Uj Nemzedék, 1929. szeptember (11. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-01 / 197. szám

Tiltakozás Az a tiltakozás, amellyel a Borsod- vármegye közigazgatási területén mű­ködő katolikus papság Baltazár Dezső legutóbbi miskolci egyházellenes kiro­hanásait visszautasitotta, a maga klasz- szikns tömörségében méltó, adataiban és logikájában megsemmisítő erejű. Különös elégtétellel méltatjuk ezt a tiltakozást mi, akik a debreceni sza­badkőműves szónok ekszpektoráeióit nyomban elhangzásuk után s a ma­gyar sajtóban egyedül utasítottuk visz- sza és szállítottuk le kellő értékükre. Valóban, Baltazár Dezső vétett a bib­lia szelleme ellen is, vétett a történelem ellen is az ő miskolci támadásával, s a borsodvármegyei katolikus papság na­gyon helyesen állapit ja meg tiltako­zása végén a következőket: — „Ha valahol vannak gravamenek, azok a mi oldalunkon vannak. Invek- tivákkal lehet ugyan pillanatnyilag szónoki sikereket aratni, az igazságot szolgálni azonban nem, bármennyire is tetszelegjen valaki a szókimondás tógájában. De békét sem lehet igv csi­nálni. Az ezeréves magyar katoliciz­mus nem mehet az Orle iskolájába ta­nulni hitet, hazaszeretetei. A hazát a dolgozók épitik, nem izgató beszédek s téves történeti szempontok háuytorga- tása. Fájdalom, rajtunk a turáni átok. Mint a mohácsi vész idején vallási vil­longások, a hatalomért való tülekedés emésztették az ország erejét, könnyí­tették az ozmánok munkáját, most is frontálisan támadnak, izzó anyagot dobnak a haza polgárai közé s „a béke nevében“ megkönnyítik a minket kör­nyező ellenségeink munkáját, ugyan­ekkor a trianoni diktátum ellen kül­földi kapcsolatai révén propagandát igér az Orle.“ Ennek a komoly, emelkedett haza­fias hangnak hallatára kétszeresen meglep bennünket az, hogy egy külön­ben jószándéku és rendszerint objektiv laptársunk ma egy kalap alá veszi Baltazár Dezső goromba támadásával ezt a feleletet, amelyet elvégre is Bal­tazár provokált ki. Csodálatos, de nem ismeretlen tendencia nálunk az, hogy a magyar katolicizmust nyomban béke­bontónak és egységzavarónak deklarál­ják, mihelyt az ilyen Baltazár-féle durva kirohanásokra méltóságteljes hangon és a tények erejével bizonyitó módon felelni mer. Mintha a megha­misított tények kellő helyreigazítása nem volna joga, sőt egyenesen köteles­sége a magyar katolikusságnak. Köte­lessége egyfelől azért, hogy jóhiszemű, de tájékozatlan újságolvasók esetleg fel ne üljenek az ilyen történelemha- misitásnak, másfelől azért, hogy rossz- akaratu ellenségek beismerésnek ne minősíthessék a hallgatást. Nagyon helyesen tette, hivatásához híven járt el Borsodvármegye kato­likus papsága, mikor ezt a tiltakozást megfogalmazta és a magyar közvéle­mény elé bocsátotta. Nem jól fogják fel a magyar egység gondolatát azok, akik azt szeretnék, ha Baltazár Dezső ur és a hozzá hasonló egyének mindig za­vartalanul komiszkodhassanak az Egy­házzal és a magyar katolicizmussal, a magyar katolikusság pedig mindig né­mán nyelje le ezeket az invektivákat. Baltazár Dezsőék dolga volna az, hogy respektálják a ma százszorosán szüksé­ges magyar egységet, és ne rúgjanak bele uton-utfélen abba a magyar kato­(A vezércikk folytatása a 2-ik oldalon.) A sziriai arab törzsek átkeltek Palesztina határán és előnyomulnak a Jordán völgyében " 1 ....——————— Reggel hétig nem a város tekintélyes részében A megszállott Felvidék ötvenegy ^ városát és faluiát zsúfolták tele helyőrséggel a csehek Mi .ejtőzik a kisántánt titkos katonai szerződése és a magyar határon tartott cseh és román hadgya­korlatok mögött? — Az egyik uj repülő hadosztályt Léván helyezték el A négy országos kaáünai )iara««snokság közöl kettő a Felvidéken van- Az Uj Nemzedék tudósítójától ­Csak nemrégiben pattant ki a hír, amely minden hivatalos cáfolat, ellenére is azt állítja, hogy legutóbb a kisántánt államai titkos katonai szerződést kötöt­tek, amely Magyarország ellen irányul. Ugyancsak ekkor derült ki, hogy a ro­mán katonaság Szatmár vidékén, a cseh hadsereg pedig Pozsony táján rendezi egész véletlenül idei őszi hadgyakorla­tait. Mindez azt árulja el, hogy a kisántánt államok, igy köztük Cseh­szlovákia is állandóan lázasan fegy­verkezik és minden katonai manőve­rét Magyarország ellen irányítja. Nem lesz tehát érdektelen, ha egészen hiteles adatok nyomán kissé bevilágí­tunk abba a nagy katonai szervezetbe, amelyet a csehek a megszállott Felvidé­ken retideztek be. A cseh katonai szer­vezkedés annyira feltűnő, hogy már a német sajtó is régóta foglalkozik vele és a német katonai szaklapok nagy cikkek­ben emlékeznek meg az idei cseh őszi hadgyakorlatokról, amelyeken hir szerint több tábornok is résztvesz a szerb és a román vezérkar vezetőivel együtt. UJ katonai mifiutak A cseh hadsereg lázas és fokozott ki- fejlesztése a megszállott. Felvidéken kö­rülbelül nyolc esztendő óta tart. A har­cászati program megvalósítása elsősor­ban is katonai miiutak építésével kezdő­dött. főleg azokon a vidékeken, ahol 1919- ben még az összevissza verbuvált vö­rös hadseregnek is sikerült a cseh légionáriusokat megkergetni. Ez év áprilisában a pozsonyi cs kassai országos katonai parancsnokság vezetői a prágai vezérkar főnökével együtt hat héten keresztül szemleuton voltak Abauj- torna, Gömör, Zemplén, Komárom és Esztergom megyék elszakított részein, ahol főleg a kiépített uj katonai utakat vizsgálták felül és az uj laktanyák he­lyeit szemelték ki. A terepszemle azért volt sürgős, mert a cseh katonai pro­gram még ebben az esztendőben egy uj repülő hadosztályt akar elhelyezni a Felvidéken és ugyancsak egy egészen uj tüzérezredet, a huszonhatos _ számút, egyik felvidéki városban. A már meg­lévő négy régi repülőhadosztályhoz, amelyet 1920-ban állítottak fel, most két uj repülőhadosztályt szerveznek. Az egyiknek székhelye Prágában lesz, a másik pedig Felvidéken, a magyar határ közelében, Léván. Az uj huszonhatos számú tüzérezredet Rozsnyón helyezik el, mivel itt megfelelő kaszárnya- és gyakorlóhelyet találtak Egyszerűen elvették Rákosi Lajos föld- birtokos földbirtokának egy részét és cse­rébe más helyen adtak neki legelőfölde­ket. A tüzérezred elhelyezését azzal ké­szítették elő, hogy a rozsnyó—kassai or­szág útnak rozsnyó—kr aszna horkai szaka­szát teljesen átépítették. házakat bontottak le és az összes hi­dakat megerősítették, hogy a nehéz tüzérségi anyagot elbírják. A rozsnyó—krasznahorkai nehéz út­szakasz hallatlan összegű pénzt nyelt el, minthogy a keskeny szerpentinutat ki kellett szélesíteni és sziklákat és egész hegyrészeket kellett eltávolitani. Ugyan­ezen az útszakaszon a régi dernői vas­gyár mellett levő Pipiske hegyen katonai megfigyelő rádióállomást rendeztek be. Uj szerpentinutat kapott Poprád felé a dobsinai' hegység és völgy is. Rozsnyó, amelyet fontos katonai gócponttá akar nak kiépíteni, mindössze negyvenháro kilométerre van a magyar határtól. Be révétől és itt találkozik vény. fontos dászati országút. 16 uj helyi hadparancsn 1919 óta a kassai országos hadparanesr, ság területén a következő uj helyőrségek í kultak: Bártfn (hegyi tüzérezred), Better (r fél tüzérezred), Homonna (a huszadik gya gos ezred egy zászlóalja), Késmárk (a k< százkettes számú fél tüzérezred), Liptószen rniklós (a második számú gyalogezred és kétszázegy számú hegyi tüzérezred. Itt sok katonai raktár is van és a második számú gyalogos ezred kiegészítő parancsnoksága), Csizfürdő (katonai kórház alakult. Katonai kórház van Mátlárházán is), Nagymihdly (a huszonnegyedik dandárparancsnokság, a husza­dik gyalogosezred törzse és két zászlóalja, ezen­kívül kiegészítő parancsnokság és élelmezési raktár), Podolin (a harmadik hegyiezred egy uur a magyar uralom aia volt katonaság Rozsnyón, r parancsnokság van a vá' hogy kaszárnyaépület ne^ egész sereg egyházi és ' tét foglaltak le. így katonai céiokr- montrei gimr épületét, a székhazát, pitványi ' kohászat" és Az ii is voll rancs Aba Bér tizt tel á> (IlflitUil ári Egy MMRH ** Ú 1 \ '' mm mmmb| «BMtAurlceutSiég é. kiadók!­háta 3 pengő 20 fillér, TCTOg ro&dl ||s|E, í . mtal i V., Honvéd-u. 10. ■ sfyeáévra » pengő (0 SssSIÉj <w|g f ■f’Wtí |§|i ____ _____ __ rasp t.i . t-nn.i? A-t 130.06. UUér. Egye. ezém éré BU kjWí Hg B—UUkdBk A*!**. Egg .................. Wf*"— I (méteres dljeaabée UKUBwa» JKRS « vHyMB ©ftj SjSÉSlpal}^ tT* ' Tel.: Ant 608-65, II-, Maria. BS “r,'Te,e,o“'52í-M" ” XI. évfolyam 197. (2932.) szám 9 Vasárnap 9 Budapest, 1929 $xpptemher 1. Áx>a JLO fiilép

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék