Uj Nemzedék, 1928. január (10. évfolyam, 1-2. szám)

1928-01-01 / 1. szám

Álarcos banditák kirabolták a berlini Mercedes-fél gyár pénz ———— Az ügyeletes kisasszonyt leütötték s felgyújt tották az irodahelyiséget — Az TJj Nemzedék tudósitójátóL — Bwlin. december Ki. Berlin nyugati várwmegyedéb«ii teg­nap délután vakmerő rablótámadás tör­tént. A jfereedes-irógépgyár írodáheíyi- ségóbe az alkalmazottak ebédideje alatt több álarcos bandita nyomult be. Az irodában csupán az ügyeletes gépiróki■'«asszony tartózkodott, akit a rablók leütöttek, majd feltörték a pénze.zokrényt s minden készpénzt ős értékpapírt elvittek. Munká­juk végeztével benzinnel leöntöttük a hu­torolhat ók meggyujtották. A banditái«, ez­után nyomtalanul eltűnteik, míg á lángok hamarosan az egész iroda- helyiségre átterjedtek. A fojtó füstre az ájult gépiró'k.iasszony is magához tért és sikerült az utolsó pil­lanatban megmenekülnie a tüzhaíáltól. A leány fellármázta a házat s hamaro­san megérkeztek a tűzoltók, akik azután eloltották a tüzet. A vállalat kára jelen­tékeny. Szimultán mérkőzésen dOhroham fogta el Aljechlnt s összehányta a sakktáblákat — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, december 31. Aljechin, a sakkozás legújabb világ­bajnoka, íiiki néhány héttel ezelőtt elra­gadta Buenos-Airesben Cápablarícától a világbajnokság pálmáját, tegnap San­tiago de Chilében szerepelt, ahol harminc szimultánt játszmát vezetett. Az orosz világbajnok a harminc játszmából mindössze hár­mat veszített el, de a három vesztett játszma éppen elég volt ahhoz, hogy kihozza sodrából. Az amúgy is rendkívül ideges világbajnok a harmadik játszma elvesztése után, ame­lyet egy Anfruns nevű csileá sakkmester nyert meg, dührohamot kapott, odaugrott a já­tékasztalokhoz és mindent össze­vissza hányt. A dühöngő világbajnokot csak nagy ne­hezen sikerült lecsillapítani. Január harmadikén tesz esküt a' Munkásbiztositó uj elnö — Az Uj 'Nemzedék tudósítójától. — Az Országúi Muu/cásbUosHó Intézetnek ma kinevezett tisztviselői január másodikán, hétfőn esküsznek Kodé .János vezérigagató előtt. Huszár Károly elnök és az alclniikök beik­tatása, harmadikon, kedden délben tizenkét óraikor történik meg az intézetben, a tlépj Héti miniszter jelenlétében. Az elnök beiktatása után felesketi a kormányzó által kinevezett í 11 n kei on á ri nsok at. A Munkásbiztositó'' nj orvosi kinevezéseinek második turnusa egyébként a holnapi hivatalos lapban jelenik meg. A második csoportban az uj körzeti rendelő- orvosok' névsorát teszik közzé. Lófarkára kötötték és szöges u korbáccsal verték a francia Idegen­légió tisztjei az angol Harveyt — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — Berlin, december 31. A Lokalanzeiger Az idegenlégió pokla címmel borza'más részleteket közöl a francia idegenlégióban uralkodó állapo­tokról. A cikket Harvey angol állam­polgár irta,»akit a francia hadbitAság néhány hónappal ezelőtt az idegen légióból való szökés miatt golyóáltali halálra ítélt, akit azonban az angol kormány közbe­lépésére néhány nappal ezelőtt szabad­lábra helyeztek s elbocsátottak az ide­genlégió kötelékéből. Harvey Berlinen keresztül tért vissza hazájába s ebből az alkalomból irta meg cikkét a Lokalan- zeigernek. Harvey rettenetes dolgokat beszél el cikkében s főleg az idegenlégió tisztiéit támadja, akik elképzelhetetlen kegyetlenséggel bán­nak az idegenlégió katonáival. A legcsekélyebb fegyelmi véts'géri vasra verik a katonákat, ostorozzák őket s amikor a katonáik fájdalmukban a fői­dőin fetrengenek, lábbal, rugdossák őket. Harveyneík egy amerikai és két német légion istával sikerült megszöknie kjzi riá ­ból s már csak ötszáz méter választotta p? Osv?^ n p n i V- 'r / francia tiszti-járőr elfogta őket. Ami ezután következett leírhatatlan. A tisztek gyalázatos angol kutyának nevezték s öt napon keresztül hajtot­ták őt étjen-szoiinjan keresztiil-kasül a homoksivatagban. Midőn mór minden ereje kifogyott, szöges korbáccsal vertek végig rajta, majd egy ló farkához kötve vitték be a legközelebbi légió-laktanyába, ahol föld­alatti üregben, alig két négyzetméternyi lyukban hagyták szenvedni heteken ke­resztül. miig végre az angol hatóságok is tudomást szereztek szenvedéseiről és eré­lyes diplomáciai jegyzik utján kivitték haladéktalan szabadlábrabelyezfsét. » Szaporítják az autótaxikat és leszállítják — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — A főváros közlekedési bizottsága január tizedikén, vagy tizenharmadikán ülést tart s végre megkezdi a főváros általános közlekedési bajainak tárgyalását. A bi­zottság ülésein az elmúlt évben is számta­lanszor követelték a közlekedési problé­mák napirendre tűzését, azonban az el­nöklő alpolgármester, vagy tanácsnok ezeknek részletes megtárgyalását mindig későbbre Ígérte­A közlekedési hajok tárgyalását most még időszerűbbé tették a hideg idő miatt fokozódó forgalmi zavarok, A villamos­vasút ellen elhangzott panaszok közis­merteik, az autóbusz-közlekedés hibáit pe­dig az üzem vezérigazgatója sem tagadja. A villamos- és autóbusz-közlekedés za­varai azt eredményezték, hogy a közönség fokozottabban vette igénybe az autótaxi­kat, erre azonban kiderült, hogy a jelen­leg közlekedő 750 autótaxi kevés s emel­lett még drága is. A közlekedési bizottság legközelebbi ülésén behatóan tárgyalni fogják a fővá­rosi közlekedés minden hibáját, A villa- mosvasutak igazgatósága az ülésen be fogja jelenteni, hogy már megrendelte az uj villamoskocsikat és az igazgatóság foglalkozik a gyorsvasutak kérdésével is, amelyeknek eszméjét a közúti villamos megváltása idejűn Rényi Dezső ■ volt al­polgármester propagálta legelsőnek. Az autótaxi-közlekedés ellen elhangzott panaszokat a főváros közlekedési ügyosz­tálya úgy akarja orvosolni, hogy napi­rendre tűzi az autó taxi-szabály rendelet ügyét, javaslatot tesz a; rendszámok sza­porítására és a viteldijak csökkentésére, Az ügyosztály javaslatai a Keresztény Községi Párt régebbi határozataira tá­maszkodnak. A párt ugyanis többször el­határozta, hogy rendet teremt a fővárosi közlekedésében és e célból külön bizottsá­got is küldött ki. A közlekedési bizottság ülése előtt a párt foglalkozni fog még ezekkel a kérdésekkel és megszövegezi a közlekedés javítására vonatkozó konkrét javaslat-alt. "A, W B Jfllr j -Íl»íls3slis íplr 4- körút 62. Telefon: 121-41, Ima 'WSeme. aeHHa illl Mi tűs» xfjKr i.. o»***m*-«. m. t»i.. WEM tfflÜ IH §f|§ saei 'mEafesfiíit*. i vs-ss. 11., Bu»»uy<iny-tér«. vW «Pi ÜÜ PP Belő ^WW> <• Telelőn. X19.72. •> X. évfolyam 1. (2441.) szám ♦ Vasárnap ♦ Budapest, 1928 január 1. öt európai semleges állam nemzetközt fogászat a civittzáctó nagy szégyenének minősítik a Békeszer---------------------------------- —————■ Károlyi Mihály diplomáciát szervez magának Mexikótól Bukarestig ■■BiiiouumuMwmmmamMMmmamaaMgmmmuaimaMmammMwmiBSMBmHBWMMBuauuwBiBi .wuiHiiriaw——ew Az>a IO filléx> \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék