsy Ruth Miller és Mon'.e Blue) 0 CORVIN SZINHáZ&an Premier ma! Premier ma! A • MAI ÖSOK. Operaház: Faust (Bér. E. 12. sz. bét órakor). — Nemzeti Színház: Falusi verebek (fél nyolc). — Kamaraszínház: A krétakör (háramnogyoid nyolc). — Vígszínház: A templom egere (fél nyolc). — Magyar Színház: A macska (nyolc óra). — Belvárosi Színház: Nászéjszeika (nyolc óra). — Kórost Színház: Főpróba. — Király Színház: Mersz-e Mary? (fél nyolc). — Fővá­rosi Operett'színház: Finom kis család (kilenc óra). Andrássy-uti Színház: Bárónő tekintetes asszony stb. (fél kilenc). — Tcréz-köruti Szín-Balvól a harm adik Zeph ovitz—Szilágyi revü-operettje 6 képben és a nagy világvárosi varieté-műsor Január 1-től a ROYAL ORFEUMBAN Kezdete 8 órakor. Rendes hely ár.A ! Tele'on : J. 421 - 6S. A* Operaház ma esti Faust előadásán Pf.a­­sinszky Jozofi-i helyett, akj inrándulást szen­vedett, a ballett főszerepét Véesey Elvira báró­nő táncolja. Az Andrássy-uti Színház Fedők Sári kéré­sére, akt egy hóaapj pihenésre külföldre uta­zik. a torveaett revü bemutatását februárra ha­lasztotta. PETROVICH SZVETISZLAV hatalmas művészi alak tása az O lLOW A CÁRI CyÉMAnT Alexej nagyhercege szerepében. A nagy utazási film: ame yet mindenkinek látni kell MK ÍS ffi OJIflLÍC [SOMI Drámát it—New-Yorkon át—Pittsl urgig A HAMARA-ban és az ORION ban Premier ira! * (Szántó Ferenc nótáskönyve.) Borával, derűvel, fájdalommal, örömmel áhitatott lé­lek költői megnyilatkozásai szólalnak meg azokban a dalokban, melyeket Szántó Ferenc kicsi, de díszes bokrétában egybegyüjtött. Hallgatók, csárdások, bordalok, duhajnóták váltakoznak ebben a gyűjteményben és nem hányzü közülök a legszebb magyar nóták ko­ronája, a tárogató-dal és a palotás sem. A pad: Nagy Endre, Salamon Béla, Horgászat, stb. (fél kilenc). — Uj Színház; Nachtmusik, Kutyavásár, stb. (fél kilenc). — Komédia: Uj miisor(negyed kilenc). — Royal Orfeum: Du-Poot, Boxoló medvék és repülő majmok, stb. (nyolc óraik ot). Ü0ZCÖÍEPÍZINÍIA7 * (Reklámvacsora a filmklubban.) A moziegyesületek a filmklubbal társulva, vacsora,! rendeztek, amelyen Várkonyi Mihályt üdvözölték. A vacsorának ki­mondottan reMómiize volt, tudniillik éppen most futnak Várkonyi filmjei Budapesten, Sokan jelentek meg a film­szakma részéről is, de sokkal többen jöttek össze, akiknek semmi közük a budapesti filmszakmához és akik csak látni akarták Várkonyi Mihályt. Szor­galmasan lefizették a vacsora árát és hallgatták az ünnepi dikciókat, ame­lyek mind arról szóltak, hogy milyen nagy tehetség ez a Várkonyi Mihály. Mi nem akarunk vitatkozni Várkonyi Mi­hály tehetségéről és filmjeiről, azonban szóvá Jsell tennünk azt a zavaros hely­zetet, amely tegnap este a Filmklubban uralkodott. A vacsora-rendezők és segéd­­rendezők egész hada hiába szaladgált jpbbra-balra. mégsem tudta az egybe­gyűlteket elhelyezni. A filmklub főtitká­rának ügyetlensége miatt a vacsorára igyekvők egy része, akik külön-külön is meg volitak híva, nem jutottak hely­hez, mert a pesti igazi és ál-mozicsilla­gok foglalták el a helyeket. így számo­sán hangos méltatlankodással távoztak el és hagyták ott a zűrzavaros reklám­vacsorát. A ROYAL APOLLO MAI PREMIERJE: 3 attrakció, S star 1 műsorban. A Royal Apollo a Hotel Imperiál, a Kirá­lyok Királya és az Emden hatalmas sikere miatt kénytelen volt filmjeinek dátumát el­tolni így torlódott össze a ma esti premieren 3 attrakció, amelyek közül az első Laura la Plante pazar víg játéka: Te vagy mindennek az oka ! melynek keretében egy szerelmes asszonyka válóperét tárgyalja a bíróság. Adám contra Éva a másik vígjáték, ebben Norma Shearer re­mekel. Egy női ügyvédet alakit, aki legyűri Conrad Nagelt, az ügyészt és végül mégis.... Yahala, a tánc szerelmese, a harmadik sláger. Itt Ben Lyon és Pauline Starke, továbbá a revürende­­aés ezer raflinált trükkje szórakoztatja a kö zönséget. Előadások kezdete o héten: fél 5, 7 és fél ló órakor. Szombat eete 10 órai kezdettel Szilveszter-est. Színre korül a teljes ülmmüsor, továbbá fellép a fővárosi művészvilág ezine-java. Jegyeket tanácsos elővételben megváltani. MOZGÓKÉPSZÍNHÁZAK MAI MŰSORA. CAPITOL MOZGÓ: (Barcsé-téren. Telefon: Jó­zsef ö4.1—37). Nádor Jenő személyes fellép­tével: Orlov. (Főszereplők: Petrovlcs Szve­tiszlav, Hans Juwkermnnn, Vivian Gibson^ — A negyedik parancsolat. (Amerikai dráma 7 felvonásban. Főszereplő: Mary Carr). — Amerikai és magyar híradók. — Előadások kezdete hétköznap: 5, egynegyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ünnepnap: féli 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — Szilveszteri kabaré kezdete 10 órakor. Óriási műsor! COBSO: (Váci-utca 9. Telefon T. 363—99.) Fortuna, szekerén. (Vígjáték 8 felvonásban Főszerepben: Bebe Daniels). — Az Óceán hősei. (James Crtize monumentális filmre­génye 14 felvonásban. Főszerepben: Estner Ralston és Wallace Beery). — Minden va­sárnap délelőtt 11—1-ig mérsékelt helyáru vígjátékniati né. — Előadások kezdete hét köznapi 4, háromnegyed 6, háromnegyed o, háromnegyed 10, vasár- és ünnepnap 3, há­romnegyed 5, fél 7, egynegyed 9 és 10 óra­kor. A ß József-körut és Üllői-ut sá­li?* AMtmi rök- lTel-: J- 389—08, 395—81.) ífw Orlov, a cári gyémánt (Filmregény 8 felvonásban. Főszereplők: Petrovich Szvetiszlav, Vivian Gibsop és Hans Junik ermann); — Szilveszteri álom (Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Petsy Ruth Miller és Monte Blue). — Előadások hétköznap: egynegyed 8 és fél 10 órakor, szombat este 5, egynegyed -8 (mozielőadás), 11 órakor kabaré; vasárnap, újévkor fél 4, fél 6, háromnegyed 8 és 10 óraikor. FÉSZEK MOZGÓ: (József-körnt 79. Telefon J. 469—01). Megjött a gólya. (Vígjáték 8 felvo­násban. Főszerepben: Harold Lloyd). — Tarzan és az arany oroszlán. (Dráma 8 fel­vonásban). — December 31-co, szombaton nagy szilveszteri kabaré, fővárosi művé­szek közreműködésével. — Előadások kez­dete hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3 órától folytatólagosan. Szilveszteri Knbareelőntiások a .«j M ran a'sl Szilveszter este CHAPLlN-ner Személyesen fellépnek: Kökény I ona Kövéry Gyula Bercetty Magda Herceg fenő Vidor Ferike Déne» Osskér K&sxonyi Gisl Radó Sándor Erkel « abl Petites Si dór lean Lee Dónea György A Radius-görlök Szilveszteréi! álom Helvárak: P 1 50 töl 6 P-lg. Jegyeié etel csesz mp! KAMARA MOZGÓ: Telefon: József 440—27.) Orlov, a cári gyémánt. (Filmregény 8 fel­vonásban. Főszerepben: Petrovich Szve­tiszláv, Vivian Gibson és Hans Junker­­matin.) — Newyork és az újvilág csodái. (Utazás Brémától Pittsbnrgig szárazon és vizen 5 felvonásban.) — Előadások kezdete hétköznap fél 5, egynegyed 7, 8 és 10 óra­kor, vasár- és ünnepnap egynegyed 4, 5 háromnegyed 7, fél 9 és 0 órakor, — Szom­baton fél 5, egynegyed 7 (mozielőadás) há­romnegyed 9 és II óraikor kabaré. KORONA MOZGÓ: (Attila-körut lő—21. szám- Bethlen-udvar. Telefon: József 306—18. sz.) Halló, Chaplin! (Amerikai burleszk 6 fel­vonásban. Főszerepben: Charlie Chaplin.) — Az Ördögsziget. (Főszerepben: Marion Nixon.) — Híradók. — Péntektől: A szere­lem. Főszerepben: Elisabeth Bergner.) — Busier, az udvari bolond. (Burleszk 2 fel­vonásban.) — Hotel Kenguru. (Amerikai burleszk.) — Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap fél 3, egyne­gyed 5, 6, háromnegyed 8 és fél 10 órakor. NYUGAT MOZGÓ: (Telefon: T. 91—62 szám.) Az orvos, aki ni. (Dráma 10 felvonásban. Főszerepben: Conrad Veidt.) — Paris ki­rálynője. (Revü 10 felvonásban. Főszerep­ben: Josephine Backer és a Tiiler-görlök ) — Előadások mindennap egynegyed 4, fél 6. háromnegyed 8 és háromnegyed 10 óra­kor. — Szilveszter este fél 12 óraikor első­rangú műsor fővárosi művészekkel. OMNIA: (Jözsef-kömt 31. Telefon: J. 301—25.) Csak te vagy az oka. (Vigjátékattrakoió 8 felvonásban. Főszereplő Laura la Plante.) — A kínai, papagáj. (Kalander óráma 8 fel­vonásban. Főszereplő: Marion Nixon.) — Előadások kezdete hétköznapokon 5, egy­negyed 8 és fél 10 órakor, vasár- és ün­nepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — December 31-én: Nagy szilveszteri ka­baré. (Fél 10 és egynegyed 32 órakor.) Fő­szereplők: Rózsahegyi Kálmán, Zilahy Irén, Szilklay József, Boross Géza. Radó Sándor, Belle Gabi, Ozobor Ernő, Kerner Jenő és a Városj Szinház 12 tagú énekkara, stb. ORION FILMSZÍNHÁZ. (IV., Eskü-ut 1. sz. Telefon: József 450—01). Orlov, a cári gyé­mánt titka. (9 felvonásban. Főszereplők: Petrovich Szvetiszlav és Vivian Gibson.) — Newyork és az újvilág csodája. (Érdek­feszi tő utazási kép 6 felvonásban.) — Bus­ter Brown. (Amerikai slágerburlcszk.) — Híradók. — Előadások kezdete hétközna­pokon: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor, vasár és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. Jegyelővétel 11—1-ig. PALACE FILMSZÍNHÁZ. (A Newyork-palo­tával szemben. Jegyrendelés: József 365— 23.) Szilveszteréji álom. (Vígjáték 7 felvo­násban. Főszerepben: Monte Blue és Patsy Ruth Miller.) — Szerencsekerék. (Főszerep­ben: Zoro és Huru.) — Híradók. — Elő­adások kezdete hétköznap: 4, 6, 8 és 10 óra­kor, vasárnap és ünnepnap 3, háromne­gyed 5, fél 7, egynegyed 9 és 10 órakor. Szilveszter napján háromnegyed 5, három­negyed 7, háromnegyed 9 és 11 órakor. e (Nagyútező-utoa 22—24. szám. Te­lefon: T. 220—98. és T. 292—50. szám.) A szerencsekerék. (Vigjá- i tők 7 felvonásban. Főszerepben Zoro és Huni.) — Szilveszterén álom. (Vigjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Monte Blue és Patsy Ruth Miller.) — A zenekart Lazarus Walter ve­zényli. Előadások kezdete mindennap 4, 6, 8 és 10 órakor. — Szombat este 10 és 12 órai kezdettel Nagy szilveszteri kabaré­előadás olcsó helyárakkal. Jegyek már kaphatók. — Jegyelővétel egész nap. ROYAL APOLLO. (A Royal-szálló épületében. Erzsébet-körut 45—47. Pénztárnyitás dél­előtt 11— %1-ie, délután 4 órától. Telefon: J. 418—94. és József 419—02. szánt. Naponta vasárnap kivételével három attrakció egy müsibTOii.. 1. Adcím contra Éva. (A legrvii*;fií> dásmabb bírósági tárgyalás 8 felvonásban. 10 ^ Főszereplőik: Norma Shearer és Conrad Nagel). 2. Csak te vagy az oka! (Arnes'i­­kai vlgjátwk 7 felvonásban. Főszereplő: Laura la Plante). 3. Yahala, (A hypermo­dern Newyork tükre 8 felvonásban. Fősze­replőik: Pauline Starke és Ben Lyon). — Vasárnap csak a két vigjáték. — Előadá­sok kezdete hétköznapokon kivételesen fél 5, 7 és fél 10 órakor, vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. TUBÁN MOZGÓ (Nagymező-utca és Mozsár­­utea sorok. Telefon: Teréz 264—30. szám). A tripoliszi fogoly. (Dráma 8 felvonásban. Főszerepben: Váromyi Mihály és Jetta Gou­­dal.) — Megjött a gólya. (Vigjáték 7 felvo­násban. Főszereplő: Harold Lloyd). — Híradó. — Előadások kezdete mindennap 5, fél 8 és háromnegyed 10 órakor. s t/r. Filmszínház. (Teréz-körut 60. Nyu- JímWfk gáti pályaudvarral szemben. Sjnff Telefon: L. 921—32 és Lipót 921— / 33 szám.) 1. Magyar Híradó. 2. V* UFA vildghiradó 3. Bambusz és ­Prelistein (Hét zsidó egy sor­ban. Főszerepben Szőke Szakáll.) 4. A sá­tán keservei. (A Paramount filmgyár vi­lághírű attrakciója. Főszereplők: Adolph Menjou és Putty Lia). — A zenekart ve­zényli Stephanidesz Károly zeneigazgató. — Előadások kezdete hétköznapon 5, egy­negyed 8, fél 10 órákor, vasárnap három­negyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor, szombaton, Szilveszter-napján: 5, 7 és 9 óraikor, fél 12 órakor nagy szilveszteri ka­baré-előadás. — Pénztárnyitás dé’előtt 11-től 1-ig és délután az előadás előtt egy órával. — Jegyrendelés céljaira a telefon egész nap szolgálatot tart. ÜO AM! A (Telefon: József 460 4 5. iA M;» IH szám és József 460 46. — ?z.) Az Óceán hősei. 1 ■ (óid Ironsides). (Ka­landos történet. Amerikai hő-korából 14 felvonásban. Főszereplők: Wallace Beery, Charles Farrel és Esther Ralston). — Fortuna szekerén. (Strandod in Paris). (Vi­dám párisi kaland 8 felvonásban. Fősze­replőik: Bebe Daniels és James Hall). — Magyar-híradó. — Fox-hiradó. — Előadá­sok kezdete hétköznapokon: 5. egynegyed 8 és fél 10 ómkor, vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 30 órakor. Az UFA nagy újévi műsora: Szőke Szakáll uj bohózata SATAN KESERVEI PUTTY LIA MENJOU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék