Uj Nemzedék, 1929. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

üzenet és üzenet Rothermere lord hosszabb nyilatko­zatban magyarázza azokat az inten­cióit, amelyek immáron agyonkom­mentált karácsonyi üzenetének elkül­désére indították. Mindenekelőtt kész­séggel regisztráljuk nyilatkozatának azt a határozott, nyomatékos megálla­pítását, hogy üzenetével egyetlen ma­gyar politikai pártnak sem akart szol­gálatot tenni, egyetlen pártnak vagy csoportnak sem akarta a szekerét tolni. Mi sem gyanúsítottuk meg efféle törekvéssel, mikor minden tisz­teletünk mellett is óvást emeltünk a magyar belügyekbe való olyatén be­avatkozás ellen, amely akar^a-nem- akarva csak árthatott a tisztelet _ és hála egységének, amely ama nyilat­kozat elhangzásáig a békerevizióért küxdő lordot Csonkamagyarországon körülvette. Ám amiképpen akkor meg­mondottuk, megmondjuk most is: minden komoly magyar ember csak sajnálhatja, hogy Rothermere lord — akármilyen jóhiszeműen is — politikai kritikát gyakorolván karácsonyi üze­netében, módot adott egy mohó, esz­közeiben nem válogató és az ország­vesztő Károlyi-forradalom eltörölhe- tetlen Káin-bélyegével megjelölt tár­saságnak arra, hogy demagóg politi­kai korteslobogójára Rothermere lord nevét mázolja. Ha a nemes lord en­nek a társaságnak a veséjébe látna, ha a maga jóhiszeműségében és angol levegőhöz szokott dzsentlmenségében csak gyanithatná is, hogy mit müvei és mire tör az ő üzenete jegyében egy bizonyos csoport, akkor maga is csak sajnálni tudná, hogy alkalmat adott nevének olyan belpolitikai kamatozta­tásához, amelyet felidézni — mint nyi­latkozatában hangoztatja — egyáltalán heip volt szándéka. Hangsúlyozza Rothermere lord azt is, hogy üzenetével nem akarta meg­támadni a magyar kormányt. A lord kétségtelenül leghitelesebb magyará­zója a maga intencióinak. Mi azonban a tényt nézzük s a tény az, hogy a lord Bratianu-rendszert, állami pazar­lást, antidemokráciát emlegetett üze­netében. Ebben pedig éppen nem lehet elismerést vagy dicséretet látni, leg- kevésbbé az után az első, de nem ka­rácsonyi, hanem húsvéti üzenet után, amelyet Rothermere lord 1928 már­ciusában nem az Est-lapok, hanem az Uj Nemzedék utján küldött a magyar nemzetnek. Ebben az ő üzenetében, _ a melyet hitelesített, szóról-szóra igy nyilatkozott: — „A magyar népnek várnia és dolgoznia kell. Kormányával egyet­értőén kell dolgoznia és bíznia kell ebben az erős kormányban, amely bizonyságot tett a világ előtt a maga képességeiről Nem tudjuk, nem is kutatjuk, milyen kezek munkája változtatta a lordnak a magyar kormányról való vélekedé­sét kilenc hónap alatt, húsvétiéi kará­csonyig, ellenkezővé azzal a vélemény­nyel, amelyet ebben az üzenetben ki­fejezett és miért próbálta karácsony­kor megingatni a magyar népnek kor­mánya iránt való bizalmát, amelyet még márciusban helyeselt, sőt a rna- gyár népnek egyenesen kötelességévé tett/ De mindezt elmondani kötelessé­günknek tartottuk, éppen annak a há­lának és, tiszteletnek alapján, amellyel az ö reyiziós működése iránt mindig is viseltettünk és viseltetünk. Egye­bekben pedig nem foglalunk állást, mert minket mindenekfölött azok a nagy események érdekelnek, amelye­ket a lord 1929 hnsvétjára megjósolt s amelyek szerinte nemzetünk sorsán jelentékenyen változtatni fognak. Sem­miféle sajnálatos és könnyen elkerül­hető politikai intermezzo el nem terel­heti feszült figyelmünket a magyar feltámadás Ígért diadalmi indulójától. Sanchez Guerra volt miniszterelnök szervezte a spanyol katonai forradalmat — álruhában elmenekült, de megfogták Fejszével agyonverte a Jászberényi adóvégrehajtót saját családja M« Harminc millió fontba kerülne a La Manche*alagut A Soroksári-uton egy liszftesvagon belefutott a 11-es villamosba saa>aiiiiii^BBaaumHUNuaiannBMMMMai A fékezd halálosan megsérült, a kocsivezető megsebesült Háromnegyed óráig szünetelt a villamos- forgalom a baleset miatt — A* Vj Kemtedík tudósSIóJáMÍ — % Ma reggel negyed kilenc órakor a So- roksári-uton teljes sebességgel haladt a Boráros-tér falé az 1513. számú tizenegyes jelzésű villamos. Ebben az időben a kocsi természetesem zsúfolásig tele volt utasokkal, munkába siető tisztviselőkkel és munkásemberekkel. Amikor a villa­mos a Hungária-malom elé érkezett, gördült ki nagy sebességgel a malom iparvágányán az olasz államvasutak 153.517. számú te­hervagonja. Ezen a vagonon a közeli dunaparti teherpályaudvarról lisztet szál­lítottak a Hungária-malomba és a vagont lerakás utáD üresen lökték ki a pálya­udvarra vezető iparvágányra. Az iparvágány és a villamoséin a ma­lom kapuja előtt keresztezi egymást. Az éppen arra haladó tizenegyes villamos vezetője megrettenve vette észre a teljes sebességgel kifelé rohanó vagont, teljes erejéből fékezett, szintúgy a lisztesvago­non levő Brüzei Béla malommunkás is. A fékezés azonban már nem háríthatta el az elkerülhetetlen szerencsétlenséget. A llsztesvaggon és a villamos teljes erővel egymásba futottak. A villamos ablakai csörömpölve zúzód­tak össze, az utasok egymásra zuhantak, a villamoskocsi eleje teljesen behorpadt és feljárója letörött. A vagon pedig olda­lára fordult a villamoskocsi előtt. A zsúfolt kocsiban az összeütközéskor leírhatatlan pánik tört ki. A széthulló üvegszilánkok több embert megsebesítet­tek és az egymásra zuhant utasok is ki- sebb-nagyobb üt édeseket szenvedtek. Az utasok egymást taposva igyekez­tek kifelé a villamoskocsiból és csak amikor Szél Balázs kocsi Vezető, aki maga is megse­besült, megnyugtatta őket, hogy nincs nagyobb baj, állt helyre lassan a nyugo- lom. Az összeütközés színhelyén percek alatt nagy csődület támadt. Hamarosan értesi- tették a mentőket és a tűzoltókat. A men­tők egy autót küldtek ki, mig a tűzoltó­ság két men tösaerkooKfval sietett segítsé­get nyújtani A mentők és a tűzoltók emelték ki a felborult llsztesvagon alól az összeütközés legsúlyosabban sérült áldo­zatát, Brüzei Béla malommunkást. A sze­rencsétlen ember az összeütközéskor a vagon alá zuhant és a súlyos teherkocsi alól alig lehetett kimentem. Vére*ve, eszméletlenül hevert a földön. A mentőorvos megállapította, hogy koponyaalapi törést, bordatörést, lábtö­rést és súlyos belső sérüléseket szenvedett. Félig haldokolva vitték be a mentők a Szent István-kórházba. Élethonin arad áfá­hoz kevés a remény. Kívüle még első segítségben részes it et- S====~^~------­tek a mentők a tizenegyes villamos veze­tőjét, Szél Balázst is, aki arcán és kezén sérült meg. Azonkívül több utas ütődött és sérült sebét is bekötözték a mentők. A központi és IX. kerületi tűzoltók a villamostársaság embereivel együtt félórás munkával eltávolították a villamossíneken fekvő és az egész forgalmat elzáró felborult teher- vaggont. A Soroksári-uton az összeütközés kö­vetkeztében teljesen megállt a forgalom és jó háromnegyed órába tellett, amig az egymás hegyén-hátán zsúfolódó villamo­sok, autók és egyéb jármüvek folytathat­ták utjukíit. A rendőrség szigorú nyomo­zást indított annak a megállapítására, hogy az összeütközésért kit terhel a felelősség. Százával hamisították Ciprusban az angol útleveleket Akik nem akartak katonáskodni Egyiptomban, ilyen útlevéllel „igazolták“ angol állampolgárságukat ' — Az Uj Nemzedék tudósítójától. — London, január 31. A ciprusi angol hatóságok óriási ará­nyú utlevélpanamát lepleztek le. Ciprus szigetén tegnap letartóztattak három em­bert és a legrövidebb időn beiül a bíró­ság elé állítják okol Mind a hárman an­gol útleveleket hamisítottak, amelyeket azután Egyiptomban élő törököknek és görögöknek adtak el harminc-ötszáz font- sterlingee áron. 1 Az utlevélbamisitasi panamának ér­dekes háttere vau. Egyiptomban Igéé sok török és görög él, akik ugyan nem egyiptomi állampol­gárok, de már évtizedek óta laknak Egyiptomban. Az egyiptomi kormány egyik legutóbb kiadott rendeletében ki­mondotta, hogy a tiz évnél hosszabb idő óta Egyiptomban élő törökök és görögök szintén kötelesek katonai szolgálatot tel­jesíteni az egyiptomi hadseregben. A törökök és görögök csak úgy tud­ták megkerülni ezt a rendelkezést, hogy angol állampolgároknak vallot­ták magukat. Minthogy azonban a legtöbbjük nem tudott angolul, tehát Ciprust nevezték meg szülőhazájuknak. Ciprus már évtize­dek óta angol terület, ennek következté­ben jutottak arra a gondolatra a katonai szolgálat alól mentesülni akaró törökök és görögök, hogy angol útlevelet szerez­nek Cyprusban. Legitim utón természe­tesen ez ment, hanem Ciprus fővárosáé­ban, Licosiaban többtagú okmányhamisitó banda vál­lalta ezeknek az angol útleveleknek a megszerzését. Az egyiptomi hatóságok el is fogadták a hamisított útleveleket igazolásként és talán soha sem derült volna ki az egész útlevél hamisítás, ha az okmányhamisitó társaság tagjai össze nem vesznek a törö­kökkel és görögökkel. Az elégedetlenek feljelentést tettek, mire megtörténtek a ciprusi letartóztatások. Az üggyel kap­csolatban Egyiptomban is számos letar­tóztatást várnak. ** ,7 . ____ ijpT* " 1929 JAM3 1 *j w)' ( ^ ^ BH HB BHL ■ tv T^ #fl ^ BBf m SS Bäk.fii I ^pr k.lTb.^ *U*k.. «. HnUABIUMk«­gn H Hl vHh XI évfolyam. 27» {2762») szám ♦ Péntek ♦ Budapest, 1929 február 1» Ára ÍO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék